Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 14:18

  Talman! Lagtinget har den 9 november inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet. Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 BIS i konventionen om vägtrafik träder ikraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

  Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat sitt bifall till att konventionen om vägtrafik ska gälla på Åland. Vad gäller aktuella ändringar i konventionen konstaterar landskapsregeringen att konventionsändringarna möjliggör framtida automatiserad körning och landskapsregeringen är positivt inställd till utvecklingen.

  Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder för att implementera konventionen inte är nödvändiga på Åland i det här skedet.

  Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till den förordning som sätter ändringarna i konventionen om vägtrafik i kraft i Finland träder ikraft också på Åland till de delar den faller inom landskapets behörighet. Utskottet konstaterar att framtida automatiserad körning sannolikt kommer att kräva relativt omfattande lagändringar, bland annat måste frågan om ansvaret vid olyckor utredas.

  Talman! Med hänvisning till anförda föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.