Behandling av kläm

 • Under diskussionen, som förklarades avslutad vid plenum den 14 september 2022, har lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, understödd av vicetalman Katrin Sjögren, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att upphöra med att egenmäktigt och utan lagtingets medverkan och godkännande fatta beslut som både har betydande ekonomiska konsekvenser och skadar landskapsregeringens anseende som myndighet”. Detta kallas lagtingsledamot Ingrid Zettermans klämförslag.

  Vidare har lagtingsledamoten Stephan Toivonen, understödd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen tillsammans med representanter med tidigare ansvariga framöver på alla sätt verka gemensamt för att skadeståndet ska bli så lågt som möjligt." Detta kallas lagtingsledamot Stephan Toivonens klämförslag.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Eftersom klämförslagen inte är motstridiga tas de upp till omröstning var för sig.

  Omröstning kommer först att verkställas om lagtingsledamoten Ingrid Zettermans klämförslag.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja medan de som för lagtingsledamotens förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har utfallit så att 13 ja-röster har avgivits, 8 nej-röster har avgivits, 3 ledamöter har avstått från att rösta och 6 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom.

  Omröstning kommer nu att verkställas om lagtingsledamoten Stephan Toivonens klämförslag.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja medan de som för lagtingsledamoten förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning.Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har utfallit så att 12 ja-röster har avgivits, 1 nej-röster har avgivits, 11 ledamöter har avstått från att rösta och 6 ledamöter var frånvarande.

  Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.