Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Tack, talman! Det här är ytterligare ett exempel på en budgetlag, det fanns två sådana kopplade till budgeten för 2023. Det här handlar om hur man temporärt slopar förvärvsinkomstgränsen för studiestöd. Ett resonemang förs om det i själva budgettexten. Det här är mer av formella skäl som utskottet nästan enhälligt har godkänt. Mot bakgrund av det så föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse samt att lagen antas i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Till detta betänkande har lämnats en reservation av lagtingsledamot Fellman.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 09:51

  Talman! Socialdemokraterna var från början skeptiska till slopandet av inkomstgränsen av flera orsaker. Nu har vi i behandlingen konstaterat att både AMS, arbetsmarknads- och studiestödsenheten, och andra har varit tveksamma till om effekten av den här tidigare förändringen blev den avsedda. Man har också konstaterat att det är relativt välavlönade människor som lyfter studiestöd och arbetar vid sidan av studierna. Det var inte avsikten. Vi tycker att landskapsregeringen borde återkomma med ett förslag på en något höjd inkomstgräns snarare än att fortsätta med någonting som bevisligen inte fungerar. Vi föreslår att det här lagförslaget förkastas och avser föra det till omröstning.


 • Herr talman! Man måste också komma ihåg här att utskottet skrev mycket tydligt att när den här lagen går ut om ett halvår så ska den utvärderas. Utskottet ville inte överhuvudtaget föregå den utvärderingen. Det var liksom tanken från utskottsmajoriteten, om jag pratar för den i den här frågan.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 09:52

  Tack, talman! Absolut, så är det. I de diskussionerna som fördes i utskottet så kunde vi alla konstatera att det fanns en tveksamhet kring om det här blev bra och vettigt eller inte. Vi bara vidhåller vår synpunkt att det hade varit bättre att klippa av här och spara 135 000 euro för andra ändamål än att fortsätta med ett system som vi tror att inte fungerar.


 • Eftersom konsekvenserna inte var ordentligt utredda så tyckte utskottsmajoriteten att man ska inte göra något förhastat eftersom det finns olika åsikter om de här konsekvenserna. Det är ganska enkelt, och nästan lite billigt, att säga att man sparar 135 000 euro utan att veta konsekvensen.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 09:53

  Det finns en budgetpost på 135 000 euro att användas för det här ändamålet. Vi vet inte om de används på ett sätt som är ändamålsenligt och så som vi avsåg när lagen ändrades. Vi tycker inte att man ska fortsätta med det.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad.
  Ärendets första behandling är avslutad.