Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2011-2012)

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av lagtingsordningen för Åland för godkännande i andra behandling.

  Talmannen upplyser att beslutet i enlighet med lagtingsordningen 64 § måste omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling enhälligt antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om Landskapsrevisionen för godkännande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av landskapslagen om landskapsregeringens revisionsbyrå för godkännande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 1 och 2 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling för godkännande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning för godkännande i andra behandling.  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om valfinansiering för godkännande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs slutligen förslaget till landskapslagen om ändring av 16 § landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond för godkännande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Nu föreläggs betänkandets motivering för enda behandling.

  Diskussion?

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag föreslår att tredje stycket i den allmänna motiveringen i lag- och kulturutskottets betänkande ges den lydelse som framgår av reservationen.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag ber att få understöda ltl Axel Jonssons förslag.

  Talmannen

  Under behandlingen har ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att motiveringen ska få den lydelse som framgår av en reservation som ltl Jonsson fogat till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.

  Omröstning kommer därför att verkställas.

  Den som omfattar lag- och kulturutskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag, röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för utskottets betänkande. Lagtinget har alltså godkänt motiveringen sådan den lyder i utskottets betänkande.

  Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.