Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Plenum börjar 1

  Andra behandling. 1

  1    Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2016-2017

  Landskapsregeringens yttrande RP 1/2016-2017-s

  Republikens presidents framställning RP 1/2016-2017

  Andra behandling. 2

  2    Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 5/2016-2017

  Landskapsregeringens yttrande RP 2/2016-2017-s

  Republikens presidents framställning RP 2/2016-2017

  Andra behandling. 2

  3    Godkännande av Parisavtalet

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2016-2017

  Landskapsregeringens yttrande RP 4/2016-2017-s

  Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017

  Andra behandling. 2

  4    Vattenfarkoster

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 15a/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2015-2016

  Andra behandling. 3

  5    Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om bostadsbidrag

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2016-2017

  Fortsatt enda behandling. 3

  6    Förslag till budget för landskapet Åland 2017

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2016-2017

  Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017

  BM 1-48/2016-2017

  För kännedom.. 21

  7    Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016

  Landskapsregeringen budgetförslag BF 2/2016-2017

  Plenum slutar 21

   

  Plenum börjar

  Upprop. 28 ledamöter närvarande.

  Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom. Antecknas.

  Andra behandling

  1        Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2016-2017

  Landskapsregeringens yttrande RP 1/2016-2017-s

  Republikens presidents framställning RP 1/2016-2017

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  2        Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 5/2016-2017

  Landskapsregeringens yttrande RP 2/2016-2017-s

  Republikens presidents framställning RP 2/2016-2017

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  3        Godkännande av Parisavtalet

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2016-2017

  Landskapsregeringens yttrande RP 4/2016-2017-s

  Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  4        Vattenfarkoster

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 15a/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2015-2016

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om vattenfarkoster för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om säkerhet och utsläppskrav för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Talmannen konstaterar att det andra lagförslaget gällande en ändring av ordningslagen drogs tillbaka genom det kompletterande lagförslaget varför lagen inte upptas till behandling.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  5        Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om bostadsbidrag

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2016-2017

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Fortsatt enda behandling

  6        Förslag till budget för landskapet Åland 2017

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2016-2017

  Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2016-2017

  BM 1-48/2016-2017

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 15 december 2016.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet VERKSAMHET, därefter avsnitten ÖVERFÖRINGAR, SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER samt slutligen INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR.

  Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avd.1           LAGTINGET i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avd.2          Landskapsregeringen och regeringskansliet 

  kapitel för kapitel

  Föreläggs kap 200     LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER. Godkänt.

  Föreläggs kap 210      REGERINGSKANSLIET. Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 21010 Regeringskansliet, verksamhet höjs med 50 000 euro i enlighet med budgetmotion 13/2016-2017.

  Talmannen

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman! Jag understöder.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Stephan Toivonen, har föreslagit att anslaget under moment 21010 Regeringskansliet, verksamhet ökas med 50 000 i enlighet med budgetmotion 13/2016-2017.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs kap 215      KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 220      FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN. Godkänt.

  Föreläggs kap 225      FRÄMJANDE AV INTEGRATION. Godkänt.

  Föreläggs kap 230      LAGTINGSVAL. Godkänt.

  Föreläggs kap 240      BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET. Godkänt.

  Föreläggs kap 250      PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ. Godkänt.

  Föreläggs kap 252      SERVICEVERKSAMHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 260      LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER

  OCH UTGIFTER. Godkänt.

  Föreläggs kap 265      KONSUMENTSKYDD. Godkänt.

  Föreläggs kap 270      RADIO- OCH TV-VERKSAMHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 280     LAGBEREDNINGEN. Godkänt.

  Föreläggs avd. 3         FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess

  helhet. Godkänt.

  Föreläggs avd.4          SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 400     ALLMÄN FÖRVALTNING. Godkänt.

  Föreläggs kap 410      ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER. Godkänt.

  Föreläggs kap 420      ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER. Godkänt.

  Föreläggs kap 430      ALLMÄN MILJÖVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs kap 440      NATURVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs kap 450      VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD. Begärs ordet?

  Ltl Runar Karlsson

  Herr talman. Jag föreslår att anslaget under moment 45000 Vattenförsörjning och vattenvård ökas med 100 000 euro med den motivering som framgår av budgetmotion nr 24/2016-2017.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Jag understöder ltl Runar Karlssons förslag.

  Talmannen

  Ltl Runar Karlsson, understödd av vtm Thörnroos, har föreslagit att anslaget under moment 45000 Vattenförsörjning och vattenvård ökas med 100 000 euro med den motivering som framgår av budgetmotion nr 24/2016-2017.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Karlssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs kap 460      AVFALLSHANTERING. Godkänt.

  Föreläggs kap 470      MILJÖHÄLSOVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs avd.5          UTBILDNINGS- OCH KULTUR-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avd. 6         NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avd. 7         INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 700     ALLMÄN FÖRVALTNING. Godkänt.

  Föreläggs kap 710      PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET. Godkänt.

  Föreläggs kap 720      ELSÄKERHET OCH ENERGI. Begärs ordet?

  Ltl Jörgen Pettersson

  Herr talman. Jag föreslår att det andra stycket i betänkandets detaljmotivering under kapitel 720 Elsäkerhet och energi, verksamhet ersätts med följande text som framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet: ”Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser att medverka till att öka andelen förnyelsebar energiproduktion och ökad energieffektivitet inom ramen för landskapets hållbarhetsarbete. Målsättningen med ett nytt system ska vara att möjliggöra för samtliga producenter av förnyelsebar energi, både privatpersoner och företag, att åtnjuta likvärdiga och rättvisa produktionsstöd oberoende av produktionskälla.”

  Ltl Britt Lundberg

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Pettersson förslag.

  Talmannen

  Ltl Pettersson, understödd av ltl Lundberg har föreslagit att det andra stycket i betänkandets detaljmotivering under kapitel 720 Elsäkerhet och energi, verksamhet ersätts den text som framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Petterssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs kap 740      ÅLANDSTRAFIKEN. Godkänt.

  Föreläggs kap 745      OLJESKYDD. Godkänt.

  Föreläggs kap 750      KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Godkänt.

  Föreläggs kap 760      KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Godkänt.

  Föreläggs avd.             FRISTÅENDE ENHETER samt MYNDIGHETER kapitel för

  kapitel.

  Föreläggs kap 820     ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ. Godkänt.

  Föreläggs kap 822      DATAINSPEKTIONEN. Godkänt.

  Föreläggs kap 823      ÅLANDS ENERGIMYNDIGHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 825      ÅLANDS POLISMYNDIGHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 826      ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 827      LOTTERIINSPEKTIONEN. Godkänt.

  Föreläggs kap 840     ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att texten under moment 84000 Ålands- hälso- och sjukvård, verksamhet ersätts med följande text som framgår av min reservation till betänkandet: ”Under år 2017 görs en utredning kring hur demenssjukvården på Åland kan effektiveras. Utredningen bör ha ett starkt klient- och patientfokus och involvera alla berörda aktörer i vårdkedjan såsom kommunerna och tredje sektorn. Vidare bör konsekvenserna av stängningen av specialavdelningen för demenssjuka analyseras både ur patient- och vårdperspektiv.”.

  Talman! Jag vill också avisera redan nu att jag önskar en öppen omröstning.

  Ltl Roger Nordlund

  Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag och jag understöder även en öppen omröstning.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos, understödd av ltl Nordlund, har föreslagit att texten under moment 84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet ersätts med den text som framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Vtm Thörnroos har, understödd av ltl Nordlund begärt en öppen omröstning.

  Öppen omröstning kommer att ske.

  Jag ber lagtingsledamöterna John Holmberg och Sara Kemetter att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattats finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 848     ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Herr talman. Jag föreslår att texten i betänkandets detaljmotivering under kapitel 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet ersätts med följande text som framgår av min reservation till betänkandet: ”Av budgetförslaget framgår att en tjänst som social- och hälsovårdsinspektör hålls vakant under år 2017. Detta är inte förenligt med myndighetens arbetsbelastning med beaktande av de lagstagade övervakningsuppgifter som påförts myndigheten.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos, understödd av ltl Jansson, har föreslagit att texten i betänkandets detaljmotivering under kapitel 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet ersätts med den text som framgår av vtm Thörnros reservation till betänkandet:

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs kap 850     HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND. Godkänt.

  Föreläggs kap 851      ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA. Godkänt.

  Föreläggs kap 852      ÅLANDS MUSIKINSTITUT. Godkänt.

  Föreläggs kap 855      ÅLANDS GYMNASIUM. Godkänt.

  Föreläggs kap 856      ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM. Godkänt.

  Föreläggs kap 860     ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

  MYNDIGHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 865      ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP. Godkänt.

  Föreläggs kap 870     MOTORFORDONSBYRÅN. Godkänt.

  Föreläggs kap 871      REDERIVERKSAMHET. Godkänt.

  Föreläggs kap 872      VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman. Jag föreslår att ett nytt stycke införs under moment 87200 vägunderhållsenheten, verksamhet i utskottets betänkande som ersätter nuvarande text med följande lydelse som framgår av min reservation till betänkandet: ”I syfte att bibehålla servicenivån, men till en lägre kostnad, inleds omgående arbetet med att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet.”

  Jag aviserar att jag önskar öppen omröstning.

  Ltl Bert Häggblom

  Talman! Jag understöder förslag och även öppen omröstningen.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att ett nytt stycke införs under moment 87200 vägunderhållsenheten, verksamhet i utskottets betänkande som ersätter nuvarande text med den lydelse som framgår av reservationen till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Vtm Thörnroos har, understödd av ltl Bert Häggblom, begärt en öppen omröstning.

  Öppen omröstning kommer att ske.

  Jag ber lagtingsledamöterna Britt Lundberg och Roger Eriksson att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 873      VERKSTAD OCH LAGER. Godkänt.

  Därmed var avsnittet VERKSAMHET behandlat.

  Föreläggs avsnittet   ÖVERFÖRINGAR

  Föreläggs avd.1           LAGTINGET i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avd.2          LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

  i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avd. 3         FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 330      ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA. Godkänt.

  Föreläggs kap 340      SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR.

  Godkänt.

  Föreläggs kap 350      PENNINGAUTOMATMEDEL. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, herr talman! I helgen kunde vi se att talmannen skickade ett julkort.

  Talmannen

  Ingen debatt, enbart förslag!

  Ltl Stephan Toivonen

  Så här under julveckan borde man vara lite snällare.

  Men hur som helst så har vi här en möjlighet att skänka 700 000 till Syrien om vi så vill.

  Jag föreslår att motiveringen under moment 35000 Penningautomatmedel (R), överföringar ändras så att av de medel som ställs till landskapsregeringens disposition under momentet reserveras 700 000 euro för hjälp till flyktinghjälp i Mellanöstern.

  Ltl Bert Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Ltl Stephan Toivonen

  Jag föreslår öppen omröstning.

  Talmannen

  Vinner förslaget om öppen omröstning understöd? Inget understöd.

  Ltl Toivonen, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att motiveringen under moment 35000 Penningautomatmedel (R), överföringar ändras så att av de medel som ställs till landskapsregeringens disposition under momentet reserveras 700 000 euro för hjälp till flyktinghjälp i Mellanöstern.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Toivonens ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs avd.4          SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avd.5          UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avd.6          NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 610      NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE. Godkänt.

  Föreläggs kap 615      FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman. Jag föreslår att motiveringen under moment 61500 Främjande av livsmedelsproduktion (R) får följande tillägg: ”Aktörerna inom livsmedelsbranschen bör kompenseras för de negativa effekterna av sanktionerna gentemot Ryssland.”

  Talmannen

  Vinner förslaget understöd?

  Eftersom förslaget inte vunnit understöd tas det inte upp till behandling.

  Kap 615 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION är därmed godkänt.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Jörgen Pettersson

  Talman! Jag föreslår att andra stycket i motiveringen under kapitel 615 Främjande av livsmedelsproduktion under betänkandets detaljmotivering, verksamhet får följande lydelse vilken också framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet: ”Utskottet noterar att allt fler konsumenter efterfrågar ekologiska produkter vilket passar väl in i det åländska varumärket och hållbarhetsarbetet. Av det skälet genomför landskapsregeringen en översyn av det rådande LBU-programmet för att möta efterfrågan på ekologiska livsmedel.”

  Jag aviserar samtidigt öppen omröstning.

  Ltl Runar Karlsson

  Herr talman! Jag understöder förslaget och tillika även öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Pettersson, understödd av ltl Karlsson, har föreslagit att andra stycket i motiveringen under kapitel 615 Främjande av livsmedelsproduktion under betänkandets detaljmotivering, verksamhet får den lydelse vilken också framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Pettersson har, understödd av ltl Karlsson, begärt en öppen omröstning.

  Öppen omröstning kommer att ske.

  Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Mikael Lindholm att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Pettersson ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 18 ja-röster, 9 nej-röster, 1 ledamot avstod och 2 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs kap 621      EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2016 - 2020.

  Godkänt.

  Föreläggs kap 623      EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020. Godkänt.

  Föreläggs kap 625      EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS-OCH FISKERI-FONDEN, EHFF, 2014 - 2020. Godkänt.

  Föreläggs kap 631      EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGS-FONDEN, 2007 - 2013. Godkänt.

  Föreläggs kap 633      EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING, 2007 - 2013. Godkänt.

  Föreläggs kap 635      EUROPEISKA UNIONEN – STRUKTURPROGRAM FÖR

  FISKERISEKTORN, 2007 - 2013. Godkänt.

  Föreläggs kap 640      FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET. Godkänt.

  Föreläggs kap 650      JAKT- OCH VILTVÅRD. Godkänt.

  Föreläggs kap 670      FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN. Godkänt.

  Föreläggs avd. 7         INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 715      FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION. Godkänt.

  Föreläggs kap 720      ELSÄKERHET OCH ENERGI. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman! Jag föreslår att första meningen i detaljmotiveringen under moment 72010 Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF), överföringar i utskottets betänkande får följande lydelse: ”Föreslås ett anslag om 275 000 euro för produktionsbaserad vindkraftsersättning under år 2017.”

  Talmannen

  Vinner förslaget understöd?

  Eftersom förslaget inte vunnit understöd tas det inte upp till behandling.

  Kap 720 ELSÄKERHET OCH ENERGI är därmed godkänt.

  Föreläggs kap 747      ÖVRIG TRAFIK. Godkänt.

  Föreläggs kap 751      KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Godkänt.

  Föreläggs kap 760      KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Godkänt.

  Föreläggs 80-88         FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER.

  Godkända.

  Därmed var ÖVERFÖRINGARNA behandlade.

  Föreläggs                      SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

  RESULTATRÄKNINGSPOSTER kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 890     SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR. Godkänt.

  Föreläggs kap 892      FINANSIELLA POSTER Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Herr talman. Jag föreslår att intäkterna ökas med 1 000 000 euro under moment 89230 Landskapets fastighetsverk och att motiveringen får följande lydelse: ”Fastighetsverket ges fullmakt att avyttra de fastigheter som överläts från staten år 2015.”

  Ltl Bert Häggblom

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.

  Ltl Runar Karlsson

  Jag ber att få understöda ltl förslag.

  Talmannen

  Ltl Eklund, understödd av ltl Bert Häggblom och ltl Karlsson har föreslagit att intäkterna ökas med 1 000 000 euro under moment 89230 Landskapets fastighetsverk och att motiveringen får följande lydelse: ”Fastighetsverket ges fullmakt att avyttra de fastigheter som överläts från staten år 2015.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs kap 893      AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR. Godkänt.

  Föreläggs investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar enligt avdelningar och kapitel.

  Föreläggs avd. 1          LAGTINGET i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avd.3          Finansavdelningens förvaltningsområde kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 9340   SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

  Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman. Jag föreslår att anslaget under moment 934000 Övriga finansinvesteringar under avsnittet investeringar, lån och övriga finansinvesteringar stryks helt och hållet.

  Talmannen

  Vinner förslaget understöd?

  Eftersom förslaget inte vunnit understöd tas det inte upp till behandling.

  Kap 9340 SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR är därmed godkänt.

  Föreläggs kap 9350   PENNINGAUTOMATMEDEL. Godkänt.

  Föreläggs kap 9390   GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER. Godkänt.

  Föreläggs avd.4          SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 9440   NATURVÅRD Begärs ordet?

   

   

  Ltl Brage Eklund

  Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) sänks med 169 000 euro och att momentets motivering får följande lydelse ”Anslaget får endast användas till intrångsersättningar för markägare.”

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.

  Talmannen

  Ltl Eklund, understödd av vtm Thörnroos har föreslagit att anslaget under moment 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) sänks med 169 000 euro och att momentets motivering får följande lydelse ”Anslaget får endast användas till intrångsersättningar för markägare.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs avd.5          UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avd.6          NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avd.7          INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kap 9745    OLJESKYDD. Godkänt.

  Föreläggs kap 9750   KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Godkänt.

  Föreläggs kap 9760   KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att texten i första till och med fjärde stycket i motiveringen under moment 976000 Infrastrukturinvesteringar (R) utgår och ersätts med följande stycke: ”Landskapsregeringen presenterar en helhetsplan gällande kortrutten för östra och västra Föglö, innefattande trafiklogistik, placering av broar och hamnar, vägdragningar och finansering för lagtinget innan beslut om i kortruttsprojektet ingående delprojekt kan fattas och verkställas. Landskapsregeringen går vidare med infrastrukturprojektet bro över Prästösund samt säkerställer att trafiken på Sottunga möjliggör smidigt resande i både österled och västerled.”

  Ltl Mikael Lindholm

  Jag understöder vtm Thörnroos förslag.

  Ltl Jörgen Pettersson

  Jag förslår öppen omröstning.

  Ltl Harry Jansson

  Jag stöder förslaget till öppen omröstning, talman.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos har, understödd av ltl Mikael Lindholm, föreslagit att texten i första till och med fjärde stycket i motiveringen under moment 976000 Infrastrukturinvesteringar (R) utgår och ersätts med den text som finns i vtm Thörnroos reservation till betänkandet.

   Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Pettersson har, understödd av ltl Jansson, begärt en öppen omröstning.

  Öppen omröstning kommer att ske.

  Jag ber lagtingsledamöterna Söderlund och Lars Häggblom att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 8 nej-röster, 3 ledamöter avstod och 2 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs 80-88         FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER. Godkända.

  Därmed är hela sifferstaten behandlad.

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.

  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.

  Föredras rubriken Självstyrelseutveckling. Godkänd.

  Föredras rubriken Landskapets ekonomi. Begärs ordet?

  Ltl Harry Jansson

  Om jag avviker från dagens manus så föreslår jag, herr talman, att nästsista stycket i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapets ekonomi” utgår och ersätts av följande text: ”Utskottet konstaterar att investeringsreserveringen om 18 miljoner euro inte uppfyller bokföringstekniska regler varför reserveringen upplöses och flyttas över till eget kapital och hanteras i enlighet med finansförvaltningslagen.”

  Jag föreslår också öppen omröstning.

  Ltl Britt Lundberg

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Harry Jansson och även öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Harry Jansson, understödd av ltl Lundberg, har föreslagit att nästsista stycket i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapets ekonomi” utgår och ersätts av den text som framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Jansson, understödd av Lundberg, har begärt en öppen omröstning.

  Öppen omröstning kommer att ske.

  Jag ber lagtingsledamöterna Johansson och Pettersson att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Janssons ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 18 ja-röster, 10 nej-röster och 2 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Utveckling och omstrukturering av kommunerna. Begärs ordet?

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! Jag föreslår att texten i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av kommunerna” utgår och ersätts av följande text som framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet: ”Utskottet konstaterar att den förda regionalpolitiken har möjliggjort livskraftiga kommuner över hela Åland. Detta har skapat bärkraft och nyttig konkurrens mellan kommunerna och en starkt utvecklad närdemokrati. Den kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad och deltagandet i de kommunala valen högt. Engagemanget är starkt och samhörigheten betydelsefull. Landskapsregeringen välkomnar kommunala initiativ till samarbeten och även samgåenden där kommunernas invånare finner det lämpligt. Landskapet Åland är resultatet av stark självstyrelse och lokala beslut och nödvändigheten att följa gällande rätt och rättssamhällets mest grundläggande principer.”

  Talman! Jag föreslår även öppen omröstning i den här frågan.

  Ltl Jörgen Pettersson

  Jag ber att få understöda ltl Janssons förslag till såväl innehåll som öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Harry Jansson, understödd av ltl Pettersson, har föreslagit att texten i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av kommunerna” utgår och ersätts av den text som framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Jansson, understödd av Pettersson, har begärt en öppen omröstning.

  Öppen omröstning kommer att ske.

  Jag ber lagtingsledamöterna Gun-Mari Lindholm och Roger Nordlund att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Janssons ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Lars Häggblom

  Herr talman! Jag föreslår att det tredje stycket i betänkandets allmänna motivering under rubriken: ”Utveckling och omstrukturering av kommunerna” utgår och ersätts med följande text: ”Kommunstrukturreformen skall lämnas vilande tills de har klarlagts vilka effekter Finlands social och hälsovårdsreform har för landskapet Åland.”

  Ltl Bert Häggblom

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Lars Häggbloms ändringsförslag.

  Talmannen

  Ltl Lars Häggblom, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att det tredje stycket i betänkandets allmänna motivering under rubriken: ”Utveckling och omstrukturering av kommunerna” utgår och ersätts med följande text: ”Kommunstrukturreformen skall lämnas vilande tills det har klarlagts vilka effekter Finlands social- och hälsovårdsreform har för landskapet Åland.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Lars Häggbloms ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föredras rubriken Personalpolitik. Begärs ordet?

  Ltl Britt Lundberg

  Herr talman. Jag föreslår att det till betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Personalpolitik” infogas ett nytt andra stycke, varvid det andra och tredje blir tredje och fjärde. Det nya stycket skulle få följande lydelse som också framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet: ”För att möjliggöra genomförandet av jämställda löner bör medel fonderas årligen. Inledningsvis fonderas en miljon euro för ändamålet. Fonderingen finansieras med hjälp av medel som blir tillgängliga när konkurrenskraftspaketet träder i kraft.”

  Samtidigt, herr talman, ber jag också att få avisera att vi önskar öppen omröstning.

  Ltl Roger Nordlund

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Lundbergs förslag också även förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Lundberg, understödd av ltl Nordlund, har föreslagit att det till betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Personalpolitik” infogas ett nytt andra stycke, varvid det andra och tredje blir tredje och fjärde. Det nya stycket skulle få den lydelse som framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Lundberg, understödd av Nordlund, har begärt en öppen omröstning.

  Öppen omröstning kommer att ske.

  Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Ltl Bert Häggblom att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Lundbergs ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 19 ja-röster, 7 nej-röster, 2 ledamöter avstod och 2 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Socialpolitik. Godkänd.

  Föredras rubriken Hälso- och sjukvård. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Herr talman. Jag föreslår att första stycket under rubriken ”Hälso- och sjukvård” i betänkandets allmänna motivering ersätts med följande stycke som också framgår av min reservation till betänkandet: ”Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning om betydelsen av förebyggande insatser och friskvård. Utskottet framhåller vikten av att patienterna vårdas på rätt vårdnivå. Både för patienten och för ÅHS är det bättre om man i större utsträckning än idag kan tillhandahålla vård genom dagvård istället för slutenvård. Utskottet understryker vikten av noggranna konsekvensbedömningar och tydlig politisk sjukvårdsstrategi inför kommande budgetbeslut. Det är väsentligt att styrelsen för ÅHS leds av prioriteringar och tydliga politiska målsättningar med verksamheten. Under år 2017 görs en utredning kring hur demenssjukvården på Åland kan effektiveras. Utredningen bör ha ett starkt klient- och patientfokus och involvera alla berörda aktörer i vårdkedjan. Utskottet konstaterar att även inom ÅHS är rekrytering av personal ett problem, särskilt personal med specialistkompetens. Kopplat till budgetförslaget från landskapsregeringen finns även budgetlag om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård, vars syfte är att öka ÅHS:s självfinansieringsgrad avseende patientavgifter samtidigt som ekonomiskt svaga grupper skyddas.”

  Ltl Jörgen Pettersson

  Talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos, understödd av ltl Pettersson, har föreslagit att första stycket under rubriken ”Hälso- och sjukvård” i betänkandets allmänna motivering ersätts med det stycke som också framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet. 

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föredras rubriken Hållbar utveckling. Godkänd.

  Föredras rubriken Miljö. Godkänd.

  Föredras rubriken Utbildnings- och kulturpolitik. Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Herr talman. Jag föreslår att följande text läggs till motiveringen under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik: ”Under året införs tydliga principer om villkor och kvalitetskrav för beviljande av produktionsstöd för filmproduktioner på Åland.”

  Ltl Bert Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda Eklunds ändringsförslag.

  Talmannen

  Ltl Eklund, understödd av Bert Häggblom, har föreslagit att följande text läggs till motiveringen under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik: ”Under året införs tydliga principer om villkor och kvalitetskrav för beviljande av produktionsstöd för filmproduktioner på Åland.” 

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

   

   

  Föredras rubriken Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik. Begärs ordet?

  Ltl Jörgen Pettersson

  Talman! Jag föreslår att i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik” och underrubriken ”Jord- och skogsbruk” infogas ett nytt följande andra stycke som också framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet: ”Utskottet noterar att allt fler konsumenter efterfrågar ekologiska produkter vilket passar väl in i det åländska varumärket och hållbarhetsarbetet. Av det skälet genomför landskapsregeringen en översyn av det rådande LBU-programmet för att möta efterfrågan på ekologiska livsmedel.”

  Ltl Britt Lundberg

  Herr talman! Jag understöder ltl Petterssons förslag.

  Talmannen

  Ltl Pettersson, understödd av ltl Lundberg, har föreslagit att i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik” och underrubriken ”Jord- och skogsbruk” infogas ett nytt andra stycke som framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar ltl Petterssons ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föredras rubriken Infrastruktur och transportpolitik. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Med tanke på att jag har flera ändringsförslag under rubriken kan jag ta alla på en gång eller ska de komma en och en?

  Talmannen

  Vicetalmannen kan ta alla på en gång.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Jag föreslår att första stycket i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Infrastruktur och transportpolitik” underrubriken ”Tonnage” ersätts med följande text som också framgår av min reservation till betänkandet: ”Landskapets tonnage är ålderstiget och kräver allt större underhållsresurser. För att bättre kunna möta dagens behov planeras ett nytt frigående LNG fartyg till Åva-Osnäs-linjen och en ny linfärja med elektrisk drift till Ängösundslinjen. Ytterligare ett frigående fartyg behöver inskaffas inom kort för att upprätthålla flottan. Landskapsregeringen ska analysera alla konsekvenser av totalentreprenad och återkomma till lagtinget i form av ett meddelande innan beslut fattas.”

  Vidare om jag fortsätter så föreslår jag ett nytt fjärde stycke i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Infrastruktur och transportpolitik” underrubriken ”Underhåll av vägar, broar och hamnar” får följande lydelse som också framgår av min reservation till betänkandet: ”I syfte att bibehålla servicenivån, men till en lägre kostnad, inleds omgående arbetet med att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet.”

  Ltl Jörgen Pettersson

  Herr talman! Jag ber att få understöda båda förslagen från vtm Thörnroos.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos, understödd av ltl Pettersson, har föreslagit att första stycket i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Infrastruktur och transportpolitik” underrubriken ”Tonnage” ersätts med den text som framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Jag önskar öppen omröstning.

  Ltl Bert Häggblom

  Talman! Jag anser att det här är två olika saker. Vi bör ha omröstning separat.

  Talmannen

  Ja, det är omröstning separat. Det är så som jag har föredragit det.

  Finns det understöd för öppen omröstning?

  Ltl Jörgen Pettersson

  Talman! Jag ber att få understöda förslaget till öppen omröstning.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos, understödd av ltl Pettersson, har begärt en öppen omröstning.

  Öppen omröstning kommer att ske.

  Jag ber lagtingsledamöterna Carina Aaltonen och Stephan Toivonen att biträda vid omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 18 ja-röster, 7 nej-röster, 3 ledamöter avstod och 2 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Talmannen

  Vidare har vtm Thörnroos, understödd av ltl Pettersson, har föreslagit att ett nytt fjärde stycke i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Infrastruktur och transportpolitik” underrubriken ”Underhåll av vägar, broar och hamnar” får den lydelse som också framgår av vtm Thörnroos reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  För kännedom

  7        Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016

  Landskapsregeringen budgetförslag BF 2/2016-2017

  Ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls måndagen den 9 januari 2017 kl. 13.00. Plenum är avslutat.