Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:04

  Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Jag ämnar föra följande klämförslag till röstning. Klämförslaget lyder: "att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utvärdera lagstiftningen inför 2023 parallellt med en helhetsanalys av hela det åländska skatteverktygets möjligheter och betydelse i syfte att stärka och utveckla den åländska skattebasen och dess incitament för arbetslinje och företagande." Tack!


 • Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025 för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Begäres ytterligare ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:05

  Tack, talman! Jag önskar att klämförslaget tas till röstning.


 • Jag önskar stöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av vicetalman Sjögren, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: "att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utvärdera lagstiftningen inför 2023 parallellt med en helhetsanalys av hela det åländska skatteverktygets möjligheter och betydelse i syfte att stärka och utveckla den åländska skattebasen och dess incitament för arbetslinje och företagande."

  Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget enligt 73 § i arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.

  Lagtingsledamoten John Holmbergs klämförslag bordläggs därför till lagtingets plenum som hålls på fredag den 11 februari 2022.

  Ärendet är slutbehandlat.