Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen begär ordet. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

  Begärs ytterligare ordet? Lagtingsledamot Holmberg.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:01

  Jag och Liberalerna skulle vilja skulle vilja inkomma med ett klämförslag som går ut enligt följande: att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att öka kunskapen om det åländska skatteverktygets betydelse för en aktiv arbetsmarknads-, inflyttnings- och näringspolitik, samt i högre grad än idag använda de riksskattelagar som försätter Åland i en parerande roll som förhandlingsargument i utvecklingen av självstyrelsen.


 • Talman! Jag ber om att få understöda förslaget till kläm.


 • Lagtingsledamoten Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Zetterman, har föreslagit att lagtinget skall godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att öka kunskapen om det åländska skatteverktygets betydelse för en aktiv arbetsmarknads-, inflyttnings- och näringspolitik, samt i högre grad än idag använda de riksskattelagar som försätter Åland i en parerande roll som förhandlingsargument i utvecklingen av självstyrelsen.

  Är redogörelsen riktig? Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande skall förslaget enligt 73 § i arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.

  Lagtingsledamoten Holmbergs understödda klämförslag bordläggs därför till lagtingets följande plenum som hålls den 16 maj 2022.