Lagtingets beslut 86/2013

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2014, Ett ekonomiskt råd, Strukturella förändringar för att minska landskapets budgetunderskott till 2016, tillägg till allmänna motiveringen, Ekonomisk kompensation till kommunerna, Sänkning av konsumtionsutgifterna, Tillväxt- och hållbarhetsfond, Policy för flyktingmottagning, tillägg till allmänna motiveringen, B7-samarbetet avslutas, ändring i den allmänna motiveringen, Hemspråksundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen, Utvecklad religionsundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen, Alandica, en utvärdering, tillägg till den allmänna motiveringen, Ändring av text i allmänna motiveringen under rubriken 'Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen' på sidan 15, Avdrag för studielån, Digitala agendan, samordnad IT-förvaltning samt e-förvaltning, Ekonomisk politik, ändring i allmänna motiveringar, Ordning i samhällsfinanserna, Penningautomatmedlen till stimulans av näringslivet, Att utnyttja de åländska avdragen, Åtgärder mot barnfattigdom, ökning av anslag, Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, utökning av anslag, Nordens lägsta samfundsskatt, Livslångt lärande för förståndshandikappade, ändring av allmänna motiveringen, Medgivande för organdonation i deklarationen, ny rubrik under Hälso- och sjukvård, Avräkningsgrunden, Svenska språket, ändring i allmänna motiveringarna, Frigörande av PAF-medel för stimulans av näringslivet, Utredning av samhällsreformen inom ramen för ordinarie medel, Utveckling av IT-undervisning, Sysselsättnings-, utbildnings- och integrationsåtgärder inom ramen för ordinarie verksamhet, Primärnäringarnas utveckling, finansiering med ordinarie medel, Trafikavdelningens utvecklingsarbete, finansiering med ordinarie medel, Miljövänliga serverhallar, Att göra Åland till Nordens mest företagsvänliga region, Marknadsföring av möjligheten till praktikplats på Åland, Samordning av kortrutts- och fartygsplanering, Hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag, tillägg till allmän motivering, Ett förbättrat och förenklat reseavdrag, tillägg till allmän motivering, Kortruttsinvesteringar, Penningautomatmedel för utveckling och sysselsättning, E-förvaltning och e-tjänster inom den kommunala sektorn, tillägg till moment, Samarbetsunderstöd, Ungdomsgaranti, tillägg till allmän motivering, Uppföljningar av hälsa och välfärd, Personbiljetter och årskort, Matraster på linfärjor, Gång- och cykelväg Lemströms kanal - Söderby, tillägg till beskrivning av investeringsprojekt, Trafik och transportpolitik, Trafikavdelningens utgiftsminskning, Regelverk för skattegottgörelsen, Indexjustering av landskapsandelarna till kommunerna
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 86/2013

 

Datum

Ärende

 

2013-12-19

BF 1/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2014

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2014:

    

I N K O M S T E R

Avdelning 31

31.

LAGTINGET

1 000

31.05.

LAGTINGETS KANSLI

1 000

31.05.01.

Lagtinget - verksamhetsinkomster

1 000

Avdelning 32

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

215 000

32.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

170 000

32.05.12.

Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013

170 000

32.20.

KONSUMENTFRÅGOR

43 000

32.20.39.

Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksam-

hetens kostnader

43 000

32.40.

LAGBEREDNINGEN

2 000

32.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsinkomster

2 000

Avdelning 33

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 517 000

33.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

75 000

33.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

75 000

33.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER

30 000

33.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster

30 000

33.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

2 315 000

33.05.60.

Inkomster av radio- och TV-verksamhet

2 315 000

33.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

170 000

33.15.50.

Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

90 000

33.15.51.

Statsanslag för understödjande av politisk information

80 000

33.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

65 000

33.27.05.

Inkomst av elinspektionsverksamhet och utsläppsrättsauktioner

65 000

33.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

2 000

33.30.04.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster

2 000

33.40.

FASTIGHETSENHETEN

500 000

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

500 000

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

360 000

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

360 000

Avdelning 34

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

59 251 000

34.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

4 021 000

34.05.30.

Inkomst av justering av överföringarna mellan landskapet och kommunerna

4 021 000

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

200 000

34.10.31.

Inkomst av danaarv

200 000

34.10.88.

Försäljning av aktier

0

34.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

36 000 000

34.20.50.

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

36 000 000

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

19 000 000

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

19 000 000

34.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

30 000

34.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster

30 000

Avdelning 35

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

7 708 000

35.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

31 000

35.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

31 000

35.52.

NATURVÅRD

2 000

35.52.01.

Naturvård - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

35.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

875 000

35.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster

515 000

35.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsinkomster

360 000

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

6 800 000

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

6 800 000

 

 

 

Avdelning 36

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

805 000

36.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

12 000

36.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

12 000

36.03.

STUDIESTÖD

50 000

36.03.51.

Återindrivna studiestöd

50 000

36.07.

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHET

1 000

36.07.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster

1 000

36.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

2 000

36.13.55.

Inkomster av kulturell verksamhet

2 000

36.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

0

36.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

0

36.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

100 000

36.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster

100 000

36.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

100 000

36.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

100 000

36.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

300 000

36.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster

300 000

36.60.

MUSEIBYRÅN

240 000

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

240 000

Avdelning 37

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

5 119 000

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

42 000

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

42 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

88 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

88 000

37.04.

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF

675 000

37.04.40.

EU:s finansieringsandel - ERUF

351 000

37.04.45.

EU:s finansieringsandel - ESF

324 000

37.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

0

37.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF

0

37.15.

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

73 000

37.15.04.

Inkomster för avbytarservice inom lantbruket

73 000

37.16.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING PROGRAMPERIOD 2014 - 2020

3 400 000

37.16.40.

EU:s finansieringsandel - EJFLU

2 600 000

37.16.47.

Statens ersättning för nationell tilläggsdel till det EU-delfinansierade kompensationsbidraget

800 000

37.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

0

37.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013

0

37.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

168 000

37.22.04.

Inkomster för viltvårds- och jaktärenden

156 000

37.22.40.

Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt

12 000

37.25.

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN

485 000

37.25.40.

EU:s finansieringsandel - Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 2014-2020

485 000

37.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

0

37.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013

0

37.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

1 000

37.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster

1 000

37.30.25.

Inkomster för projekt

0

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

40 000

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

40 000

37.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

147 000

37.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster

147 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 38

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 400 000

38.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

110 000

38.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

110 000

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

0

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

0

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

0

38.50.

VERKSTAD OCH LAGER

50 000

38.50.20.

Verkstad och lager - verksamhetsinkomster

50 000

38.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

1 240 000

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

1 240 000

Avdelning 39

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

309 481 000

39.01.

FINANSIELLA POSTER

3 350 000

39.01.91.

Räntor på lån

1 050 000

39.01.92.

Ränteinkomster

450 000

39.01.94.

Dividendinkomster

1 850 000

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

228 932 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

212 382 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

4 500 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

11 500 000

39.10.93.

Apoteksavgifter

550 000

39.15.

EXTRA ANSLAG

20 000 000

39.15.92.

Extra anslag för säkerställande av landskapets elkraftsförsörjning

20 000 000

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

2 650 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

2 650 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

52 449 000

39.30.90.

Finansieringslån

52 449 000

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

2 100 000

39.90.90.

Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

2 000 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

100 000

Inkomsternas totalbelopp

387 497 000

 

 

 

U T G I F T E R

Avdelning 41

41.

LAGTINGET

-3 414 000

41.01.

LAGTINGET

-1 795 000

41.01.01.

Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)

-1 795 000

41.05.

LAGTINGETS KANSLI

-992 000

41.05.01.

Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)

-742 000

41.05.03.

E-demokrati - utvecklingsprojekt (VR)

-220 000

41.05.04.

Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

41.10.

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-356 000

41.10.05.

Expertutlåtanden

-6 000

41.10.06.

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

41.10.07.

Lagtingets Östersjösamarbete BSPC - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

41.10.18.

Dispositionsmedel (VR)

-70 000

41.20.

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-31 000

41.20.01.

Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)

-31 000

41.50.

LANDSKAPSREVISIONEN

-240 000

41.50.20.

Landskapsrevisionen - verksamhetsutgifter (VR)

-240 000

Avdelning 42

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-2 984 000

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-1 050 000

42.01.01.

Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)

-980 000

42.01.18.

Dispositionsmedel

-70 000

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-444 000

42.05.05.

Kostnader för kommittéer och utredningar

-80 000

42.05.06.

Kostnader för revidering av självstyrelselagen (VR)

-90 000

42.05.09.

Externt samarbete

-34 000

42.05.11.

Utgifter för språkrådet

-10 000

42.05.12.

Interreg IVA Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR)

-170 000

42.05.14.

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020 (VR)

0

42.05.15.

Utvecklingsplan för Åland (VR)

0

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

-60 000

 

 

 

42.20.

KONSUMENTFRÅGOR

-61 000

42.20.01.

Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)

-43 000

42.20.21.

Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)

-18 000

42.30.

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-534 000

42.30.20.

Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)

-534 000

42.40.

LAGBEREDNINGEN

-720 000

42.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)

-720 000

42.50.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN

-75 000

42.50.20.

Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)

-75 000

42.59.

DATAINSPEKTIONEN

-100 000

42.59.20.

Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR)

-100 000

Avdelning 43

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-14 311 000

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 783 000

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 783 000

43.01.05.

Utvecklingsarbete (VR)

0

43.01.20.

Utgifter för samhälls- och servicereform (VR)

0

43.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER

-345 000

43.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)

-210 000

43.03.02.

Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)

-70 000

43.03.04.

Informationsverksamhet (VR)

-65 000

43.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-85 000

43.04.01.

Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)

-85 000

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 315 000

43.05.60.

Främjande av rundradioverksamhet (F)

-1 978 000

43.05.61.

Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)

0

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

-337 000

43.10.

LAGTINGSVAL

0

43.10.04.

Utgifter för lagtingsval (F)

0

43.10.31.

Landskapets andel av valnämndernas utgifter

0

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-170 000

43.15.50.

Understödjande av politisk verksamhet

-90 000

43.15.51.

Understödjande av politisk information

-80 000

 

 

 

43.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-103 000

43.20.01.

Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-103 000

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-120 000

43.25.61.

Understöd för bostadsreparationer (R)

0

43.25.62.

Understöd för energieffektivisering och kvalitetshöjande åtgärder i bostadshus (R)

0

43.25.64.

Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R)

-20 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-100 000

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-25 000

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

-15 000

43.27.05.

Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

-10 000

43.28.

ELMARKNADSTILLSYNSMYNDIGHETEN

-30 000

43.28.20.

Elmarknadstillsynsmyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-180 000

43.30.01.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

-150 000

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

-2 630 000

43.40.01.

Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

-1 030 000

43.40.74.

Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)

-400 000

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

-1 200 000

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-6 070 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-6 070 000

43.91.

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-51 000

43.91.23.

Koordinering av integrationsarbetet (VR)

-51 000

43.91.30.

Mottagande av flyktingar (R)

0

43.95.

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-404 000

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

-304 000

43.95.09.

Personalpolitiska åtgärder

-70 000

43.95.70.

Anskaffning av möbler (R)

-30 000

Avdelning 44

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-83 432 000

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 419 000

44.01.01.

Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-2 169 000

44.01.04.

Verkställande av beskattningen (VR)

-210 000

44.01.05.

Utvecklingsarbete (VR)

-40 000

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-5 720 000

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)

-2 300 000

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-1 850 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-750 000

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

-820 000

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-21 450 000

44.10.31.

Överföring av danaarv

-200 000

44.10.62.

Bidrag för byggande av likströmsförbindelse till riket (R)

-20 000 000

44.10.89.

Aktieteckning i bolag (R)

-1 250 000

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

-22 595 000

44.20.50.

Bidrag ur penningautomatmedel (R)

-2 200 000

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel (R)

-1 910 000

44.20.52.

Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel (R)

-100 000

44.20.69.

Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)

-7 085 000

44.20.86.

Lån ur penningautomatmedel (R)

-1 300 000

44.20.88.

Reservering av penningautomatmedel

-10 000 000

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-30 337 000

44.90.01.

Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)

-460 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

-29 200 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-677 000

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-911 000

44.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)

-429 000

44.95.04.

Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)

-10 000

44.95.05.

IKT-utveckling (VR)

-253 000

44.95.08.

Förtroendemannaarvoden m.m.

-19 000

44.95.70.

Anskaffning av datautrustning och kontorsmaskiner (R)

-100 000

44.95.71.

Anskaffning av nytt ekonomisystem (R)

-100 000

44.95.72.

Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)

0

Avdelning 45

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-127 145 000

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 339 000

45.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 339 000

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-10 636 000

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

-80 000

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-1 450 000

45.10.52.

Moderskapsunderstöd (F)

-75 000

45.10.53.

Barnbidrag (F)

-8 640 000

45.10.54.

Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F)

-21 000

45.10.56.

Underhållsstöd (F)

-320 000

45.10.57.

Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F)

-50 000

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-20 540 000

45.15.30.

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)

-20 450 000

45.15.31.

Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

-40 000

45.15.34.

Understöd till kommunerna för stödundervisning i svenska inom barnomsorgen

-50 000

45.25.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET

-3 370 000

45.25.50.

Understöd för social verksamhet (R)

-3 020 000

45.25.53.

Understöd för miljöverksamhet (R)

-350 000

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-33 000

45.30.01.

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

0

45.30.52.

Understöd för Kumlinge filialapotek

-30 000

45.30.53.

Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)

-3 000

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-40 000

45.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)

-40 000

45.52.

NATURVÅRD

-185 000

45.52.01.

Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

45.52.20.

Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR)

-152 000

45.52.60.

Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur

-3 000

45.52.88.

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

0

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-242 000

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

-232 000

45.54.31.

Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

-10 000

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

0

45.56.

AVFALLSHANTERING

-21 000

45.56.04.

Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR)

-21 000

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen (R)

0

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-2 515 000

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-1 780 000

45.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR)

-735 000

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-88 224 000

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-80 624 000

45.70.70.

Anskaffningar (R)

-500 000

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

-500 000

45.70.76.

Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)

-6 600 000

 

 

 

Avdelning 46

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-53 279 000

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 937 000

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-2 877 000

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

-60 000

46.03.

STUDIESTÖD

-7 413 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-7 240 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-150 000

46.03.52.

Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

-23 000

46.07.

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHET

-756 000

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

-110 000

46.07.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)

-20 000

46.07.30.

Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)

-594 000

46.07.50.

Understöd åt författare och översättare (RF)

-32 000

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-1 170 000

46.09.04.

Utgifter för Ålands kulturdelegation

-17 000

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

-98 000

46.09.30.

Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F)

-724 000

46.09.31.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

-276 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

-55 000

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

-1 855 000

46.11.04.

Övrigt ungdomsarbete (R)

-50 000

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete (R)

-285 000

46.11.53.

Understöd för idrottsorganisationers verksamhet (R)

-1 450 000

46.11.54.

Understöd för idrotts- och sportanläggningar (R)

-70 000

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-1 580 000

46.13.25.

Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus (R)

-90 000

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier (R)

-780 000

46.13.51.

Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s. (R)

-310 000

46.13.52.

Understöd för särskilda projekt (R)

-185 000

46.13.53.

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)

-130 000

46.13.60.

Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet (R)

-85 000

46.13.74.

Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

0

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-12 100 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

-11 840 000

46.15.32.

Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)

0

46.15.34.

Understöd till kommunerna för stödundervisning i svenska inom grundskolan

-260 000

46.17.

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

-384 000

46.17.24.

Kostnader för skolfartyg (VR)

-384 000

46.19.

VUXENUTBILDNING

0

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

0

46.19.23.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

0

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

0

46.20.41.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

0

46.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

0

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-936 000

46.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

-936 000

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-936 000

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-936 000

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-60 000

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-60 000

46.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

-17 111 000

46.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)

-17 111 000

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-5 231 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

-5 131 000

46.55.70.

Investeringar till maskinlaboratoriet (R)

-100 000

46.60.

MUSEIBYRÅN

-810 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-725 000

46.60.22.

Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd (VR)

-65 000

46.60.26.

Museibyrån - uppdragsverksamhet

0

46.60.71.

Inköp av konst (R)

-20 000

46.60.72.

Ålands museums basutställning (R)

0

46.60.74.

Utvecklande av Bomarsund (R)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 47

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-22 617 000

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 065 000

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-2 065 000

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-1 849 000

47.03.05.

Utgifter för investeringslån (F)

-2 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-200 000

47.03.24.

Kostnader för skärgårdsnämnden (VR)

-20 000

47.03.41.

Turismens främjande (R)

0

47.03.42.

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet

-40 000

47.03.43.

Nationellt företagsstöd (R)

-1 525 000

47.03.46.

Räntestöd för företags investeringar

-2 000

47.03.48.

Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag

-35 000

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

0

47.03.62.

Internationella utvecklingsprojekt (R)

-25 000

47.04.

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF

-1 350 000

47.04.40.

Offentlig finansiering - ERUF och landskapet (R-EU)

-675 000

47.04.45.

Offentlig finansiering - ESF och landskapet (R-EU)

-675 000

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

0

47.05.42.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

0

47.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF(RF)

0

47.15.

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-1 722 000

47.15.04.

Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)

-3 000

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-582 000

47.15.42.

Stöd för producentorganisationer, rådgivning och försöksverksamhet

0

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

-120 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

-1 000 000

47.15.46.

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

-10 000

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

-7 000

47.16.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING PROGRAMPERIOD 2014 - 2020

-7 800 000

47.16.40.

Offentlig finansiering - EJFLU och landskapet (R-EU)

-7 000 000

47.16.47.

Nationell tilläggsdel till det EU-delfinansierade kompensationsbidraget (RF)

-800 000

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

0

47.17.07.

Nationellt tekniskt stöd (R)

0

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling  2007 - 2013, axel 1 (RF)

0

47.17.43.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

0

47.17.44.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

0

47.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

0

47.17.47.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

0

47.17.48.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

0

47.17.60.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)

0

47.17.65.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)

0

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-293 000

47.21.01.

Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

47.21.40.

Särskilda understöd för skogsbruket (F)

-18 000

47.21.41.

Stöd för skogsbruksåtgärder (R)

-250 000

47.21.83.

Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F)

0

47.21.84.

Skogsförbättringslån (R)

0

47.21.88.

Ersättning för biotopskydd (R)

0

47.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

-128 000

47.22.04.

Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)

-116 000

47.22.40.

Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av

fallvilt (R)

-12 000

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-129 000

47.24.01.

Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)

-28 000

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)

-50 000

47.24.43.

Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar

-1 000

47.24.44.

Främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik

-50 000

47.24.49.

Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande

0

47.25.

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN

-970 000

47.25.40.

Offentlig finansieringsandel - Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 2014 - 2020 (R-EU)

-970 000

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

0

47.26.41.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

0

47.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

0

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-5 605 000

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

-1 300 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-165 000

47.30.25.

Utgifter för projekt (VR)

0

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-3 500 000

47.30.52.

Specialutgifter för arbetskraftsservicen

-30 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

-610 000

47.44.

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

-156 000

47.44.20.

Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-156 000

47.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

-120 000

47.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)

-120 000

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-430 000

47.58.20.

Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)

-430 000

Avdelning 48

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-37 440 000

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 296 000

48.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 296 000

48.05.

ÅLANDSTRAFIKEN

-387 000

48.05.20.

Ålandstrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-387 000

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-3 370 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-107 000

48.10.40.

Understöd för flygtrafik 

-1 363 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-1 900 000

48.10.70.

Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)

0

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-19 818 000

48.20.22.

Upphandling av sjötrafik (VR)

-17 230 000

48.20.25.

Upphandling av linfärjetrafik (VR)

-2 263 000

48.20.40.

Understöd för varutransporter i skärgården

-325 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

0

48.21.

REDERIVERKSAMHET

-298 000

48.21.20.

Rederienheten - verksamhetsutgifter (VR)

0

48.21.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

0

48.21.22.

Linfärjetrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

0

48.21.23.

Reparation och underhåll av linfärjor (VR)

0

48.21.27.

Omställningskostnader (VR)

-298 000

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-11 125 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

-2 375 000

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (VR)

-155 000

48.30.24.

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader (VR)

-695 000

48.30.30.

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)

0

48.30.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

0

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-4 800 000

48.30.78.

Kortruttsinvesteringar (R)

-1 600 000

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

-1 500 000

48.31.

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

0

48.31.20.

Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

0

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-1 146 000

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-1 146 000

Avdelning 49

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-42 875 000

49.01.

FINANSIELLA POSTER

-225 000

49.01.90.

Ränteutgifter (F)

-25 000

49.01.91.

Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

-200 000

49.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

-150 000

49.90.90.

Återförda inkomstrester (F)

-150 000

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-42 500 000

49.98.98.

Föregående års underskott

-42 500 000

Utgifternas totalbelopp

-387 497 000

 

 

     Mariehamn den 19 december 2013

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman