Behandling av kläm

  • Vid ärendets andra behandling har lagtingsledamoten John Holmberg, med understöd av vicetalman Katrin Sjögren, föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: "att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utvärdera lagstiftningen inför 2023 parallellt med en helhetsanalys av hela det åländska skatteverktygets möjligheter och betydelse i syfte att stärka och utveckla den åländska skattebasen och dess incitament för arbetslinje och företagande."

    Detta kallas lagtingsledamoten John Holmberg förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

    Omröstning kommer därför att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att lagtingsledamoten Holmbergs kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

    Omröstningen sker efter upprop. Jag ber lagtingsledamöterna Nina Fellman och Wille Valve att biträda vid omröstningen.

    Upprop. Omröstningen utföll: 17 ja-röster, 6 nej-röster, 2 avstod och 5 ledamöter var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.