Enda behandling

Inför utmanarrätter BM 16/2015-2016

 • Utdrag ur protokollet

  Plenum börjar 1

  Andra behandling. 1

  1    Ändringar i skattelagstiftningen 2016

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2015-2016

  Andra behandling. 2

  2    Höjd landskapsandel för socialvården

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2015-2016

  Andra behandling. 2

  3    Förlängning av bostadssparpremiesystemet

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2015-2016

  Fortsatt enda behandling. 2

  4    Förslag till budget för landskapet Åland 2016

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2015-2016

  Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2015-2016

  Budgetmotioner BM 1-28/2015-2016

  Remiss. 7

  5    Energieffektivitet

  Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2015-2016

  För kännedom.. 9

  6    Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015

  Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2015-2016

  Plenum slutar 9

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.

  Lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom. Antecknas.

  Andra behandling

  1        Ändringar i skattelagstiftningen 2016

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2015-2016

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  2        Höjd landskapsandel för socialvården

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2015-2016

  Även här tillåts först diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  3        Förlängning av bostadssparpremiesystemet

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2015-2016

  Även i det här ärendet tillåts först diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Fortsatt enda behandling

  4        Förslag till budget för landskapet Åland 2016

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2015-2016

  Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2015-2016

  Budgetmotioner BM 1-28/2015-2016

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 17.12.2015.

  Detaljbehandlingen börjar.

  Talmannen påminner om att enbart aviserade ändringsförslag kan läggas samt att ändringsförslag kräver understöd för att kunna upptas till behandling.

  I detaljbehandlingen föreläggs först avsnitten Verksamhet, Överföringar, Skattefinansiering, Finansiella poster och Resultaträkningsposter samt slutligen Inversteringarbetet, Lån och Övriga finansinvesteringar.

  Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten och avdelningarna i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs avsnittet Verksamhet enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 1 Lagtinget i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 2 Landskapsregeringen och regeringskansliet i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 3 Finansavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 4 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 5 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 6 Näringsavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 7 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs 80-88 Fristående enheter samt myndigheter kapitel för kapitel.

  Föreläggs kapitel 820 Ålands statistik- och utredningsbyrå. Godkänt.

  Föreläggs 822 Datainspektionen. Godkänt.

  823 Ålands energimyndighet. Godkänt.

  825 Ålands polismyndighet. Godkänt.

  826 Ålands ombudsmannamyndighet. Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, herr talman! Vi vill ha ett tillägg enligt motion nr 19 som lyder: ”Mot bakgrund av de växande utmaningarna för det svenska språkets ställning ges myndigheten i uppdrag att bistå ålänningarna med rådgivning i upplevda brott mot självstyrelselagens språkbestämmelser. Regeringen klarlägger under året behovet av kompletterande lagstiftning.”

  Ltl Lars Häggblom

  Herr talman! Jag understöder ltl Brage Eklunds förslag.

  Talmannen

  Ltl Eklund har, med understöd av ltl Lars Häggblom, föreslagit att motiveringen till kapitel 826 Ålands ombudsmannamyndighet, ges följande tillägg: ”Mot bakgrund av de växande utmaningarna för det svenska språkets ställning ges myndigheten i uppdrag att bistå ålänningarna med rådgivning i upplevda brott mot självstyrelselagens språkbestämmelser. Regeringen klarlägger under året behovet av kompletterande lagstiftning.” Förslaget framgår av ltl Axel Jonssons budgetmotion nr 19/2015-2016.

  Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kapitel 840 Ålands hälso- och sjukvård. Godkänt.

   Föreläggs kapitel 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, herr talman! Under rubriken Taxasystem stryks och ersätts enligt följande: ”Taxasystemet förändras med utgångspunkt i projektrapporten som presenterades i mars 2015 så att avgifter endast debiteras då faktisk tillsyn utförs. För att kompensera de senaste årens oskäliga avgiftshöjningar genomförs en allmän avgiftssänkning på 25 % ” samt att detaljmotiveringen till moment 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet ges ett tillägg med följande lydelse: ”Regeringen arbetar under året fram tydliga direktiv till myndigheten över vilka områden som prioriteras för att sänka verksamhetskostnaderna.”

  Ltl Lars Häggblom

  Herr talman! Jag understöder ltl Brage Eklunds förslag.

  Talmannen

  Ltl Eklund har, med understöd av ltl Lars Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 84810, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet minskas med 280000 euro, samt att motiveringen till kapitel 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet rubriken ”Taxasystemet” stryks och ersätts enligt den text som framgår av ltl Axel Jonssons budgetmotion nr/2 2015-2016.

  Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kapitel 850 Högskolan på Åland. Godkänt.

  851 Ålands folkhögskola. Godkänt.

  852 Ålands musikinstitut. Godkänt.

  855 Ålands gymnasium. Godkänt.

  856 Ålands sjösäkerhetscentrum. Godkänt.

  860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Godkänt.

  865 Ålands fiskodling, Guttorp. Godkänt.

  870 Motorfordonsbyrån. Godkänt.

  871 Rederiverksamhet. Godkänt.

  872 Vägunderhållsverksamhet. Godkänt.

  873 Verkstad och lager. Godkänt.

  Föreläggs avsnittet Överföringar i dess helhet. Avsnittet är godkänt.

  Föreläggs avsnittet Skattefinansiering, Finansiella poster och Resultaträkningsposter enligt kapitel.

  Föreläggs först kapitel 890 Skatter och inkomster av skattenatur. Godkänt.

  Föreläggs kapitel 892 Finansiella poster.

  Begärs ordet?

  Ltl Stefan Toivonen

  Tack, herr talman! Jag föreslår att moment 89230 Landskapets fastighetsverk under avsnittet ”Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter – detaljmotivering”, får följande lydelse: ”Renoveringen av lagtingsbyggnaden utgår och fullmakten för fastighetsverket under budgetåret 2016 att genomföra investeringar i fastigheter och byggnader sänks till 3 miljoner euro. Kanslikommissionen uppmanas att via landskapsregeringen återkomma i en tilläggsbudget om vilka delar av projektet som bör prioriteras och till dess exakta kostnadsramar”.

  Talmannen

  Eftersom förslaget inte vann understöd så upptas det inte till omröstning.

  Föreläggs kapitel Avskrivningar och Nedskrivningar. Godkänt.

  Föreläggs Reserver och Fonder. Godkänt.

  Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.

  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.

  Föredras rubriken Landskapets budgetekonomi.

  Begärs ordet?

  Ltl Lars Häggblom

  Herr talman! Jag föreslår att sjätte stycket under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” i betänkandets allmänna motivering stryks och ersätts med texten i min reservation.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, herr talman! Jag understöder ltl Lars Häggbloms förslag.

  Talmannen

  Ltl Lars Häggblom har, med understöd av ltl Eklund, föreslagit att sjätte stycket under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” i betänkandets allmänna motivering stryks och ersätts med följande: ”Det föreligger ingen grund att år 2016 uppta några som helst lån och regeringen måste klara förverkligandet av budgeten med till buds stående medel.” Förslaget framgår av ltl Lars Häggbloms reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Lars Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Självstyrelseutveckling.

  Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att stycket under rubriken ”Självstyrelseutveckling” underrubriken ”Självstyrelserevision” i betänkandets allmänna motivering för följande lydelse: ”Den 13 januari 2015 avgav Ålandskommittén sitt delbetänkande ”Ålands självstyrelse i utveckling”. Utgående från delbetänkandet och utlåtanden från remissinstanserna i riket och landskapet fortsätter kommittén sitt arbete i avsikt att avge ett slutbetänkande i form av en regeringsproposition senast den 30 april 2017. Utskottet betonar vikten av utvecklingen av självstyrelsen. Beskattningsfrågorna är en central del av detta. Utskottet anser för sin del att landskapsregeringen ska klargöra vilken skattebehörighet Åland eftersträvar och därefter återkomma till lagtinget i form av ett meddelande där regeringen redogör för vad man önskar åstadkomma avseende en egen åländsk beskattning.”

  Ltl Britt Lundberg

  Tack, herr talman! Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos har, med understöd av ltl Lundberg, föreslagit att texten under rubriken ”Självstyrelseutveckling”, underrubriken ”Självstyrelserevision” i betänkandets allmänna motivering för den lydelse som framgår vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Britt Lundberg

  Herr talman! Jag ber att få understöda öppen omröstning.

  Talmannen

  Eftersom öppen omröstning har begärts och understötts så kommer den att verkställas. Jag ber ledamöterna Roger Eriksson och Annette Holmberg-Jansson att biträda omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 är frånvarande.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Hållbar utveckling. Godkänd.

  Föredras rubriken Hälso- och sjukvård. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att andra stycket under rubriken ”Hälso- och sjukvård” i betänkandets allmänna motivering får följande lydelse: ”Utskottet betonar vikten av ÅHS verksamhet och noterar att en stor andel av landskapets budget går till att täcka ÅHS kostnader. Med anledning av detta uppmanar utskottet landskapsregeringen att i ett meddelande återkomma till lagtinget och närmare beskriva sina intentioner. Detta meddelande bör lämnas före, den av landskapsregeringen aviserade tilläggsbudgeten förs till lagtinget, vilket enligt uppgift torde vara under första halvan av 2016”.

  Ltl Britt Lundberg

  Herr talman! Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

   Vtm Thörnroos har, med understöd av ltl Lundberg, föreslagit att andra stycket under rubriken ”Hälso- och sjukvård” i betänkandets allmänna motivering får den lydelse som framgår vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Utbildnings- och kulturpolitik. Godkänd.

  Föredras rubriken Närings-, arbetsmarknads och regionalpolitik. Godkänd.

  Föredras rubriken Infrastruktur- och transportpolitik. Godkänd.

  Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Remiss

  5        Energieffektivitet

  Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2015-2016

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Vicelantrådet Camilla Gunell

  Herr talman! Bästa lagting, innan julledigheten börjar vill landskapsregeringen överlämna ett lagförslag kring energieffektivitet som är en blankettlag som gör att EU:s direktiv om energieffektivering genomförs också i landskapet Åland.

  Man kan säga att EU har skärpt sin energieffektivitetslagstiftning under åren, tagit ett steg i taget i takt med klimatförändringarna i syfte att spara energi och använda energiresurserna så effektivt som möjligt.

  Målet att minska mängden växthusgaser till år 2020 med 20 procent är ett mycket, mycket svårt mål att nå och därför är man tvungen att på olika sätt sätta press på unionen att minska sina utsläpp och använda energin på bästa sätt. Detta berör både privatpersoner, företag och olika typer av fjärrvärmeanläggningar.

  Den här lagstiftningen är inte särskild märkvärdig och den innebär inte heller några större förändringar gällande landskapet Åland.

  Jag ska nämna tre områden där lagstiftningen påverkar ålänningarna och de åländska företagen på olika sätt.

  Det första är att konsumenten via den här lagstiftningen ska ges rätt att på ett mera överskådligt sätt kunna följa sin egen energiförbrukning i syfte att medvetandegöra konsumenterna om hur mycket energi de använder och hur de kunde effektivera sin användning. Det betyder att energibolagen ska antingen på sin webbsida göra det möjligt för konsumenterna att gå in och följa sin energikonsumtion eller via fakturan eller på något sätt få den här informationen tillhanda.

  Den andra aspekten berör företag som nu ska göra en obligatorisk energibesiktning med fyra års mellanrum. Det finns inte så många stora företag på Åland, ungefär 20 företag, för man räknar med en årsomsättning på 50 miljoner euro samt över 250 anställda. Flera av de företag som berörs av det här kan bli befriade från den här kontrollen om man har en certifierad energiledning som miljöförvaltningssystem och det finns sådana företag som har det enligt typen ISO 50 001.

  Den tredje aspekten som berör Åland är att anläggningar som producerar fjärrvärme eller fjärrkyla som är över 20 megawatt också ska utföra en kostnadsnyttoanalys. Att detta görs och följs upp ska den nya myndigheten, som landskapet Åland har sedan en kort tid tillbaka, Ålands energimyndighet se till. 

  Energibesiktning kan man göra, i dagsläget finnas ungefär 10-tals personer som har behörighet att utföra de här besiktningarna.

  Jag svarar gärna på ytterligare frågor i social- och miljöutskottets behandling av lagframställningen. Tack.

  Ltl John Holmberg

  Herr talman! Kära ledamöter, Europeiska Unionens strävan att förbättra energieffektiviteten med 20 procent sett från 1990 årsnivåer till 2020 är ett positivt steg mot minskning av växthusgasutsläpp och därmed klimatförändringar. Det är behövligt med tanke på dagens varma december.

  Regelverket är ägnat att skapa förutsättningar och ramar för beslut som leder till förbättrad energieffektivitet och energibesparingar. Dessutom underlättas slutförbrukarnas energibesparande.

  Åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan vara kostnadsdrivande på kort sikt, men sett över tid kommer dessa investeringar att motverka kostnaderna för en förorenad miljö.

  Kostnadsökningarna för stora företag pga. obligatoriska energibesiktningar vart fjärde år kan motverkas via förbättrad energieffektivitet och lägre energikostnader. Här finns det fler åländska företag som är energilednings- eller miljöcertifierade och är därför befriade från energibesiktningskravet.

  Det finns två för Åland viktiga ingredienser att hålla reda på. För det första behörigheten att utföra energibesiktning. Det är viktigt att trygga möjligheter till svenskspråkig utbildning, öster om oss eller i Sverige.

  Det andra är att energidirektivet inte får bli byråkratidrivande för företag.

  Miljöarbete och vinsterna av ett sådant för ett enskilt företag växer. Det handlar om driftsekonomi och miljöprofilering som ger nya affärsmöjligheter.

  Överlag är energieffektivitetsdirektivet en av många överlevnadsfrågor för vår hårt utsatta miljö och något som på ett bra sätt smälter in i regeringsprogrammets hållbarhetstanke.  Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  För kännedom

  6        Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015

  Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11.1.2016.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls den 11.1.2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

  Talmannen önskar Er en fridfull och vilsam jul tillsammans med era nära och kära och ett Gott nytt och kärleksfullt år 2016!