Förslag till första ändring av budgeten för år 2024

Budgetförslag BF 3/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens förslag till första ändring av Ålands budget år 2024.
Landskapsregeringen föreslår att ett ytterligare anslag för Ålands hälso- och sjukvårds investering i det nya vårdinformationssystemet upptas samt att fullmakten för ökade driftskostnader till följd av investeringen ökas. Dessutom upptas en ytterligare inkomst av stöd ur EU:s fond för återhämtning och resiliens som delfinansiering av investeringsutgifterna.
Landskapsregeringen ser det som nödvändigt att avlämna ett separat förslag till ändring av budgeten för vårdinformationssystemet på grund av tidsbrist och ekonomiska orsaker. Beslut om upphandling behöver fattas av såväl styrelserna för ÅHS som Åda Ab senast i början av april och före detta behöver den slutliga anbudsbegäran utannonseras. Inom fjärde kvartalet 2025 ska ÅHS och minst 80 % av de kommunala organisationerna samt privata vårdföretag använda relevanta delar av det nya vårdinformationssystemet enligt de fastslagna målen inom EU:s program för återhämtning och resiliens för att landskapet ska erhålla det avsatta stödet om 4,6 miljoner euro.
I och med förslaget till första ändring av budgeten har för år 2024 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

Åtgärder