Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Det här gäller ett förslag av ändring av landskapslagen om studiestöd och det är något som finans- och näringsutskottet står bakom i enhällig form. Det sker inte så ofta, kanske alldeles för sällan.

  När det gäller studiestöd och möjligheter för alla att studera vidare så ska nog inga ansträngningar egentligen sparas. Det här är goda nyheter för många av dem som just nu studerar och lever ett ganska knapert liv på många sätt. Inte bara är det finansiellt kärvt det är också socialt ansträngt på egentligen alla plan för ögonblicket. Våra studeranden lever ett tufft liv just nu i avsaknad av sociala sammanhang och med kraftiga begränsningar på en rad olika områden. Därför känns det ganska bra att kunna säga att vi tillstyrker landskapsregeringens förslag att man ska höja andelen studielån från 533 euro till 650 euro/månad. Med det följer också en höjning av beloppet för landskapsborgen, samt det stöd som kan beviljas elever med föräldrar som har knapra tillgångar för ögonblicket.

  Vi tycker att det är vältajmat i dessa ansträngda tider och vi tycker att det finns skäl att hålla ögonen på det även framledes. Från finans- och näringsutskottet så ser vi också fram emot den större revideringen av den nuvarande landskapslagen om studiestöd, vilket vi erfar att är ett arbete som pågår som allra bäst. Mot den bakgrunden föreslår vi att lagtinget antar lagförslaget i dess ordalydelse, vi har gjort smärre kosmetiska förändringar i texten.


 • Tack, talman! Det var en diskussion under förra veckans plenum där vi pratade om att börja ta utlåtanden från andra utskott. Det här skulle vara ett ypperligt exempel där man kunde ha haft ett utlåtande från social- och miljöutskottet exempelvis. När vi pratar om ett ärende som är lite i gränslandet mellan näringspolitik och socialpolitik. Det här är en insats som faktiskt har stor del sociala effekter. Vad tycker utskottsordföranden om den saken?


 • Tack, talman! Jag vill inte framstå som en partyspoiler men jag tycker inte att det är en särskilt bra idé. Jag tror på tydlighet i frågor. Ju fler man blandar in i en sådan här sak, desto otydligare blir det. Det är ingen särskilt svår fråga. Man behöver inte ha synpunkter från social- och miljöutskottet när det gäller om det är bra att vidareutbilda sig eller inte. Då är det, kan hända, större vikt vid hur ska detta finansieras, finns det pengar till det? Där tror jag nog att finans- och näringsutskottet i det här fallet hade tillräcklig kompetens runt bordet. På samma sätt som om man skulle ha bestämt att det skulle varit ett ärende för social- och miljöutskottet så hade jag ställt mig bakom att de skulle hantera det på egen hand. Jag tror inte att vi ska ta för vana att be om utlåtanden från olika utskott. Jag tror att det är ganska bra att ett utskott känner äganderätt till ärendet och också hör folk och institutioner i den mån som behövs för att det ska bli ett så (… taltiden slut).


 • Tack, talman! Det är intressant, man kan se det på olika sätt såklart. Jag kan tycka att man ändå är tillsatt i ett utskott för att man har ett visst intresse för frågor och en viss expertis på ämnet. Jag förstår också att ordföranden kanske där tycker att det räcker med hörande processen, att den kan räcka som informations tillskansande. Ändå kan jag tycka att det finns ett värde i att faktiskt jobba tillsammans hela lagtinget och få in utlåtanden när det gränsar mellan olika sorters politik. Det kan vara intressant ändå att ha den dörren öppen för att ha utlåtanden. Vi ska nog inte stänga den tycker jag, det är nog dumt. Det gäller att vara flexibel i utskottsarbetet och det gäller också att inte heller utskottsarbetet fastnar i gamla, informella strukturer som har råd i bara för att. Utan att faktiskt se över att formalia stämmer överens med verkligheten. Det är nog viktigt att ha dörren öppen där tycker jag.


 • Tack, talman! Så där kan man såklart resonera. Man kunde också säga att det är faktiskt upp till var och en av alla ledamöter i detta lagting att intressera sig och engagera sig i alla ärenden, och därmed bidra till ett bättre utskottsarbete. Det är därför man har en remissdebatt för att man ska kunna få fram olika vinklar på frågan. Då är förhoppningen att det berörda utskottet, det som utses att ta hand om ett ärende, ska känna av den debatten och se vilka hörande som är lämpligt och klokt att ta in. Att man därmed skulle splittra ansvaret och sätta det på flera utskott, jag tror inte att det är en bra idé. Jag tror på att ha grupparbetet i lagtingssalen, bland alla ledamöter, för att sedan be ett utskott om ett betänkande.


 • Talman! Det här paketet är bra och viktigt att det kommer och det är, precis som utskottsordföranden säger, vältajmat. Det som jag dock har funderat på är det att nu får vi igen en del av en lagstiftning. Vi har sett liknande procedur när det gäller offentlighetslagstiftningen och också annan lagstiftning. Hur gick diskussionerna i utskottet kring det att vi nu mitt i allt får delar av helheter och inte hela paketet på bordet på en och samma gång? Finns det inte en uppenbar risk i det att man inte får helhetspaketet någon gång?


 • Talman! Risk och risk. Det är så klart så att det hade varit bättre om man hade kunnat få en helhet. Där man skulle se på vuxenstudiestöd och vad det allt annat finns för åtgärder man kan göra. Nu är situationen sådan att det dels har varit svårt att konkretisera arbetet med hela paketet av skäl som är lätt insedda här i salen. Därför valde landskapsregeringen, erfor vi i utskottet, att istället komma med den lagstiftning som upplevdes som viktigast för stunden och mest skyndsam. Politik handlar om att prioritera och i det här fallet tror jag att den här frågan som vi nu hade att ta ställning till blev prioriterad, men att vi ser fram emot resten.


 • Talman! Jag skulle nog önska att lagtinget skulle börja säga ifrån i den här frågan. Jag tycker att det är en dålig praxis som den sittande landskapsregeringen bär fram. Precis som ledamoten och utskottsordförande Pettersson säger att i det här fallet när det gällde studiestödet så kan man begripa det. Just för att man vill ge det här direkta stödet när föräldrar hamnar i arbetslöshet och det blir mycket svårare att få sitt vanliga, starka sociala skyddsnät. Men gällande till exempel offentlighetslagstiftningen finns inga som helst sådana sakliga argument. Så jag hoppas att utskottsordföranden kan diskutera den här saken. Jag vet att lag- och kulturutskottet också gällande polislagen pekade på problemet med ändamålsenligheten att ha separata lagar. Vi behöver få hela lagpaket så att det är fullständigt transparent vad det är vi fattar beslut om och så att också myndigheterna kan tillämpa helheter. Annars tror jag att vi hamnar ut på lite djupt vatten.


 • Tack, talman! Det är klart att i den bästa av världar så ska man alltid få så mycket som möjligt på en och samma gång. Nu lever vi inte en sådan, utan vi lever i en värld där man måste förhålla sig till verkligheten. I det här fallet nu när det gäller landskapslagen om studiestöd tycker vi att man från regeringens sida har förfarit pragmatiskt och förnuftigt. Vi stöder sättet på vilket man har hanterat det. Vi tycker att det är bra att man uppmuntrar utbildning och gör det möjligt för folk att kunna göra sådant. Särskilt under dessa tider som är ansträngda på väldigt många vis.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:35

  Talman! Bästa lagting. Det var väldigt tydligt i remissdebatten i detta ärende att Liberalerna gärna ser en ganska snabb process för att få bort inkomstgränsen för studiestöd. Vi har en samsyn, precis som utskottsordförande sade i sitt anförande, att vi hade en samsyn i utskottsarbetet. Vi hade givetvis velat se en helhetslösning där allt kommer på en gång. Nu är inte det möjligt, men vi hoppas verkligen att den här översynen av studiestödet ses över här i rask takt under vintern. Att man under våren, kanske till och med i samband med en omställningsbudget när den nu må komma, kan ha den i beaktande. Det är under rådande omständigheter extra viktigt att bejaka studiemöjligheterna, inte minst för de vuxna. Vi pratar kompetensförsörjning, omställning och hela arbetslinjen. Ska vi få en välfungerande arbetsmarknad så är den översynen väldigt, väldigt viktig. Så jag hoppas att så kan bli fallet. Tack.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.