Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
  Diskussion.


 • Talman! Social- och miljöutskottet stöder lagförslaget och välkomnar lagen som ger stora delar av det offentliga Åland rätt att få ut uppgifter från statens inkomstregister. Registret, som innehåller sekretessbelagda uppgifter, har till syfte att förenkla för klienter, patienter och medborgare. Men även för kommuner och andra myndigheter förenklas processer och handläggningstider förkortas.

  Vi i utskottet har förstås hört ett flertal personer och myndigheter. Vi vill rikta ett stort tack till vår utskottssekreterare Carina Strand som sett till att det juridiska finliret är utrett noggrant. För vi ska komma ihåg att balansgången mellan individers integritet och effektiviseringsarbete kan vara svår. Ja, den är svår.

  Av flera orsaker, bland annat ett litet virus, så är det nu ett tag sedan vi hade remissdebatten i det här ärendet. Nu är betänkandet klart och vi här på Åland får tillgång till ett riksomfattande informationssystem där arbetsgivare och andra förmånsbetalare lämnar in uppgifter på löner och förmåner.

  I liggande förslag ges nu möjlighet för landskapet och landskapets myndigheter samt de åländska kommunerna att ta del av uppgifterna som finns där, och detta i realtid.

  Balansgången mellan effektivitet och sekretess är svår. Därför skriver vi in i vårt betänkande att "vi vill understryka vikten av att landskapsregeringen alltid i sina lagförslag som gäller personuppgifter analyserar och redogör för förslagets överensstämmelse med dataskyddsförordningen och lagstiftning om dataskydd". Detta är viktigt och det kan aldrig betonas tillräckligt mycket. Vi har även påpekat att lagförslaget skulle vinna på att vara på remiss.

  Vi i utskottet har försäkrat oss om att man kan ta del av sina egna inkomstuppgifter på svenska, men vi vet inte hur det ser ut när man loggar in i systemet som användare.

  Vi har även valt att skriva några rader om risker med automatisering av beslutsfattande. Vi betonar att när viss socialvård ges så är det av allra största vikt att beakta klienters hela livssituation, vilket inte låter sig göras med ett automatiskt beslutsfattande.

  Utskottet betonar vikten av utbildningsbehov, inte bara för användarna av systemet utan även för dataskyddsombuden som övervakar att myndigheterna följer dataskyddsförordningen.

  Utskottet föreslår därför att lagtinget antar lagen, dock med en liten ändring av teknisk natur. Tack, talman.


 • Tack, talman! Vi i social- och miljöutskottet har, som ledamoten Söderlund påpekade, tittat på dataskyddsbestämmelserna ganska noggrant. Vi tyckte att det var väldigt bra. Det förekommer också väldigt bra skrivningar i det här betänkande kring just detta. Särskilt vill jag påminna om skrivningarna kring bestämmelserna om dataskyddsombud, vilket ledamoten också tog upp i anförandet. Datainspektionen, som har varit väldigt förekommande i media nu här senast, är inte en rådgivande myndighet som många faktiskt tror. Datainspektionen är en övervakande myndighet och det är kommunernas ansvar nu att utbilda sig själva i hanteringen av sekretessuppgifterna, så tack för att du nämnde det.


 • Tack, talman! Tack Holmström för påpekandet av vikten av dataskyddsombuden. De är viktiga idag, absolut. De blir ännu viktigare och därför ville jag också lyfta utbildningsbehovet, att alla lagar och regler följs. Jätteviktigt, för balansen är svår där, som jag sade.


 • Tack, talman! Tack utskottet för väl genomfört arbete. Det är kanske lite väl övertydligt på sidan 4 under rubriken automatiserat beslutsfattande, dvs. det är nästan en uppmaning till ansvarig myndighet att de måste följa övrig lagstiftning. Det är viktigt att påpeka som lagstiftare att i och med att man skapar en möjlighet för myndigheterna att smidigt ta del av inkomstuppgifterna så påverkar det på inget sätt de allmänna skyldigheterna som gäller i övrigt att följa det som gäller, t.ex. klienternas ställning i vardagen.

  Sedan när det gäller remissen så är jag lite frågande att utskottet tycker att det här skulle varit ut på en omfattande remissrunda. På vilket sätt skulle Åland kunna avvika från den finska lagstiftning som skulle vara till fördel för ålänningarna i det här fallet?


 • Om vi börjar med det automatiserade beslutsfattande så resonerade vi i utskottet som så att absolut kan vissa uppgifter inom socialvård till exempel lämpa sig för det - det här är ju större än socialvården. Men den information som vi fick från våra höranden var en rädsla för att det skulle bli vanligare och vanligare, lite som kutym, att man söker stöd och bidrag med ett automatiskt beslutsfattande sedan och det är ingen som direkt tittar på situationen.


 • Tack för det förtydligande utskottsordförande Söderlund. Det här får vi ta till oss och naturligtvis be vår egen social- och hälsovårdsavdelning se om det behövs kompletterande anvisningar till den här delen. Tack för det!

  När det gäller remissrundan och varför jag ställde en fråga runt den är att vi måste komma ihåg att här har vi en lagstiftning som vi har möjliggjorts att ta del av genom att man uttryckligen på finsk sida - i den trappstegsmodell som man har tillämpat där - tog in Åland särskilt för att möjliggöra för våra olika myndigheter att få del av uppgifterna. Då kan man fråga sig, med tanke också på att motsvarande lagstiftning har varit i kraft i Finland över ett år, vad skulle en remissrunda för åländsk del kunnat ge till gagn? Är det just det som ledamot Holmström tog upp, datasekretessen och oron runt den, är det den typen av frågeställning som utskottet har resonerat kring?


 • Tack, talman! Förs kort bara om kompletterande anvisningar. Det är vi från utskottets sida övertygade om att det behövs sedan när den här lagen sätts i kraft tillsammans med utbildningsbehov.

  Remissrundan var ett önskemål från våra höranden. Som jag nämnde så är det ett tag sedan vi hade remissdebatten i lagtinget, men där lyfte vi liberaler, ledamot Påvals, detta. Vi har ÅHS-sekretessbrottet i färskt minne och det lilla samhällets känslighet för känsliga uppgifter.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Anförande | 13:14

  Tack, herr talman! Jag kommer att hålla ett anförande dels för min egen räkning och dels för den liberala lagtingsgruppen.

  Efter lite om och men så har vi på bordet här ett enigt betänkande från social- och miljöutskottet kring lagförslaget med det talande namnet ”rätt att få uppgifter ur inkomstregistret”.

  Förslaget är, som redan tidigare konstaterat, viktigt för att effektivisera ansökningsprocesser hos de offentliga instanserna som förslaget berör. Detta förslag gör att mottagare av offentlig service som söker stöd och andra samhällsförmåner får en enklare och mer rättssäker process som gynnar alla parter.

  Dock fanns det i lagtexten skrivningar om ”eventuella automatiserade förfaranden” som gjorde att de liberala varningsklockorna började ringa och frågeställningar väcktes kring eventuella hot mot individens integritet, frihet och självbestämmanderätt.

  Den liberala lagtingsgruppen önskade även att få reda på hur lagförslaget harmoniserar med dataskyddsförordningen ur servicemottagarens perspektiv. Och just med tanke på Ålands låga anonymitetsgrad, och med journalintrången på ÅHS i färskt minne, var det även relevant att bringa klarhet i vem som har tillgång till vilka uppgifter och för vilka syften.

  Medskicket till social- och miljöutskottet från Liberalerna var att i praktiken få svar på: "Om lagen krävde samtycke av servicemottagaren och huruvida det var möjligt för servicemottagaren att i efterhand få tillgång till logguppgifter om vem som har tagit del av dennes inkomstregisterdata". Dessa medskick togs i beaktande i utskottet och allt eftersom många kompetenta höranden gjordes blev det klart att lagens tillämpning var aningen mer komplicerad än vad många hade tänkt sig. Det framkom dock, både under höranden och i utskottets interna diskussioner, att liberalernas frågeställningar kunde besvaras med hjälp av hänvisningar till dataskyddsförordningen och finska inkomstregistrets hemsida, inkomstregistret.fi, som för övrigt är väldigt informativ.

  Jag ska klargöra kring samtycket. Det står i dataskyddsförordningens sjätte artikel att samtycke är enbart ett av sex alternativa villkor som enskilt behöver uppfyllas. Samtycket i sig är ingen grund som behöver uppfyllas. Exempelvis har vi också en punkt där det står: "Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". En annan punkt är: "Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning".

  Den andra frågeställningen angående huruvida det var möjligt att kolla upp loggen, så på inkomstregistret.fi, där man bl.a. hänvisar till dataskyddsförordningen, så står det väldigt tydligt: "Varje informationsanvändare har endast tillgång till de uppgifter som hen enligt lagen är berättigad till. Därtill begränsas åtkomsträttigheten med organisations- och arbetsuppgiftsspecifika behörigheter." En tjänsteman kan endast se de uppgifter som berör hans eller hennes arbetsuppgifter.

  Användningen av uppgifterna övervakas med användarloggar som kan beställas av inkomsttagaren vid specifika fall exempelvis om det finns misstanke om brott och detta helt enligt dataskyddsförordningen. Gott och väl!

  Frågeställningarna kunde alltså täckas in i det existerande system som åländska myndigheter nu avser att få tillgång till och bedöms därför av den liberala lagtingsgruppen vara besvarade.

  Jag vill tacka social- och miljöutskottet för ett konstruktivt arbete och speciellt vår sekreterare Carina Strand som tålmodigt och outtröttligt tolkar och nystar ut våra resonemang till konkreta slutledningar. Inte en liten uppgift kan jag säga!

  Den liberala lagtingsgruppen kommer att bevaka att lagen uppfyller sitt syfte att förenkla beslutsförfarande och göra samhällstjänster ännu mer tillgängliga för den enskilda medborgaren, samtidigt som den även säkrar individens integritet och självbestämmanderätt. Tack för mig!


 • Talman! Det är viktigt att lyfta integritetsskyddet under dessa tider. Vi ser hur man i land efter land trycker tillbaka individens rättigheter på olika sätt med anledning av just det coronavirus som vi har runt omkring oss. Det verkar som att inget ärende inte berörs av det.

  Jag är säkert inte ensam om att ha läst Astrid Thors initierade inlägg om integritetsskyddet i dessa tider. Det är bra och viktigt att också lyfta dem i alla andra sammanhang. Som känt är frihet och demokrati något som måste försvaras varenda dag och lyftas i många, många fler frågor än vad vi gör. Det har visat sig, i ljuset av corona, att även i moderna demokratier har man kunnat göra ganska stora ingrepp i den personliga friheten både genom inskränkning i rörelsefriheten men också i spårning av mänsklig aktivitet med hänvisning till smittskyddsbestämmelser.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 13:20

  Tack, herr talman! Jag tackar ledamoten Zetterman för det inlägget.

  Min svärmor brukar ofta säga "man saknar inte kon förrän båset är tomt". Det är precis just så som det funkar i moderna demokratier. När krisen kommer och efter en långvarig tid av välfärd och välgång så kan man glömma bort de grundläggande rättigheter man har till personlig integritet och frihet och poff, paff så har vi pålen som i dagens läge där stora ingrepps har gjorts. Det är en jätteviktig punkt som ledamot Zetterman lyfte kring individens frihet och integritet i dagens tider. Speciellt i kris glöms detta bort till förmån för stora spadtag. Man slänger ut barnet med badvattnet, tyvärr.


 • Talman! Det har många gånger förts diskussioner just kring integritetsskyddet. Den som ingenting har att dölja behöver inte vara rädd för något. Jag menar att integritetsskyddet ska fungera på den omvända principen, man ska inte vara skyldig att visa upp någonting för staten om det inte finns särskilda skäl för det.

  Man kan också konstatera att det är viktigt att demokratidebatten hålls vid liv. Vi ser en ganska stark maktcentrering i alla länder just nu. Faktiskt också här på Åland ser vi en kraftig maktcentrering till landskapsregeringen, så det är viktigt att hålla upp den demokratiska fanan.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2a § landskapslagen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om socialvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs slutligen förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola för godkännande.
  Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.