Plenum den 23 maj 2016 kl. 13:00

Protokoll

 • Plenum börjar 2

  Meddelande. 2

  Första behandling. 2

  1    Tobakslagstiftning

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 5/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2015-2016

  Remiss. 16

  2    Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015

  Landskapsregeringens svar RB 1/2015-2016-s/

  Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016

  För kännedom.. 16

  3    Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om vägtrafik

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2015-2016

  Landskapsregeringens yttrande RP 9/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 9/2015-2016

  4    Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald

  Landskapsregeringens yttrande RP 3/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016

  5    Godkännande av ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald

  Landskapsregeringens yttrande RP 10/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016

  6    Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning

  Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016

  7    Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning

  Landskapsregeringens yttrande RP 8/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 8/2015-2016

  8    Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning

  Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016

  9    Produktionsstöd för el från vindkraftverk

  Finans- och näringsutskottets betänkande LKU 11/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2015-2016

  10  Förslag till första tilläggsbudget för år 2016

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 10/2015-2016

  Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016

  Budgetmotioner BM 29-52/2015-2016

  11  Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2016

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2015-2016

  Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2015-2016

  12  Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2015

  Landskapsregeringens redogörelse RS 3/2015-2016

  13  Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2015-2016

  Ltl Runar Karlssons m.fl. lagmotion LM 2/2015-2016

  14  Ändring av kommunallagen

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2015-2016

  Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016

  15  Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2015-2016

  Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 3/2015-2016

  16  Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2015-2016

  Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 3/2015-2016

  17  Anläggande av rondell

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2015-2016

  Ltl Harry Janssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2015-2016

  Plenum slutar 17

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

  Vicetalman Veronica Thörnroos anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom.

  Lagtingsledamoten Carina Aaltonen anmäler om ledighet på grund av privata angelägenheter.

  Lagtingsledamoten Petri Carlsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter och från onsdagens plenum på grund av kommunalt förtroendeuppdrag. Antecknas.

  Meddelande

  Talmanskonferensen har idag beslutat att ett andra plenum hålls för att remittera de presidentframställningar som finns på dagens lista till utskott.

  Talmannen vill också att ledamöterna har beredskap för ett extra plenum fredagen den 3 juni så att vi inte ska behöva hålla plenum den 8 juni eftersom det är många skolavslutningar då. Antecknas.

  Första behandling

  1        Tobakslagstiftning

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 5/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2015-2016

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Mikael Lindholm

  Tack, herr talman! Social- och miljöutskottet har efter ett antal höranden kunnat enas om ett betänkande gällande den föreliggande tobakslagen. Lagen ändras till följd av EU:s tobaksdirektiv och ska ses i förhållande till detta. Denna lag kommer med största sannolikhet att kompletteras med nya förändringar under denna mandatperiod, dels på grund av hur närliggande regioner beslutar om strängeringar och dels för att kunna uppnå den antagna målsättningen om ett tobaksfritt Åland 2040.

  I lagen förbjuds e-cigaretter och påfyllningsbehållare för eftersom-cigaretter som tillförts karaktäristiska smakämnen, förutom tobakssmak. Detta för att minska risken för att e-cigaretter ska bli en inkörsport till tobaksrökning och andra droger. Denna ambition är god men enligt min mening bör man inte överdriva riskerna med e-cigaretter. Det är betydligt vanligare att e-cigaretter används för att sluta med vanliga cigaretter. Då e-cigaretter är en relativt ny företeelse är det inte klarlagt vilka risker användandet av e-cigaretter medför, klart är i alla fall att de inte medför problemen med passiv rökning på samma sätt som röktobak gör.

  Egentligen är det detta som inte regleras i denna lag som upptagit mycket av tiden i utskottets arbete. Exempelvis regleras inte exponering av tobaksprodukter och relaterade produkter i denna lag vilket är lite konstigt då det t.ex. i Finland tillämpas exponeringsförbud. En annan märklig situation som kvartstår är att det är 18-års åldersgräns för inköp och innehav av tobaks- och relaterade produkter men att denna åldersgräns inte gäller försäljning vilket åtminstone jag tycker är ologiskt.

  I lagen införs en anmälningsplikt för de näringsidkare som vill sälja tobaks- och relaterade produkter, detta för att ÅMHM ska kunna utföra tillsyn över att lagen följs. En förhoppning är att detta kan utföras i samband med annan tillsyn och inte öka på näringsidkarnas byråkrati. Hur det slutar vet vi inte men ett tips, i samband med att ÅMHMs verksamhet och taxor ses över, är att de som sköter sig ska få glesare kontroller och därmed lägre avgifter.

  Ska vi lyckas med målsättningen ett tobaksfritt Åland år 2040 finns mycket att göra, t.ex. borde man överväga om landskapets arbetsplatser borde vara rökfria. Det diskuteras också om hur man kan skydda barn från passiv rökning t.ex. om ett förbud mot att röka i bil om det finns barn i bilen.  Även utanför entrehallar och på busshållplatser och till och med på balkonger diskuteras det rökförbud.

  Vissa av dessa förbud låter kanske både svårövervakade och orealistiska men vem trodde för 25 år sedan att restauranger skulle ha rökförbud? Vi kommer garanterat att se nya lagförslag som syftar till att skapa fler rökfria miljöer och i väntan på det får denna mindre revision av lagen träda ikraft. Tack, herr talman.

  Ltl Pernilla Söderlund

  Herr talman! Bästa lagtingskollegor, att implementera EU:s nya tobaksdirektiv var som bekant föremålet för lagförslaget och det därpå följande betänkandet från social- och miljöutskottet som vi har framför oss. Vi föreslår, med några små förändringar, att lagförslaget ska antas av folkhälsoskäl och främst för att skydda barn och unga från att börja röka. Ett tobaksberoende är svårt att bryta.

  Utskottet tog det här uppdraget på fullaste allvar och vi bekantade oss med e-cigaretter och hade flera intressanta höranden. Det var riktigt intressant att höra om allt det tobaksförebyggande arbetet som görs. Det tobaksförebyggande arbetet görs på många olika nivåer, med flera olika arbetssätt och på olika ställen i landskapet och inom förvaltningen och dess underlydande myndigheter och även inom andra verksamheter som t.ex. Folkhälsan.

  Jag ser det som väldigt positivt att Ålands Gymnasium är tobaksfritt sedan ett år tillbaka. Det är en bra början.

   Det hälsofrämjande arbete förs och ska föras på flera olika nivåer, individuella nivåer och kollektiva nivåer. I detta förebyggande arbete ingår du och jag. Vi är förebilder. Alla vuxna är förebilder.

  Den liberala gruppen stöder lagförslaget som inte tillåter att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, som har tillförts karakteristisk smak eller doft av annat än tobak, får säljas eller marknadsföras. Tack, herr talman.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Talman! Jag kan inte låta bli att ställa frågan eftersom ltl Söderlund nämnde att den liberala lagtingsgruppen stöder det här förslaget. När det handlar om exponering och tobaksprodukter och möjligheten för minderåriga att sälja tobaksprodukter så känns det väldigt konstigt att man går in för en annan lagstiftning än vad man till exempel har gjort i Finland i just det här fallet. Det är rätt befriande att se hur det är genomfört i Finland, där finns inte tobaksprodukter att se och det man inte ser är faktiskt svårare att få tag på än det som ses. Hur har ni resonerat kring just den biten? Vore det inte dags att göra det så svårt som möjligt?

  Ltl Pernilla Söderlund, replik

  Ja, jag har förstått att tobakslagen ses på både i öster och väster. Jag undrar om ltl Sundblom kommer att prata mera om det. Jag har förstått att även ministern tänker komma med vidareutveckling av tobakslagen under den här mandatperioden. Men jag är inte helt säker på saken, kanske ministern också återkommer?

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Tack för det, talman. Då ska jag ställa frågan lite rakare. Anser ltl Söderlund att det kanske vore dags att förbjuda minderåriga att sälja tobaksprodukter? Anser ledamoten att det också är dags att göra såsom man har gjort i Finland och dölja tobaksprodukter i butikerna för att därmed minimera användandet?

  Ltl Pernilla Söderlund, replik

  Ja, det var en klar fråga. Jag tycker att det kan vara bra att se på saken.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson

  Talman! Det här lagförslaget som vi nu behandlat har som huvudsakliga syfte att genomföra Europeiska unionens nya tobaksdirektiv. Under vårt arbete i utskottet har det kommit fram många olika åsikter om vad man borde se över i tobakslagstiftningen. När lagen ses över igen så kommer det nog att införas en hel del av dessa förändringar, mera än vad vi i nuläget kan se vid den här förändringen.

  Jag läste någonstans att vanan att röka tobak importerades till Europa från Amerika i slutet på 1400-talet. Det man tror är att indianerna inte drog halsbloss på sina cigarrer och pipor. Det finns nämligen en stor skillnad mellan cigarr- och piptobak å ena sidan och cigarettobak å den andra. Cigarrtobak har varit föremål för en mer omsorgsfull och dyrare beredningsprocess.

  Sockret är borta ur cigarr- och piptobak vilket medför att när man tänder den får tobaksröken ett svagt alkaliskt pH. Cigarettobak, som bara fått uppleva en billigare beredning, ger däremot en svagt sur rök. Vi har alltså en billig skräpprodukt som orsakar cancer, hjärt- och lungsjukdomar.

  Det finns en direkt och tydlig koppling mellan rökning och cancer. Ungefär var tionde cancerfall beror på rökning. Tobaksrök innehåller omkring 7 000 olika kemiska ämnen varav ett sextiotal är cancerframkallande. Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer och ökar risken för minst 14 cancerformer. Ingen annan produkt som vid ”normal” användning orsakar sådana skador är tillåten för försäljning. Om cigaretterna kommit ut på marknaden nu 2016 hade de aldrig godkänts till försäljning.

  Cigaretten är alltså en unik produkt, i motsats till exempel alkohol, skräpmat och andra mindre nyttiga produkter. Det finns ingen annan produkt, som är tillåten för försäljning, och som är så skadlig när den används på avsett sätt, dvs. inte bara vid överkonsumtion eller felanvändning och missbruk.

  Dessutom pekar flera studier på sambandet mellan rökning och andra droger. Idag anser många att tobak är en inkörsport till annat missbruk. Några anser att nikotinet påverkar belöningssystemet och att en rökare därför är mer mottaglig för andra substanser som påverkar samma system. Det finns även forskning som visar att en person löper större risk att börja med cannabis ju tidigare personen börjar använda tobak. Studierna visar att nikotin kan förstärka cannabis belöningseffekt. Nikotin kan alltså öka risken för ett cannabisberoende. Nikotin ökar även risken att bli beroende av alkohol. Vi måste alltså sätta in alla resurser på att se till att ingen ens börjar röka cigaretter.

  Ett bra steg är att våra skolor på Åland ska vara tobaksfria och det är numera vårt gymnasium. Det har framkommit under våra höranden att istället för en tobaksfri skola borde vi kanske införa en tobaksfri skoltid som de numera infört i Norge. Då skulle det gälla under hela skoltiden och även om eleven går utanför skolområdet eller är på praktik eller skolresor.

  Det är skrämmande att se reporter som ”Hälsa i skolan” och se att det är så många som testat på olika droger. När man får höra att eleverna idag har en rätt liberal syn på Cannabis då blir man rädd. Vad jag har förstått kan skolan inte begära urinprov, om eleven är påverkad i skolan, utan de måste ringa till ringa polisen vid misstanke.  Om man är full och hög på skolan kan man inte göra någonting i dagsläget, mer än att läraren kan skicka hem eleven en dag men sedan är eleven välkommen tillbaka nästa dag. Det låter orimligt i mina öron. Nog måste man väl ta tag i problemet och sätta in alla insatser som finns på en gång eller? Jag har förstått att de kan ha frivilliga avtal och kontrakt. Men det spelar ingen roll om du bryter kontraktet för det blir ingen konsekvens.

  Jag anser det väldigt viktigt att upplysningsverksamheten fortsätter och kanske även utöka den mot dagens nivåer. Nu är det lite oklart hur denna verksamhet kommer att fortsätta, som det verkar med denna lagstiftning. Det är ändå 25-35 personer på Åland som varje år av rökning.

  I och med den nya lagstiftningen kommer det att införas att de som säljer tobak ska göra en anmälan om att de säljer tobak. Jag är i allmänhet emot all extra anmälan som påförs näringsidkare överlag då jag tycker att det gått en lätt inflation i dem och bara blir fler och fler, men i det här läget kan jag faktiskt se nyttan med en anmälan. Om det kommer att kosta mellan 50-100 euro att anmäla att man säljer tobak så tror jag att det kommer att innebära att många kommer att sluta sälja tobak vilket är bra och rätt väg att gå. Det kommer helt enkelt inte vara värt besväret att sälja tobak som du egentligen inte tjänar några pengar på att sälja som näringsidkare utan något du gör mera som en tjänst för dina kunder.

  Det har också varit väldigt många diskussioner om åldersgräns för de som säljer tobak och att det är något vi i framtiden borde införa. Jag tror egentligen inte att det är ett problem på Åland med många personer sextonåringar som idag säljer tobak. Jag tror att ställen som säljer tobak där det inte finns äldre som kan övervaka kommer att minska drastiskt när anmälningsavgiften införs. Det är dock något jag tycker att ska utredas om det skulle ställa till problem för sommarjobbare att få jobb. För jag vill inte stänga de få dörrar som finns för ungdomar idag att få ett sommarjobb, men jag vill inte heller att unga ska kunna få tag på tobak.

  Något som är konstigt är dock att det saknas straffpåföljd överhuvudtaget om man säljer till en minderårig idag. Det kanske är det största problemet och jag tror att det borde övervägas att införas.

  Förbud mot tobaksrökning på allmänna platser som entréer, busshållsplatser och lekplatser tycker jag att vi snart kan införa.

  Något som denna lagstiftning däremot reglerar är smaksatta e-cigaretter och de kommer nu att förbjudas.

  Med smaker på e-cigaretternas rökvätskor, som bubbelgum, kola, popcorn med smör, coca-cola och kakdeg tyder på att tillverkarna riktar in sig på ungdomar. Unga personer, inte minst unga kvinnor, som röker e-cigaretter avbildas ofta i reklamen. Många experter anser att e-cigaretternas entré kan göra det svårare att minska tobaksbruket inte bara bland ungdomar utan i samhället i stort. Nästan alla stora tobaksbolag tillverkar och marknadsför i även e-cigaretter idag. E-cigaretternas likhet med vanliga cigaretter riskerar att göra det svårare att hålla på rökförbudet i rökfria miljöer. Vissa påstår att e-cigaretter hjälper vid rökavvänjning, men med denna lagstiftning stänger vi inte den dörren att använda icke smaksatta e-cigaretter, utan vi stänger den dörren som många ungdomar använder sig av; smaksatta e-cigaretter.

  Undersökningar i flera länder har visat att det framförallt är unga som röker smaksatta vanliga cigaretter också. Den dörren kommer att stängas för alla år 2020 då den lagstiftningen kommer att träda i kraft.

  I genomsnitt förlorar varje rökare tio år av sitt liv. Rökare har i genomsnitt 8 dagar mera sjukfrånvaro än icke-rökare och om en rökare i snitt röker 5 cigaretter per dag så kostar det samhället mycket i form av förlorad arbetstid.

  Att minska rökningen genererar vinster för såväl individen som samhället så allt vi kan göra för att underlätta för individen att sluta eller att inte börja röka är rätt väg att gå.

  Man kan ju dock fundera på varför vi ska hålla på med åldersgränser, rökförbud på allmänna platser mm. Det vi borde göra är att förbjuda tobak helt och hållet eller hur?

  Talman! Vi vill ha Åland till en tobaksfri zon till 2040, men varför vänta så länge? 

  Ltl Runar Karlsson, replik

  Herr talman! Nu har regeringen kommit med ett lagförslag om att begränsa tobaksanvändning och förslaget har nu behandlats i utskottet. Det här lagförslaget är helt tandlöst, det kommer egentligen inte att betyda någonting. Men nu stiger regeringsmedlemmarna fram i talarstolen och säger att ”vi måste göra mera, det är så farligt, det är så skadligt” och det håller jag fullständigt med om. Varför i herrans namn (ursäkta herr talman) har man inte gjort mera än vad man har gjort?

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack, talman! Det huvudsakliga syftet med att öppna lagen nu var att införa Europeiska unionens nya tobaksdirektiv. Jag vet att man tittar på vad som händer i öster och väster. I Sverige har man en remissrunda om de olika delarna. Vi kommer att se en förändrad och ytterligare en ny lagframställning så småningom.

  Ltl Runar Karlsson, replik

  Herr talman! Ja, ja, det eviga väntande, det eviga utredande och det eviga tittande på andra länder. Regeringen har trots allt suttit i 6-7 månader nu och haft det här lagförslagspaketet i sin hand och hade kunnat implementera mycket mera strikta regler för att minska tobaken. Sedan hade man ändå kunnat återkomma med ett nytt förslag som skulle göra det ännu bättre efter att man hade tittat på andra länder. Men det är alltid det eviga väntandet, det eviga utredandet. Man talar ständigt om att vi måste göra mera, men vi ska vänta och se. Här har man haft lagförslaget på sitt bord. Varför håller man på att utreda och inte gör någonting?

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack, talman! När det gäller till exempel balkongrökning så ligger det just nu i grundlagsutskottet, så det finns verkligen orsak att vänta och se vad det kommer att bli med det. Det finns verkligen en nytta med att en större massa tittar och överväger vilka konsekvenser det kommer att ha att införa vissa regleringar. Jag tycker att det är klokt att införa det som EU kräver nu och sedan ta tillfället i akt och göra en riktigt bra lagstiftning när vi öppnar den igen.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl John Holmberg, replik

  Tack, herr talman! Ett stort varmt tack till ltl Holmberg-Jansson. Det känns tryggt att ÅHS har en styrelseordförande som besitter så mycket kunskap om det här viktiga ämnet. Det känns bra.

  Rökning på allmänna platser som vid entréer nämns och det är ett stort problem. Den passiva rökningen är kanske ett lika stort problem som rökningen i sig för det drabbar alla och envar.

  Det finns en motion i dag som är inlämnad till staden som syftar på att göra hela området kring Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, grundskolan Övernäs högstadium och Idrottsparken till ett enda rökfritt område. Ltl Holmberg Jansson nämnde också problemen med rökning i skolan. I dag har skolledningen ett ganska tandlöst verktyg att jobba med eftersom eleverna bara kan gå över en liten gräns och så kan de stå där och röka på rasterna. Det är ett problem som man jobbar med. Hoppas att vi kan hitta en lösning på det.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack, talman! Under hörande har det kommit fram att det är ett problem att man går över gränsen på skolområdet och då är det okej att röka. Om man skulle införa en tobaksfri skoltid så skulle man komma runt problemen ganska direkt. Då är det inte okej att under skoldagen använda sig av några slags tobaksprodukter. Det har framkommit att man kanske snusar i stället för att röka. Det står faktiskt att skolan ska vara tobaksfri och det ska inkludera även snus.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Tack, talman! Jag blir glad av att höra det kompakta motståndet mot rökning i samhället. Det är någonting som vi måste hjälpas åt med.

  Jag citerar direkt ur betänkandet: Enligt utskottet finns det även skäl att överväga införandet av bestämmelser som reglerar exponering av tobaksprodukter och tobaksrelaterade produkter samt att överväga att införa bestämmelser som förbjuder minderåriga personer att sälja tobak eller relaterade produkter.Min enkla fråga är; vad är detta att överväga? Är inte detta något som fullständigt självklart borde ha ingått i tobakslagen? Eftersom det inte gjorde det till följd av bristande beredning så borde det i varje fall ha hanterats av utskottet efter den inledande remissdebatten. Vad ska man överväga?

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack, talman! När det gäller att införa en åldersgräns så har det kommit upp vissa farhågor att vi kommer att stänga dörrar för ungdomar, framförallt ute i skärgården, att få sommarjobb. I mitt anförande lyfte jag att man ska se om det verkligen är ett problem. Jag tror att det kommer att rensa ut sig av sig självt. De kiosker som har sålt tobak i dag kommer inte att fortsätta att sälja tobak eftersom det kommer att vara för dyrt, det är inte ens värt besväret att sälja tobak.

  När det gäller exponering så är tobaksprodukter undangömda redan idag, framförallt hos de stora kedjorna som S-Market, Kantarellen och Mattssons i Godby. Men de mindre försäljningsställena har tobaksprodukter synliga. I betänkande lyfte vi att vi verkligen ska se över det och eventuellt införa åldersgräns för att sälja tobaksprodukter.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Tack, talman! Förde man i utskottet ett resonemang kring möjligheten att införa detta rätt upp och ner nu? Jag ser att man ska följa EU-direktiv och det ena och det andra. Någon som redan har infört åldergräns är till exempel Finland, där har man verkligen arbetat hårdare än vad vi har gjort och vi har lagstiftningen i våra egna händer. Hur noga förde man i utskottet ett resonemang kring just möjligheten att, när lagen väl är öppnad, strängera den så mycket som man bara någonsin kan? Nu känns det som om man inte har gjort någonting åt den annat än att rätta några kommatecken. Man kunde ju så uppenbart sig att det fanns brister.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack, talman! Vi förde diskussioner, men utskottet kom överens ganska snabbt att vi inför det som tobaksdirektivet kräver. Vi såg ganska snabbt att det finns flera olika saker som vi behöver titta mera på och ha mera kunskap om innan vi inför dem. Med detta kände i alla fall jag mig väldigt trygg, att veta att det kommer att komma när lagen öppnas upp på nytt.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Göte Winé, replik

  Tack, herr talman! Även jag vill ställa mig i ledet för att tacka ltl Holmberg-Jansson för ett bra anförande.

  Ledamoten nämnde gymnasieskolorna och att det bara fortsätter och ingenting händer. Jag har hört, men det kan ha ändrats, att de som går i yrkesgymnasium ska ha en plan att gå till missbrukarvården. Man hanterar maskiner. Jag har tidigare haft diskussioner med skolan om detta. Eftersom eleverna hantera maskiner som kan vara farliga så kräver skolan det. Men detta kanske är något som har ändrats? Var har uppgifterna kommit ifrån? Om det är på det viset så är det verkligen anmärkningsvärt. Jag hoppas att man ser på detta omedelbart.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack, talman! För att besvara ltl Winés fråga så kan jag tyvärr inte svara på det mera än att jag har fått den här informationen i utskottet. Jag anser att om det är på det viset så hoppas jag att vår utbildningsminister, tillsammans med skolorna, snart tar tag i det. Precis som det är på en arbetsplats om man märker att en person har problem så sätter man in och slår på alla stora trummor och har trepartsmöten och kopplar in missbrukarvården så att personen i fråga får hjälp så tidigt som möjligt.

  Ltl Göte Winé, replik

  Tack, herr talman! Ja, vi är rätt eniga där, mera resurser in tidigt. Ltl Holmberg Janssons anförande var också bra när det gäller tobaken, nikotinets betydelse och vilka konsekvenser det kan få. Man ska verkligen gå in från så många håll som möjligt och göra att det blir svårt att hantera. Om man tänker tillbaka en tid så hade man i högstadiet ett ”rökberg”. Tack och lov så har vi inte det längre.

  Vi måste även jobba inom gymnasialstadiet och få bort rökningen.

  Nu pratar vi tyvärr också om narkotika. Vi måste verkligen se vad vi kan göra. Om myndigheterna säger; ”det är väl inte så farligt”, då är vi helt ute på fel spår.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack, talman! Jag känner i alla fall att det finns väldigt mycket olika verktyg just nu för att komma till bukt med ungdomsrökning. Man inför en tobaksfri skola, man har tobaksfri DUO och tobakskampen. Det finns en hel del olika åtgärder, det gäller bara att vi använder dem på rätt sätt.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Tage Silander, replik

  Herr talman! Jag tänker fråga angående förbundet att sälja till personer som är under 18 år. Där finns också ett straffstadgande, man kan dömas till böter. Det står också här, enligt andra paragrafen, att man inte får inneha tobaksprodukter om man är under 18 år och till den delen hittar jag inget straffstadgande eller några följder om man skulle bryta mot det. Behöver det då finnas där överhuvudtaget eller är det bara för att markera att vi vill nog inte ni ska ha tobaksprodukter, men vi gör nog ingenting åt det. Hur har utskottet resonerat här?

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Herr talman! Vi har faktiskt inte diskuterat det speciellt mycket i utskottet. Min reflexion är att om man en gång öppnar upp lagen en gång till så kanske man ska titta på de olika detaljerna.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Igge Holmberg

  Tack, herr talman! Jag vill tacka utskottet för den goda början på frågan om hur man ska minska tobaksrökningen bland befolkningen.

  Det är en vana som är väldigt dyr för samhället, många hundratals tusen euro används för att lindra effekterna av dem som röker väldigt mycket.

  Det jag vill påpeka är att vi trots det goda arbetet inte nådde hela vägen fram. Visst, vi har tagit de beslut som direktivet kräver, och vi har gått lite framåt. Men vi kunde gjort mer.

  Texten pratar ganska luddigt om hur det kan ”finnas motiv för att göra en översyn av de bestämmelser som avser att skydda mot passiv rökning”. Här hade vi kunnat göra mycket mera. Jag hade gärna sett att vi uppmanat regeringen att helt enkelt förbjuda rökning i bilar med barn i. Men detta skulle vara för svårt att övervaka fick vi veta. Det tror jag inte på en sekund.

  Om vi helt bortser från vikten av det normativa i lagstiftningen. En lag säger att samhället tar detta på allvar och det är inte okej att röka med barn i bilen. Men det kan ju inte vara svårare att se att en person röker i en bil med barn än att se att en person talar i en telefon. Det ena har vi lagstiftning för, och så sent som för ett par veckor sedan läste jag i tidningen att en person också blivit dömd för det. Här tycker jag att vi ska ta steget fullt ut.

  En annan sak som är bra att det finns med i ordalydelsen i texten, även om den också kunnat vara starkare formulerad, är att vi ser framgångarna i skolan med att skapa tobaksfria områden. Nästa steg blir att ta fram förslag om en helt tobaksfri skoltid. Då kan man inte bara gå utanför skolområdet för att slippa röka. Då blir det även normalt att inte ha cigaretter på skolresor, på praktik och andra evenemang som hör till skoltiden. Igen, lite starkare ordalydelse, för att skapa den norm som samhället vinner på. Och som individerna som inte börjar röka vinner på. Tack.

  Minister Wille Valve, replik

  Tack, ltl Holmberg. Jag vill tacka ltl Holmberg för flera konstruktiva och visuella inlägg i tobaksdebatten.

  Jag har precis fått upp grundlagsutskottets betänkande från finska riksdagen. Man tar ställning till just en fråga som ltl Holmberg lyfte upp, dvs. förbudet att röka med barn i bilen. Det finns en del märkligheter i det förbundet, det ska sägas rakt ut. Ett av dem är att det inte är polisen som övervaka förbudet utan det är faktiskt kommunerna. Det skulle vara de 16 åländska kommunerna som skulle övervaka det som en del av barnskyddsprocessen. Sedan finns det också en åldersbegränsning på 15 år. Det är tydligen fritt fram att röka i bil med barn som är mellan 15 och 18 år, men under 15 år är det inte tillåtet och det är kommunerna som övervakar detta.

  Från landskapsregeringens sida är vi glada med att vi väntade med just denna bestämmelse med tanke på hur behandlingen har fortskridit.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Tack, herr talman! Här, om någonstans, skulle man kunna ta självstyrelsens möjligheter till att göra en bättre lag. Att vi sedan inte behöver 16 kommuner är en helt annan sak.

  Minister Wille Valve, replik

  De facto håller jag med ltl Holmberg. Om Åland någon gång skulle gå in för ett sådant här förbud så är det rimligt att göra det just såsom ltl Holmberg har pläderat för, dvs. att det skulle vara en ordningsfråga och inte en fråga för våra 16 kommuner.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Runar Karlsson, replik

  Herr talman! Jag stöder ltl Igge Holmbergs åsikter att man borde ha gjort mera. Tyvärr har jag inte speciellt stort inflytande i regeringen, däremot borde ltl Igge Holmberg ha ett betydligt större inflytande. Det är lite sorgligt då att inte det inflytandet har fått synas i lagförslaget.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Tack, herr talman! Jag tog upp det här och jag kämpade rätt så hårt för det i utskottet. Jag fick inget stöd, inte från mitt eget parti och inte från ltl Runar Karlssons partikollega heller. Så tyvärr, det var nog bara jag som var helt hård med att vi borde ha det här förbudet i lagförslaget.

  Ltl Runar Karlsson, replik

  Herr talman! Det var ju synd att jag inte satt med i utskottet för då hade ltl Holmberg fått stöd för det.

  Tobaksrökning är så oerhört skadligt. Man har pratat om att 25-30 personer dör årligen pga. rökning, men jag vill påstå att det är nästan dubbelt mera om man jämför statistik med andra länder. Om tobaksrökningen skulle vara en ny företeelse idag så skulle man aldrig ha tillåtit det, inte i bilar och ingenstans, man skulle helt enkelt totalförbjuda tobaksrökning. Det är ännu värre än om man utsätter andra och barn för den här farliga röken. Det kan medföra att barnet dör på grund av andra personers åtgärder.

  Vi, som inte tycker om att man ska röka så mycket, får väl kämpa vidare.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Tack, talman! Nu ska jag inte vara en så stor hycklare att jag står här säger att jag vill förbjuda rökning fullständigt. Jag tycker själv om att röka en pipa eller en cigarr då och då. Men grejen är att om alla människor skulle röka som jag gör, dvs. kanske 10-12 gånger i året, då skulle det vara helt okej med tobaksförsäljning precis var som helst. Men det finns faktiskt de som röker hela tiden och den sortens beroende måste vi jobba för att få bort från samhället för det kostar alldeles mycket, både för individerna och för samhället i stort.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl John Holmberg

  Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, att kampen mot tobak är ett aktuellt och viktigt arbete ämne märks genom att det i vår omvärld händer mycket och på flera fronter, speciellt i det förebyggande arbetet.

  I social- och miljöutskottets betänkande finns speciellt två punkter, vilka även jag ser som extra viktiga i arbetet mot en tobaksfri zon 2040.

  Den första punkten är det förebyggande arbetet. Det råder inget tvivel om att det är enklare och mer kostnadseffektivt att motivera någon till att inte börja röka, än att försöka få någon att sluta med rökning. Därför är projekten Tobakskampen via ÅHS och Vision Nolltolerans via Folkhälsan viktiga verktyg gällande upplysning kring det förebyggande arbetet. Till detta ska även läggas Tobaksfri Duo, som till hösten införs i åk 6 i stadens samtliga skolor. Här får vi hoppas att alla åländska skolor hakar på.

  Det är idag fastslaget att tobaksrökning är en inkörsport till droganvändning vilket gör det preventiva arbetet än viktigare.

  Den andra punkten är passiv rökning. I Finland har landets största hyresvärd infört förbud mot balkongrökning. Fler och fler arbetsplatser blir rökfria och till Mariehamns Stad har nyligen inlämnats en motion som går ut på att alla stadens idrottsanläggningar ska vara rökfria zoner samt hela skol- och anläggningsområdet kring Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Idrottsparken. 

  Den passiva rökningen skapar irritation i dubbel bemärkelse och den har även en vetenskapligt belagd inverkan på folkhälsan. Här finns mycket att göra. Vi får hoppas att askkopparna som idag hänger utanför entrén till lagtinget är ett minne blott efter renoveringen.

  Det har hänt mycket de senaste 20 åren när det gäller rökning. Vem kunde då tro att rökning på flyg och färjor inte skulle vara tillåtet och att rökning på restauranger, nattklubbar och barer skulle vara otillåtet?

  Det finns fortfarande jättemycket att göra. Jag är helt övertygad om att om vi tar hyfsat stora steg framåt så kommer vi inom de närmaste tio åren att ha en helt annan syn på rökning i vårt samhälle.

  I övrigt tycker jag att social- och miljöutskottets betänkande är riktigt bra. Tack.

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman! Ärade ledamöter, då har vi lagen här en andra gång. Förra gången blev det kanske ett litet missförstånd när jag som gruppordförande tog upp själva proceduren kring den här lagen.

  Jag tänker börja med att förtydliga att vi inom Åländsk Demokrati håller på att göra en ny version av vårt partiprogram och där vi kommer att skriva in att vi stöder policyn om tobaksfritt Åland år 2040. Så långt är vi helt överens. Vi var väl dessutom de första som faktiskt talade för att godkänna de elektroniska cigaretterna med tobakssmak. Så långt är vi också helt överens.

  När det gäller de andra smakerna så kan jag nämna att det i Portugal finns det en smak med nationalbakelse. Det är som om vi skulle ha Ålandspannkaka som smak, men det tycker jag och ni andra är att gå för långt.

  Orsaken till att jag i det första anförandet var kritisk berodde på att minister Valve hänvisade till ett direktiv på 3,5 sidor. Jag tyckte att det var lite långt för oss, vi ska inte behöva läsa så långa dokument.

  Orsaken till att jag sedan i följande debatt när det gällde vindkraften anmälde att jag ville bordlägga berodde på att det hänvisades till ett direktiv på 70 sidor. Detta var bakgrunden. Minister Perämaa undrade om det var hans kort anförande som var orsaken, men det var det inte. Jag meddelade honom också personligen att det inte var det som orsaken, utan det var hänvisningen till det långa direktivet.

  Det som jag då tog upp i detaljerna, och jag undrar hur man har resonerat sedan i utskottet, är att det är förbjudet att inneha tobaksprodukter om man är under 18 år, men det finns inte några sanktioner. Så är det fortfarande. I min värld skulle det väl vara bättre att införa böter och kanske t.o.m. konfiskation av en e-cigarett, då är det redan ett litet kännbart värde. Har utskottet eller varför har utskottet inte diskuterat det?

  Det andra som jag påpekade här, och som jag inte har sett någon ändring på, är begreppet importörer. Vad menar ni med importörer? Är det en som köper från Helsingfors, Stockholm eller Kina? Vad är importör i det här sammanhanget? Egentligen ska det vara utanför EU men det där är lite flytande.

  En sak roade mig, det talas om § 2 ba när faktiskt § 2c är ledig. Varför använder ni inte § 2c när den är ledig?

  Några ställen talas det om "i enlighet med gällande riksbestämmelser". Borde man inte ha en hänvisning till exakt vilken lag det gäller? Vi ska ju skriva lagarna så att gemene man kan läsa lagen och förstå den. Jag förstår inte när man bara hänvisar till rikslag och inte säger vilken rikslag det är frågan om. Har ni diskuterat att man kunde precisera till vilken lag det gäller?

  Jag nämnde § 5a som egentligen innehåller två olika saker. Först diskuterar man vad tillverkare och importörer ska göra och sedan finns det en massa förbund. Varför inte spjälka upp den i två paragrafer så skulle det vara mycket lättare för gemene man som ska kunna läsa den här.

  En annan dimension är hur man ska minska rökningen. Vi har talat om var man får röka, förbudsområden och den typen och då kommer vi in på balkongfrågorna som är ganska känsliga.

  Det finns ju andra sätt att minska tillgängligheten. I mitt anförande var jag inne på försäljningsplatser och försäljningstider. Jämför man med Frankrike och Portugal så kan man köpa alkohol sju dagar i veckan. Här får man köpa alkohol bara vissa dagar och på vissa platser. Om man tänker sig att man begränsar exponeringen i affärerna så kan man säga att man säljer fram till ett visst klockslag och inte alla dagar. Har utskottet funderat och diskutera detta? Man skulle göra restriktioner den vägen för att minska konsumtionen och inte förbjuda i bilar eller sådana sätt. Det skulle vara intressant att veta om utskottet har diskuterat de här frågorna.

  Som sagt, vi är för ett rökfritt Åland 2040, frågan är bara hur? Tack, herr talman.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Tack, herr talman! Jag skulle vilja informera ltl Toivonen att det förväntas att ni ska läsa hela förlagan. Det kan inte vara utskottens roll att vara ordbok åt ltl Toivonen?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Den där kommentaren berörde inte utskottet, utan det gällde ministerns framställning och om ministern hänvisade till ett dokument på 3 sidor eller 70 sidor. Det känns märkligt att man måste läsa igenom 70 sidor för att hitta vad ministern grundar sig på.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Tack, herr talman! Det må så vara, men det är bakgrunden till lagförslaget.

  När till exempel förordningen för kvinnovåld kom så kom det också en bok på 80 sidor. Man läste den om man var intresserad av ämnet. Vårt arbete går ut på att läsa en massa dokument vare sig man är intresserad eller inte och därför har de flesta partier människor som sysslar med olika saker.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Jag tror att ltl Igge Holmberg har missförstått mig. Det är inte frågan om intresse, utan att man t.ex. säger att den här lagen inte behöver granskas i EU tack vare detta direktiv på 70 sidor. I det fallet tycker jag att det är viktigt att säga; ”okej, det är artikel 47 exempelvis”.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Minister Wille Valve

  Talman! Tack till social- och miljöutskottet för ett gott arbete och ett gott samarbete. Jag vill också tacka för en bra debatt som dessutom resulterade i ett enigt betänkande från social- och miljöutskottet. Tack landskapsregeringen för stödet för strängering i förhållande till direktivet. Det är ju faktiskt det som det är frågan om. Vi verkställer direktivet och vi strängerar tobakslagen visavi smaksatta e-cigaretter.

  Landskapsregeringen delar långt utskottets synpunkter, särskilt vad gäller vikten av det förebyggande arbetet framåt.

  I dagens debatt har ytterligare förslag lyfts på strängeringar, bl.a. har vi diskuterat att införa förbud mot rökning i bilar med barn under 15 år, dvs. den modell som Finland har gått in för. Där föreslår man att kommunerna ska övervaka det. Man tänker sig att detta kommer att ske naturligt via barnomsorgen och liknande och inte som en sorts ordningsfråga.

  Frågan om balkongrökning har också tagits upp, den frågan behandlas fortsättningsvis och den frågan har lett till en fördröjning av behandlingen i riksdagen. Vi vet fortfarande inte var social- och miljöutskottet landar i finskan riksdagen. Det som dock finns publicerat är grundlagsutskottets betänkande och övervägande om bilrökning och balkongrökning. Jag rekommenderar var och en att läsa, det är mycket belysande.

  Exponering, som har nämnts, är delvis genomfört på Åland av de stora kedjorna. De som inte har genomfört detta är de små butikerna; Vårdöbutiken, Getaboden osv. Jag kan tycka att det är lite intressant att ett parti som Åländsk center vill förbjuda exponering rakt av utan att överväga konsekvenserna för landsbygdsbutikerna på Åland. Landskapsregeringen värna dem för sin del.

  Vi har diskuterat en hel del om åldersgränserna. Jag vet att utskottet har fört mycket resonemang också. Vi kan notera att det saknas en straffkonsekvens vilket ltl Silander nämnde tidigare. Men även i den nya finska tobakslag, där man har infört en åldersgräns, finns det inte någon straffkonsekvens. Jag är personligen skeptisk till den här typen av regleringar. Jag anser att det bör det finnas en tydlig straffkonsekvens.

  Vi har också diskuterat ÅMHM och anmälningsavgiften. Till grund för landskapsregeringens överväganden är att tobaksförsäljning inte är vilken verksamhet som helst. Det är bra att ha kontroll på vem som säljer tobak på Åland, och det har faktiskt ingen myndighet i dag. ÅMHM har inte kontroll, de har tillsynen, men ingen anmälning och därmed har de inte någon uttömmande lista över vem som säljer tobak. En engångs anmälningsavgift för den som vill sälja tobak är enligt principen att det ska kosta att sälja tobak. Det är inte vilken vara som helst. Politiken bör vara utformad på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till försäljning av tobak samt att tillsynen kan bedrivas på ett så effektivt sätt som möjligt.

  Landskapsregeringen ser verkställandet av direktivet och strängeringen av e-cigaretter som en början på ett större arbete under den här mandatperioden. Det är viktigt att vi följer med hur man verkställer de åtgärder som nu föreslås både väster och öster om oss och huruvida åtgärderna hade den effekten som de avsågs ha. Tack för ordet.

  Ltl Mikael Lindholm, replik

  Tack, herr talman! Tack minister Valve. Jag kunde inte undgå att höra att jag fick en pik och jag måste i alla fall besvara den.

   Jag kan för min del inte se att det skulle vara ett bekymmer för små butiker att ha cigarretter dolda så att de inte syns. De kan finnas i disken istället för fritt exponerade som nu. Jag ser inte det som något bekymmer. Kanske ministern har frågat de mindre butikerna om de ser det som ett bekymmer? Är det på det viset så är det en annan historia.

  Minister Wille Valve, replik

  När vi har tittat på hur man i världen föreslår att exponering får genomföras på olika sätt så finns det light versioner, heavy versioner och så finns det versioner som är ganska byråkratiska. I den finska lagen föreslog man exempelvis ett förfarande där man i detalj reglerade huruvida den som saluför cigaretter får visa en katalog innehållande cigaretter till kunden eller inte. Landskapsregeringens preliminära bedömning var att åtminstone denna modell var något otymplig med tanke på den åländska verkligheten. Men landskapsregeringen har beredskap att återkomma med mera analyserade och mera avvägda åtgärder i den här riktningen.

  Ltl Mikael Lindholm, replik

  Tack, talman! Tack minister Valve. Det låter bra att ni i alla fall överväger det. Jag anser att förbudet kunde ha trätt ikraft redan nu. Eftersom vi har egen behörighet på lagstiftningen så hade vi kunnat skapa ett eget regelverk. Det viktigaste är att tobaken inte exponeras. Hur man sedan kan tala om vilken tobak man har till försäljning är sedan en fråga som borde kunna gå att lösa. I små butiker brukar de vara ganska kreativa på att hitta lösningar på problem.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Torsten Sundblom, replik

  Tack minister Valve som tog upp de saker som jag tänkte gå upp och prata om.

  Det är viktigt att följa med vad som sker i omvärlden. Det kan vara klokt att göra det ibland så att vi kan sätta ribban på ungefär samma nivå. Det kan vara väldigt klokt att följa med vad som sker öster och väster om oss.

  Minister Wille Valve, replik

  Jag instämmer långt med ltl Sundblom. Både öster och väster om oss finns många nydanande idéer i rullning. Vi kommer att dra stor nytta av de lärdomar som kommer under de närmaste månaderna.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

  Remiss

  2        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015

  Landskapsregeringens svar RB 1/2015-2016-s/

  Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016

  Ärendet avförs efter beslut idag i talmanskonferensen. Ärendet ska sambehandlas med ärendet nr 12 Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2015. Ärendet upptas till behandling den 30 maj 2016.

  För kännedom

  3        Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om vägtrafik

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2015-2016

  Landskapsregeringens yttrande RP 9/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 9/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.5.2016.

  4        Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald

  Landskapsregeringens yttrande RP 3/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016

  5        Godkännande av ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald

  Landskapsregeringens yttrande RP 10/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016

  6        Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning

  Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016

  7        Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning

  Landskapsregeringens yttrande RP 8/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 8/2015-2016

  8        Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning

  Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016

  Ärendena 4-8 upptas till behandling vid nästa plenum.

  9        Produktionsstöd för el från vindkraftverk

  Finans- och näringsutskottets betänkande LKU 11/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.5.2016.

  10      Förslag till första tilläggsbudget för år 2016

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 10/2015-2016

  Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016

  Budgetmotioner BM 29-52/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.5.2016.

  11      Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2016

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2015-2016

  Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016.

  12      Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2015

  Landskapsregeringens redogörelse RS 3/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016.

  13      Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2015-2016

  Ltl Runar Karlssons m.fl. lagmotion LM 2/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016.

  14      Ändring av kommunallagen

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2015-2016

  Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016.

  15      Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2015-2016

  Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 3/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016.

  16      Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2015-2016

  Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 3/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016.

  17      Anläggande av rondell

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2015-2016

  Ltl Harry Janssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls idag klockan 14.15. Plenum är avslutat.