Servering av alkoholdrycker

Lagförslag LF 14/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagstiftningen om servering av alkoholdrycker ändras. Till landskapet hör lagstiftningsbehörighet i frågor om servering av alkoholdrycker. Nu tillämpas bestämmelser om detta som finns i rikets alkohollag (FFS 1143/1994), vilken dock i riket har ersatts med rikets nya alkohollag (FFS 1102/2017). Ålands lagstiftning föreslås anpassad till den nya rikslagen med vissa avvikelser. Samtidigt föreslås förenklingar och ändringar av såväl bestämmelserna om till-stånd som av bestämmelserna om den förvaltning som regelverket förutsätter.


Åtgärder