Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

  Diskussion.

  Minister Mats Perämaa

  Fru talman! Lagtinget får ursäkta min något skraltiga röst, men jag ska ändå försöka så gott jag att presentera lagförslaget.

  Det gäller kompensation till kommunerna för skatteåret 2018, dels för vissa skatteåtgärder som kopplar ihop med konkurrenskraftsavtalet, och dels också till vissa skatteåtgärder som ligger vid sidan av konkurrenskraftsavtalet. Det är väl ingenting speciellt särdeles uppseendeväckande med det, för det här står beskrivet i budgetförslaget för 2018.

  Det som är speciellt är kanske tidpunkten, på det sättet som landskapsregeringen föreslår att lagen ska sättas i kraft på. Här ber jag lagtinget granska frågan om ikraftträdelsebestämmelsen eller åtminstone resonera kring den. För landskapsregeringen föreslår då att lagen skulle sättas i kraft som en s.k. budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Det finns två villkor i det momentet för att kunna sätta lagen i kraft innan lagstiftningskontrollen. Det ena är att det finns ett budgetanslag som kräver lagstiftning, och det andra är då särskilda skäl där det finns ett särskilt skäl till brådska.

  Man kan väl säga att landskapsregeringen har haft hela året på sig att komma med ett lagförslag och det är i och för sig riktigt och därför kunde man ju fråga sig om det här är gångbart.

  Men å andra sidan så har landskapsregeringen i samråd med kommunen kommit fram till att man gemensamt ska utarbeta ett fördelningssystem av de här medlen och det arbetet var mera komplicerat än vad vi trodde från början. Andra skäl är också att landskapsregeringen, speciellt finansavdelningen, har ägnat det här året åt oerhört mycket arbete som kopplar ihop med den självstyrelselagsrevision som då blev en eventuell revision av ekonomikapitlet enbart.

  Men för att kommunerna ska kunna få sina pengar under det här året - där vi är överens om fördelningen med kommunerna - så kräver det att lagen skulle sättas ikraft på det sätt som landskapsregeringen här föreslår.

  Om lagen skulle sättas i kraft på normalt sätt så skulle själva överföringen, transaktionen, ske först under nästa år. Det gäller i så fall möjligen en likviditetsfråga, inte kanske en stor finansiell fråga men pengarna kommer på fel år så därav detta.

  Det är möjligen ett udda förfarande och möjligen något som avviker från det som har gjorts tidigare, men i varje fall så vill landskapsregeringen vara öppen med det här förslaget så att lagtinget har möjlighet att bedöma huruvida det här kunde vara en möjlig väg. Tack.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Ja, det är ju alldeles korrekt som finansministern sade. Den här lagen kommer väldigt, väldigt sent till lagtinget, det kan man väl ha lite åsikter om och det finns ju ingen millimeter rättvisa i den heller. Men det ju är omöjligt att få fram eftersom systemen har förändrats.

  Men jag måste säga att jag ställer mig nog väldigt tveksam till den möjligheten att kunna ta detta lagförslag som en budgetlag med tanke på att budgeten för 2018 är klubbad för snart ett år sedan tillbaka.

  Jag kommer i finans- och näringsutskottet att begära att lag- och kulturutskottet granskar detta, om det om det ens är möjligt att göra såsom landskapsregeringen nu föreslår.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Fru talman! Det är säkert en lämplig metod. Det är inte landskapsregeringen som ska föreslå det, men föreslaget läggs i lagtinget så det är ju bara bra att lag- och kulturutskottet tar ställning till en sådan fråga som berör behörighetskraven, i det här fallet då att sätta en lag i kraft i förtid och om den här metoden håller. Landskapsregeringens förvaltning och lagberedningen bedömer att det här kan vara möjligt och det kommer jag till vilket utskott som helst och berättar om.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! För det rent substantiella att kommunerna ska få sin kompensation så är det oerhört viktigt. Naturligtvis så borde de ju få det under detta innevarande år 2018. Vi hade en tidigare förvaltningschef som en gång sade att ”det räcker inte bara att det är lägligt, saker och ting måste också vara lagligt”, och därför kommer vi att granska det här ganska noga.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Sara Kemetter

  Tack, fru talman! Bästa kollegor, det är ett efterlängtat lagförslag. Beloppen för de olika kompensationerna finns nu upptagna i landskapets budget för år 2018 och de betalas ut till kommunerna inom detta finansår.

  Man kompenserar kommunerna för ett intäktsbortfall som orsakats av ett konkurrenskraftspaket och de skatteåtgärder som är kopplade till det. För kommunerna är detta väldigt stora pengar. Det har visat sig att Sipiläs skatteavdrag och andra ekonomiska lättnader har slagit hårt på kommunernas ekonomi. Vi har sett sjunkande samfundsskatter som har satt kommunerna i en svår situation.

  I den senaste tertialrapporten i min egen kommun, Mariehamns stad, så minskar skatteintäkterna med närmare 2 miljoner jämfört med budget.  Kompensationen som landskapsregeringen nu föreslår hjälper lite men trenden som vi kan utläsa är faktiskt oroväckande.

  Fru talman! Våra kommuner behöver ha stabila ekonomier för att kunna tillhandahålla god kommunal service samt vara välkomnande för alla. Kommunerna har det ekonomiskt tufft och tillsammans med landskapet måste vi skapa goda helheter som håller kostnaderna och avgifterna nere och också en hög välfärd.

  Sammanfattningsvis måste vi visa respekt för kommunernas situation. Vi ser alltså mindre skatteintäkter än beräknat, en minskning av landskapsandelarna och också kostnadskrävande lagstiftning. Det är viktiga lagar men det kräver mer av kommunerna. Vi behöver alltså börja resonera mera kring samhällets effekt på skatterna, men också skatternas effekt på medborgarna. Mera övergripande diskussion behövs och också hur ett underlättande skattetryck påverkar samhället. Sådana diskussioner har startats tillsammans med landskapsregeringen, kommunförbundet och Mariehamns stad. Men jag ser gärna att man i utskottet kanske resonerar och diskuterar lite kring den här frågan.

  Med de kommentarerna så godtar den socialdemokratiska lagtingsgruppen lagförslaget.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.