Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Finans- och näringsutskottets majoritet stöder förslaget att affärstidslagen för landskapet Åland upphävs. I remissdebatten framgick delvis avvikande åsikter vilket även återspeglar sig i utskottet, men en majoritet har landat i slutsatsen att lagförslaget innebär ökad frihet för handlarna och större rättvisa mellan olika näringsidkare.

  Det finns egentligen inga skäl till att gå in på detaljerna på nytt, utskottet har efter omröstning nått slutsatsen att fördelarna med råge uppväger de eventuella nackdelarna. Från min alldeles egna horisont tycker jag att kyrkliga påbud inte längre är nödvändiga för det fortsatta samhällsbygget, i varje fall inte när det gäller hur affärer ska få hålla öppet. Vi lever dessutom i ett allt mer mångkulturellt samhälle där betydelsen av evangelisk-lutherska traditioner och påbud inte längre är lika betydelsefulla som de en gång har varit. Detta är ett litet steg mot större inkludering, bättre jämställdhet och ett mer öppet och välkomnande näringsliv och därmed samhälle.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Till beslutet har fogats en reservation som jag förutsätter att reservanterna själva presenterar. Tack.


 • Tack, herr talman! Utskottsordförande diskuterade helger och annat men inte så mycket ekonomi. Hur ser ordförande på att man har öppet tre dyra dagar när det uttryckligen redan i betänkandet framgår att det inte påverkar konsumtionen? Det blir alltså extra kostnader för företagen, det blir kanske högre priser och sämre möjlighet att konkurrera. De ekonomiska effekterna har inte omnämnts så mycket.


 • Talman! Jag hör till dem som tror att man gör fler affärer om man håller öppet än om man håller stängt. Exakt hur detta kommer att bli, och hur dyrt det kommer att vara att hålla öppet, det är faktiskt upp till näringsidkarna. Om de ser en möjlighet att tjäna mer pengar på att hålla öppet än att hålla stängt så har de nu rätten att göra så. Det hade man inte förr på grund av kyrkliga högtider. Idag lever vi i ett sådant samhälle som är mångkulturellt på många sätt och där folk har olika förhållningssätt till de evangelisk lutherska helger som hittills har varit rådande. Nu får vi valfrihet och möjlighet att göra som man själv vill.


 • Tack, fru talman! Jo, jag stöder nog konsumtionen i sig men jag tänker lite också på lönsamheten. Om vi tänker på julhelgen till exempel så karaktäriseras den nog av att de flesta har kylskåpen fulla och gåvorna framme och så vidare. Extra konsumtion däremot, som sagt, det är en mycket dyr dag. Det finns också andra saker men om vi tar den saken så är det en dyr dag att hålla öppet.


 • Tack, talman! Vad som är dyrt ligger ju nog i betraktarens egna ögon. Hittills har man inte haft möjlighet att hålla öppet. Jag tror inte att det är i den här salen som vi ska göra bedömningen om en näringsidkare klarar av sin ekonomi eller inte. Jag tror på att man ska lämna fältet så fritt som möjligt för att de ska få fatta sina egna beslut utifrån sina egna värderingar. Nu har de den chansen. Ingen måste hålla öppet men man har möjlighet att ha det.


 • Tack, fru talman! Det är ju för att ge näringslivet bättre förutsättningar. Man får bestämma själv, enligt den här förändringen. De kyrkliga argumenten må ha hamnat i skymundan och det kan man sedan ha olika åsikter om, hur bra eller dåligt det är.

  Men jag tänkte fråga utskottsordförande om man i utskottet också har resonerat kring inte bara den kyrkliga hänsynen utan också personalmässigt, lönsamheten för företagen är bra men personalmässigt. Vilka konsekvenser kan det få? Har man tänkt på det eller har man inte tänkt på det?


 • Talman! Det vore nog förmätet att säga att det gjordes en analys på det som ledamoten Silander efterfrågade, för en sådan är rätt svår att göra. Det blir att handla om hur stor efterfrågan på dessa öppethållningstider kommer att vara, om affärerna vill hålla öppet. Det finns kanske lite för många "om" och "men" för att man riktigt ska kunna göra en faktabaserad utvärdering. Det tror jag att är svårt. Vi nöjde oss med att konstatera att det finns säkert frågetecken men att fördelarna med råge uppväger nackdelarna.


 • Tack, fru talman! Det var ett bra svar och jag förenar mig i slutsatserna. Anledningen till att jag frågar är den att jag här i helgen hade en diskussion med en handlare i Sverige som på min fråga svarade att man inte får ha personal i tjänst mellan 24.00 och 05.00 men man får ha öppet alla dagar i året. Detta gäller dock icke servicestationer, bensinstationer.


 • Tack, talman! Det är klart att det är bättre att hålla öppet än att hålla stängt. Det är också klart att vi måste vara vaksamma på att folk inte på något sätt blir utnyttjade, vilket jag faktiskt inte tror att kommer att ske, för så gör man verkligen inte. Ingen näringsidkare ägnar sig åt att långsiktigt göra på det viset om man inte ser att det finns ekonomi i det hela. Så med detta så skapar vi fler möjligheter än vi sätter hinder och då är lagstiftning rätt hyggligt tycker jag.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 14:01

  Tack, talman! Bästa lagting. Reservanterna till att affärstidslagen upphävs har enligt mig rätt på en punkt och det är att affärstidslagen mycket handlar om ideologiska motiv. Det är affärsinnehavaren själv som bör avgöra om butiken ska hålla öppet eller inte. Vissa vill hålla söndagsstängt, andra inte. Vissa vill hålla kvällsöppet, andra inte. Varför ska samhället begränsa företagandet?

  Det som kommer att ske i realiteten när affärstidslagen upphävs är att Åland kommer att framstå som en plats med lite mer valfrihet och lite mindre krångligt än tidigare. Det är viktigt och det är attraktionshöjande. Många butiker kommer ändå att välja att ha stängt, tror jag, men de kommer inte att vara tvungna att ha stängt utan i så fall av egen vilja.

  Många, speciellt studerande, kommer att få möjlighet till extra inkomster i form av helgjobb när den ordinarie personalen önskar vara ledig. Att jobba i butik tillhör inte det mest högavlönade yrkena så många ordinarie anställda ser garanterat positivt på möjligheten till extra helgersättningar. Konsumtions- och livsstilsmönster måste hanteras av individen själv och mejslas fram av hållbarhet vilket i dag har blivit ett konkurrensverktyg. Samhället kan inte och ska inte vara en förmyndare.

  Jag ser fram emot nästa lagförslag som stärker den individuella valfriheten, till exempel en revidering av jaktlagen som ledamot Pettersson lyfte tidigare. Tack, talman!


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 14:03

  Talman! Med det förslag till upphörande av affärstidslag som vi nu lagstiftar så kommer det att bli dyrare för kommunerna, sämre för miljö och klimat, enligt polisen fler övervakningsproblem och tuffare för en grupp lågavlönade kvinnor att hitta utrymme att vara med sina familjer på våra två viktigaste högtidsdagar. Därtill missgynnas små butiker i staden och på landsbygden i konkurrensen eftersom de inte kommer att orka tävla med de stora affärerna. Detta står till och med i lagförslaget, att det här är de negativa konsekvenserna av det här förslaget.

  I sin presentation av förslaget konstaterade minister Karlström att de faktiska ekonomiska konsekvenserna kommer att bli små, att de flesta affärer inte kommer att utnyttja valfriheten att ha öppet på långfredag, påskdag och juldag. Det är ett förslag ägnat att öka konsumtionen i samhället, alla dagar på året.

  Jag kan inte se annat än att detta är en ideologiskt motiverad lagändring med övervägande negativa konsekvenser. Socialdemokraterna hade gärna sett att vi på Åland denna gång hade utnyttjat vår lagstiftningsbehörighet till att understryka behovet av vila, värdet av stillhet och traditioner, solidaritet med arbetande kvinnor och framförallt en markering mot överkonsumtionen i samhället. Det må vara en liten markering, men hur ska vi komma framåt med de stora sakerna, om vi inte vågar ta strid ens i de små stegen i fel riktning?

  Jag föreslår att lagförslaget förkastas, och att landskapsregeringen återkommer med en modernisering av lagen så att de inkonsekvenser som genom åren har uppstått kan klargöras.

  Jag aviserar att jag kommer att föra min reservation till omröstning. Tack, talman.


 • Tack, fru talman! Bästa lagting. Då har vi betänkandet angående upphörandet av affärstidslag på vårt bord.

  Tyvärr kunde eller ville jag inte delta i remissdebatten då jag var i så kallad rekommenderad karantän. Jag hade en känsla av att jag kanske ändå inte skulle ha kunnat påverka processen, men jag tänkte framföra några inledande tankegångar nu istället.

  I motiveringen och bakgrunden till lagförslaget kan vi läsa om många negativa effekter, vilka även omnämns i vår gemensamma reservation.

  Vi från Åländsk Demokrati vill framförallt lyfta två saker: Att förslaget inte tar hänsyn till vårt samhälles kulturhistoria och helgtraditioner, och att de ekonomiska effekterna av lagförslaget blir mycket ”ringa”, som de skriver i lagförslaget.

  Personligen handlar jag sällan på söndagar, så jag har knappt noterat att dessa dagar har varit stängda. När jag läste förslaget och såg att förslaget gällde långfredag, påskdagen och juldagen, så slog det mig att två dagar är
  ju faktiskt under samma helg. Om jag hade haft ett anförande i remissen så hade jag kanske föreslagit att man kunde ersätta den ena påskdagen med exempelvis midsommardagen, som ju är en traditionell vilodag på Åland.

  Men hur som helst. De ekonomiska effekterna är ringa enligt lagförslaget. Det innebär att man inte räknar med en ökad försäljning. Och vad innebär det om man då har öppet tre dyra dagar? Jo, antingen försämras lönsamheten eller så måste man höja priserna. Så fungerar ekonomin. Och i så fall försämras konkurrensläget både mot Sverige och mot näthandeln. Och egenföretagarna liksom ensamförsörjarna får problem med att kunna fira dessa familjehelger.

  Om det hade gällt sjätte december hade ju förhållandet varit ett helt annat. Då far ju folk till Sverige och det är öppet där. Men påskannandagen, juldagen? Knappast. Och dessa tre dagar tror jag inte gör så mycket gentemot mot e-handeln heller.

  Den enda ”fördelen” verkar vara den ”friheten” som ni talar om. I så fall är det nog många lagar som borde tas bort om vi ska betona ”friheten”. Vi ska inte räkna med att detta ger så stor ”frihet” för företagaren. Hur många större affärer tror ni att kommer att hålla stängt? Sedan har vi de små företagarna som kanske känner sig tvungna. Jag tror att det mera leder till ett ”tvång” att ha öppet.

  Jag kom att tänka på många lagar som borde tas bort om man använder ”frihet”, som argument. En lag som jag faktiskt själv tog upp i en åtgärdsmotion förra mandatperioden går ju faktiskt under begreppet ”frihet”. Det faktum att man inte får träningscykla på en väg om det finns en cykelväg. Man ska cykla på en smal cykelväg där man med sin racercykel ska samsas med joggare, personer med hundar eller barnvagnar eller frånvarande flanörer med stora hörlurar som inte vet åt vilket håll de ska gå.

  I Finland och Sverige och Portugal får man cykla på vägen om man vill. Det är frihet, att få cykla på landsvägen om man vill, men man måste inte, man får använda cykelvägar.

  Att få ha affären öppen tre dagar till är inte frihet. Det är nog mer eller mindre ett måste som leder till sämre lönsamhet eller högre priser och sämre konkurrensförmåga. Men det var inget som vaken regeringen eller finansutskottet ville lyssna på.

  Fru talman! Avslutningsvis understöder jag ledamot Fellmans förslag om att lagförslaget ska förkastas. Tack för ordet, fru talman.


 • Tack, fru talman! Det är intressant det här ekonomiska resonemanget, om det kommer att löna sig eller inte. Men det fina i kråksången är ju friheten att få avgöra själv om man vill ha öppet eller inte. Är det så att vi ska ta så stort ansvar för det vi gör här och tro att det är vi som bestämmer så borde vi väl se till, enligt den logiken som ledamot Toivonen företräder, att vi borde få ännu flera dagar stängda.


 • Tack, fru talman! Nu har vi det här lagförslaget som det heter, och nu gäller det de här tre dagarna. För min del så kan det vara stängt alla söndagar. Som sagt var, det är ganska sällan och jag hade inte ens noterat att det var stängt de här dagarna.


 • Tack, talman! Tack ledamot Toivonen. Det som är värt att poängtera är att förslaget till att ändra affärstidslagen kom ju faktiskt från Ålands näringsliv, Företagarna på Åland och Visit Åland - de tre organisationer på Åland som egentligen samlar hela företagarklustret som vi har. Det är nog väl värt att lyssna på deras åsikter i frågan, för det är ändå de som representerar affärsidkarna.


 • Tack, fru talman! Ja, jag blev lite förvånad så jag kontaktade några och de är definitivt inte eniga.


 • Tack, talman! Nå, med tanke på antalet medlemmar så skulle det vara förvånande om de skulle vara eniga, men självklart så har de en bred majoritet bakom sig.

  Som sagt, det handlar ju om valfrihet, det är ingen som tvingas att ha öppet. Det skulle vara värre om lagen skulle bygga på att vi skulle stänga fast dagar, då är jag helt övertygad om att det skulle finnas en stor majoritet som tycker att det är fel.

  Jag förstår inte riktigt den här problematiken som ledamot Toivonen målar upp här? Det här handlar om att man som affärsidkare själv kan bestämma om man har öppet eller stängt. Tycker man att det är värt det så har man öppet, tycker man inte det så har man stängt. Jag tror inte att det kommer att bli många som håller öppet de här dagarna, men möjligheten finns. Jag tycker att det är en viktig signalpolitik som lagtinget för ut i och med ändringen av affärstidslagen.


 • Tack, fru talman! Som jag sade, om man räknar med att det inte blir ökad försäljning, man har tre dagar till öppet och de är dyra, så kommer det antingen att bli en sämre lönsamhet eller högre priser. Jag tror att de flesta stora kommer att ha öppet åtminstone några av de här dagarna. Vi får se.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av affärstidslag för landskapet Åland för godkännande.
  Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

  Förslag om förkastande har aviserats och läggs i andra behandling.