Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Plenum börjar 1

  Andra behandling. 1

  1    Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2017-2018

  Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2017-2018

  Fortsatt enda behandling. 2

  2    Förslag till budget för år 2018

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2017-2018

  Landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2017-2018

  Budgetmotioner BM 1-48/2017-2018

  Föredras. 21

  3    Spelsituationen

  Ltl Axel Jonssons skriftliga fråga SF 1/2017-2018

  Plenum slutar 24

   

  Plenum börjar

  Upprop. 30 ledamöter närvarande.

  Andra behandling

  1        Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2017-2018

  Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2017-2018

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i första behandlingen eller förkasta dem.

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslagen för beslut i andra behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Fru talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas.

  Talmannen

  Förslag om förkastande har lagts, men inte vunnit understöd, varför förslaget inte upptas till behandling.

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

  Ärendet är slutbehandlat.

  Fortsatt enda behandling

  2        Förslag till budget för år 2018

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2017-2018

  Landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2017-2018

  Budgetmotioner BM 1-48/2017-2018

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 19 december 2017.

  Detaljbehandlingen börjar.

  Talmannen påminner om att enbart aviserade ändringsförslag kan läggas samt att ändringsförslag kräver understöd för att kunna upptas till behandling.

  I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet VERKSAMHET, därefter avsnitten överföringar, SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER samt slutligen INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR.

  Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 1 Lagtinget i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 2 Landskapsregeringen och regeringskansliet kapitel för kapitel

  Föreläggs kap 200 LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER. Godkänt.

  Föreläggs kap 210 REGERINGSKANSLIET. Godkänt.

  Föreläggs kap 215 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack talman! Inledningsvis en fråga. Är det möjligt att ta det från bänken eller talmannen att vi kommer upp till podiet?

  Talmannen

  Det går bra från bänken.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Jag föreslår att anslaget för moment 21520 Ålandskontorets i Stockholm verksamhet höjs med 60 000 euro och att till motiveringen under anslaget fogas följande text: ”Anslaget inkluderar kostnader för att stärka Ålandsbilden i Sverige.”

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Axel Jonsson, föreslagit att anslaget under moment 21520 Ålandskontorets i Stockholm verksamhet ökas med 60 000 euro och att till motiveringen under momentet fogas följande text: ”Anslaget inkluderar kostnader för att stärka Ålandsbilden i Sverige.”

  Förslaget framgår av vtm Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 220      FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN. Godkänt.                 

  Föreläggs kap 225      FRÄMJANDE AV INTEGRATION. Godkänt.                            

  Föreläggs kap 230      LAGTINGSVAL. Godkänt.                                   

  Föreläggs kap 240      BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET. Godkänt.               

  Föreläggs kap 250      PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ. Godkänt.           

  Föreläggs kap 252      SERVICEVERKSAMHET. Godkänt.                                             

  Föreläggs kap 260      LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER

  OCH UTGIFTER. Godkänt.

  Föreläggs kap 265      KONSUMENTSKYDD. Godkänt.                                                   

  Föreläggs kap 270      RADIO- OCH TV-VERKSAMHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 280     LAGBEREDNINGEN. Godkänt.                        

  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 400 ALLMÄN FÖRVALTNING. Godkänt.

  Föreläggs kap 410 ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Fru talman. Jag föreslår att anslaget under moment 41000 Övriga sociala utgifter höjs med 1 300 000 euro samt att det till motiveringen under momentet fogas följande tillägg: ”Anslaget om 1 300 000 euro skall användas som ett pensionsarvode för personer som lyfter folkpension eller sjukpension.”

  Ltl Bert Häggblom

  Tack, fru talman! Jag ber att få understöda Stephan Toivonens ändringsförslag.

  Talmannen

  Ltl Stephan Toivonen har, med understöd av ltl Bert Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 41000 Övriga sociala utgifter ökas med 1 300 000 euro, samt att till motiveringen under momentet fogas följande tillägg: ”Anslaget om 1 300 .000 euro skall användas som ett pensionsarvode för personer, som lyfter folkpension eller sjukpension.”

  Förslaget framgår av ltl Stephan Toivonens reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Stephan Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 420 ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Jag föreslår att anslaget under moment 42000 höjs med 50 000 euro samt att det till motiveringen under momentet fogas följande text: ”Under 2018 ska alla ålänningar kostnadsfritt ges möjlighet till att få sina födelsemärken och ’prickar’ kontrollerade och behandlade.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Harry Jansson, förslagit att anslaget under moment 42000 ökas med 50 000 euro, samt att till motiveringen under momentet fogas följande text: ”Under 2018 ska alla ålänningar kostnadsfritt ges möjlighet till att få sina födelsemärken och ’prickar’ kontrollerade och behandlade.”

  Förslaget framgår av vtm Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Harry Jansson

  Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Jag ber lagtingsledamöterna Tage Silander och Britt Lundberg att biträda vid omröstningen.

  Öppen omröstning kommer att hållas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 17 ja-röster, 13 nej-röster. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 430 ALLMÄN MILJÖVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs kap 440 NATURVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs kap 450 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs kap 460 CIRKULÄR EKONOMI. Godkänt.

  Föreläggs kap 470 MILJÖHÄLSOVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 600 ALLMÄN FÖRVALTNING. Godkänt.

  Föreläggs kap 610 NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE. Godkänt.

  Föreläggs 615 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION. Godkänt.

  Föreläggs 621 EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014-2020. Godkänt.

  Föreläggs 640 FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET. Godkänt.

  Föreläggs 650 JAKT- OCH VILTVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs 670 FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 67010 Fiskevård utgår.   

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag stöder vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Lars Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 67010 Fiskevård ska utgå.

  Förslaget framgår av vtm Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Harry Jansson

  Jag önskar öppen omröstning, tack.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Harry Jansson, understödd av ltl Bert Häggblom, har begärt öppen omröstning och den kommer därför att hållas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Ingrid Johansson och Göte Winé att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 17 ja-röster, 13 nej-röster.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 700 ALLMÄN FÖRVALTNING. Godkänt.

  Föreläggs kap 710 PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET. Godkänt.

  Föreläggs kap 720 ELSÄKERHET OCH ENERGI. Godkänt.

  Föreläggs kap 740 ÅLANDSTRAFIKEN. Godkänt.

  Föreläggs kap 745 OLJESKYDD. Godkänt.

  Föreläggs kap 750 KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK.

  Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag har två ändringsförslag under detta moment. Ska jag ta båda nu eller var och en skilt.

  Jag föreslår att innehållet under rubriken Fullmakt under moment 75010 Upphandling av sjötrafik stryks.

  Talmannen

  Förslaget vinner inte understöd. Därmed går vi vidare.

  Begärs ordet ytterligare?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Fru talman. Jag föreslår att till motiveringen under moment 75030 Upphandling av linfärjetrafik fogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen inleder under året konkurrensutsättning av linfärjetrafiken. Full konkurrensutsättning beräknas vara utförd under år 2019.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Harry Jansson, föreslagit att till motiveringen under moment 75030 Upphandling av linfärjetrafik fogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen inleder under året konkurrensutsättning av linfärjetrafiken. Full konkurrensutsättning beräknas vara utförd under år 2019.”

  Förslaget framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 760 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING.

  Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman. Jag föreslår att till motiveringen under momentet 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar fogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen inleder under året konkurrensutsättning av vägunderhållet. Full konkurrensutsättning beräknas vara utförd under år 2019.”

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Jag stöder vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Runar Karlsson, föreslagit att till motiveringen under momentet 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar fogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen inleder under året konkurrensutsättning av vägunderhållet. Full konkurrensutsättning beräknas vara utförd under år 2019.” Förslaget framgår av vtm Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs avdelningen MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 820 ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ. Godkänt.

  Föreläggs kap 822 DATAINSPEKTIONEN. Godkänt.

  Föreläggs kap 823 ÅLANDS ENERGIMYNDIGHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 825 ÅLANDS POLISMYNDIGHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 826 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 827 LOTTERIINSPEKTIONEN. Godkänt.

  Föreläggs kap 831 UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN. Godkänt.

  Föreläggs kap 840 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs kap 848 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 850 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND. Godkänt.

   Föreläggs kap 851 ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA. Godkänt.

   Föreläggs kap 852 ÅLANDS MUSIKINSTITUT. Godkänt.

  Föreläggs kap 855 ÅLANDS GYMNASIUM.

  Begärs ordet?

  Ltl Axel Jonsson

  Tack, fru talman! Mot bakgrund av hur avsevärt mycket svårare det har blivit att komma in på kvalificerade svenska utbildningar så föreslår jag att det till motiveringen till kapitel 855 Ålands gymnasium fogas följande tillägg: ”Åtgärder vidtas under året för att återställa värderingen av åländska gymnasiebetyg för ansökan till kvalificerade utbildningar i Sverige inför antagningen till hösten 2018.”

  Vtm Veronica Thörnroos

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson har, med understöd av vtm Veronica Thörnroos, föreslagit att till motiveringen till kapitel 855 Ålands gymnasium fogas följande tillägg: ”Åtgärder vidtas under året för att återställa värderingen av åländska gymnasiebetyg för ansökan till kvalificerade utbildningar i Sverige inför antagningen till hösten 2018.”

  Förslaget framgår av Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 17/2017-2018.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Brage Eklund

  Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund har, med understöd av ltl Harry Jansson, begärt öppen omröstning som kommer att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Johan Ehn och Sara Kemetter att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonsson ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 17 ja-röster, 13 nej-röster. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 856 ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM. Godkänt.

  Föreläggs kap 860 ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 865 ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP. Godkänt.

  Föreläggs kap 870 MOTORFORDONSBYRÅN. Godkänt.

  Föreläggs kap 871 REDERIVERKSAMHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 872 VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 873 VERKSTAD OCH LAGER. Godkänt.

  Därmed var avsnittet Verksamhet behandlat.

  Föreläggs nu avsnittet ÖVERFÖRINGAR

  Föreläggs Avdelning 1 LAGTINGET i dess helhet. Godkänd.                                       

  Föreläggs Avdelning 2 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 330 LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA. Begärs ordet?    

  Ltl Lars Häggblom

  Fru talman. Jag föreslår att till motiveringen under moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna fogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen får i uppdrag att återställa landskapsandelarna till kommunerna för att säkerställa nuvarande servicenivå och skatteuttag av medborgarna.”

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag ber att få understöda det av ltl Häggblom framförda förslaget.

  Talmannen

  Ltl lars Häggblom har, med understöd av ltl Bert Häggblom, föreslagit att till motiveringen under moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna fogas följande tillägg ”Landskapsregeringen får i uppdrag att återställa landskapsandelarna till kommunerna för att säkerställa nuvarande servicenivå och skatteuttag av medborgarna.”

  Förslaget framgår av ltl Lars Häggbloms m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag förslår öppen omröstning.

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Jag stöder öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Bert Häggblom har, med understöd av ltl Bert Häggblom, begärt öppen omröstning som kommer att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Pernilla Söderlund och Tony Wikström att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Lars Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 17 ja-röster, 13 nej-röster.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 340 SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR. Godkänt.

  Föreläggs kap 350 PENNINGAUTOMATMEDEL.

  Begärs ordet?

  Ltl Lars Häggblom

  Fru talman! Fru talman. Jag föreslår att anslaget under moment 35000 Penningautomatmedel (R) ökas med 1 000 000 euro samt att följande text läggs till motiveringen under anslaget: ”Av anslaget under momentet reserveras 1 000 000 euro att användas så att alla som konstaterats att ha drabbats av spel som inte uppfyller de krav som bör ställas på ett ansvarsfullt spel via Ålands Penningautomatförening skall ersättas för uppkommen och konstaterad skada.”

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Lars Häggblom har, med understöd av ltl Bert Häggblom, förslagit att anslaget under moment 35000 Penningautomatmedel (R) ökas med 1 000 000 euro samt att följande text läggs till motiveringen under anslaget: ”Av anslaget under momentet reserveras 1 000 000 euro att användas så att alla som konstaterats att ha drabbats av spel som inte uppfyller de krav som bör ställas på ett ansvarsfullt spel via Ålands Penningautomatförening skall ersättas för uppkommen och konstaterad skada.”

  Förslaget framgår av ltl Lars Häggbloms m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Fredrik Fredlund

  Jag understöder öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Bert Häggblom har, med understöd av ltl Fredrik Fredlund, begärt öppen omröstning som kommer att verkställas.

  Jag ber vtm Viveka Eriksson och ltl Petri Carlsson att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 16 ja-röster, 5 nej-röster, 8 avstod och 1 var frånvarande.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ordet ytterligare?

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman. Jag föreslår att motiveringen får den lydelse den har i min budgetmotion nr 40/2017/2018.  

  Vtm Veronica Thörnroos

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Runar Karlsson har, med understöd av vtm Veronica Thörnroos, föreslagit att motiveringarna under moment 35000 Penningautotomatföreningen ändras på sätt som framgår av budgetmotion nr 40/2017-2018.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Runar Karlssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ordet ytterligare?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att till motiveringen under moment 35000 Penningautomatmedel (R) fogas följande tillägg som framgår av min reservation till betänkandet: ”Av landskapsregeringens dispositionsmedel avsätts 25 000 euro som landskapets andel av grundkapitalet för stiftelsen för besökscentrat i Bomarsund.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Harry Jansson, föreslagit att till motiveringen under moment 35000 Penningautomatmedel (R) fogas följande tillägg: ”Av landskapsregeringens dispositionsmedel avsätts 25 000 euro som landskapets andel av grundkapitalet för stiftelsen för besökscentrat i Bomarsund.”

  Förslaget framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Jag förslår öppen omröstning.

  Ltl Jörgen Pettersson

  Talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Britt Lundberg har, med understöd av ltl Jörgen Pettersson, begärt öppen omröstning som kommer att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Bert Häggblom och Roger Nordlund att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 avstod.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 410 ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER.

  Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att moment 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) ökas med 325 000 euro, samt att motiveringen under momentet får följande tillägg: ”Av anslaget ska 325 000 euro användas för att säkerställa åtaganden och kostnader i enlighet med LL (2014:53) om avbytarservice. Anslaget avser utgifter för ersättning till privat avbytarservice samt vikariehjälp i enlighet med regelverket.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Harry Jansson föreslagit att moment 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar ökas med 325 000 euro, samt att motiveringen under momentet får följande tillägg: ”Av anslaget ska 325 000 euro användas för att säkerställa åtaganden och kostnader i enlighet med LL (2014:53) om avbytarservice. Anslaget avser utgifter för ersättning till privat avbytarservice samt vikariehjälp i enlighet med regelverket.”

  Förslaget framgår av vtm Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ordet ytterligare?

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! För att göra något för dem som har de sämst i vårt samhälle så föreslår jag att anslaget under moment 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) ökas med 450 000 euro samt att till momentmotiveringen fogas följande tillägg: ”Under början av året förs ett lagförslag till lagtinget om att fördubbla ensamförsörjartilläggets storlek.”                            

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda ltl Axel Jonssons förslag.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson har, med understöd av ltl Harry Jansson, föreslagit att anslaget under moment 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) ökas med 450 000 euro samt att till momentmotiveringen fogas följande tillägg: ”Under början av året förs ett lagförslag till lagtinget om att fördubbla ensamförsörjartilläggets storlek.”

  Förslaget framgår av ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 25/2017-2018.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Brage Eklund

  Fru talman! Jag förslår öppen omröstning.

  Ltl Fredrik Fredlund

  Jag understöder öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund har, med understöd av ltl Fredrik Fredlund, begärt öppen omröstning som kommer att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Roger Eriksson och Runar Karlsson att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl. Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 17 ja-röster, 13 nej-röster.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 415 KOMMUNERNAS SOCIAVÅRDSOMRÅDE. Godkänt.

  Föreläggs kap 420 ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER. Godkänt.

  Föreläggs kap 440 NATURVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs kap 445 PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL – OCH MILJÖVERKSAMHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 450 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs kap 460 CIRKULÄR EKONOMI.

  Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Fru talman. Jag föreslår att anslaget för moment 46000 Cirkulär ekonomi ökas med 90 000 euro, samt att till momentmotiveringen fogas följande tillägg: "Anslaget under momentet inkluderar även skrotbilspremier”.

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Bert Häggblom, föreslagit att anslaget för moment 46000 Cirkulär ekonomi ökas med 90 000 euro, samt att till momentmotiveringen fogas följande tillägg: "Anslaget under momentet inkluderar även skrotbilspremier”.

  Förslaget framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Harry Jansson

  Jag önskar öppen omröstning även i denna fråga.

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Jag stöder öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl har Harry Jansson har, med understöd av ltl Britt Lundberg, begärt öppen omröstning som kommer att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson och Fredrik Fredlund att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 17 ja-röster, 13 nej-röster.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.                                          

  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 715 BOSTÄDER OCH BYGGANDE.

  Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Fru talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder kompletteras med följande tillägg: ”Anslaget bör ges till alla former av förnyelsebar/klimatvänliga åtgärder såsom biomassa, sol, vindkraft, värmepumpar m.m.”

  Ltl Fredrik Fredlund

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Toivonen.

   Talmannen

  Ltl Stephan Toivonen har, med understöd av ltl Fredrik Fredlund, föreslagit att motiveringen under moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder kompletteras med följande tillägg: ”Anslaget bör ges till alla former av förnyelsebar/klimatvänliga åtgärder såsom biomassa, sol, vindkraft, värmepumpar m.m.”

  Förslaget framgår av Stephan Toivonens reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Stephan Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 720 ELSÄKERHET OCH ENERGI.

  Begärs ordet?

                                           

  Ltl Stephan Toivonen

  Fru talman! Jag föreslår att till motiveringen under moment 720 Elsäkerhet och energi fogas följande tillägg under rubriken Produktionsstöd för el från vindkraftverk: ”Driftsstödet till vindkraftverken bör ges med villkor om att stödet skall återbetalas ifall vindkraftverket säljs inom fem år efter att stödet utbetalts.”

  Talmannen

  Ändringsförslaget har inte vunnit understöd och kommer därför inte att upptas till behandling.

  Därmed är kap 720 ELSÄKERHET OCH ENERGI. Godkänt.

  Föreläggs kap 747 ÖVRIG TRAFIK. Godkänt.

  Föreläggs kap 751 KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Godkänt.

  Föreläggs kap 760 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Godkänt.

  Föreläggs 80-88 MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER. Godkända.

  Föreläggs OFÖRDELAD MINSKNING; ÖVERFÖRINGSKOSTNADER. Godkänt.

  Därmed var Överföringarna behandlade.

  Föreläggs avsnittet SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER i sin helhet. Avsnittet är godkänt.  

  Föreläggs avsnittet INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR enligt avdelningar och kapitel.                                          

  Föreläggs Avdelning 1 LAGTINGET i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 9745 OLJESKYDD. Godkänt.

  Föreläggs kap 9750 KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK.

  Begärs ordet?

  Ltl Lars Häggblom

  Fru talman. Jag föreslår att anslaget under moment 9750 minskas med 1 900 000 euro i enlighet med motiveringarna i min och ltl ST:s reservation till betänkandet.

  Ltl Fredrik Fredlund

  Talman! Jag ber att få understöda.

  Talmannen

  Ltl kars Häggblom har, med stöd av ltl Fredrik Fredlund, föreslagit att anslaget under moment 9750 minskas med 1 900 000 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl. Lars Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ordet ytterligare?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att det näst sista stycket i motiveringen under moment 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R) får följande lydelse: ”Arbetet med att förbättra kapaciteten inom skärgårdstrafiken fortgår under år 2018 genom att ta fram en kravbeskrivning och begära in anbud på en färja på totalentreprenad för driften på linjen Åva-Osnäs.”

  Ltl Mikael Lindholm

  Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Veronica Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Mikael Lindholm, föreslagit att det näst sista stycket i motiveringen under moment 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R) får följande lydelse: ”Arbetet med att förbättra kapaciteten inom skärgårdstrafiken fortgår under år 2018 genom att ta fram en kravbeskrivning och begära in anbud på en färja på totalentreprenad för driften på linjen Åva-Osnäs.”

  Förslaget framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ordet ytterligare?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att sista stycket under rubriken Utgifter i motiveringen under moment 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R) utgår i sin helhet.

  Ltl Mikael Lindholm

  Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Veronica Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Mikael Lindholm, föreslagit att sista stycket under rubriken Utgifter i motiveringen under moment 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R) utgår i sin helhet.

  Förslaget framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 9760 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNINGEN.

  Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Fru talman! Jag föreslår att till motiveringen under moment 976000 Infrastrukturinvesteringar fogas följande tillägg: ”Investeringsfullmakten för kortruttsinvesteringarna på västra Föglö återtas och regeringen stoppar omgående utbyggnadsplanerna.”

  Ltl Lars Häggblom

  Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Stephan Toivonens förslag.

  Talmannen

  Ltl Stephan Toivonen har, med understöd av ltl Lars Häggblom, föreslagit att till motiveringen under moment 976000 Infrastrukturinvesteringar fogas följande tillägg: ”Investeringsfullmakten för kortruttsinvesteringarna på västra Föglö återtas och regeringen stoppar omgående utbyggnadsplanerna.”

  Förslaget framgår av ltl Stephan Toivonens reservation till betänkandet. 

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Fredrik Fredlund

  Jag ber att få understöda.

  Talmannen

  Ltl Bert Häggblom har, med understöd av ltl Fredrik Fredlund, begärt öppen omröstning som kommer att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Mikael Lindholm att biträda vid omröstningen.

   Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl. Stephan Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har gett resultatet 16 ja-röster, 11 nej-röster och 3 avstod.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs 80-88 MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER. Godkända.

  Därmed är hela sifferstaten behandlad.

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.

  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.

  Föredras rubriken Självstyrelseutveckling.

  Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att det till betänkandes allmänna motivering under självstyrelseutveckling fogas följande stycke som framgår av min och ltl Lars Häggblom och Stephan Toivonens reservation till betänkandet: ”Ålandskontoret i Stockholm är landskapsregeringens informationskontor som samordnar kommunikation och kontakter mellan målgrupper på Åland och i Stockholm samt i övriga Sverige. Till uppgifterna hör att bistå tjänstemän, politiker och det åländska näringslivet i olika kommunikationssammanhang. Målsättningen är att stärka Ålandsbilden i Sverige och synliggöra Åland. Ålandskontoret ska vara en möjlig mötesplats där tjänstemän, politiker och representanter för det åländska näringslivet kan mötas.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Harry Jansson, föreslagit att det till betänkandes allmänna motivering under rubriken självstyrelseutveckling fogas en text som framgår av vtm Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm. Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ordet ytterligare?

  Ltl Axel Jonsson

  Jag föreslår att följande text läggs till under rubriken Självstyrelseutveckling i allmänna motiveringen: För att trygga och utveckla ålänningarnas framtida socialförsäkring initierar regeringen under året en framställan till Finlands regering om att överta lagstiftningsbehörigheten över resterande delar av arbetspensionsskyddet respektive socialförsäkringen.”

  Ltl Brage Eklund

  Fru talman! Jag vill understöda Jonssons förslag.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson har, med understöd av ltl Brage Eklund, föreslagit att det till betänkandes allmänna motivering under rubriken självstyrelseutveckling fogas följande text: ”För att trygga och utveckla ålänningarnas framtida socialförsäkring initierar regeringen under året en framställan till Finlands regering om att överta lagstiftningsbehörigheten över resterande delar av arbetspensionsskyddet respektive socialförsäkringen.”

  Förslaget framgår av ltl Axel Jonssons budgetmotion nr 19/2017-2018

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl. Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Språkpolitik. Godkänd.

  Föredras rubriken Landskapets ekonomi. Godkänd.

  Föredras rubriken Budgetens framställning. Godkänd.

  Föredras rubriken Kommunerna. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Fru talman. Jag föreslår att texten under rubriken Kommunerna i betänkandets allmänna motivering får den lydelse den har i min och ltl Lars Häggbloms reservation till betänkandet. Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Harry Jansson, föreslagit att texten i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Kommunerna” får den lydelse som framgår av vtm Veronica Thörnroos och ltl Lars Häggbloms reservation till betänkandet. 

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Personalresurser. Godkänd.

  Föredras rubriken Socialpolitik.

  Begärs ordet?

  Ltl Axel Jonsson

  Jag föreslår att följande text läggs till under rubriken Socialpolitik i allmänna motiveringen: ”För att åstadkomma en sammanhållen alkoholpolitik lämnar regeringen under året en framställan till Finlands regering om ett övertagande av resten av lagstiftningsbehörigheten över alkohollagstiftningen.”

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson har, med understöd av ltl Britt Lundberg, föreslagit att det till betänkandes allmänna motivering under rubriken Socialpolitik fogas följande text: ”För att åstadkomma en sammanhållen alkoholpolitik lämnar regeringen under året en framställan till Finlands regering om ett övertagande av resten av lagstiftningsbehörigheten över alkohollagstiftningen.”

  Förslaget framgår av Axel Jonssons budgetmotion nr 20/2017-2018

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Hälso- och sjukvård. Godkänd.

  Föredras rubriken Hållbar utveckling och miljö. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman. Jag föreslår i enlighet med min och ltl Lars Häggbloms reservation till betänkandet att under rubriken i Hållbar utveckling och miljö i betänkandet läggs följande till: ”För att förverkliga strategins innehåll förstärks Högskolan på Åland för att skapa en stark, kompetent enhet som leder samarbetet med rikets myndigheter, universitet och företag inom samarbetet för Clic Innovation för att förverkliga Åland som testområde för ny teknik och smarta elnät.”

  Ltl Fredrik Fredlund

  Jag understöder vtm Thörnroos.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Fredrik Fredlund, föreslagit att under rubriken Hållbar utveckling och miljö i betänkandets allmänna motivering fogas en text som framgår av vtm Veronica Thörnroos och Lars Häggbloms reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm. Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik. Godkänd.

  Föredras rubriken Infrastruktur och transportpolitik.

  Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman. Jag föreslår i enlighet med min reservation till betänkandet att texten i betänkandets allmänna motivering sista meningen under rubriken ”Infrastruktur och transportpolitik” utgår och ersätts av följande text: ”För att inte äventyra utfallet av ansökan om extra anslag avser landskapsregeringen att avvakta lagtingets behandling av framställan om extra anslag före det att ytterligare åtgärder vidtas i fråga om kortruttsprojektet.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har, med understöd av ltl Harry Jansson, föreslagit att texten i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Infrastruktur och transportpolitik” får den lydelse som framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Föredras

  3        Spelsituationen

  Ltl Axel Jonssons skriftliga fråga SF 1/2017-2018

  En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.

  För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter.

  Svaret kommer att ges av minister Nina Fellman

  Ordet ges först till lagtingsledamoten Axel Jonsson.

  Ltl Axel Jonsson

  Tack, fru talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vad har regeringen gjort och vad avser regeringen göra för att se till det också i framtiden ska vara möjligt att spela på Åland?

  Minister Nina Fellman

  Fru talman! Frågan är ställd som om det skulle finnas problem med att spela på Åland och så är ingalunda fallet. Det går att spela på PAF och det går bra att spela på en rad internationella spelbolag och tillsvidare går det också bra att spela på Veikkaus spel vilket jag antar att är syftet med frågan.

  Det som idag är problematiskt är det finska Veikkaus spelutbud eftersom man har aviserat att man från och med årsskiftet inte kommer att erbjuda ålänningarna möjligheter att spela på Veikkaus.

  För landskapsregeringen är det en prioritet att se till att det finns en möjlighet i fortsättningen både för att det sedan årtionden tillbaka har varit ett spelutbud som ålänningarna har tyckt om och för att det finns ett flertal åländska näringsidkare som får en stor del av sina intäkter genom att vara ombud för Veikkaus spel.

  Den nya landskapslagen om lotterier som antogs under den förra mandatperioden, den förändrar inte rättsläget. Den nya lagen gör det inte svårare för Veikkaus att bedriva verksamhet på Åland. Det har inte genom lagändringen tillkommit några nya krav på tillsyn.

  Landskapsregeringen har tidigare alltid beviljat Veikkaus tillstånd att bedriva penningspel på Åland då de har ansökt om det. Om Veikkaus lämnar in en ansökan rörande en nu gällande spelformer så finns det som landskapsregeringen ser inga juridiska hinder som skulle hindra att en sådan ansökan beviljas och det kan vi göra på mycket kort varsel.

  De hinder för Veikkaus att bedriva verksamhet på Åland som från rikets sida har framförts går enligt landskapsregeringens bedömning att lösa om viljan finns.

  Polisstyrelsen har bl.a. framfört att det är problematiskt med tillsynen av Veikkaus spel på Åland. Vi kontakt med minister Risikko har det framkommit att det från finländsk sida finns en politisk vilja även i riket att hitta en lösning på frågan och den viljan har upprepats vid ett flertal tillfällen. Det pågår för tillfället diskussioner både på tjänstemannanivå och på politisk nivå för att reda ut de frågor som man har upplevt som problematiska.

  Landskapsregeringen har sagt att man kan tänka sig att överföra tillsynen över Veikkaus verksamheten på Åland till riksmyndigheter genom en överenskommelseförordning om det skulle underlätta att finna en lösning.

  Vi dock medvetna om att tidtabellen just nu är mycket snäv men jobbar vidare för att hitta en lösning på problemet.

  Ltl Axel Jonsson

  Jag tror det framgår ganska tydligt av motiveringen av frågan vad som avsågs med frågan. Det tycks som ministern har förstått vad det handlar om och det är positivt.

  Det som också framgår av motiveringen är att det var så länge som ett år sedan som Veikkaus aviserade att de drar bort stryktipset. Regeringen har haft ett år på sig att föra diskussioner med Veikkaus för att komma till rätta med den här problematiken. Nu verkar det som att man plötsligt är överraskad här i slutet på året när man väljer att dra in ytterligare spel från Veikkaus sida. Det är detta som förvånar. Varför har man inte varit mera proaktiv från landskapsregeringens sida? Man har ju redan fått varningssignaler för ett år sedan. Det är precis som ministern säger, att det här är en viktig social aktivitet för många ålänningar. Det är viktigt för många, framförallt landsbygds- och skärsgårdsbutiker och andra ombud som får en hel del av sina intäkter och kunder som kommer indirekt via de här spelen. Det är klart att det här är en viktig del i det åländska samhället och ett viktigt problem att lösa för regeringen. Det är bra att vi är överens om det.

  Men när vi nu har denna situation i dagsläget, har landskapsregeringen tittat på några andra alternativ om Veikkaus stänger dörren totalt framöver? Har man tittat på möjligheterna att öppna upp för svenska spel till exempel? Har man titta på möjligheten att skapa egna åländska alternativ? Det är klart att vi inte kan lägga alla våra ägg i en korg om vi ska tro att vi ska nå framgång med det här även om man har fått positiva signaler.

  Sist och slutligen, ur ett självstyrelseperspektiv, kan man ställa sig frågan om vi i praktiken vill ha ett helt finskspråkigt spelföretag här på Åland? Det kan man ha synpunkter på inte minst med tanke på den språkliga utvecklingen.

  Min andra fråga blir: Har landskapsregeringen överhuvudtaget tittat på andra alternativ? Vilka spår jobbar landskapsregeringen med i nuläget? 

  Minister Nina Fellman

  Tack, talman! När det gäller stryktipset och de spel som nu är aktuella så är det två olika frågor. När stryktipset försvann så var det för att man från rikshåll gjorde bedömningen att det förelåg ett konkurrensproblem mellan stryktipsen i Finland och vissa spel som PAF tillsammans med ATG erbjuder. Under diskussioner under året kunde vi konstatera att den frågan kan vi inte lösa.

  Nu handlar det om tillsynen av Veikkaus spel på Åland. Under året har man uppenbarligen inom polisstyrelsen och Veikkaus kommit till in åsikt att det här är något som man inte kan eller vill fortsätta med. Det kom som en mycket sen överraskning för landskapsregeringen. Vi hade inga indikationer på att så skulle ske före meddelandet kom. Som jag har uppfattat det så var det kanske något av en överraskning också på den politiska nivån i Finland att saken fick en sådan här utveckling.

  När det gäller beredskapen att erbjuda ålänningarna Svenska spel så är det inte landskapsregeringen som bedriver spelverksamhet, utan landskapets spelbolag PAF som in sådana fall skulle engagera sig. Några sådana diskussioner har inte först.

  Ltl Axel Jonsson

  Nej det är ju beklagligt att regeringen inte har fört sådana diskussioner västerut. Det har nämligen vi från Ålands Framtid gjort och ställt frågan till Svenska spel om hur de ser på den här möjligheten framöver. Man har sagt att det är avhängigt av ett beslut av den svenska regeringen. Där finns en tydlig koppling för landskapsregeringen om de vill jobba med frågan och försöka hitta alternativa lösningar och kanske till och med få svenskspråkiga spel hit till Åland framöver. Vi ser ju att det finns positiva exempel på det t.ex. ATG. De möjligheterna borde man ta tillvara när vi ser att vi har ett sådant här problem på bordet i dagsläget.

  Jag tycker att vi samtidigt kan ställa frågan i ett större perspektiv. Landskapsregeringen säger att det kommer som en överraskning nu att man också drar bort det här spelen utöver stryktipsen som man drog bort för ett år sedan. Vi vet av erfarenhet att konkurrenssituationen mellan Veikkaus och PAF är en ytterst politisk känslig fråga. Det verkar som det finns ett intresse från Veikkaus att dra bort alla sina spel från Åland och man hittar olika motiv för att motivera det, åtminstone ser man det här året tydliga tecken till det.

  Därför ställer jag den slutliga frågan till ministern: Bedömer ministern att det här är en pusselbit i något större? Vill man återigen aktualisera konkurrenssituationen mellan de finska spelmonopolen och det åländska monopolet och PAFs möjligheter att verka också i Finland? Finns det några sådana tendenser och politiska avsikter bakom de här besluten och hur ser ministern på det?

  Minister Nina Fellman

  Tack, talman! Det var tre frågor, tror jag, som jag ska försöka besvara.

  När det gäller kontakter med Svenska spel och att PAF nu skulle börja föra diskussioner med svenska spelbolag, så är det åtminstone vår bedömning att i en situation som är ganska känslig, i ett förhandlingsläge som vi uppfattar att den absoluta majoriteten av ålänningar vill ha kvar Veikkaus, så är det inte det kortet som vi ska satsa på just nu i den situation som vi befinner oss i.

  När det gäller situationen i Finland och varför man gör som man gör så kanske en viktig insikt är att vi på Åland inte är de enda aktörerna i vad som försiggår på rikssidan både mellan polisstyrelsen, inrikesministeriet, Veikkaus och regeringen, utan vi är en del.

  Vad vi kan bedöma så här långt så handlar det här inte om konkurrensen mellan PAF och Veikkaus utan om tillsyn och framförallt juridiska frågor. Men det är självklart en aspekt som landskapsregeringen mycket noga måste överväga vilken lösning vi än väljer för framtiden.

  Talmannen

  Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls måndagen den 8 januari 2018 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  Jag vill tacka för det här året och tacka för gott samarbete. Jag vill också önska er alla en riktigt varm och härlig jul tillsammans med nära och kära.