Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.


    En gemensam diskussion kommer att tillåtas för detta ärende och nästa ärende på föredragningslistan.