Finansutskottets betänkande 3a/2006-2007

Finansutskottets betänkande 3a/2006-2007

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2007, Tillägg till motiveringen under moment 47.03.88 Aktieteckning i bolag, Ändring av kapitelmotiveringen under 48.31 Vägunderhållsverksamhet, Ändring av motiveringen under moment 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder, Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet, Ändring av allmänna motiveringen under rubriken 'Budgetprocessen', Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter, Tillägg till motiveringen under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Tillägg till motiveringen under moment 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor, Tillägg under motiveringen under moment 48.30.77, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen, Strykning av anslag samt motivering under moment 46.01.23 Utvecklingsprojekt Ålands gymnasieskola, Strykning av anslaget och motiveringen under moment 46.44.76 Lösdriftsstall för dikor, Tillägg till kapitelmotiveringen under 43.60 Ålands polismyndighet, Tillägg till motiveringen under moment 44.95.05 IKT-utveckling, Upptagande av ett nytt moment 43.10.05 Understöd för rådgivande folkomröstningar, Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin, Sänkning av anslaget under moment 44.10.74, Upptagande av ett nytt moment 45.10.51 Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst, Tillägg till motiveringen under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet, Tillägg till motiveringen under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader, Tillägg till kapitelmotiveringen under 45.52 Naturvård, Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter, Tillägg till kapitelmotiveringen under 47.03 Näringslivets främjande, Tillägg till motiveringen under kapitel 46.01 Allmän förvaltning, Tillägg till motiveringen under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel, Tillägg till motiveringen under moment 44.20.50, Höjning av anslaget under moment 49.95.90 Överföring till utjämningsfond, Tillägg till motiveringen under kapitel 44.01 Allmän förvaltning, Upptagande av nytt anslag under kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, Tillägg till motiveringen under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter, Strykning av moment 46.60.25 Utgifter med anledning av ändring av LL om fornminnen, Komplettering av motiveringen under moment 47.03.23, Ålands landsbygdscentrum, Ändring av motiveringen till kapitel 45.10. Övriga sociala utgifter, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 48.20, Sjötrafiken, Tillägg till motiveringen till moment 48.01.01, Trafikavdelningens allmänna förvaltning, Ändring av motiveringen till kapitel 45.01 Allmän förvaltning, Tillägg till motiveringen till moment 48.30.77, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 48.20, Sjötrafiken, Tillägg till allmänna motiveringarna, Social- och miljöpolitik, Tillägg till motiveringen i moment 44.05.32 Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna, Tillägg till motiveringen till kapitel 43.25. Främjande av bostadsproduktion, Minskning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål, Ändring av motiveringen under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer, Ändring av de allmänna motiveringarna, Landskapsbudgeten och kommunernas ekonomi, Ändring av de allmänna motiveringarna, Främjande av jämställdheten, Ändring av de allmänna motiveringarna, Social- och miljöpolitik, Socialpolitik, Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering, Tillägg till allmänna motiveringarna under en ny rubrik Regional utveckling, Ändring i motiveringarna till kapitel 46.25 Ålands Läromedelscentral, Tillägg till allmänna motiveringarna, Näringspolitik, Ändring i allmänna motiveringarna,Utbildnings- och kulturpolitik, Ändring av motiveringen till kapitel 46.05 Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning, Komplettering av motiveringen till moment 47.30.54 Sysselsättningens främjande, Komplettering av motiveringen under moment 46.01.06, Integration och mångkulturellt befrämjande, Komplettering av motiveringen till moment 46.01.04, Utvecklingsarbete, Tillägg till motiveringen under moment 45.15.33 Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård, Komplettering av motiveringen under moment 46.03.50 Studiepenning, Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 och detaljmotiveringen under moment 43.60.20 Ålands polismyndighet, Komplettering av allmänna motiveringen, Ekonomisk översikt, Ändring av text i allmänna motiveringen under rubriken Miljöpolitik, Komplettering av motiveringen till kapitel 43.04 Främjande av jämställdheten, Ändring av motiveringen för moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Ändring av allmänna motiveringarna, under rubriken Miljöpolitik, Ändring av motiveringen till kapitel 44.20 Penningautomatmedel, Tillägg till allmänna motiveringen under rubriken Näringspolitik, Ändring av motiveringen till kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter, Ändring i motiveringen under kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter, Tillägg till motiveringarna till kapitel 45.10 Övriga sociala uppgifter, Tillägg till motiveringen i moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten, Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.44 Ålands teknologicentrum
Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3a/2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2006-12-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland år 2007

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 3/2006-2007

 

Utskottets synpunkter

 

Vid ärendets enda behandling den 21 december 2006 har lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 3/2006-2007. Ärendet har därför enligt 58 § lagtingsordningen återremitterats till finansutskottet för utlåtande över det av lagtinget beslutade tillägget.

     Lagtinget har beslutat att foga en tilläggskläm till finansutskottets betänkande av följande lydelse: ”Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen kommer till lagtinget med ett meddelande om Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet som innehåller förslag om verksamhetens utveckling, prioriteringar samt behovet av investeringar i om- och tillbyggnader. Dessutom bör en tydligare ansvarsfördelning mellan ledningsgruppen, ÅHS:s styrelse samt landskapsregeringen och lagtinget presenteras som gör beslutsgången mera transparent och organisationen mera rättssäker. Meddelandet föreläggs lagtinget innan några större förändringar i verksamheterna och sjukhusets anläggningar görs.”

     Utskottet har beslutat att vidbli sitt tidigare beslut.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 december 2006 återremitterat ärendet till finansutskottet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa samt ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom.

     Lagtingsledamoten Mats Perämaa har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet

 

att utskottet vidblir sitt tidigare beslut.

__________________

 

Mariehamn den 21 december 2006

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 

 


Reservation

 

 

Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets majoritets beslut att föreslå ett förkastande av den av lagtinget antagna klämmen som ursprungligen aviserades för omröstning av ledamoten Christian Beijar och senare under detaljbehandlingen fördes till omröstning av ledamoten Danne Sundman och som lagtinget beslöt att omfatta. Undertecknad föreslår att lagtinget omfattar klämmen.

 

Genom att lagtinget omfattade klämförslaget i första omröstning är det uppenbart för alla att bristerna i den politiska styrningen av ÅHS är ännu större än vad man någonsin har kunnat befara. Att brister finns, har oppositionen uppmärksammat genom det spörsmål S 1/2006-2007 som lagtinget nu som bäst har under behandling.

 

Bristerna är uppenbarligen av en sådan omfattning att landskapsregeringen inom sig har svårt att hantera dem. Kritiken som lagtinget nu riktar mot hälsovårdsansvarige ledamoten i landskapsregeringen och i förlängningen mot lantrådet är anmärkningsvärd. Hälsovården omfattar en mycket stor del av landskapets budgetvolym, samtidigt som de planerade investeringarna genom till- och ombyggnad av ÅHS är av synnerligen omfattande karaktär, varför det är av största vikt att landskapsregeringen återtar den politiska styrning som man kan förvänta sig att den skall ha. En noggrannhet i verksamheten leder i förlängningen till en effektiv och bra hälsovård.

 

Målsättningen med klämmen är att uppnå en så god hälsovård som möjligt för individen samtidigt som de till buds stående offentliga medlen skall hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 21.12.2006                                                                  Mats Perämaa