Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:03

  Tack, talman! Kära kolleger och åhörare. Detta ärende hanterar relativt små ändringar i studiestödslagen. Ärendet i sig andas ingen dramatik på något sätt, men sett till de senaste veckornas politiska spänningar, kan den positivt lagda ändå skönja hopp, för det sker en positiv utveckling av Åland bakom kulisserna, även om den gärna skulle få gå ännu snabbare.

  Åland är inte så politiskt omoget som det kan förefalla och stå i tidningarna. Digitaliseringen av det offentliga Åland har hittills gått trögt och krävt avsevärt större investeringar än vad som initialt var tänkt.

  I finans- och näringsutskottets betänkande för budget 2024 fanns följande skrivning med: "Utskottet konstaterar att samhällets digitalisering har visat sig vara en verklig utmaning för självstyrelsen, eftersom det i fall efter fall kommer fram att de avvikelser jämfört med de nationella systemen som självstyrelselagstiftningen innehåller, ofta innebär att de åländska myndigheterna inte kan använda sig av färdigt utvecklade system och att vi därför måste utveckla systemen själva". Jag tror att alla kan hålla med om denna skrivning.

  Efter många år, flera tilläggsbudgetar är äntligen studiestödssystemet STUART i bruk vid AMS. Hela systemet är inte helt igångsatt ännu, men stora delar fungerar i rätt riktning och förbättrar nu servicen gentemot studerande ålänningar samt minskar administration och byråkrati. Kort sagt börjar detta leverera vad det från början var tänkt att leverera.
  Produktivitetsökningen via denna digitalisering går att ta på, färre personer krävs för en ökad servicegrad. Låt nu en framgångsrik digitaliseringsresa för det offentliga Åland ta vid. Digitaliseringen behöver gå hand i hand i takt med att kostnadseffektiviteten och produktiviteten stiger då det offentliga Ålands ekonomiska resurser inte kan förväntas öka i tillräcklig grad som krävs för att upprätthålla en hög servicenivå gentemot ålänningarna. Ibland är det kanske bättre att göra många små justeringar framom en stora revidering vart 15:e år av en större lagstiftning.

  Talman! Landskapsregeringen föreslår ändringar av studiestödslagen vad gäller bestämmelserna om vem som har rätt till studiestöd, definitionen av stadigvarande bosatt på Åland samt begränsningen av möjligheten att bevilja studiestöd för längre tid än ett år i sänder.

  Utskottet konstaterar att ändringen dels i viss mån omdefinierar vem som kan söka studiestöd och dels möjliggör för myndigheten att bevilja studiestöd för hela den tidsperiod som en enskild utbildning omfattar.

  Enligt förslaget kommer antalet berättigade sökande att minska i viss mån, samtidigt lagfästs den praxis som redan tillämpats och som samordnar med den rättighet till studiestöd som finns i Sverige.

  Ändringen som möjliggör beviljande av studiestöd för längre tidsperioder har som huvudsyfte att jämna ut arbetsbelastningen inom myndigheten.

  Utskottet identifierade under sin behandling ett par detaljer som vi ändrade under ärendets behandling.

  Till exempel i samband med den föreslagna ändringen i 23 § 3 mom. om studiestödets längd krävs också att motsvarande görs för studielånen, vilket kräver en ändring av 29 § 1 mom., något som förbisågs i lagförslaget och som utskottet nu korrigerar i sitt förslag till lagtinget.

  Ikraftträdelsen. Lagen föreslås träda i kraft till läsåret 2024-2025 som börjar den 1 augusti 2024. Landskapsregeringen har önskat att ikraftträdelsedatumet lämnas öppet för att kunna implementera lagen så snart det är möjligt. Samtidigt inskrivs en fullmakt som möjliggör vidtagandet av verkställighetsåtgärder innan lagen träder i kraft.

  Utskottet konstaterar att förändringarna torde vara positiva för majoriteten av de berörda.

  Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framkommer i betänkandet. Detta är en bra lagstiftning. Tack, talman!


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:07

  Tack, talman! Betänkandet är helt okej och lätt att hålla med om.

  Däremot reagerade jag på utskottsordförande Holmbergs bruk av ordet avvikelser. Man kan konstatera att ledamoten Holmberg har anammat Folkpensionsanstaltens språkbruk och talade om olika former av avvikelser som lägger hinder i vägen för digitaliseringen och gör det problematiskt. Är det rent av så att hela vår självstyrelse är en avvikelse?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:08

  För att uttrycka sig som en kollega brukar säga, att det ligger väl i betraktarens ögon. Avvikelser kan vara något negativt för någon, men det kan också vara en positiv sak för någon annan. Jag uppfattade att ledamot Valve uppfattade avvikelsen i det här fallet som något negativt.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:08

  Talman! Jag tror att det kan vara på sin plats att var och en av oss ägnar lite eftertanke åt vårt språkbruk. För avvikelse är inte nödvändigtvis ett positivt sätt att tala om vår autonomi. Däremot kan särdrag vara ett sätt att hantera det här fenomenet som vi alla känner till. Jag tror att vi vinner alla i längden på att vara lite på vakt mot hur vi pratar om vår autonomi.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:09

  Tack, talman! Jag vidhåller väl ändå rätten att nyttja de synonymer som finns för ändamålet; avvikelse. Jag uppfattar inte avvikelse som någonting negativt. Det kan vara.

  Jag tycker att det är bra att saker och ting avviker från det normala många gånger. Jag tycker att det är bra att alla människor avviker från varandra på många olika sätt. Jag tycker att det är bra att Åland avviker från våra närregioner. Men vi ska ha klart för oss att när vi avviker från standard så blir det oftast väldigt krångligt och väldigt kostsamt, till exempel att digitalisera det offentliga Åland.


 • Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag brukar vanligtvis inte tacka utskottet, men jag vill faktiskt göra det i det här fallet eftersom vi hade förbisett en lagändring i 29 § som var nödvändig. Jag vill tacka för utskottets flexibilitet och också göra ändringen i lagstiftningen.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:10

  Tack, talman! Tack för den repliken vicelantrådet Hambrudd. Det visar ju att utskotten i lagtinget är flexibla. Det visar också att vicelantrådet också bara är människa. Det är helt okej.


 • Tack, talman! Jag vill bara kort passa på att tacka utskottsordförande Holmberg och övriga medlemmar i utskottet för en snabb och rask behandling av någonting som för Åland framåt på ett mycket positivt sätt, inte minst för våra studerande. Det här visar att det går att frambringa positiva samarbeten mellan regeringen, lagtinget och oppositionen.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:11

  Tack, talman! Tack ledamot Kanborg. Jag tycker att det är positivt att det kommer en sådan replik, för det behövs.

  I det här ärendet, precis som jag sade i anförandet, så är det ju egentligen lagförändringar på detaljnivå och det visar också att det går att göra saker tillsammans.

  Jag tycker att utskottet har fått en mycket bra start med en väldigt aktiv och ivrig opposition på sin plats, men som också är pragmatisk och kan titta framåt. Det här "lilla ärendet" får också vara ett bevis för att vi är på god väg framåt.


 • Ledamot Anders Ekström (Lib) Anförande | 13:12

  Tack, talman! Förslaget till ändring av landskapslag om studiestöd behandlades av ett enigt utskott förra veckan. Det var en mycket effektiv behandling och jag tänkte därför ha ett lika föredömligt effektivt gruppanförande.

  Utskottsordförande har redogjort för ändringarna i detalj. Jag kan bara understryka att den liberala gruppen understöder dem. Det är bra nu att åländska studeranden omfattas av samma metodik som de nordiska länderna. Det gäller även omvänt när vi har nordiska studeranden på Åland.

  Det som uppmärksammades och korrigerades mot det ursprungliga förslaget gällde att ändringen om långsiktiga beslut ska gälla även studielån som omnämns i 29 §. Det är bra att det kom till ytan, för nu blir hela förfarandet konsekvent mot de studerande.

  Jag vill också nämna att det finns ett lagförslag i röret, som inte har kommit hit ännu, och det gäller lagen om studie- och examensregister, det så kallade datalagret Virta som är på gång och ska genomföras 2025. I det systemet Virta ska alla studerande i Finland och deras studieprestationer ingå.

  Det får lite bäring på det här faktiskt eftersom den här ändringen indirekt påverkar AMS uppföljningen av studieprestationer. AMS kommer att få en betydligt enklare vardag när de via Virtasystemet kan följa upp alla prestationer på Högskolan på Åland men även alla andra finländska högskolor eller universitet som är anslutna till systemet. Det här kommer att bli en bra sak från och med nästa år.

  Talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att förslaget på ändring av studiestödslagen är ett bra förslag. Ändringen betyder att byråkratin minskar för studerande och deras studiestöd bör löpa oavbrutet över studietiden, under förutsättning att man presterar sina poäng. Det blir slut på långa handläggningstider i början av terminerna, som vissa tyvärr har fått erfara.

  Ändringen innebär också att arbetstrycket minskar på myndigheten. Därmed torde arbetsbelastningen minska och blir jämnare över året.

  Lagtinget har alltså ett förslag på bordet som minskar byråkratin för studerande och arbetsbelastning hos tjänstemännen. Detta är ett bra exempel på hur politik borde föras och något vi borde fira lite extra idag. Tack!


 • Tack, talman! Jag har egentligen bara en fråga som kanske rör framtiden när det gäller det lagförslag och det system som ska sättas i kraft där alla studerandeprestationer från hela Finland kommer att registreras på ett och samma sätt.

  Jag funderar lite med tanke på att utbildningen ju är självstyrelsepolitik i allra högsta grad. Nu verkar det som ledamoten Ekström har goda kunskaper om just det här, så utveckla gärna resonemanget. I det fall att alla åländska studerande ska ingå i ett nytt system, hur har man beaktat självstyrelsen i det systemet?


 • Ledamot Anders Ekström (Lib) Repliksvar | 13:15

  Tack, talman! När det gäller exakt hur självstyrelsen påverkas så kommer det här förslaget att komma till lagtinget här under våren. Det är i röret och då kommer vi att kunna ha den diskussionen mer allmänt.

  Det här handlar ju inte om vilken typ av utbildning man ska ha, utan det handlar mera om studieprestationer som nu ska kunna jämföras och man ska även kunna samarbeta mellan olika högskolor och universitet inom Finland. Jag tror att det här är bra för Åland och vi kan utnyttja det till vår fördel. Men som sagt, det här är en lite annan diskussion utifrån det här och det förslaget kommer att komma senare. Vi får återta diskussionen då.


 • Tack, talman! Jo, vi har säkert all anledning att återkomma till det. Men min erfarenhet från tio år i landskapsregeringen brukar visa att det mesta är nog ganska klappat och klart när det kommer till lagtinget.

  Utbildningsfrågor är en av våra behörighetsområden, det är ett behörighetsområde som vi ska vara stolta över och som vi ska ta till vara. Vi ska visa att vi ibland också kan gå vår egen väg, inte för att vi bara vill gå vår egen väg utan för att vi tror att det är det bästa för Åland och vår självstyrelse.

  Jag hoppas, när det här lagförslaget då kommer till vårt bord, att man verkligen också har beaktat de särdrag som självstyrelsen ger oss möjlighet till.


 • Ledamot Anders Ekström (Lib) Repliksvar | 13:17

  Jag kan säga att jag samma förhoppning och jag har samma tro att det kommer att ske. Jag tror också att man gör det här utifrån de studerande och deras möjligheter att ta till vara utbildningen och få den erkänd på olika håll. Jag är helt säker på att det här är med i beredningen. Vi ska som sagt diskutera det här mera när det kommer.


 • Tack, talman! Tack ledamot Ekström för ett effektivt och bra anförande. Jag ska försöka var lika effektiv, kanske ännu effektivare. Istället för att ta ett anförande så säger jag att från centergruppen så stöder vi det här förslaget och ändringarna som kommer från utskottet och tycker att det är ett bra och effektivt förslag.


 • Ledamot Anders Ekström (Lib) Repliksvar | 13:18

  Det är bra att det är flera som tycker det. Jag tyckte att jag hörde flera tillrop i salen att det är ett bra förslag och en bra behandling. Det är ett bra exempel. Det är en bra dag idag!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.