Behandling av kläm

 • Vid ärendets andra behandling har lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: "att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i samband med årsbudget 2023 redovisa hur man på ett formaliserat sätt avser arbeta mot den målgrupp ålänningar som idag står långt från arbetsmarknaden samt hur § 48 i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet ur en såväl humanitär som tillväxtfrämjande synvinkel kommer att modifieras."

  Detta kallas lagtingsledamoten John Holmbergs förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer därför att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att lagtingsledamoten Holmbergs kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Upprop.
  Talmannen ber ledamöterna Jesper Josefsson och Jessy Eckerman biträda rösträkningen.
  Talmannen röstar ja.

  Omröstningen utföll: 14 ja-röster, 6 nej-röster, 3 avstod och 7 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.