Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder

Spörsmål S 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Undertecknade undrar varför inte föreslog landskapsregeringen för lagtinget att fullmakten skulle återtas med säkerställd majoritet och varför underlät LR att vidta risk- och skademinimerande åtgärder, samt på vilket sätt avser landskapsregeringen involvera lagtinget i den fortsatta behandlingen kring skadestånd, räntor och eventuella yt-terligare rättegångskostnader?


Åtgärder