Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack för ordet, herr talman! Bästa lagting. Det här är alltså ett förslag att korrigera vägtrafiklagen som trädde i kraft den 1 april. Det var det förra lagtinget som behandlar den här lagstiftningen. I den lagstiftningen satte man strängare krav på vinterdäck på tunga fordon, alltså strängare regler än vad man har i riket. Det här har nu lett till en situation som blir lite besvärande, dels då för företagen, transportörerna som är tvungna att investera i vinterdäck vilket man då inte behöver göra på rikssidan. Det betyder också att vi har olika regler på Åland och i riket.

  Landskapsregeringen vill, för att undvika problem med eventuell omlastning och fördyrande kostnader för de åländska transportörerna i relation till transportörer i riket, göra det här nu mera jämlikt. Det är en förenkling av reglerna och det minskar kostnaderna för de åländska transportörerna. Jag tycker att det torde falla in i de övriga ambitioner vi har kring förenklade regelverk och jämlik konkurrens.

  Därför föreslår landskapsregeringen att lagtinget i ganska brådskande ordning behandlar det här så att transportörerna på Åland inte behöver införskaffa nya vinterdäck till sina tunga fordon, utan vi kan sätta den här i kraft innan nästa vintersäsong kommer. Tack!


 • Tack, talman! Jag hade ju möjligheten att sitta med i lag- och kulturutskottet under förra mandatperioden när den här lagen var uppe. Den korrigering som landskapsregeringen nu föreslår är bara en rättelse av någonting som inte uppmärksammades varken av dåvarande lagstiftaren som föreslog det eller av lag- och kulturutskottet och inte heller av de hörande vi hade. Det här är någonting man har upptäckt i ett senare skede. Det är inte på det viset att vi vill försämrar trafiksäkerheten eller något med det här korrigeringen, utan det är ett förbiseende helt enkelt i samband med att lagstiftningen.


 • Tack! Det var ett bra förtydligande från ledamoten Nordberg.


 • Tack, talman! Senaste vintern bland annat fördes en debatt om att börja salta vägarna. Det främsta argumentet för det var just den tunga trafiken. Ett sätt att slippa saltet skulle vara om den tunga trafiken kanske hade vinterdäck istället, eftersom saltning innebär en stor miljöbelastning, en stor kostnad för samhället och en stor kostnad för privatpersoner osv. Har ministern några tankar kring detta resonemang?


 • I denna framställning hänvisas till Sverige och studier som Transportstyrelsen där har gjort kring de här vinterdäckens effekter i vintertrafik. Det torde inte innebära någon påverkan på tillbud eller tillbudsrisk och olycksrisk i samband med att man har den här lindrigare bestämmelsen.

  Däremot när det gäller saltning eller sandning så tror jag att det på Åland inte kommer att bli antingen eller, utan vi tittar nu på vilka vägområden, vilka sträckningar som kunde få ett förbättrat vinterunderlag med hjälp av saltning. Men det handlar i så fall om begränsade sträckor. Vi har inte gått in för något beslut ännu i frågan. Det kräver i så fall också införskaffande av ny teknik och fordon om man ska kunna sköta den här saltningen på ett korrekt sätt. Vi tittar närmare på frågan som bäst i syfte att vara redo för ställningstagande inför nästa säsong.


 • Ledamot Wille Valve (M) Gruppanförande | 15:08

  Talman! Ifrågavarande lagförslag handlar om en korrigering av en uppenbart icke avsiktlig effekt från en större översyn av vägtrafiklagen som gjordes under föregående mandatperiod.

  Jag ska fatta mig kort, bara gör det och gör det snabbt! Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.