Första behandling

 • Ärendet bordlades vid plenum den 13 september 2023. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Tack, talman! Debatten förra veckan blev rätt geggig om jag får säga det själv. När argumenten inte räckte till så då flög epitet som avfallssocialist och annat fult som jag inte tänker upprepa.

  Men det jag tänker upprepa är behovet av att få till stånd en cirkulär ekonomi. I en sådan ekonomi är avfall inte längre avfall utan en resurs. Avfall är resurser som kan föras in i samhällsekonomin i stället för att kosta pengar.

  Den åländska avfallslagstiftningen är helt kritisk för att få till stånd en sådan omställning till en cirkulär ekonomi och det är också EU-krav som är satta på olika procentsatser för olika år.

  Det finns mycket beprövad erfarenhet av metoder för högre materialåtervinning, inte minst beteendevetenskaplig, vilket de facto är min akademiska bakgrund.

  Bekvämlighet är kanske den största faktorn till goda avfallsbeteenden, och inte konstigt då att fastighetsnära hämtning ger en hög sorteringsgrad i jämförelse med om man åker någon annanstans längre bort med sina sopor. För då är det enklare att föra allt till samma.

  Det här är beprövad erfarenhet från åtminstone Finland och Sverige. Avfall Sverige ger flerfacklösningen 25 procents bättre sortering än ett fack enligt deras statistik. Finland, som har fått EU anmärkningar för sin låga sorteringsgrad, har nyligen gått in för också mer fastighetsnära transport.

  Det är därför som vi i Hållbart Initiativ har fört in reservationen om krav vid fastighetsnära hämtning. Den reservationen har tre sidor och innehåller både lagparagraf, detaljmotivering och betänkande.

  Så i den första behandlingen så kommer vi att rösta om lagstiftningsdelen och inte motiveringen som kommer i andra behandlingen.

  Talman! För att främja insamlingen av biomaterial, en anläggning för produktion av biokol med biogas som restprodukt, som kanske är den korrekta beskrivningen, så kan det inte bli ett krav på kommunerna att införa en komposteringsrabatt. För det är den tolkningen som vi måste göra av landskapsregeringens lagförslag där man då vill ta bort formuleringen i den utsträckning det är möjligt från den finska lagen. Så det blir alltså ett absolut krav.

  De som vill ge en komposteringsrabatt så får så klart göra det, men vi ska inte kräva det uppifrån. Det ska inte vara olagligt att skapa incitament för insamling av biomaterial. Därför har vi i Hållbart Initiativ tillsammans med Liberalerna framfört en reservation kring just detta med avfallstaxorna.

  Den tredje reservationen hör till motiveringen om den här strategin om cirkulär ekonomi. Den tänker jag inte presentera en gång till, utan det kan vi ha debatt om sedan i andra behandlingen. Tack så mycket, herr talman!


 • Tack, talman! Tack ledamot Holmström. När vi i den socialdemokratiska gruppen har läst igenom reservationerna så håller vi med i mångt och mycket i det som ledamoten Holmström för fram i reservationerna. Jag tycker personligen att det är bra att man tar ett lite bredare perspektiv och kanske inte bara är så fokuserad på olika detaljer, och att det inte fungerar för någon så ska det inte liksom fungera för alla. Alla stora steg eller små steg framåt mot något bättre system är välkommet.


 • Tack, talman! Det är just som ledamoten Eckerman sade, finns det möjlighet att göra en förbättring för att stimulera den cirkulära ekonomin så ska vi så klart göra det.

  Vad gäller just den reservation som gäller fastighetsnära avfallstransport så ska vi också komma ihåg att kommunerna får välja att inte ha fastighetsnära avfallstransport i hela kommunen eller i vissa delar av kommunen också med denna reservation. Men om man väljer avfallstransport som är nära fastigheten så då vill vi att det ska vara fyra fack och om man använder sig av kompost så ska det vara tre fack. Denna lösning ser vi på andra håll att har en högre sorteringsgrad och det är därför vi i Hållbart Initiativ går in för den. Det är fint att höra Socialdemokraterna också stöder det.


 • Tack, herr talman! Bara för att upprepa argumenten som ledamoten själv har gjort så ser vi helt olika på den här avfallsfrågan, hur den ska hanteras och hur man uppnår bäst resultat. Som ledamoten var inne på så vill ni att man ska planera centralt ifrån och tvinga människor att kasta sitt avfall i rätt fack. Vi tror mer på incitament och att incitament leder till förbättring. Så det är hur man ser på människan i grunden.

  Sen när det gäller frågan om statistik och hur mycket som kastas omkring i Norden. I våras var jag på ett möte i Nordiska rådet och av misstag så hamnade jag med tjänstemännen och vi diskuterade just avfallsstatistiken. Det visar sig att i Norden som helhet så har man väldigt stor osäkerhet när det gäller just hur mycket avfall som kastas och i vilka olika fack. Det är inte bara här på Åland utan det är i hela Norden.


 • Först, herr talman, så ska jag vederlägga det som ministern sade om tvång. Det handlar inte om det, utan det handlar snarare om att vi har tydliga ramar och förutsättningar så att vi vet att de beprövade erfarenheter som finns, att de drar vi nytta av och att vi ökar sorteringsgraden därefter. Det är inte så att vi tvingar kommunerna att ha ett visst sätt att hantera det på. Kommunerna får fortfarande sin flexibilitet och välja om det ska vara fastighetsnära avfallstransport eller något annat. Men om man väljer fastighetsnära avfallstransport, då ska vi väl göra det på det bästa sättet snarare än att folk bara får kasta på gatan hur de önskar allt i samma påse. Det är inte modernt på något sätt, utan då ska man i sådana fall ha fyra fack eller, om man komposterar, tre fack. Jag tycker inte om den här debatten när det handlar om att man på något sätt försöker socialisera och centralisera med tvång, utan snarare behöver vi hitta den åländska lösningen där flexibilitet går i hand med en hög sorteringsgrad.


 • Det är konstigt att man inte tycker om en sådan lösning när man samtidigt förespråkar en sådan lösning. Det är väl som det är med det.

  Det handlar ju om betalningen. Vem ska betala för det? Det är viktigt att man betalar för det man använder, det är så man når resultat. Man betalar för det man använder. Det gör man inte om man har alldeles för mycket avfallskapacitet. Det uppmuntrar inte till att sortera rätt. Om man har instrument som gör att du kan spara pengar och om du har en egen kompost så kommer du också att använda den. Då kommer du inte att blanda ihop och slänga saker i påsar hur som helst i soptunnan, vilket ledamoten var inne på. Det där är skrämseltaktik.


 • Talman! Visst är det så att ekonomiska incitament styr beteenden. Det är också så att bekvämlighet styr beteenden. Har jag en avfallssortering i olika fraktioner längre bort ifrån mig så då minskar min motivation att ta mig dit. Det är enklare att föra de hemma, fastighetsnära eller i bostadskvarteren till exempel. Det finns en hel del forskning på det här.

  Men sen vad gäller just avfallstaxan så är det ju så, också enligt dagens lagstiftning och också enligt den finska lagstiftningen, att beroende på hur bra man sorterar så kan man i mån av möjlighet få reduktion. Nu vill landskapsregeringen ta bort i mån av möjlighet, det vill säga oavsett hur mycket det kostar så ska det vara en reduktion, dvs. optisk sortering, vägning, inspektionsbesök och så vidare. Är det liksom den praktiska konsekvensen av den här lagstiftningen? Vi ifrågasätter det. Vi tycker inte att man ska gå så pass långt så att det ökar kostnaderna för det åländska samhället.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.

  I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget paragraf för paragraf. Förslag om kläm samt motiveringsändringar tas upp i samband med ärendets andra behandling.

  Föreläggs 2 §. Godkänd.
  Föreläggs 3 §. Godkänd.
  Föreläggs 3b §. Begärs ordet?


 • Talman! Som jag sade här tidigare så vill jag föra Hållbart Initiativ reservation till omröstning gällande 3b §, alla de fem momenten vad gäller krav om fastighetsnära avfallstransport.


 • Herr talman! Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmströms förslag.


 • Tack. Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmströms förslag.


 • Lagtingsledamoten Simon Holmström, understödd av lagtingsledamöterna Röblom och Eckerman, har föreslagit att 3b § 1–4 mom. ersätts med följande fem moment i den lydelse de har i ledamotens reservation till betänkandet. Omröstning kommer därför att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; de som omfattar lagtingsledamoten Holmströms ändringsförslag, röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll:
  15 ja-röster,
  6 nej-röster,
  7 avstod och
  2 var frånvarande.

  Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?


 • Tack, talman! Då var det dags för reservationen gällande avgiftstaxan för avfallstransport. Jag föreslår att 3b § 5 mom. stryks.


 • Herr talman! Jag vill be att få understöda reservationen.


 • Tack. Jag vill också understöda reservationen.


 • Lagtingsledamoten Simon Holmström, understödd av lagtingsledamöterna Påvals och Eckerman, har föreslagit att 3b § 5 mom. ska utgå ur paragrafen. Omröstning kommer därför att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; de som omfattar lagtingsledamoten Holmströms ändringsförslag, röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll:
  15 ja-röster,
  12 nej-röster,
  1 avstod och
  2 var frånvarande.

  Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.

  Föreläggs 3c §. Godkänd.
  Föreläggs 4 §. Godkänd.
  Föreläggs 6 §. Godkänd.
  Föreläggs 7a §. Godkänd.
  Föreläggs 7b§. Godkänd.
  Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.
  Lagens rubrik. Godkänd.
  Lagens ingress. Godkänd.
  Lagförslagets första behandling är avslutad.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.