Remissdebatt

Gemensam diskussion med:
 • Talmannens förslag är slutligen att också detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet.

  En gemensam diskussion gällande detta och de två föregående ärendena nr 3 och 4 tillåts. Diskussion.


 • Tack, talman! Ärade lagting. Ni har just varit med om en ganska historisk sak, att vara med och utse en åländsk ledamot till Ålandsdelegationen. Jag har aldrig själv haft förmånen att få göra det, trots 12 år i parlamentet, så det säger något om vad ni just har gjort.

  Däremot, tyvärr måste jag frestas att tillägga talman, så har ni nu framför er tre lagförslag som är alltför vanliga och som är alltför lagtekniska för att jag riktigt ska hitta inspiration för att hålla ett bra anförande och förklara vad som gäller för dessa produkter. Men det är en del av livet. Det är nog så viktigt förstås att de produkter som finns på marknaden alltid har en viss kontroll bakom sig, så att alla kan vara trygga som konsumenter.

  Det lagpaket som nu då förläggs lagtinget för behandling är alltså en huvudlag, som vi kan kalla den, marknadskontrollagen som då föreslås kompletterad och lite utvidgad utöver elsäkerhet, hiss säkerhet, utrustning och säkerhetssystem med mera, som vi antog under förra mandatperioden.

  Det införs också sådant som gäller krav på ekodesign för energimärkning av produkter, säkerhet, utsläppskrav för vattenfarkoster, kemikalier och begränsning av användning av farliga ämnen, elektrisk och elektronisk utrustning och kosmetiska produkter.

  Vi har också landskapslagen om tobak och relaterade produkter, den skulle få en passus om att den lagens regler inte ska tillämpas och det innebär alltså att marknadskontrollagens tillsynsmekanism också ska gälla den lagen och dessa nämnda produkter.

  Här har vi alltså i grunden frågan om en EU-förordning. Det innebär ju, som ledamöterna förstår, att vi har ytterst lite handlingsutrymme. Förordningar gäller ju direkt för medlemsländerna och det är ju bara att se till att lagstiftningen är på plats. Här finns det väl inte samma brådska heller då vad gäller eventuella efterverkningar om vi inte lever upp till den, eftersom kommissionen ju har valt att se mer avslappnat på förordningar jämfört med direktiv. Man inleder inte jakten på syndarna i första taget. Men ändå har vi valt att försöka få det här på plats så fort som möjligt och ligger faktiskt i takt med Finlands riksdag i det här fallet och det är en lite ovanlig omständighet att vi har lyckats med det.

  Om jag kort, talman, lite skulle beröra själva marknadskontrollagen. Det vi syftar till nu är att den åländska produktkontrollen samordnas på ett lite nytt sätt med de andra EU-länderna. Det borde ju, som icke specialist på området, gynna åländska företag och konsumenter om vi vet att alla produkter har samma grundstandard och nivå. Dessutom får landskapsregeringen och i synnerhet Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet en bättre förutsättning vad gäller de tekniska frågorna att kunna ha en fortsatt dialog med tillsynsmyndigheten i Finland, säkerhets- och kemikalieverket. Här tror jag att ni alla förstår att vi i den här typen av rättsområden och dess förvaltning är ytterst beroende av att kunna ha en dialog om de frågeställningar som kan bli aktuella här.

  Bedömningen är initialt att det här lagpaketet inte ska leda till någon direkt ökad belastning, men talman, vi vet ju aldrig sedan när enskilda ärenden trots allt kan leda till merarbete. Ingen kan förutse vilken typ av problem som skulle kunna bli följden av brister hos de aktörer som finns inom respektive område, oavsett vad det handlar om, aerosoler eller andra bitar.

  Med det, talman, så tror jag att jag nöjer mig med det här och så får vi se fram emot utskottsbehandlingen. Vad gäller remissvaren så var det nog ganska dåligt intresse från remissinstanserna att inkomma med synpunkter. Jag tror att det bara var en enda remiss som kom in. Men när det är fråga om lagtekniska reformer så är det väl naturligt att man väljer att koncentrera sin tid på annat. Tack, talman!


 • Tack, fru talman! Med hänvisning till vicelantrådets långa tålamod i detta lagting så har jag en fundering. År 2016 så tog man upp det här kring marknadskontroll. Sedan dess har det alltid varit lag- och kulturutskottet som har behandlat lagförslag kring marknadskontroller och även dessa andra lagar som är kopplade till de här paketet så är ju verkligen av strikt lagteknisk karaktär. Skulle det inte vara skäl att det skulle vara lag- och kulturutskottet som skulle ta hand om det här. Vad anser vicelantrådet om den saken?


 • Tack, talman! Det är en berättigad fråga ledamot Påvals. Jag utgår ifrån att man, i samband med att man diskuterar internt i lagtinget hur man ska fördela, har tittat på den kanske mer miljöbetonande delen av hela lagpaketet. Det är därför de har valt att avvika. Precis som ledamoten nogsamt har konstaterat så har lag- och kulturutskottet tidigare handlagt det här inklusive de redan nämnda lagarna, som jag nämnde tidigare, hiss säkerhet och annat också vad gäller explosiva varor etc. Det är en bedömning av lagtinget och som landskapsregeringen inte egentligen ska ha en åsikt om, utan vi konstaterar att man har gjort en prövning helt enkelt.


 • Tack, fru talman! Jag var bara ute efter att höra hur det har gjorts tidigare och vad man anser i dagens läge.

  Det är kanske ett stavfel under marknadskontrollslagen punkt 2.1. Det står: "Landskapsregeringen har på verkets begäran under våren utsett medlemmar till en samordningsgrupp för marknadskontrollen". Sedan står det därefter "samarbetsgruppen". Är det ett stavfel eller vilket av dem är det? Är det samordningsgrupp eller är det
  samarbetsgrupp eller anses det vara samma sak?


 • Bästa ledamoten, jag tror att man kanske inte har lagt så stor vikt vid vad det ska kallas. Jag har inte varit inblandad själv i den formalisering av samarbetet. Däremot är det jättebra att den finns som ett bollplank i de här löpande frågorna och i de tekniska utmaningarna som vi har här på det här området.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:46

  Talman! Detta är tre lagförslag som får en att rygga tillbaka lite vid en första anblick. Hu hu, hujeda mig vad krångligt! Vicelantrådet gav precis just en tålmodig beskrivning av lagförslaget. Han nämnde att gensvaret i remissomgången inte har varit riktigt entusiastiskt. Det ska nog ärligen sägas att det är svårt att spajsa upp en större utmaning, att förklara för Ålands folk vad skillnaden blir i den praktiska vardagen. Den största utmaningen måste rimligtvis vara att vara journalist och förklara väsentligheter i detta.

  Men i själva verket så handlar det här om en ganska enkel sak; att få EU:s gemensamma inre marknad att fungera möjligast friktionsfritt, med gemensamma standarder och en uttalad tillsynsmyndighet. Frågan är om detta egentligen substantiellt kan kallas för EU-anpassning? Snarare är det någon form av EU-polering, där en lätt skrovlig yta poleras upp för att möjliggöra en smidig passage av varor och tjänster.

  Tillämpningsområden för marknadskontrollförordningen är omfattande och gäller större delen av produktsektorerna, men konsekvenserna för företagare och medborgare bedöms vara mycket små, eftersom den stora merparten av företagarna och medborgarna följer marknadskontrollbestämmelserna redan idag.

  Vi från Moderat Samlings sida emotser en hyfsat effektiv behandling av dessa tre lagar. Tack för ordet!


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Anförande | 13:48

  Tack, fru talman! Med tanke på lagförslagets lagtekniska karaktär och att lagförslag kring marknadskontroll tidigare har förts till lag- och kulturutskottets så föreslår jag att ärendena ska remitteras till lag- och kulturutskottet istället för till social- och miljöutskottet.


 • Tack, talman! Jag tycker att det låter som en bra idé med tanke på att social- och miljöutskottet faktiskt har en del andra saker att behandla, och också med beaktande av att de här lagförslagen inte ändras materiellt egentligen på något sätt och därför inte innebär några konsekvenser ytterligare än det som då finns i den finska lagstiftningen. Därför är det en lagteknisk grej och inte materiell grej. Så då tycker jag faktiskt också att lag- och kulturutskottet skulle kunna ta den delen.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 13:49

  Tack, fru talman! Jag delar den tolkningen.


 • Vinner ledamoten Påvals förslag om att ärendet ska remitteras till lag- och kulturutskottet istället för till social- och miljöutskottet?

  Det måste understödas i talarstolen.


 • Tack, talman! Jag ber att få understöda ledamoten Påvals förslag att det här tre lagförslagen remitteras till lag- och kulturutskottet.


 • Då har vi en omröstning. Jag ber att de ledamöter som stöder att lagförslagen skickas till social och miljöutskottet reser sig. Jag ber att de ledamöter som understöder att lagförslagen skickas till lag och kulturutskottet reser sig. Det var. Lagförslagen skickas därmed till lag och kulturutskottet. Ärendet remitteras till lag och kulturutskottet. Ärendet rymmer.Då har vi en omröstning.

  Jag ber att de ledamöter som stöder att dessa tre lagförslag ska remitteras till social- och miljöutskottet reser sig.

  Jag ber att de ledamöter som stöder att dessa tre lagförslag ska remitteras till lag- och kulturutskottet reser sig.

  Lagförslagen remitteras därmed till lag- och kulturutskottet.