Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Redogörelse RS 1/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen överlämnar härmed den i 36 § arbetsordningen för Ålands lagting föreskriva redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur. Redogörelsen avser tiden från 24 mars 2022 fram till tidpunkten för överlämnandet.

Åtgärder