Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.


 • Fru talman! Ännu en lagstiftning av mera teknisk karaktär. Det här kemikalieområdet har i alla tider varit ett knepigt behörighetsområde för landskapsregeringen. Vi har haft svårigheter att att hantera det på många sätt eftersom det är ett otroligt komplext område, det är komplicerat. All myndighetsutövning inom inom det här området kräver mycket resurser och specialkompetenser, sådana kompetenser och resurser som landskapsregeringen inte finner ändamålsenligt att utveckla heller.

  Därför så är det bäst att hålla sig till till riksmyndigheterna i det här fallet och även då, enligt det här lagförslaget, ge rikets säkerhets- och kemikalieverk möjligheter att göra inspektioner och sådant på Åland.

  Det här föranleddes också av den så kallade biocidförordningen i kemikalielagen. Biocidförordningen kommer från EU förstås, som mycket inom det här området, och dess syfte är att harmonisera regler för den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen och säkerställa en hög skyddsnivå för både människor och djurs hälsa och för miljön. Bestämmelserna i förordningen bygger dock på försiktighetsprincipen.

  Jag kan också nämna att man under många års tid har arbetat gentemot riksmyndigheterna för att åstadkomma en överenskommelseförordning inom det här området som skulle göra att det här kunde skötas lindrigare. Någon sådan har man ännu inte fått till stånd, men man fortsätter att jobba på saken. Tack fru talman!


 • Talman! Från Centerns sida stöder vi lagförslaget. Självstyrelsepolitik ska bedrivas på de områden där vi tror att den gör störst nytta och det kanske inte är på området hanteringen av kemikalier. Det kan vi väl alla tillstå.

  Men det finns lite funderingar kring det som återfinns i paragraf 3d. Där föreslås att "personer och företag som registreras i examens- företagsregistret ska vara behöriga även på Åland". Här skulle jag gärna se att social- och miljöutskottet skulle utveckla det resonemanget lite vidare och fundera kring vad det de facto betyder. Svenskspråkigt till exempel, vi har ju inga garantier för att ett finskt företag talar svenska. Vi har heller inga garantier för att de beviljas näringsrätt. Jag tror att landskapsregeringen avser att själva behörigheten är kopplad till den enskilda individens examen eller kopplat direkt till företaget. Men jag tycker ändå att man i detaljmotiveringen hade kunnat vara lite tydligare med skrivningarna. I dagsläget skriver man bara att man är behörig även på Åland. Jag hoppas att social- och miljöutskottet kan fördjupa sig något i detta. Tack.


 • Diskussionen är avslutad.
  Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.