Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Det var den 21 november 2022 som lagtinget begärde social- och miljöutskottets yttrande det här ärendet.

  Landskapsregeringen förslag är att marknadskontroll införs för några delar av miljöområdet och förslaget innebär att den paragraf i plan- och bygglagen som gäller marknadstillsynen föreslås ändras så att den motsvarar vad som föreskrivs i marknadskontrollagen och EU:s marknadskontrollförordning och föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

  Utskottet har valt att betona att i landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter från 2017 finns redan bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande tillgänglighets- och produktsäkerhetskrav.

  Tillsynsmyndighet enligt landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter är antingen landskapsregeringen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Utskottet konstaterar att den marknadskontroll som ska utföras är omfattande och att det redan i dagsläget finns behov av mer resurser på området för marknadskontroll.

  Tillsynsmyndigheterna kommer att få visst stöd i uppbyggnaden av rutinerna för marknadskontrollen genom samarbetet i Finlands samarbetsgrupp för marknadskontroll där landskapsregeringen har två medlemmar. Eftersom arbetet med marknadskontrollen är nära kopplad till tillsynen på området och det är viktigt att marknadskontrollpraxis är harmoniserad inom olika produktsektorer anser utskottet att det finns goda skäl att koncentrera marknadskontrollen till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Den bästa lösningen för enskilda produktgrupper som kräver särskild kompetens kan dock vara att samarbeta eller ingå överenskommelseförordningar med berörda fackmyndigheter i riket.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse. Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 12 § plan- och bygglagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.