Remissdebatt

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


 • Talman! Det lagförslag som vi ska diskutera är en rättelse av tidigare lagförslag. Republikens president hänvisar till Högsta domstolens utlåtande där det förordnas att lagen till vissa delar ska förfalla. Orsaken är att Högsta domstolen i sitt utlåtande kommer fram till att Alexis som vi från landskapsregering bestämt ska vara det förvaltningsorgan som sköter registret för ID-märkningen för Åland, att det endast kan finnas en utfärdade i landet Finland.

  Det som är intressant är att i självstyrelselagen så står det i 59b § 3 momentet: "Får medlemsstaterna enligt gemenskapsrätten i något fall där både landskapet och riket har behörighet utse endast en förvaltningsmyndighet, utser riket denna myndighet". Här har man nu likställt Alexis, som är ett förvaltningsorgan som sköter detta ID-register, att det har en sådan status och anses så oberoende att det i sitt utlåtande jämställer det med en myndighet. Högsta domstolen menar alltså att begreppet förvaltningsmyndighet ska anses omfatta organ som inte är myndigheter, men som har offentliga förvaltningsuppgifter som regleras i grundlagen. Det anser alltså att vi har gjort en behörighetsöverskridning. I sak händer ingenting annat i det här lagförslaget än det som vi tidigare tagit beslut om och som nu redan gäller på Åland. Tack.


 • Tack, fru talman! Det här förslaget har ju en synnerligen självstyrelsepolitisk karaktär och väcker en hel del frågeställningar i det avseendet. Jag vill därför föreslå att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden för vidare diskussion.


 • Tack, talman! Jag har ingen åsikt i den frågan, utan det är upp till talmannen att bestämma.


 • Tack, talman! Ärade parlament. Vad gäller Simon Påvals förslag om att självstyrelsepolitiska nämnden borde involveras i ärendet så stöder jag principiellt den utgångspunkten. Kanske handläggande huvudutskott ber in ett utlåtande från nämnden, det är kanske bäst.

  Talman! Det här ärendet innehåller, som minister Holmberg-Jansson redan då redogjorde för, några intressanta principiella omständigheter. Återigen så är det lagstiftningskontrollen som spökar i vårt system.

  Jag har försökt dra mig till minnes när detta lagförslag låg på regeringens bord, hur resonerade vi? I alla fall inför vår handläggning av ärendet och på ministerns förslag att föra det till lagtinget så har vi diskuterat frågan, hur ska kravet på gemensam förvaltningsmyndighet med Finland läsas i ljuset av hanteringen av tobakslagstiftningen och det direktiv som säger att det ska finnas en myndighet?

  Men slutsatsen, oavsett hur vi än diskuterade före, var att vi måste ju hävda självstyrelsens gränser som vi har gjort många gånger tidigare i samverkan med lagtinget. Därför var det rimligt att utgå ifrån att det är landskapsregeringen som reglerar frågan om ID-utfärdare, om vi säger så eller tar beslut om den ID-utfärdare som lagstiftningen och direktivet kräver.


  Det som är speciellt i det här fallet är alltså att Högsta domstolen anser att till och med rent kommersiella uppgifter ska tolkas som någonting som vi inte som självstyrelseområde har rätt att reglera. Det är det här som blir det intressanta. Man tycker alltså att det är tryggare och ett större oberoende att det är ett rent kommersiellt bolag som utför någonting än att det är landskapsregeringen som handhar direktivets uppfyllelse. Domstolen har gjort en extensiv tolkning som bara tänkas kan och det känns lite främmande med tanke på utgångspunkterna i självstyrelselagens 59§ B 3 moment.

  Därför stöder jag verkligen ledamot Påvals resonemang om att självstyrelsepolitiska nämnden bör analysera den rättsliga prövningen till den här delen och se om det är något som vi bör lära oss, också till den delen vad gäller den pågående revisionen av självstyrelsen.

  Det som alltid har stött mig och stöter mig särskilt i det här fallet är Högsta domstolens kringresonemang. Man säger att Finlands grundlag anger att vissa saker ska skötas med stöd av grundlagens 124 § "utför uppgifter med stöd av lag". Och därför ska det också räknas in i det här fallet vad gäller den oberoende ID-utfärdaren av tobaksprodukter. Det här resonemanget, som domstolen ägnade sig åt tidigare, så blir slutsatsen igen då att har man nu skrivit det i Finlands grundlag så gäller det för Åland. Därför kan vi då konstatera att Åland har inte rätten att utfärda.

  Talman! Skulle detta vara en normal EU-domstolsprövning så skulle EU-kommissionen naturligtvis titta på syftet med hela regleringen för Ålands del. Man skulle se på vad som är slutresultatet och kommit fram till att Åland kommer att ha exakt samma system som Finland, för det har ju alltid varit syftet.

  Det här är ännu ett utslag av att vi har ett system som ger Högsta domstolen helt fria händer att göra en tolkning även av Ålands EU-rättsliga utrymme. Därför är det viktigt att självstyrelsepolitiska nämnden bekantar sig med ärendet och till huvudutskottet för fram sina synpunkter på hur man trots allt från åländsk sida bör markera när den här typen av händelser inträffar. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack vicelantrådet Jansson för ett klokt resonemang. Det kan ju faktiskt vara så att karaktären av EU-lagstiftning går åt det här hållet och att det här fallet kan bli någon form av prejudikat också.

  Jag stöder min partikollega Simon Påvals förslag om att självstyrelsepolitiska nämnden ska titta på det här. Jag tycker att det är en pragmatisk lösning men någon gång måste vi sätta ner foten. Vi kanske inte alltid slaviskt direkt ska bocka och buga vid varje EU-lagstiftning. Vi kanske nog ska börja ifrågasätta lite också. Det handlar om en pragmatisk implementering som kanske inte alltid passar Åland bäst varken ekonomiskt eller praktiskt. Det kan bli ett bra prejudikat för framtiden.


 • Tack, talman! Ja, jag håller helt med ledamot Holmberg om det resonemanget. Frågan är hur vi väljer våra strider och när vi ska ha framgång.

  Jag hoppas att ledamöterna har noterat att faktiskt under sommaren 2000 så reagerade faktiskt Finlands EU-representation i Bryssel på Ålands vägnar och formulerar till EU kommissionen ett ovanligt välformulerat och skarpt brev. Detta gällde EU-hantering av körkort, att man skulle ge äldre en frisedel ett antal månader på grund av pandemin, men då valde alltså EU-kommissionen att meddela oss; nej, Åland får inte ha egna regler till den delen. I det ljuset av det så är det viktigt att även vi efterhand faktiskt börjar aktivera oss externpolitiskt. Jag kan återkomma i nästa replik.


 • Tack, talman! Det finns ju flera aspekter, precis som vicelantrådet Jansson förde fram. Att just Högsta domstolen gör tolkningen att ett företag kan likställas med en myndighet, det också i sig är ju intressant.

  Men det här är bra. Ta arbete vidare till självstyrelsepolitiska nämnden och det kan vara en grogrund för framtida självstyrelsearbete.


 • Tack, herr talman! Tack till vicelantrådet som lyfte den här problematiken. Det är ju inte direkt nytt. Det har pågått i många år. Det är ju bra att det också sker nu under en ny regering så att man inte behöver påskina att det handlar om lantrådets eller ministrarnas kompetens, utan det handlar om ett system där man i relation till grundlagen nu har en ny tolkningsregim när det gäller hur autonomin kan fungera.

  Som medlem i nämnden så tycker jag att det här är väldigt viktigt att vi tittar på och också i förlängningen på hur EU på många sätt också begränsar självstyrelsens möjligheter till att ha egna regelverk. Det är ett hot idag som är större än vad vi riktigt har gett tid till att diskutera.


 • Ja, det är bara hålla med ledamot Gunell om att det är så. Jag hoppas verkligen att det inte har riktats kritik mot regeringen genom tiderna på grund av EU-medlemskapet följder. Det här är faktiskt systemet, som ledamoten själv beskrev, som har lett till det här. Men någonstans på vägen måste vi ju sätta ner foten och börja markera tydligare att det här inte är acceptabelt. Trots att vi måste välja våra strider så är nog det här en principiellt viktig del.

  Vi har ju inlett tidigare, under förra talman Gun-Mari Lindholms ledning, och också etablerat en dialog med Högsta domstolen där den här typen av frågeställningar hade börjat diskuteras i alla fall. Men på grund av pandemin så har vi inte kunnat fortsätta det under 2020. Utgående från nya presidenten Leppänen så har vi goda förhoppningar om att vi kan väcka också den här typen av diskussioner.


 • Jag tycker att det börjar bli hög tid att konstatera att de här principerna kring mindre regioner och autonomier och principerna om subsidiaritet och proportionalitet bara är vackra ord. Det tas inte i beaktande. Regionernas möjlighet att faktiskt utveckla sitt samhälle på egna premisser minskar hela tiden. Det är inte bara regelverken utan det inkräktar också på hur vi kan använda våra pengar här i landskapet. För allt fler pålagor kommer det olika typer av myndigheter och sysselsättningar som kanske inte vi här i lagtinget skulle prioritera om vi fick välja. Men vi får inte mera välja, utan det här är prislappen och kanske den negativa prislappen av det medlemskap vi har i EU.


 • Tack, talman! Därför är också frågan om de gemensamma resurserna, utgående från det som ledamoten lyfte, helt avgörande också i samband med revisionen av självstyrelsen. Vi ska lyckas skapa ett system där vi känner oss någorlunda trygga om att våra intressen tas väl om hand, oavsett vad som kommer från EU i form av rättigheter eller skyldigheter, att vi faktiskt har en oberoende instans. Det är därför som den frågan är oerhört central i den pågående revisionen.

  I övrigt så håller vi på som bäst, till lagtingets kännedom, om att processa ett brev på förslag av EU-enheten där vi från landskapsregeringens sida, kanske närmast från mig som EU-minister. Vi kommer att markera mot att EU-kommissionen kommer att välja att helt strunta i ett medlemsförslag som har fångat ungefär 1,3 miljoner röster, man kommer man inte att bry sig om det överhuvudtaget. Vi kommer bl.a. att uttrycka vår besvikelse över att kommissionen inte försöker se till mångfalden i unionen.


 • Lagting. Lagförslag kan inte remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. Social- och miljöutskottet kan begära utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Anförande | 14:27

  Tack, fru talman! Som medlem i social- och miljöutskottet så var jag med och deltog i behandlingen av tobakslagen när den kom. Vi hade faktiskt ganska hårda debatter kring sakfrågan i sig, de sakfrågor som till de delar berörde tobaksförsäljningen på Åland, ID-kontroll, åldersgräns och det ena och det andra.

  Jag som ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden har identifierat att det här är en fråga som snarare handlar om självstyrelse och därav mitt förslag att remittera till självstyrelsepolitiska nämnden. Mitt förslag skulle istället vara att uppmana social- och miljöutskottet att begära ett utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden i den här frågan.

  Ambitionen på Åland, i alla fall som jag uppfattar det, har ju varit att sakta men säkert fasa ut tobaken ur vårt samhälle över tid och i sak behandla den på det sättet och helt enkelt göra det tuffare för tobaken att komma i händerna, speciellt på våra ungdomar.

  Men den här frågan specifikt är nog av en sådan karaktär att det är frågetecken som bildas som är utöver de här sakfrågorna. Därför anser jag att det är rätta saker att göra. Tack, herr talman!


 • Tack, talman! Jag tycker att det är en riktigt bra idé att vi tar den här frågan med oss till social- och miljöutskottet. Direkt när vi börjar behandla detta ärende så ser vi om vi behöver skickade det till självstyrelsepolitiska nämnden. Ett bra förslag!


 • Tack ledamot Påvals. Sakfrågan blir sekundär i detta ärende. Men principiellt har diskussion den senaste stunden varit väldigt intressant och viktig. Det visar ju också vart EU-lagstiftningen går och kanske vart den åländska självstyrelsen måste gå. Vi måste bli mera ifrågasättande när det gäller den typen av lagstiftning. Precis som ledamot Gunell sade för en stund sedan så låser det upp resurser både ekonomiskt och personellt. Så det skulle vara intressant att ha en principdiskussion och inte enbart kring den här lagen. Men det här kanske kan bli startskottet på någonting, hur vi ska implementera som en liten självstyrd ö-nation, hur vi ska implementera dylik lagstiftning. Som vicelantrådet Jansson sade så att bli hörd som en liten ögrupp blir svårare och svårare inom EU. Det är nog en viktig fråga som är värd att beaktas.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 14:30

  Tack, fru talman! Ja, jag håller helt med där. Det är i de här detaljerna som vi kanske hittar ansatsen till de här diskussionerna. Frågan ligger ju sannerligen i tiden eftersom den senaste tidens diskussioner i självstyrelsepolitiska nämnden har handlat mycket om grundlagen och hur den tolkas i jämförelse med självstyrelselagen som faktiskt är av grundlagskaraktär. Frågan är då om självstyrelselagen har setts på som den har setts sedan den självstyrelselagen grundades i botten, om det kanske börjar bli gammalmodigt. Vi behöver se på det här med nya ögon. Det här kan ses som en detalj i sig. Men, som ledamot Holmberg sade, det kan vara början på en diskussion som är nödvändig att ta, och som vi alla anser att är nödvändig att ta, men som har varit svår att hitta ansatsen för.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.