Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 14:11

  Tack, talman! Bästa lagting. Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

  Utrikesministeriet har den 1 februari 2022 begärt landskapsregeringens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt till lag om ändring av 11 kapitel i strafflagen. Landskapsregeringen lämnade inget utlåtande till utrikesministeriet, då man konstaterade att man inte har några invändningar mot propositionen. Landskapsregeringen har den 21 oktober 2022 lämnat ett utlåtande till riksdagens lagutskott om tidigare nämnda proposition. Landskapsregeringen konstaterade att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet, samt att landskapsregeringen handlägger en begäran om yttrande gällande en framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

  Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden är en av FN:s nio viktigaste människorättskonventioner. Där åläggs en part att säkerställa att påtvingat försvinnande är en straffbar gärning enligt dess straffrätt.

  Lagstiftningen om straff- och processrätt hör till största delen till rikets lagstiftningsbehörighet, men lagtinget har rätt att lagstifta om bötesstraff, utsättande av vite och annat äventyr inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

  Lagstiftningsåtgärder behöver vidtas för att landskapslag-stiftningen ska stämma överens med avtalets bestämmelser. På lagberedningen bereds för närvarande en egen tjänstebrottslag vid sidan om revidering av nuvarande tjänstemannalagen.

  Utskottet konstaterar att avtalet till största delen berör rikets behörighet men att avtalet kräver lagtingets samtycke på grund av att tjänstebrott hör till lagtingets behörighet. Enligt vad utskottet fått erfara kommer ett förslag till bestämmelser om tjänstebrott att överlämnas till lagtinget ännu under våren.

  Utskottet konstaterar att frågan om försvinnanden har aktualitet på grund av det pågående anfallskriget i Ukraina. Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning att ett bifall bör ges och föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket. Slutligen emotser utskottet förslaget till lagstiftning om tjänstebrott.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet. Tack, talman!


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 14:15

  Talman! Jag vill tacka lag- och kulturutskottet för ett väl utfört arbete. Tack för att ni höjde ambitionerna och gjorde ett lite större arbete än korta formuläret, att ni verkligen kollade upp vad det får för konsekvenser lokalt i form av ändring av tjänstemannalag och också möjligen då tjänstebrottslagen. Så tack för det och för att ni gjorde ett bra jobb. Detta berömmet riktar sig inte bara till ledamoten Juslin utan till hela utskottet.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 14:15

  Tack, talman! Utskottet antecknar berömmet till kännedom. Tack så mycket!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.