Sagt i salen

1 - 50 av totalt 63 tal

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

Talman! Jag ska kort presentera vår reservation mot social- och miljöutskottets betänkande nr 5/2019-2020 om ändring av tobakslagen. Jag börjar med att säga att vi tycker i det stora hela att det här är en bra lag, jag och den andra undertecknaren av motionen, ledamot Simon Påvals. Vi välkomnar en strängering av tobakslagen. Men vi anser att...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2020-05-25

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

Precis som jag sade så välkomnar vi ju en strängering. Det är ju absolut bra att man sätter en åldersgräns. Man tänkte rätt när man ändrar åldersgränsen till 18 är, sedan tänkte man lite fel när man backade lite och tog gränsen 15 år. Vad gäller förra mandatperioden så minns jag inte riktigt hur diskussionerna...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2020-05-25

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

Talman! Innan ledamot Wille Valve börjar raljera över våra försök att bry oss om ungdomars hälsa så resonerade han kring rökningen i olika länder och hur det ser ut i jämförelse med Finland. Läser man det finstilta så ser man att rökning bland gravida kvinnor ökar i Finland mera än i de andra nordiska länderna....

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2020-05-25

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

Talman! Vidare säger ledamot Valve att nu kan alla ungdomar som jobbar inom detaljhandeln gå hem, de kan glömma att få sommarjobb i sommar och det tycker jag inte alls överensstämmer med vad vi fick höra i utskottet. Vi fick höra att de flesta anställer ändå inte någon som är under 18 år av andra...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2020-05-25

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

Talman! Tack för ett väldigt hängivet anförande. Bra! Vi fick nyligen i ett raljerande anförande höra att nu ska ingen få jobb någonstans i sommar om man är under 18 år. Vi tyckte ju att det var lite överdrivet kanske. Ledamot Påvals lyfte i sitt anförande olika näringsställen och deras syn på att anställa...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2020-05-25

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

Tack, talman! Sedan nämnde ledamot Påvals också svårigheten med tillsyn och det kan ju inte nog poängteras. Att någon har ögonkontakt eller inte, det är svårt att avgöra när det har skett på rätt sätt eller när det inte har skett. Det kan hända saker i en butik, någon hylla rasar och någon måste gå...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2020-05-25

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

Talman! Jag föreslår att lagförslaget i övrigt antas med landskapsregeringens förslag, dock så att andra paragrafens första moment får följande lydelse: "Den som säljer tobaksprodukter och relaterade produkter i näringsverksamhet ska vara minst 18 år."

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2020-05-25

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Talman! Jag vill understöda ledamot Holmbergs förslag om bordläggning och jag understöder också bordläggningstiden.

Pernilla Söderlund / Anförande / Remissdebatt / 2020-05-25

Ny djurskyddslag MI 1/2019-2020

Talman! Jag vill börja liberalernas gruppanförande med att tacka initiativtagarna till det här medborgarinitiativet; ett stort tack för ert engagemang i en riktigt viktig fråga! Ett medborgarinitiativ är demokrati på riktigt! Från liberala lagtingsgruppen uppskattar vi det arbete som initiativtagarna lagt ner och vi ser också behovet att kontinuerligt uppdatera djurskyddslagen och hålla den modern. Därför...

Pernilla Söderlund / Anförande / Remissdebatt / 2020-05-06

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret LF 7/2019-2020

Talman! Social- och miljöutskottet stöder lagförslaget och välkomnar lagen som ger stora delar av det offentliga Åland rätt att få ut uppgifter från statens inkomstregister. Registret, som innehåller sekretessbelagda uppgifter, har till syfte att förenkla för klienter, patienter och medborgare. Men även för kommuner och andra myndigheter förenklas processer och handläggningstider förkortas. Vi i utskottet har...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2020-04-29

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret LF 7/2019-2020

Tack, talman! Tack Holmström för påpekandet av vikten av dataskyddsombuden. De är viktiga idag, absolut. De blir ännu viktigare och därför ville jag också lyfta utbildningsbehovet, att alla lagar och regler följs. Jätteviktigt, för balansen är svår där, som jag sade.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2020-04-29

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret LF 7/2019-2020

Om vi börjar med det automatiserade beslutsfattande så resonerade vi i utskottet som så att absolut kan vissa uppgifter inom socialvård till exempel lämpa sig för det - det här är ju större än socialvården. Men den information som vi fick från våra höranden var en rädsla för att det skulle bli vanligare och...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2020-04-29

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret LF 7/2019-2020

Tack, talman! Förs kort bara om kompletterande anvisningar. Det är vi från utskottets sida övertygade om att det behövs sedan när den här lagen sätts i kraft tillsammans med utbildningsbehov. Remissrundan var ett önskemål från våra höranden. Som jag nämnde så är det ett tag sedan vi hade remissdebatten i lagtinget, men där lyfte vi...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2020-04-29

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen F 2/2019-2020

Talman! Distansering eller karantän är jobbigt för många, men för den eller de som är våldsutsatta blir tiden extra svår och lång. Våldet permitteras inte och de redan utsatta blir ännu mera utsatta. Vi vet att vi kommer att se en ökning av behovet av barnskydd och skyddshemstjänster. Vi ser redan nu en ökning av samtal...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2020-04-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen F 2/2019-2020

Talman! Det är bra att man uppmärksammar detta från landskapsregeringen. Personligen tycker jag att vi behöver bli bättre på att arbeta proaktivt i den här frågan, precis som i många, många andra sociala frågor. Är kommunerna väl rustade för att möta våldsutsatta kvinnor och barn? Arbetar de tillräckligt proaktivt i frågan? Alla kan ju inte...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2020-04-22

Diskrimineringslagstiftning LF 14/2019-2020

Tack, talman! Nu kom mycket av det som jag hade tänkt fråga upp i det förra replikskiftet. Mellan diskrimineringslagstiftning och jämställdhetslagstiftning är ju steget inte riktigt långt. Vid en undersökning som gjordes här för några veckor-månader sedan, nu kommer jag inte exakt ihåg men kanske att hälften av alla kommuner och andra myndigheter som enligt jämställdhetslagen...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2020-04-20

Diskrimineringslagstiftning LF 14/2019-2020

Talman! Andemeningen i ledamot Valves anförande var att skattepengar ska hanteras varsamt. Visst kan jag instämma i det. Det kan säkert de flesta. Syftet med att göra alla de här planerna är ju att arbetet ska minska, att vi ska minska diskriminering och alla följder som det ger i form av missnöje och att inte...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2020-04-20

Diskrimineringslagstiftning LF 14/2019-2020

Tack, talman! För att planerna inte ska bli hyllvärmare, som det pratades om tidigare, så ska de ju fyllas med tydliga mål, syften och konkreta åtgärder för hur vi ska nå dit och vem som gör vad och när. Som det är nu så har kommuner och andra myndigheter ett sådant lagkrav på sig att...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2020-04-20

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

Tack, talman! Ledamot Högman lyfte inledningsvis i anförandet det här folkhälsoproblemet. Jag är glad, för den här folkhälsofrågan behöver vi lyfta mera och oftare. Just rökning är ett stort hot mot folkhälsan som ni sade. Jag saknar lite i det här lagförslaget de konkreta åtgärderna som faktiskt skulle förbättra för folkhälsan. Vad i det här lagförslaget...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2020-04-15

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

Tack, talman! Sedan lyfte ledamot Högman i sitt anförande också sin erfarenhet av ungdomar som röker. Jag tror tyvärr att ledamot Högman har en gedigen kunskap och erfarenhet av detta. Vilka mera åtgärder skulle ni, som före detta skolpersonal, önska för att faktiskt minska rökningen i till exempel gymnasieskolan? Tror ni faktiskt att genom att ÅMHM...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2020-04-15

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

Tack, talman! Jag är riktigt glad att ledamot Påvals nämnde barnkonsekvensanalys. Det saknade jag i beredningen när jag läste det. Lagar som rör barn, som ju denna gör, ska ha en barnkonsekvensanalys. Men vi får ta det med oss till social- och miljöutskottet och se vad vi kan göra, se om vi kan få ...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2020-04-15

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2019-2020

Talman! Jämställdhet och jämställdhetsfrågor är viktigt att lyfta för där finns det mycket kvar att göra. Inte helt förvånande har jag en fråga om arbetsvärderingen och vårdpersonalens löner. Vi kan säkert vara ense om att utbildning och ansvar ska löna sig även för kvinnor, eller i kvinnodominerade yrken. I ÅHS verksamhetsplan för 2019 kan vi...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2020-01-24

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2019-2020

Nu är inte finansministern på plats och jag undrar mer bestämt om det som står i ÅHS verksamhetsplan. Enligt förlikningsavtalet med Tehy från strejken 2014 ska lönerna vara jämställda i juni 2020. Kommer landskapsregeringen att komma i mål med det här? Eller ska personalen på ÅHS vänta ännu längre? Det är fyra månader och sju...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2020-01-24

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2019-2020

Så är det, jämställdhet kostar. Det är slut på rean nu, det är slut på att ta tre och betala för två. Här om dagen debatterande vi bland annat utgiftsposten vård utom Åland, en utgift som stiger när vi inte har tillräcklig, eller ingen alls, tillgång till vården på hemmaplan. Kan vi vänta oss att...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2020-01-24

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Tack, talman! Det här med begrepp inom hälso- och sjukvården är ju inte lätt. Jag känner en liten begreppsförvirring här. Vi har hela den här debatten pratat om ökade kostnader för hemvårdsmaterial. Men är det egentligen hemsjukvårdsmaterial som vi pratar om? ÅHS har ju ingen hemvård. De säljer material vidare till kommunerna, jag är rätt...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier LF 4/2019-2020

Talman! Då är det dags för social- och miljöutskottets betänkande nr 3. Som en del av er kanske har uppmärksammat så har social- och miljöutskottet varit på flera studiebesök under den senaste tiden. Trots det har vi även hunnit med att skriva ett betänkande som är alltså är nummer 3 i ordningen. Det gäller en ändring...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2020-01-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Nu tror de flesta säkert att jag tänker säga något om jämställda löner, och det kanske jag borde, men jag tänkte faktiskt på budgetposten vård utom Åland. Är det så att man tittar på den här noggrannare, att man analyserar den här posten alls något och jobbar strategiskt med det? Det upplevs nog som att...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Tack för det svaret. Det är precis som ni sade i ert anförande också, att det är viktigt att ålänningarna känner sig trygga att man får vård när man behöver. Om den sedan behöver vara i Uppsala eller Åbo har ju också en liten prisskillnad, och jag vet att man försöker styra det och upphandla...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Ledamot Liz Mattsson pratade om torskens betydelse för restaurangnäringen och det har ni säkert jättemycket kunskap om. Själv skulle jag aldrig från en meny välja torsk, eftersom det innehåller för mycket gifter. Gravida kvinnor och små barn rekommenderas att inte äta lokalt fångad fisk. Jag funderar bara hur ni tänker kring det?

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Så är det säkert. Lokalproducerat ska vi ju stöda har vi sagt tidigare, men det finns ju fiskar som innehåller mindre gifter än torsk. Annars stödjer jag det här med forskning, att vi får koll på torsken och hur den mår och får en ordentlig överblick över det.

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Ledamot Holmberg nämnde nästan lite i förbifarten Islandsmodellen som jag vill ta replik på för att lite förtydliga och lyfta det. Jag brukar ofta lyfta det förebyggande arbetet. Just Islandsmodellen är ju ett väldigt bra exempel på ett förebyggande arbete som kommer att spara pengar och minska lidande om man får i gång detta...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2019-12-18

Ändring av vattenlagen LF 6/2019-2020

Talman! Landskapsregeringen har begärt utskottets synpunkter om en ändring av vattenlagen. Det handlar om ändringar som beaktar unionslagstiftningen, och är inte några ändringar i sak. Förslaget ska tydliggöra regelverket. Förslaget saknar konsekvenser för jämställdhet, organisation och ekonomi och därför har utskottet ingenting att anföra i ärendet, och föreslår därför att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar....

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Jag vill börja med att gratulera den nya regeringen. Demokrati har diskuterats en hel del idag. Visst är det ju så att regeringen är en demokratisk förebild! Jag, och många med mig, har förstås konstaterat att den nyligen tillträdda regeringen inte är jämställd. Men det är tydligen det nya normala? Jämställdhetsfrågorna fick tydligen offras på...

Pernilla Söderlund / Anförande / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Lantrådet Thörnroos lyfte en sak i sitt anförande som jag inte riktigt hittade i regeringsprogrammet. Det gäller gränsdragningsproblematiken mellan omsorg och sjukvård som jag många gånger har lyft i anföranden, så jag känner väl till det problemet. Men kan ni förtydliga lite vad det är som landskapsregeringen ämnar göra för att eliminera den...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Det var en utförlig beskrivning på vad ni önskar göra. Samarbete har ju visat sig att inte vara det lättaste. Men absolut, det är riktigt viktigt att arbetet kommer igång snabbt. Vi ser fram emot att få förslag till social- och miljöutskottet att titta på.

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Det var många ord i minuten. Mina öron spetsades och viftade lite när ledamot Valve pratade om eftervården och förlossningsskador. Jag tycker absolut att det här en jättebra sak i regeringsprogrammet. Men har ledamot Valve någon uppfattning om hur mycket det här kommer att utöka ÅHS kostnadskostym? Den är är ju lite pressad...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Valve för det förtydligandet. Vi har hört tidigare här i salen idag att vi har en bra vård på Åland. Jag håller absolut med. Men vi är ju väldigt dåliga på att mäta vårdkvaliteten. Från patienthåll har man kritiserat eftervården, att den inte är tillräcklig. Mera information är säkert bra och...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Jag tänkte fråga några ord om resurscentrum runt demenssjukdomar, som jag absolut tycker att är bra, men jag ser ju att det finns behov av kompetens inom hela geriatriken. Av någon anledning så har ni valt att lyfta ut demenssjukdomar ur ett större sammanhang. Kan ni motivera varför eller finns det någon någon...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Annars håller jag med om att det här är nästan mest anhörigas sjukdom och det är absolut en fråga att ta på allvar. Men jag vill ändå påpeka att det finns många andra geriatriska hälsoproblem som behöver tas på lika stort allvar. Vi behöver också samla den här kompetensen kring att till exempel utnyttja...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Jag får tacka för de vänliga orden. Jag skulle öka jämställdheten i så fall.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Visst är det en åtgärd, en av många, många, många som kunde ha funnits i det här programmet. Jag vet också att regeringen Sjögren och styrelsen i ÅHS jobbade med de här frågorna. Det är många flera som har fått sina tjänster omvandlade till ordinarie tjänster under den förra mandatperioden. Så det har...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Jag vet mycket väl hur lagstiftningen ser ut runt omkring oss. Jag minns inte exakt hur vi resonerade då. Ett beredningsarbete behöver göras före. Vi kan heller inte göra på det viset att när någon går på moderskapsledighet, vårdledighet eller är tjänstledig för ett lagtingsuppdrag att den tjänsten går till någon annan,...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Absolut, jag håller med. Under förra mandatperioden debatterade vi många gånger vilka vi skulle ha och inte ha och vilka som skulle få pengar och vilka som inte skulle få. Om jag minns rätt så står det i vår hälso- och sjukvårdslag att vi följer Finlands screeningprogram, och ska vi avvika så måste...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Jag ser absolut fram emot det här hälsopolitiska programmet, det gör jag. Men jag har också sett massor med visioner och program som saknar konkreta insatser för att förverkliga. Vi ska bli så jämställda, vi ska bli så friska. Screeningprogrammet, jo absolut, vi kan avvika om vi vill. Vilken screening är det som minister...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Nu har det runnit ganska många repliker under broarna. Men ni pratade om beroendesjukdomar och den problematiken och anhöriga i samma andemeningen där. Utskottet skriver att det här är en verksamhet som behöver stärkas. Nu undrar jag om det är möjligt att ledamot Pettersson lite förtydligar hur han och utskottet avser att det...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Tack, det var ett bra förtydligande. Just det här med hälsoekonomisk tänk, det kan man ju aldrig få för mycket av. Men jag blir lite så där förvirrad. Det finns ju redan en beroendemottagning i Mariehamn stads regi. Ska vi ha två?

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Ändring av avfallslagstiftningen LF 1/2019-2020

Talman! Social- och miljöutskottet 2019-2023 har behandlat sin första lag och kommer här med sitt första betänkande. Det gäller en ändring i avfallslagstiftningen som vi gör med anledningen av att rikslagen ändras. Det är närmast en formalitet. Det handlar främst om en dataplattform som inte blir ett krav här på Åland, vilket den blir i...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2019-12-02

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Talman! Det känns som länge sedan, men det är bara några månader sedan jag stod här och talade om den nya socialvårdslagen och socialvården, som nu ska göra en omställning till mera förebyggande åtgärder. Nu är det dags för sjukvården att göra detsamma. Alltså att ställa om till förebyggande och hälsofrämjande insatser för att höja...

Pernilla Söderlund / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Påvals för ett riktigt bra första anförande. Ni lyfte ett riktigt viktigt ämne, en riktigt viktig fråga. Jag sitter med i den nuvarande ANDTS-grupp, en parlamentarisk sammansatt grupp. Vi har också fokuserat på det förebyggande arbete med landskapsregeringen och underlydande myndigheter vad som görs, vad som inte görs och vad som...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Tack för ett bra svar. Nu måste vi fokusera på att få KST-samarbetet på plats, mellan KST, mellan kommunerna, mellan skolan och mellan hälso- och sjukvården. Det ska sitta som en smäck. När det är olika budgetar inblandade så tror jag att det är en ganska stor orsak till att folk faller emellan...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2019-11-14