Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av integration för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 13 § landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

  Begäres ytterligare ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:03

  Tack, talman! Bästa lagting. Liberala gruppen har ett förslag till kläm: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i samband med årsbudget 2023 redovisa hur man på ett formaliserat sätt avser arbeta mot den målgrupp ålänningar som idag står långt från arbetsmarknaden samt hur § 48 i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet ur en såväl humanitär som tillväxtfrämjande synvinkel kommer att modifieras".


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag till kläm.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, med understöd av lagtingsledamoten Zetterman, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i samband med årsbudget 2023 redovisa hur man på ett formaliserat sätt avser arbeta mot den målgrupp ålänningar som idag står långt från arbetsmarknaden samt hur § 48 i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet ur en såväl humanitär som tillväxtfrämjande synvinkel kommer att modifieras".

  Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget enligt 73 § i arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.

  Lagtingsledamoten John Holmbergs klämförslag bordläggs därför till lagtingets följande plenum den 2 maj 2022.