Lagtingets beslut 54/2016

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2017, Övriga finansieringsinvesteringar (R), Stopp på åländska bidrag till finsk nationalistisk propaganda, Omvandla Handels till ett ekonomiprogram vid Ålands lyceum, Uppmärkssamma Ålandsrörelsen framom den finska statsmakten, Prioritera de dagliga kontakterna till Stockholm och Helsingfors, Totalstopp på inköp av Naturskyddsområden, Stimulansåtgärder för en pressad byggbransch, Ökad utförsäljning av gamla fastigheter, Allmän motivering, Bilbesiktning, Ålands Fiskodling, Guttorp, Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF), Utflyttade ålänningar, Grundskoleväsendet, Strykning av bemyndigande, Skydd av dricksvattentäkter, Ny linfärja till Ängösundslinjen, Kompensation till kommunerna, Konkurrenskraftspaketet genomförs, Kursutbud i 'Ålands juridik', Säkrat TV-utbud och tillgång till play-funktioner, Sjukhusapotek, Utbildningsinsats för barn med autismdiagnos, Arbeta, studera och bo på Åland, Förvaltningschefstjänstens status, Bolagisera högskolan på Åland, Arbeta, studera och bo på Åland, Åtgärder för att underlätta mottagande av kvotflyktingar, Svenska språket, Självstyrelsen i Helsingfors, Totalt antal anställda, Flyktinghjälp, Främjande av livsmedelsproduktion, Översyn av avbytarservicen, Sottunga, Förhöjd säkerhet på linjen Åva-Jurmo, Försämra inte vården för demenssjuka, Förnyelsebar produktion av energiutvärdering och program för rättvisa stödsystem, Genom att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet kan servicenivån bibehållas och konstnaderna sänkas, Nytt tonnage till linjen Åva-Orsnäs, Kortrutt, Främjande av livsmedelsproduktion, Penningautomatmedel för social verksamhet, Krafttag för det svenska språket, Rivning av den gamla Marsundsbron, Förbättrat färjpass mellan Svinö och Degerby
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 54/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-12-19

BF 1/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2017

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2017:

 

Anslag

2017

Inkomster 2017

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-3 684 000

1 000

101

LAGTINGET

-1 895 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-1 895 000

0

111

LAGTINGETS KANSLI

-1 450 000

1 000

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 425 000

1 000

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-25 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-105 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete BSPC, verksamhet

-35 000

0

11220

Dispositionsmedel

-70 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-200 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-200 000

0

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-34 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-34 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-6 808 000

2 838 000

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS

LEDAMÖTER

-1 070 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-1 000 000

0

20020

Dispositionsmedel

-70 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-2 394 000

140 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-2 394 000

140 000

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

-125 000

14 000

21500

Kommunikationsverksamhet

-35 000

0

21510

Ålandskontoret i Helsingfors, verksamhet

-59 000

3 000

21520

Ålandskontoret i Stockholm, verksamhet

-31 000

11 000

220

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-75 000

0

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-75 000

0

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-65 000

0

22500

Främjande av integration

-65 000

0

230

LAGTINGSVAL

-18 000

0

23000

Lagtingsval

-18 000

0

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-30 000

2 000

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-30 000

2 000

250

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-586 000

203 000

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-586 000

203 000

252

SERVICEVERKSAMHET

-319 000

0

25210

Serviceverksamhet

-319 000

0

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER

OCH UTGIFTER

-646 000

84 000

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-350 000

0

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

-84 000

84 000

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

-200 000

0

26004

Ålandsdelegationen

-12 000

0

265

KONSUMENTSKYDD

-18 000

0

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-18 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-457 000

2 390 000

27000

Radio- och TV-verksamhet

-457 000

2 390 000

280

LAGBEREDNINGEN

-1 005 000

5 000

28010

Lagberedningen, verksamhet

-1 005 000

5 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-41 653 300

16 766 300

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 693 300

196 300

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 693 300

196 300

 

 

 

 

 

380

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-32 570 000

16 500 000

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

-32 570 000

16 500 000

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-6 390 000

70 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-1 050 000

70 000

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga

korrigeringar (F)

-1 350 000

0

39099

Internhyra

-3 990 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-2 815 000

273 000

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 552 000

43 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-1 552 000

43 000

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-128 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter

-128 000

0

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-70 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-70 000

0

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-140 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-140 000

0

440

NATURVÅRD

-389 000

50 000

44000

Naturvård

-389 000

50 000

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-315 000

50 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-315 000

50 000

460

AVFALLSHANTERING

-21 000

0

46000

Avfallshantering

-21 000

0

470

MILJÖHÄLSOVÅRD

-200 000

130 000

47000

Miljöhälsovård

-200 000

130 000

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-6 296 000

538 000

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-3 257 000

172 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-3 257 000

172 000

505

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHET

-187 000

1 000

50500

Bibliotek, arkiv

-187 000

1 000

 

 

 

 

 

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH

KULTURVERKSAMHET

-111 000

0

51010

Ålands kulturdelegation och nordiskt kultursamarbete

-111 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

OCH IDROTT

-52 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-52 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-140 000

2 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-140 000

2 000

535

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN OCH

VUXENUTBILDNING

-570 000

0

53500

Vuxenutbildning

-570 000

0

540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-1 979 000

363 000

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

-1 979 000

363 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 947 000

643 000

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 378 000

336 000

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 378 000

336 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-226 000

60 000

61000

Näringslivets främjande (R)

-20 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

-206 000

60 000

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-14 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-14 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-60 000

0

62110

Förvaltningskostnader

-60 000

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-25 000

0

64000

Främjande av skogsbruket

-25 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-41 000

167 000

65000

Jakt- och viltvård (R)

-41 000

167 000

 

 

 

 

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-28 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-28 000

0

680

ÅLANDS TEKNOLOGI- OCH ENERGICENTRUM

-175 000

80 000

68000

Ålands teknologi- och energicentrum

-175 000

80 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-23 561 000

1 329 000

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 010 000

60 000

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 010 000

60 000

710

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-45 000

0

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-45 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-50 000

10 000

72000

Elsäkerhet och energi

-50 000

10 000

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-411 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-411 000

0

745

OLJESKYDD

-135 000

0

74500

Oljeskydd

-135 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-16 910 000

1 100 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-14 625 000

1 100 000

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-2 285 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-4 000 000

159 000

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-2 400 000

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-850 000

159 000

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, 

hamnar och byggnader

-750 000

0

80-88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-140 523 500

17 719 500

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-862 000

287 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-862 000

287 000

822

DATAINSPEKTIONEN

-140 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-140 000

0

 

 

 

 

 

823

ÅLANDS ENERGIMYNDIGHET

-53 000

37 000

82300

Ålands energimyndighet, verksamhet

-53 000

37 000

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-6 647 000

430 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-6 647 000

430 000

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-197 000

46 000

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-197 000

46 000

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

-190 000

190 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

-190 000

190 000

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-88 230 000

7 550 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-88 230 000

7 550 000

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-2 847 000

1 016 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-2 017 000

631 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

-830 000

385 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-9 485 500

647 500

85000

Högskolan på Åland

-9 485 500

647 500

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 575 000

79 000

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 575 000

79 000

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-1 172 000

135 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 172 000

135 000

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-18 918 000

540 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-18 918 000

540 000

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-1 395 000

588 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-1 395 000

588 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-2 081 000

21 000

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-1 571 000

21 000

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-510 000

0

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-783 000

100 000

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-783 000

100 000

870

MOTORFORDONSBYRÅN

-1 337 200

1 417 200

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

-1 337 200

1 417 200

 

 

 

 

 

871

REDERIVERKSAMHET

-25 000

0

87100

Rederienheten, verksamhet

-25 000

0

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

-2 628 900

2 628 900

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-2 628 900

2 628 900

873

VERKSTAD OCH LAGER

-1 956 900

2 006 900

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-1 956 900

2 006 900

Verksamhet sammanlagt

-228 287 800

40 107 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-255 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-255 000

0

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-2 453 000

148 000

230

LAGTINGSVAL

0

0

23000

Lagtingsval

0

0

232

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-158 000

148 000

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk information

-158 000

148 000

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-282 000

0

24010

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och

räddningsväsendet

-282 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 013 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-2 013 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-9 090 000

4 066 000

330

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-5 350 000

3 866 000

33000

Allmänna stöd till kommunerna (F)

-5 350 000

3 866 000

340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-200 000

200 000

34000

Särskilda stöd och lån

-200 000

200 000

34002

Bidrag för byggande av likströmsförbindelse till riket (R)

0

0

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-3 540 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-3 540 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-37 090 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-11 506 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-11 506 000

0

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-21 835 000

0

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

-21 835 000

0

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-30 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-30 000

0

440

NATURVÅRD

-2 000

0

44000

Naturvård

-2 000

0

445

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH

MILJÖVERKSAMHET

-3 717 000

0

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

-3 267 000

0

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-450 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

0

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

0

0

460

AVFALLSHANTERING

0

0

46000

Avfallshantering

0

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-26 361 000

50 000

502

STUDIESTÖD

-8 435 000

50 000

50200

Studiestöd

-8 435 000

50 000

505

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHET

-649 000

0

50510

Understöd för kommunala bibliotek, författare och översättare (F)

-649 000

0

 

 

 

 

 

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTUR-

VERKSAMHET

-1 051 000

0

51000

Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

-1 051 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH

 

IDROTT

-2 070 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-2 070 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-1 650 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-1 650 000

0

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-12 506 000

0

52000

Grundskoleväsendet (F)

-12 506 000

0

560

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

0

0

56000

Europeiska Unionen - Socialfonden

0

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-13 701 000

4 261 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-1 642 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-1 642 000

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-1 125 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

-800 000

0

61550

Avbytarservice

-325 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-590 000

723 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-590 000

723 000

623

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020

-8 502 000

3 018 000

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-8 407 000

3 018 000

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-95 000

0

625

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS- 

OCH FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020

-1 200 000

520 000

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

-1 200 000

520 000

631

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA

UTVECKLINGSFONDEN, 2007 - 2013

0

0

63100

Europeiska Unionen - ERUF, 2007 - 2013 (R)

0

0

 

 

 

 

 

633

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

LANDSBYGDENS UTVECKLING, 2007 - 2013

0

0

63310

Europeiska Unionen - EJFLU, 2007 - 2013 (R)

0

0

635

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM

FÖR FISKERISEKTORN, 2007 - 2013

0

0

63500

Europeiska Unionen - EFF, 2007 - 2013 (R)

0

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-395 000

0

64000

Främjande av skogsbruket (R)

-395 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-96 000

0

65000

Jakt- och viltvård (R)

-96 000

0

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-151 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-151 000

0

 

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-4 157 000

0

715

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-220 000

0

71500

Främjande av bostadsproduktion (R)

-100 000

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-120 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-550 000

0

72010

Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)

-550 000

0

747

ÖVRIG TRAFIK

-3 113 000

0

74700

Understöd för övrig trafik

-3 113 000

0

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-274 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-274 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

0

76000

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av

kommunalvägar

0

0

80-88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-4 925 000

0

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-95 000

0

85000

Högskolan på Åland

-95 000

0

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH

STUDIESERVICEMYNDIGHET

-4 830 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-4 830 000

0

 

 

 

 

 

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGSKOSTNADER

100 000

0

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

100 000

0

88900

Återförda anslag

100 000

0

Överföringar sammanlagt

-97 932 000

8 525 000

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTAT-

RÄKNINGSPOSTER

 

 

 

 

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-8 259 000

291 733 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

258 071 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

258 071 000

892

FINANSIELLA POSTER

-259 000

33 662 000

89200

Finansiella poster (F)

-259 000

2 162 000

89230

Landskapets fastighetsverk

0

4 000 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

0

27 500 000

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

-8 000 000

0

89300

Av- och nedskrivningar (F)

-8 000 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträknings-

poster sammanlagt

-8 259 000

291 733 000

 

 

 

 

 

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-329 000

0

9111

LAGTINGETS KANSLI

-329 000

0

911150

E-demokrati - utvecklingsprojekt (R)

-329 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-7 993 000

3 400 000

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-995 000

3 400 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-800 000

0

934080

Övriga lån (F)

-195 000

3 400 000

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-6 238 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

-6 238 000

0

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-760 000

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

-760 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-219 000

0

9440

NATURVÅRD

-219 000

0

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-219 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-20 000

0

9516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

0

0

951600

Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

0

0

9540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-20 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-20 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

9621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

0

0

962100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020

0

0

9640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

0

0

964000

Övriga investeringar för skogsbruket (R)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-20 030 000

0

9745

OLJESKYDD

0

0

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

0

0

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-1 930 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-1 930 000

0

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-18 100 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-18 100 000

0

80-88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-17 145 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

0

0

982500

Fordonsinvestering (R)

0

0

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-16 700 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-6 700 000

0

984010

Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)

-10 000 000

0

9850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-25 000

0

985000

Investeringsutgifter (R)

-25 000

0

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

-300 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-300 000

0

9856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-120 000

0

985600

Ålands sjösäkerhetscentrum, investeringar (R)

-120 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-45 736 000

3 400 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-380 214 800

343 765 800

 

 

     Mariehamn den 19 december 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman