Lagtingets beslut 14/2007

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2008, Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.05 Radio- och tv-verksamhet, Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet 'Självstyrelseutveckling', Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet 'Utveckling av förvaltningen', Komplettering av den allmänna motiveringen under avsnittet 'Självstyrelseutveckling, Åland och EU, Komplettering av allmänna motiveringen under avsnitten 'Ekonomisk politik, Budgetsitationen', Höjning av anslaget under moment 42.05.11 Utgifter för språkrådet, Höjning av anslaget under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder, Ändring av motiveringen till moment46.60.74 Utvecklande av Bomarsund, Ändring av motiveringen till moment 46.01.23 Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola, Tillägg till motiveringen under moment 43.05.61 Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar, Höjning av anslaget under moment 45.10.53 Barnbidrag (F), Sänkning av anslaget under moment 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar, Höjning av anslaget under moment 43.05 Främjande av rundradioverksamhet, Sänkning av anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter, Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader, Tillägg till motiveringen under moment 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Upptagande av ett nytt moment under kapitel 47.03 som lånegaranti för företagare, Tillägg till motiveringen under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik, Höjning av anslaget under moment 47.03.47 Finansiering för företag i skärgården, Komplettering av kapitelmotiveringen under kapitel 45.15 Av kommunerna anordnade sociala tjänster, Komplettering av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Komplettering av allmänna motiveringen under rubriken 'Självstyrelseutveckling', Tillägg till motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter, Tillägg till motiveringen under kapitel 44.80 Posten Åland, Upptagande av anslag under ett nytt moment 45.10.51 Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst, Tillägg till motiveringen unde kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Sänkning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål, Sänkning av anslaget under moment 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete, Tillägg till motiveringen under moment 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen, Sänkning av anslaget under moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund, Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 46.15 Grundskoleväsendet, Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet, Tillägg till motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter, Tillägg till motiveringen under moment 43.40.74 Renovering samt ombyggnads av Självstyrelsegården, Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader, Höjning av anslaget samt tillägg till motiveringen för moment 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i Norden, Tillägg till motiveringen för moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund, Sänkning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 43.25.83 Bostadslån, Upptagande av ett nytt moment under kapitel 47.03 Näringslivets främjande, Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 43.32 Landskapsalarmcentralen, Sänkning av anslaget under moment 46.60.20 Museibyrån - verksamhetsutgifter, Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet, Tillägg till motiveringen under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F), Sänkning av anslaget och tillägg till motiveringen under moment 47.52.77 Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 146/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-12-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2008

 

     På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år 2008:

    

 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 31

 

 

 

 

31.

LAGTINGET

2 000

 

 

 

31.05.

LAGTINGETS KANSLI

2 000

31.05.01.

Lagtinget - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

 

Avdelning 32

 

 

 

 

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

203 000

 

 

 

32.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

155 000

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

155 000

 

 

 

32.20.

KONSUMENTFRÅGOR

38 000

32.20.39.

Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader

38 000

 

 

 

32.40.

LAGBEREDNINGEN

10 000

32.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsinkomster

10 000

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 064 000

 

 

 

33.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

60 000

33.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

60 000

 

 

 

33.03.

EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET

23 000

33.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster

23 000

 

 

 

33.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

3 000

33.04.01.

Främjande av jämställdheten - verksamhetsinkomster

3 000

 

 

 

33.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

2 100 000

33.05.60.

Inkomster av radio- och TV-verksamhet

2 100 000

 

 

 

33.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

180 000

33.15.50.

Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

90 000

33.15.51.

Statsanslag för understödjande av politisk information

90 000

 

 

 

33.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

15 000

33.27.05.

Inkomst av elinspektionsverksamhet

15 000

 

 

 

33.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

3 000

33.30.04.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster

3 000

 

 

 

33.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

18 000

33.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsinkomster

18 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

255 000

33.40.01.

Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster

135 000

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

120 000

 

 

 

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

312 000

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

312 000

 

 

 

33.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

95 000

33.95.06.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

95 000

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33 994 000

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

5 000 000

34.10.31.

Inkomst av danaarv

200 000

34.10.75.

Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet

4 800 000

 

 

 

34.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

20 000 000

34.20.50.

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

20 000 000

 

 

 

34.80.

POSTEN ÅLAND

264 000

34.80.23.

Posten Åland

264 000

 

 

 

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

8 700 000

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

8 700 000

 

 

 

34.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

30 000

34.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster

30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

8 565 000

 

 

 

35.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

24 000

35.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

24 000

 

 

 

35.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

1 000

35.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsinkomster

1 000

 

 

 

35.52.

NATURVÅRD

2 000

35.52.01.

Naturvård - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

35.58.

ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM

220 000

35.58.20.

Ålands miljölaboratorium - verksamhetsinkomster

220 000

 

 

 

35.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

271 000

35.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster

220 000

35.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets livsmedelslaboratorium - verksamhetsinkomster

51 000

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

8 047 000

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

4 447 000

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

3 600 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2 547 000

 

 

 

36.03.

STUDIESTÖD

50 000

36.03.51.

Återindrivna studiestöd

50 000

 

 

 

36.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

1 000

36.13.55.

Inkomster av kulturell verksamhet

1 000

 

 

 

36.19.

VUXENUTBILDNING

231 000

36.19.05.

Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster

1 000

36.19.08.

Inkomster för IT och nätpedagogik, validering, integration och infrastruktur

230 000

 

 

 

36.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

909 000

36.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3

0

36.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

909 000

 

 

 

36.25.

ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

113 000

36.25.20.

Ålands läromedelscentral - verksamhetsinkomster

17 000

36.25.39.

Kommunernas andel i kostnaderna

96 000

 

 

 

36.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

150 000

36.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster

150 000

 

 

 

36.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

61 000

36.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

61 000

 

 

 

36.35.

ÅLANDS LYCEUM

85 000

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

85 000

 

 

 

36.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

88 000

36.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster

88 000

 

 

 

36.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

78 000

36.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster

78 000

 

 

 

36.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

125 000

36.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster

125 000

 

 

 

36.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

180 000

36.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster

50 000

36.48.21.

Rörelseverksamhet

130 000

 

 

 

36.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

35 000

36.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster

35 000

 

 

 

36.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

25 000

36.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster

25 000

 

 

 

36.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

160 000

36.55.23.

Inkomster för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare

160 000

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

255 000

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

254 000

36.60.88.

Inkomst av donation

1 000

 

 

 

36.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

1 000

36.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster

1 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

5 319 000

 

 

 

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

31 000

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

31 000

 

 

 

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

97 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

97 000

37.03.88.

Försäljning av aktier

0

 

 

 

37.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

894 000

37.05.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 2

0

37.05.46.

EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder

0

37.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF

894 000

 

 

 

37.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

42 000

37.15.04.

Inkomster för avbytarservice inom lantbruket

42 000

 

 

 

37.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

3 572 000

37.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013

3 572 000

 

 

 

37.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

99 000

37.22.04.

Inkomster för viltvårds- och jaktärenden

86 000

37.22.40.

Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt

13 000

 

 

 

37.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

434 000

37.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn

0

37.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013

434 000

 

 

 

37.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

2 000

37.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

0

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

0

 

 

 

37.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

148 000

37.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster

148 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 069 000

 

 

 

38.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

53 000

38.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

53 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

0

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

0

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

0

 

 

 

 

 

 

38.32.

PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING

200 000

38.32.20.

Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster

200 000

 

 

 

38.50.

VERKSTAD OCH LAGER

46 000

38.50.20.

Verkstad och lager - verksamhetsinkomster

46 000

 

 

 

38.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

770 000

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

770 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

276 046 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

6 376 000

39.01.91.

Räntor på lån

1 850 000

39.01.92.

Ränteinkomster

4 500 000

39.01.93.

Premier för landskapsgarantier

25 000

39.01.94.

Dividendinkomster

1 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

233 570 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

202 800 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

23 000 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

7 200 000

39.10.93.

Apoteksavgifter

570 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

3 300 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

3 300 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

2 500 000

39.30.87.

Regionallån

2 500 000

39.30.90.

Finansieringslån

0

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

2 500 000

39.90.90.

Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

2 000 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

500 000

 

 

 

39.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

27 800 000

39.98.99.

Föregående års överskott

27 800 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

330 809 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 41

 

 

 

 

41.

LAGTINGET

-2 743 000

 

 

 

41.01.

LAGTINGET

-1 680 000

41.01.01.

Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)

-1 680 000

 

 

 

41.05.

LAGTINGETS KANSLI

-650 000

41.05.01.

Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)

-620 000

41.05.04.

Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

 

 

 

41.10.

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-366 000

41.10.04.

Revisionsutgifter (F)

-43 000

41.10.05.

Expertutlåtanden

-6 000

41.10.06.

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-237 000

41.10.18.

Dispositionsmedel

-80 000

 

 

 

41.20.

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-47 000

41.20.01.

Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)

-47 000

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-2 574 000

 

 

 

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-856 000

42.01.01.

Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)

-751 000

42.01.18.

Dispositionsmedel

-105 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-366 000

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

-155 000

42.05.05.

Utredningar

-40 000

42.05.07.

Kommittéer och sakkunniga (F)

-25 000

42.05.09.

Externt samarbete

-111 000

42.05.11.

Utgifter för språkrådet

-10 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

-25 000

42.05.60.

Anslag för humanitärt bistånd

0

 

 

 

42.20.

KONSUMENTFRÅGOR

-48 000

42.20.01.

Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)

-38 000

42.20.21.

Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)

-10 000

 

 

 

42.25.

REVISIONSBYRÅN

-137 000

42.25.01.

Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-137 000

 

 

 

 

 

 

42.30.

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-469 000

42.30.20.

Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)

-469 000

 

 

 

42.40.

LAGBEREDNINGEN

-554 000

42.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)

-554 000

 

 

 

42.50.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN

-67 000

42.50.20.

Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)

-67 000

 

 

 

42.59.

DATAINSPEKTIONEN

-77 000

42.59.20.

Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR)

-77 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-25 070 000

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 831 000

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 759 000

43.01.04.

Informationsverksamhet (VR)

-72 000

 

 

 

43.03.

EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET

-254 000

43.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)

-172 000

43.03.02.

Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)

-82 000

 

 

 

43.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-73 000

43.04.01.

Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)

-73 000

 

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 312 000

43.05.60.

Främjande av rundradioverksamhet (F)

-2 100 000

43.05.61.

Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)

0

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

-212 000

 

 

 

43.10.

LAGTINGSVAL

0

43.10.04.

Utgifter för lagtingsval (F)

0

43.10.31.

Landskapets andel av valnämndernas utgifter

0

 

 

 

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-180 000

43.15.50.

Understödjande av politisk verksamhet

-90 000

43.15.51.

Understödjande av politisk information

-90 000

 

 

 

43.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-150 000

43.20.01.

Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-140 000

43.20.30.

Understöd för planering (R)

-10 000

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-8 819 000

43.25.31.

Understöd för hyresbostäder (R)

-40 000

43.25.51.

Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen

-9 000

43.25.61.

Understöd för bostadsreparationer (R)

-60 000

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

-100 000

43.25.64.

Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R)

-20 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-1 090 000

43.25.83.

Bostadslån (R)

-7 500 000

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-308 000

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

-100 000

43.27.05.

Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

-8 000

43.27.40.

Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R)

-200 000

 

 

 

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-188 000

43.30.01.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-68 000

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

-120 000

 

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

-410 000

43.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)

-410 000

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

-5 237 000

43.40.01.

Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter (VR)

-1 207 000

43.40.20.

Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R)

-30 000

43.40.74.

Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)

0

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

-4 000 000

 

 

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-4 985 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-4 985 000

43.60.74.

Om- och tillbyggnad av polishuset (R)

0

 

 

 

43.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

-323 000

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

-323 000

43.95.08.

Nordiskt tjänstmannautbyte (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-52 987 000

 

 

 

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 172 000

44.01.01.

Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 837 000

44.01.04.

Verkställande av beskattningen (VR)

-210 000

44.01.05.

Utvecklingsarbete (VR)

-125 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-9 925 000

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

-1 970 000

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-1 755 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-1 100 000

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

-5 100 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-7 300 000

44.10.31.

Överföring av danaarv

-200 000

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

-4 600 000

44.10.87.

Regionallån

-2 500 000

 

 

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

-14 075 000

44.20.50.

Bidrag ur penningautomatmedel

-950 000

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

-10 025 000

44.20.52.

Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel

-100 000

44.20.86.

Lån ur penningautomatmedel (R)

-3 000 000

 

 

 

44.80.

POSTEN ÅLAND

 

 

 

 

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-18 330 000

44.90.01.

Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)

-300 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

-17 500 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-530 000

 

 

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-1 185 000

44.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)

-590 000

44.95.04.

Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)

-12 000

44.95.05.

IKT-utveckling (VR)

-160 000

44.95.08.

Övriga avlöningar

-273 000

44.95.70.

Anskaffning av inventarier (R)

-150 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-109 129 000

 

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 199 000

45.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 199 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-9 732 000

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

-119 000

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-800 000

45.10.52.

Moderskapsunderstöd (F)

-95 000

45.10.53.

Barnbidrag (F)

-8 700 000

45.10.54.

Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F)

-18 000

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-14 780 000

45.15.30.

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)

-14 780 000

45.15.31.

Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

0

 

 

 

45.20.

MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR

-250 000

45.20.30.

Mottagande av flyktingar (R)

-250 000

 

 

 

45.25.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET

-2 200 000

45.25.50.

Understöd för social verksamhet

-2 100 000

45.25.53.

Understöd för miljöverksamhet

-100 000

 

 

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-1 227 000

45.30.01.

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

-10 000

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

-1 200 000

45.30.52.

Understöd för Kumlinge filialapotek

-14 000

45.30.53.

Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)

-3 000

 

 

 

45.35.

MILJÖHÄLSOVÅRD

-26 000

45.35.01.

Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)

-26 000

 

 

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-20 000

45.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)

-20 000

 

 

 

45.52.

NATURVÅRD

-346 000

45.52.01.

Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)

-6 000

45.52.20.

Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR)

-180 000

45.52.60.

Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur

-3 000

45.52.63.

Bidrag för landskapsvård

-7 000

45.52.88.

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-150 000

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-1 468 000

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

-348 000

45.54.31.

Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

-25 000

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

-1 065 000

45.54.61.

Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder

-30 000

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

-292 000

45.56.04.

Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR)

-16 000

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

-270 000

45.56.65.

Räntestöd för lån för kommunernas avfallshanteringsåtgärder

-6 000

 

 

 

45.58.

ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM

-200 000

45.58.20.

Ålands miljölaboratorium - verksamhetsutgifter (VR)

-200 000

 

 

 

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-1 649 000

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-1 399 000

45.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets livsmedelslaboratorium - verksamhetsutgifter (VR)

-250 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-75 740 000

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-68 220 000

45.70.70.

Anskaffningar (R)

-1 100 000

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

-420 000

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

-6 000 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-55 414 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 137 000

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-794 000

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

-210 000

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

-30 000

46.01.23.

Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

-103 000

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-5 703 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-5 573 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-110 000

46.03.52.

Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

-20 000

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

-468 000

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

-355 000

46.05.52.

Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F)

-65 000

46.05.53.

Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F)

0

46.05.55.

Understöd åt Bild- och formskolan

-48 000

 

 

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

-625 000

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

-96 000

46.07.30.

Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)

-499 000

46.07.50.

Understöd åt författare och översättare (RF)

-30 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-867 000

46.09.04.

Utgifter för Ålands kulturdelegation

-19 000

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

-85 000

46.09.23.

Utgifter för serien Det åländska folkets historia

0

46.09.26.

Projekt för kultur i skärgården (VR)

-70 000

46.09.30.

Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

-608 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

-85 000

 

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

-1 888 000

46.11.04.

Ålands ungdomsråd

-36 000

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

-257 000

46.11.53.

Understöd för idrottsorganisationers verksamhet

-1 085 000

46.11.54.

Understöd för idrotts- och sportanläggningar

-70 000

46.11.55.

Kostnader för Öspelen på Åland 2009

-425 000

46.11.86.

Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R)

-15 000

 

 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-1 837 000

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

-617 000

46.13.53.

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)

0

46.13.57.

Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet

-390 000

46.13.58.

Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

-800 000

46.13.59.

Främjande av regionteaterverksamheten

-30 000

 

 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-11 730 000

46.15.24.

Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia (VR)

-30 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

-11 700 000

46.15.32.

Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)

0

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

-80 000

46.17.04.

Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

-50 000

46.17.05.

Utgifter för åländska studerande i norden (F)

-30 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

-1 230 000

46.19.04.

Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR)

-525 000

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

-130 000

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

-345 000

46.19.07.

Tekniskt stöd - målprogram 3 (VR)

0

46.19.08.

Utgifter för IT och nätpedagogik, validering, integration och infrastruktur (VR)

-230 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-1 818 000

46.20.04.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (R)

-43 000

46.20.05.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (R)

-43 000

46.20.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

0

46.20.41.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-866 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

0

46.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-866 000

 

 

 

46.25.

ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

-150 000

46.25.20.

Ålands läromedelscentral - verksamhetsutgifter (VR)

-150 000

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 068 000

46.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 068 000

 

 

 

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-860 000

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-860 000

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

-3 524 000

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

-3 524 000

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

-3 080 000

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

-2 700 000

46.40.21.

M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR)

-380 000

 

 

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-120 000

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-120 000

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

-4 250 000

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

-4 250 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-1 127 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 059 000

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

-68 000

 

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

-1 632 000

46.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 542 000

46.48.21.

Rörelseverksamhet (F)

-90 000

 

 

 

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

-1 160 000

46.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-1 160 000

 

 

 

46.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

-1 232 000

46.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR)

-1 232 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-5 830 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

-5 170 000

46.55.23.

Utgifter för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare (VR)

-160 000

46.55.70.

Investeringar (R)

-500 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-3 824 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-2 741 000

46.60.26.

Utgifter för 200-års minnet av händelserna år 1808 - 1809

-17 000

46.60.50.

Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

-35 000

46.60.70.

Inköp av konst med donationsmedel (F)

0

46.60.71.

Inköp av konst (R)

-30 000

46.60.74.

Utvecklande av Bomarsund (R)

-1 000 000

46.60.76.

Utvecklande av Kastelholms kungsgård (R)

0

46.60.88.

Inköp av värdepapper med donationsmedel (F)

-1 000

 

 

 

46.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

-174 000

46.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)

-174 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-29 355 000

 

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 912 000

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 912 000

47.01.06.

Tekniskt stöd - målprogram 2 (VR)

0

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-3 384 000

47.03.05.

Utgifter för investeringslån (F)

-35 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-199 000

47.03.24.

Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR)

-20 000

47.03.40.

Bidrag för företagens internationalisering

-150 000

47.03.41.

Turismens främjande (R)

-1 570 000

47.03.42.

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet

-150 000

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag

-450 000

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

-300 000

47.03.46.

Räntestöd för företags investeringar

-50 000

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

-210 000

47.03.48.

Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag

-50 000

47.03.49.

Medel för evenemang

0

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

0

47.03.62.

Internationella utvecklingsprojekt

-200 000

47.03.85.

Produktutvecklingslån (R)

0

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

0

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-1 788 000

47.05.04.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (R)

-28 000

47.05.05.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (R)

-28 000

47.05.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 (RF)

0

47.05.41.

Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

0

47.05.42.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-866 000

47.05.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 2 (RF)

0

47.05.46.

EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

0

47.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-866 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-2 105 000

47.15.04.

Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)

-18 000

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-845 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

-260 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

-625 000

47.15.46.

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

-17 000

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

-5 000

47.15.48.

Stöd för producentorganisationer och rådgivning

-335 000

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

-12 040 000

47.17.05.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 (R)

-131 000

47.17.06.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 (R)

-131 000

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

-1 435 000

47.17.43.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

-6 630 000

47.17.44.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

-272 000

47.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

-958 000

47.17.47.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

-1 980 000

47.17.48.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

-503 000

 

 

 

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-415 000

47.21.01.

Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)

-45 000

47.21.40.

Särskilda understöd för skogsbruket (F)

-15 000

47.21.41.

Stöd för skogsbruksåtgärder (R)

-340 000

47.21.83.

Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F)

0

47.21.84.

Skogsförbättringslån (R)

0

47.21.88.

Ersättning för biotopskydd (R)

-15 000

 

 

 

47.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

-96 000

47.22.04.

Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)

-86 000

47.22.40.

Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)

-10 000

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-244 000

47.24.01.

Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)

-35 000

47.24.05.

Tekniskt stöd - strukturprogrammet för fiskerisektorn (VR)

0

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)

-50 000

47.24.43.

Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar

-1 000

47.24.44.

Främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik

-70 000

47.24.49.

Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande

-88 000

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

-878 000

47.26.04.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (R)

-5 000

47.26.05.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (R)

-5 000

47.26.40.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

0

47.26.41.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-434 000

47.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

0

47.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-434 000

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-3 373 000

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

-1 026 000

47.30.23.

Arbeta och bo på Åland (VR)

-135 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-112 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-1 150 000

47.30.52.

Specialutgifter för arbetskraftsservicen

-40 000

47.30.53.

Utbildningsstöd (F)

-60 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

-850 000

 

 

 

47.41.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

0

47.41.50.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (RF)

0

47.41.55.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (RF)

0

 

 

 

47.44.

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

-210 000

47.44.20.

Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-210 000

 

 

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

-865 000

47.46.20.

Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)

-725 000

47.46.21.

Laboratorieverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)

-140 000

 

 

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

-1 500 000

47.52.77.

Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)

-1 500 000

 

 

 

47.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

-120 000

47.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)

-120 000

 

 

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-425 000

47.58.20.

Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)

-425 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-33 580 000

 

 

 

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-703 000

48.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-703 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-2 077 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-52 000

48.10.40.

Understöd för flygtrafik (R)

-595 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-1 430 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-21 261 000

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-12 721 000

48.20.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

-1 245 000

48.20.22.

Upphandling av tonnage

-1 076 000

48.20.40.

Understöd för varutransporter i skärgården

-219 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

-6 000 000

 

 

 

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-8 544 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)

-4 320 000

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder

-46 000

48.30.24.

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader (VR)

-470 000

48.30.30.

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)

-150 000

48.30.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

-163 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-3 395 000

48.30.78.

Kortruttsinvesteringar (R)

0

 

 

 

48.31.

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

0

48.31.20.

Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

48.32.

PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING

-295 000

48.32.20.

Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR)

-295 000

 

 

 

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-700 000

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-700 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-19 957 000

 

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

-900 000

49.01.90.

Ränteutgifter (F)

-200 000

49.01.91.

Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

-700 000

 

 

 

49.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

-150 000

49.90.90.

Återförda inkomstrester (F)

-150 000

 

 

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

-10 000 000

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

-10 000 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-8 907 000

49.98.98.

Föregående års underskott

0

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-8 907 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-330 809 000

 

     Mariehamn den 19 december 2007

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman