Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


 • Talman! Förra året beslutade lagtinget om en temporär lagändring, i form av budgetlag, gällande studiestödslagen som handlade om en tillfällig ändring av studiestödsbestämmelserna. Att ändra minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd sänktes från 13 veckor till 4 veckor. Det här lagförslaget handlar om att vi även den här sommaren ska ge möjligheten för studerande att göra samma sak inom samma tidsperiod, det vill säga från 1 juni till 30 augusti.

  Orsaken är att vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Landskapsregeringens bedömning och förslag är att ge den möjligheten och alternativet till våra studerande den här sommaren igen, då det finns en risk att även den här sommaren att näringslivet och besöksbranschen inte har ett lika stort behov och möjligheter att anställa sommarjobbare. Men vi ska naturligtvis tro och hoppas att den här sommaren kommer att bli annorlunda från föregående sommar.

  Talman! Förra årets tilläggsbudget reserverade 85 000 € utifrån den temporära lagändringen. Utfallet blev en ökning av utbetalningar strax över 53 000 € vilket är en ökning med 19% under den tidsbestämda perioden från 2019.

  Uppskattningen av tilläggskostnader för den här temporära lagändringen är 70 000 € och landskapsregeringen har i förlaget till tilläggsbudgeten att medel ska upptas för att täcka dessa kostnader. Tack.


 • Ledamot Ingrid Zetterman (Lib) Gruppanförande | 15:09

  Talman! Utbildning. Det ökar tillväxt, det ökar produktiviteten och det minskar sociala ojämlikheter. Det vill säga det träffar alla de punkter som vi jobbar med idag, de problem som Covid-19 pandemin har ställt oss inför: tillväxt, produktivitet och jämlikhet.

  Det här är ett bra förslag. Det tyckte vi förra gången, det tycker vi fortsättningsvis. Från liberal sida skulle vi vilja ha en tydligare utbildningspolitisk strategi, gärna i samarbete med näringsministern och finansministern. De här små åtgärderna är inte tillräckligt för att ta Åland ur krisen. Utbildningssatsningar är näringslivssatsningar, och det är väldigt mycket fokus på den andra delen av näringslivet.

  Ser man på bland annat svensk arbetsförmedling säger de att de heta yrkena idag och framåt är inom vård, utbildning, och IT-sektorn. Hur svarar landskapsregeringen på det här? Knappast räcker den här fyra veckors perioden med studiestöd. I stället har vi fått läsa i tidningen att man minskar budgetramarna för alla verksamheter, inklusive utbildningarna. Det kanske man kan göra, men då behöver man se till att de här framtidssektorerna får tillräckliga resurser. Jag tycker att det här är en otrolig central fråga.

  Liberalerna kommer också att lämna in en åtgärdsmotion inom ämnet. Att man måste stärka de kunskaper som har gått förlorade, framför allt under distansundervisningen. Kunskap är det som mogna ekonomier växer igenom och vi har inte råd att tappa och falla efter. Det kopplar jag också förstås tillsammans med landskapsregeringens nog negativa inställning till läroplikten och de kunskapshöjnings element som den innefattar.

  Utbildningsministern, det här är ett bra förslag. Men jag vill ge råg i ryggen till att börja stå på sig om att utbildningen är viktig för tillväxt, för ökad produktivitet och minskad social ojämlikhet. Mer utbildningspolitik på bordet, tack.


 • Tack, talman! Tack ledamot Zetterman att Liberalerna stöder det här lagförslaget, det är ändå det som vi ska diskutera. Sedan förstår jag att lyfta upp utbildningspolitiken. Vi står inför utmaningar, vi vet att arbetsmarknaden och framtiden kommer att se betydligt annorlunda ut efter att den här pandemin har gått över. En satsning på utbildningspolitik kommer landskapsregeringen fortsättningsvis att göra. Vilket vi även diskuterar också utifrån de här omställningarna, utifrån den ekonomiska situationen vi har. Där vi faktiskt noga måste överväga vad vi ska satsa på och vad vi behöver satsa mindre på utifrån den ekonomiska situationen.


 • Talman! Lagförslaget berör inte utbildningspolitiken i stort, men jag ville ändå ta tillfället i akt att kommentera den här delen mycket kort som jag gjorde. Därför att vi har inte heller fått andra utbildningspolitiska dokument på vårt bord här i lagtinget. Från Liberalernas sida så ser vi ett stort behov av det. Vi vet att vi har en hög arbetslöshet idag, vi vet att det pågår stora processer inom arbetsmarknaden. I alla fall en del av dem som i dag har blivit arbetslösa kommer kanske inte att kunna återgå till motsvarande jobb som man har haft innan. Här krävs omskolningsinsatser och det behövs också kunskapshöjning för framför allt högstadie- och gymnasieelever som nu har haft distansundervisning under långa perioder under pandemin.


 • Ledamot Wille Valve (M) Gruppanförande | 15:14

  Talman! Det här är en viktig budgetlag. Jag talade i vårt föregående ärende om vikten av att skapa jobb och det värde varje jobb har. Varje jobb har ett värde för samhället och egenvärdet för människans eget värde.

  Finns det inget jobb att få kan det finnas andra, bra, framåtsyftande saker att göra. Förra sommaren var det osäkrare än någonsin för våra unga att få sommarjobb. Landskapsregeringen gjorde därför år 2020, i snabb ordning, en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd som medförde att minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd temporärt sänktes från 13 veckor till 4 veckor. Bra att ni gjorde den förändringen. Lagändringen genomfördes uttryckligen med anledning av Covid-19 epidemin, för att underlätta möjligheterna för att bedriva studier.

  Det var ett viktigt förslag och det kommer att behövas också under sommaren 2021. I en jämförelse mellan åren 2019 och 2020 ökade antalet personer som lyfte studiestöd för studier under perioden 1.6-31.8 från 1 192 personer år 2019 till 1 420 personer år 2020. Det vill säga en ökning med totalt 228 personer, eller i medeltal 19 %. Det är alltså 228 personer som kunde studera tack vare denna lagändring. 228 studerande har betydelse i ett läge där det totala antalet arbetssökande är 1376.

  För att bolla vidare med siffror kan vi konstatera att enligt ÅSUB hade vi 302 arbetslösa under 25-åringar på Åland i juni 2020. Jag tror vi alla kan vara överens om att denna siffra hade varit väsentligt högre utan möjligheten att studera under sommaren 2020, för 228 ålänningar. Så du som har möjlighet, den här sommaren är en exceptionell möjlighet att studera, förkovra sig och bli bättre på något. Från Moderat Samlings sida är vi övertygade om att detta är vettigt att göra också i år, det är viktigt för allas vårt välbefinnande att ha vettiga saker att göra. Tack för ordet.


 • Ledamot Jörgen Pettersson (C) Gruppanförande | 15:17

  Talman! Jag ska inte uppta den remissdebatterna alldeles för länge, men jag tycker det är viktigt att inskärpa att hela Centergruppen står bakom detta förslag. Det är inte självklart. Det handlar ändå i runda slängar om 70 000 euro som vi egentligen inte har, om man är noga. Vi står inför ett läge där vi kommer att tvinga oss till upplåning. Inte bara för att man ska finansiera investeringar utan också för att vi ska finansiera den löpande driften av samhället.

  Mot den bakgrunden så måste vi också minnas att omvärlden vår, alltså de som är våra konkurrenter, satsar idag. De satsar på väldigt många sätt för att man ska stå redo när krisen är över. Vi kan inte fortsätta här och låtsas som att krisen inte finns, för det gör den. Den ställer till oerhört mycket och alldeles särskilt för en stor grupp ungdomar just nu, som tvekar över det som händer i dag och vad de ska göra imorgon.

  Mot den här bakgrunden är det nog väsentligt att våga satsa. Vi måste investera nu för att stå redo när det vänder framöver. Så funkar det i den vanliga affärsvärlden, att man under lägre konjunkturer gör sig färdig för när det vänder. Så ska vi försöka bygga samhället också, ett bra sätt att göra det enligt Centergruppen är att investera i ungdomars möjligheter till vidare studier.


 • Talman! Det är mycket pengar. Det håller vi väl alla med om, och det är ont om den varan just nu. Men om man resonerar så som jag resonerade i Liberalernas gruppanförande att utbildningssatsningar är också näringslivssatsningar. Om man jämför den här summan med de övriga näringslivssatsningar som har gjorts, hur bedömer då ledamoten Pettersson att den summan är i jämförelse med det? Understöder ledamoten Pettersson det resonemanget att utbildning är en av de viktigaste faktorerna just nu i pandemin?


 • Tack, talman! När det gäller att värdera insatser är sådant väldigt svårt, eftersom allt spelar roll. Hur vi har byggt upp vårt skolväsende spelar roll. Hur vår dagvård är arrangerad spelar roll. Vilka bidrag till företagen vi har spelar roll. Och alldeles särskilt hur vi finansierar möjligheten till studier. Så man kan säga att det är viktigare än det andra, men det beror lite på vilket perspektiv man för ögonblicket väljer att ha. Jag skulle vilja säga att inget är väl egentligen viktigare än det andra, och allt är precis lika viktigt. För i dessa tider när osäkerheten är så stor med vad som ska hända så ligger det nog i varje lands intresse, det visar väldigt tydligt utvecklingen i vår omvärld, att faktiskt ta hand om vår befolkning och satsa på den så mycket som bara någonsin är möjligt.


 • Talman! Ledamoten måste ha missförstått mig. Inte menade jag att utbildningssatsningar är viktigare än någonting annat. Jag bara konstaterar att det blir direkt fråga om att det här har vi inte råd med när det gäller utbildning. Medan i andra frågor så finns det tillgång till mera resurser. Det tycker jag att kanske inte är riktigt korrekt bild av sanningen. För nu har vi ett akut läge, vi måste hålla företagen under fötterna, jag tror att vi alla är med på den noten. Till och med på kort sikt, då pratar jag om ett eller två år, så kommer det vara helt avgörande vilka kunskaper som vi ger till vår befolkning just nu. För möjligheterna dels för företagen att ställa om, men också för den enskilda att kunna bli anställd. Och vi vet alla att sysselsättningen är den bästa socialpolitiken av alla.


 • Tack, talman! Jag håller med. Det här illustrerar väldigt tydligt hur lätt det är att missuppfatta saker i denna sal. Det händer kanske lite för ofta mellan varven. Vi borde alla tänka på det här, att trots att vi pratar om faktiskt samma sak så kan det ibland studsa snett. Vilket det inte gör i det här fallet. Min avsikt var absolut inte att peka ut det utan snarare säga att det handlar om pengar som vi inte har, men vi måste ändå se till att vi skaffar dem. Eftersom vi aldrig får ge upp hoppet om framtiden. Det här handlar om det, utbildning är hopp och utbildning är nödvändigt för att vi ska komma tillbaka.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Gruppanförande | 15:22

  Tack, talman! Socialdemokraterna tycker att alla satsningar på studerande, fortbildning, förkovran och sådant är mycket bra insatser. Det är bra att man höjer studiestödet och ser över det, men samtidigt så lämnade vi in en budgetmotion i ärendet angående vuxenstudiestödet. Det skulle vara intressant att veta lite om det finns några konkreta förslag och åtgärder också på det området.

  Vad Åland behöver nu är satsningar på utbildningspolitiken. Det borde egentligen helst ha varit en av de första åtgärderna man tog till i början av pandemin, just för att vi har ett obalanserat arbetskraftsöverskott och underskott på Åland just nu. Eftersom att olika branscher är väldigt i ofas med hur det var och det finns ett stort överskott med till exempel serviceutbildade människor som nu har varit permitterade i nästan ett år, som i stället skulle kunnat ha utbildat sig och kanske hjälpt till inom äldreomsorg eller någon annanstans där det istället har varit ett underskott. Vi ser att det finns fina ringeffekter också i att man skulle satsa på det här. I stället för att folk sitter hemma och är arbetslösa eller permitterade och inte har något att göra, att man skulle kunna ha också ekonomiska möjligheter att kunna fortsätta att förkovra sig eller kanske få en liten utbildning som betyder att man kan hjälpa till där det finns ett underskott. Vi tycker inte att det riktigt läge att vi blir så efter på det här för att det känns stressande för många som är i den här situationen att de skulle gärna velat passa på att ta tillfället i akt, och ta den här krisen i akt, och göra någonting vettigt under tiden i stället för att bara sitta hemma, men de ekonomiska förutsättningarna tillåter inte det som det ser ut just nu.

  Vi är också intresserade av hur man tänker tackla det här med att Finland nu från och med augusti kommer att ha den här utökade läroplikten och de ändringarna som kommer att ske inom stöden och kostnaderna för de åländska studerande, hur det kommer att slå ut och hur det kommer att tacklas från landskapsregeringens håll. Vi har studerande som studerar i riket och ska ha åländska ungdomars studiestöd, bostadsbidrag och så vidare, kommer det att påverkas?

  Socialdemokraterna vill i alla fall att man håller alla möjliga dörrar öppna till att folk ska kunna förkovra sig och utbilda sig. En full sysselsättning är en av våra viktigaste socialpolitiska frågor. Man kanske också skulle kunna utöka det som så att i svallvågorna av den här pandemin, och hur folk har blivit utsatta och åsidosatta och bara suttit hemma utan sysselsättning, så kanske vissa studier inom den fria bildningen också skulle kunna ingå i ett stödsystem en liten period framåt. Just för att man vill satsa på människorna och att deras välbefinnande ska kunna vara någonting man vill lyfta upp.


 • Tack, talman! Det var väldigt många frågor utifrån den här temporära lagstiftningen. Det kanske är ett uppdämt behov att inte lagtinget har haft möjlighet att träffas på väldigt länge.

  Väldigt kort. För det första, vuxenstudiestödet håller vi på med ett lagstiftnings PM, där finns det vissa ändringar. Sedan ställer ledamot Eckerman också frågan utifrån den förlängda läroplikten, hur det är med de åländska studerande om de söker sig till Finland. Utifrån de uppgifter som vi har idag så får de materialet avgiftsfritt utifrån när de är i skola på finska sidan.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 15:26

  Talman! Det är en av våra frågor som Socialdemokraterna gillar att prata om. Det skulle vara bra nu efter lagtingsuppehållet att man kanske skulle kunna få en uppdatering över hur det ligger till i de här frågorna. Så att man gemensamt i lagtinget skulle kunna jobba framåt för att det faktiskt ska bli också gynnsamt för de åländska både vuxenstuderande, arbetslösa, permitterade och alla andra som nu faktiskt inom turismen på Åland, det är en av de mest drabbade regionerna på Åland. Det skulle kanske vara bra om vi i skyndsam ordning skulle tackla den här problematiken.


 • Tack, talman! Det är naturligtvis otroligt viktiga frågor och utmaningar utifrån så många personer som är arbetslösa och permitterade just nu. Vi har gjort en väldigt stor satsning via AMS, gymnasiet och folkhögskolan att ha olika sysselsättningsfrämjande åtgärder som har varit väldigt omtyckta. Utifrån den informationen vi har så är det helt andra personer nu som går på de här sysselsättningsfrämjande utbildningarna som vi hoppas verkligen ska ge resultat, både för individen och samhället när vi kan få öppna lite till.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 15:28

  Det skulle vara väldigt fint om det skulle kunna komma en ganska övergripande redogörelse för lagtinget hur långt landskapsregeringen har kommit i de här frågorna med vuxenstudiestödet, sysselsättningsfrämjande åtgärder och vad man har för kommande visioner. För även om näringspolitik är väldigt viktigt så just den här känslan av att en människa ska känna sig behövd. Ha någonstans den gör någonting den brinner för, att kunna utbilda sig, tänka och testa nya saker, prova på vad som helst, som naturfotografering eller kajak. Det är otroligt viktigt i sådana här tider där det har varit mycket ensamsittande funderingar och isolering, det har inte gett sådana möjligheter, tyvärr. Så jag hoppas att det är något man tänker på, att det är viktigt.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas?

  Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.