Enda behandling

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

 • Ärendet bordlades vid plenum den 12 april 2021. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. iskussion.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Anförande | 15:07

  Tack, fru talman! Tiden är i allra högsta grad en aspekt när vi pratar om vilka åtgärder som ska göras och när de ska göras för att säkra vår sjöfågelstams fortlevnad och då speciellt när det handlar om ejderns möjligheter till en framgångsrik häckning. Vi riskerar att inom loppet av bara några år tappa en hel generation ådor som fortfarande hör till den årgång som har chans att få ut åtminstone en ådunge som i häckningsålder kan ersätta hennes plats. I de häckningsområden där återväxten år efter år slutar i nollresultat så riskerar häckningen inom loppet av några år totalkollapsa då inga nya ådungar finns som kan återkomma till sina häckningsplatser. Jag anser att det är av högsta vikt att vi håller så många dörrar öppna för framtiden som möjligt för att kunna hantera denna problematik både effektivt och agilt.

  Vi har, fru talman, redan erfarenheter av att en dialog med EU-kommissionen riskerar att bli en långdragen process och där vi i det här fallet inte kan vänta oss ett svar kring möjliga aktiva örnbegränsande åtgärder förrän vi är för sent ute. Därför anser jag att det inte är det mest ändamålsenliga att vänta med att inleda med den dialogen först efteråt, att de passiva åtgärdernas resultat har utvärderats och presenterats.

  Efter måndagens debatt har jag gjort bedömningen att det är viktigt att denna dialog bör inledas omgående och parallellt med utförandet av de passiva åtgärderna. Vi bör inte stänga dörrar och vi behöver ge oss själva all tid som finns till godo.

  Då kan man fråga sig; varför har jag inte tagit upp detta i utskottet tidigare? Som jag tidigare sade så är det här någonting som har kommit upp under debattens gång. Jag skulle kunna välja att ta tillbaka det till social- och miljöutskottet, men det skulle innebära att fördröja processen ytterligare genom att återta ärendet. Därför har jag valt att testa frågan här i plenum istället.

  Så därför, fru talman, så föreslår jag en ändrad lydelse i utskottets betänkande under rubriken "Utskottets bedömning av situationen" på sjätte raden och gällande skrivning lyder som följer: "Parallellt kan enligt utskottet även en dialog inledas med EU-kommissionen om eventuella aktiva örnbegränsande åtgärder, såvida säsongens passiva åtgärder inte når önskat resultat".

  Jag föreslår att den skrivningen ändras till följande lydelse: "Parallellt bör även en dialog inledas med EU-kommissionen om möjliga aktiva örnbegränsande åtgärder. De aktiva åtgärderna ska kunna genomföras för att skydda flora och fauna ifall de passiva åtgärderna inte har nått önskat resultat". Tack, fru talman.


 • Tack, talman! Det här betänkande som vi diskuterar är väldigt bearbetat av social- och miljöutskottet, det kan jag intyga och det tror jag också att ledamoten Påvals kan intyga. Vi har gjort ett väldigt gediget hörande, hört de sakkunniga och vi har gått in i problematiken med sjöfågelstammen. Vi har tittat på olika verktyg som finns i existerande lagstiftning. Vi har gjort en redogörelse över de åtgärder som har gjorts, kanske framförallt passiva åtgärder vad gällde just ejderstammen men också vad gäller örnbegränsande åtgärder. Vi har gjort en redogörelse för fågelskyddsdirektivet och hur det ser ut och med vilka argument man kan åberopa olika typer av undantag.

  Och nu kommer alltså ledamoten Påvals upp och kommer på idén att vi ska skriva om det här, efter en debatt i lagtinget. Är det inte sakkunskap som vi ska basera oss på?


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 15:11

  Tack, fru talman! Det ska det absolut göra. Jag anser inte heller att vi behöver slösa mer tid än vi har på självaste dialogen. Jag tycker att vi ska testa frågan så fort det går. Jag har också tyckt det tidigare. Jag anser, som tidigare har sagts, att utskottets behandling har varit väldigt bra. Jag har varit väldigt nöjd med den. Den här frågan vill jag därför testa i salen för att se om intresset finns. Om det nu är så att salens majoritet motsvarar den vi har haft i utskottet så kommer vi att se det i omröstningen. Så det här är en fråga värd att testa. Jag anser inte att vi ska slösa mer tid än vi har på självaste dialogen i sig. Det ändrar ingenting i sak, det ändrar ingenting kring ifall vi ska använda aktiva örnbegränsande åtgärder eller när de ska göras. Det är enbart när dialogen med EU ska tas som detta handlar om. Jag vill testa den frågan helt enkelt.


 • Tack, talman! Jo, det ändrar saker, för om man anser att aktiva örnbegränsande åtgärder är aktuella redan nu så då har man gjort ett ställningstagande. Då har man gjort ett ställningstagande att de åtgärder som har gjorts och planeras att göras inte är tillräckliga, att vi har uttömt alla möjligheter och att vi nu måste gå till EU för att fixa den här situationen.

  Men i betänkandet så framkommer inte alls den typen av resonemang. Så det här ändringsförslaget kommer inte att bidra till en funktionell helhet av det här betänkandet överhuvudtaget, utan man gör en förhastad slutsats som kommer någon annanstans ifrån. Jag undrar; varifrån kommer den slutsatsen?


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 15:13

  Tack, fru talman! Jag ser inte det här som en fråga som egentligen ska hanteras blockpolitiskt utan även sakligt framförallt, precis som ledamot Holmström sade. Jag gör bedömningen att det inte ändrar frågan i sak. Jag gör bedömningen att de åtgärder som ska göras väljer vi själva. Men den tid det tar att driva den här frågan till EU kan vara förödande. Den tidslinje vi har där kan vara för lång för att vi ska hinna utföra någonting. Det står också i ändringsförslaget att de aktiva åtgärderna inte ska utföras innan de passiva åtgärderna har gett önskat resultat. Jag vill noga poängtera det. Jag säger ingenting om när de ska utföras, förutom det som står ifrån början. Jag säger bara att vi behöver inleda diskussionen och dialogen tidigare, för den i sig tar så lång tid och det är ingen idé egentligen att slösa tid på det.


 • Talman! Ledamot Påvals sade att det inte är så stor skillnad mellan de här, det ändrar inte i sak och det håller jag faktiskt med om. Det kan jag inte se. Jag tycker nästan att det blir ett svagare resonemangen än ett starkare. Jag skulle ha haft lite förståelse om man hade tagit tag i det och sagt att det måste göras, men här har man bytt kan till "bör" och eventuellt till "möjliga". Jag undrar om ledamot Påvals kan förklara mera hur han har tänkt med den här förändringen? Jag förstår inte. Det tycks bara vara politik i den här frågan nu.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 15:15

  Tack, fru talman! Nej, jag håller inte alls med om att det är politik i den här frågan. Det här klargör ju vad vi ska göra och när vi ska göra det. "Bör" är ett starkare ord än "kan", det är det. Jag vet att i utskottsarbetet så landar man ofta på enskilda ord.

  Samtidigt vill jag också framställa en skrivelse som omfattas av så många som möjligt. Jag har ett ärligt uppsåt med att vilja få min ändring godkänd i lagtinget. Om man skriver "möjliga aktiva örnbegränsande åtgärder" så är det fortfarande mer riktat till vilka som är möjliga i stället för "eventuella". Jag håller inte riktigt med om att skillnaden i styrka ska vara åt det hållet. Jag anser nog att detta är en kraftigare och mer klargörande skrivning.


 • Tack, talman! Jag håller faktiskt inte riktigt med om det här. Jag kan inte förstå skillnaden i det här. Med den första skrivningen som utskottet har kommit med så borde man kunna jobba vidare med den här frågan som den är nu. Jag förstår faktiskt inte varför man inte accepterar det enhälliga utskottsförslag som har kommit? Jag förstår inte riktigt varför inte Simon Påvals kan ta det? Möjligtvis kan man ta det tillbaka till utskottet, behandla det där och jobba fram en ordentlig förändring som alla kan acceptera. Jag förstår faktiskt inte det här.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 15:16

  Tack, fru talman! Det skulle vara ett alternativ att ta det tillbaka till utskottsbehandlingen, absolut. Men återigen är tiden också en aspekt. Jag tycker att det är av allra största vikt att vi får den här behandlingen färdig och därför tog jag beslutet att ta det i salen istället för tillbaka till utskottet.

  Det som ändrar i den här skrivelsen med mitt ändringsförslag så är tidslinjen som var och en sak ska utföras. Det som ändrar är ju i vilket skede vi tar kontakt med EU-kommissionen, inte i vilket skede vi utför aktiva åtgärder eller i vilket skede vi utför passiva åtgärder, utan i vilket skede som vi tar kontakt med EU-kommissionen för att konferera om möjliga örnbegränsande åtgärder. Det är ingen stor skillnad, det håller jag med Salmén om. Men en viss skillnad finns det och den tycker jag att är viktig.


 • Talman! Tack ledamot Påvals. Det är synd att det här kommer nu. Skulle vi ha haft upp det medan vi hade ärendet i utskottet så hade vi säkert kunnat diskutera oss fram och sett om vi hade kunnat få en enighet kring de här skrivningarna.

  Att det skulle spela någon roll för när man tar kontakt med EU-kommissionen med den nya skrivningen mot den gällande så där håller jag inte med, för det står ju parallellt. På båda ställen står det "om säsongens passiva åtgärder inte når önskvärt resultat". Så väl känner vi ju till den offentliga byråkratins kvarnar att inte kommer vi ändå att hinna inleda någonting innan den här säsongens häckning är förbi. Så såtillvida anser jag att redan nuvarande skrivning gör att vi kan komma i gång till hösten med en diskussion med EU-kommissionen.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 15:18

  Tack, fru talman! Tack ledamot Lindholm för den kommentaren. Jag håller med om att den liggande skrivningen kan tolkas så att man inleda diskussion nu, men jag har också hört dem som säger att det inte kan tolkas så. Det är just luddigheten i skrivningen som jag anser att skulle behöva åtgärdas. Jag tycker att det behövs ett förtydligande i vilket skede man utför de här passiva åtgärderna. För man kan tolka det som om man inte ska inleda dialogen med EU-kommissionen om aktiva åtgärder innan man har fått resultat av säsongens passiva åtgärder. Där känner jag att vi blir lite låsta ifall man tolkar det på det viset. Därför skulle jag vilja åtgärda det också och ge möjlighet åt landskapsregeringen att inleda dialogen nu direkt för att sondera terrängen med EU-kommissionen.


 • Tack, talman! När jag försöker dra mig till minnes hur vi resonerade i utskottet kring just skrivningarna om dialog med EU-kommissionen så orsaken till att jag tyckte att den här skrivningen som nu gäller var okej var att det tydligt framgick att det gäller det här årets häckningssäsong och om det inte skulle vända med det så då kunde man börja med det här. Jag räknade ut redan då att vi ändå inte kommer att hinna börja innan. Jag tror att det var bekvämare för vissa ledamöter i utskottet att man hade den skrivningen och det hade jag ingenting emot av den anledningen.

  Sedan om man sätter "bör" istället för "kan" och "möjligt" istället för "eventuellt" så det är i alla fall inte en så stor sak för mig så att jag vill att vi ska ta ärendet tillbaka till utskottet. Det enda som är säkert då är att det kommer att fördröja det som både ledamot Påvals och undertecknad vill nämligen att vi ska komma i gång.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 15:20

  Tack, herr talman! Jag håller helt med ledamot Lindholm om att vi inte ska fördröja processen ytterligare. Det är därför som jag tar det i salen istället.

  Vi har lite olika åsikter kring vad de här olika skrivningarna innebär. Jag tänker att det är lika bra att ta det i salen direkt och så får majoriteten avgöra den saken.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 15:21

  Tack, talman! Jag måste säga att jag är lite förvånad eftersom det här är ett initiativ som vi har jobbat med i utskottet i flera månader. Stor enhällighet har rått, vi har filat på varendaste en formulering och ett enhälligt utskott antog detta betänkande efter många arbetstimmar. Vi skulle ha kunnat klubba medborgarinitiativet redan i måndags och bekräftat det som 3 206 ålänningar har efterfrågat och gett en order till landskapsregeringen; okej, sätt igång med det här nu! Men nu har vi fördröjt det på grund av bordläggningen sedan i måndags. Ska vi ytterligare fördröja det med att också bordlägga denna kläm? I ärlighetens namn måste jag säga att jag tycker att det är lite slöseri med tid att bordlägga för att kunna ändra "kan" till "bör". Och nu när vi dessutom har hört att det inte innebär någon större förändring i sak, att det är det som är avsikten, så är jag ännu mera tveksam till detta.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 15:22

  Tack, herr talman! Jag har fått veta att det här inte kommer att fördröja processen ytterligare. Vi kommer att kunna klubba det här betänkandet idag och röstningen kommer att kunna genomföras idag. Det var precis just därför som jag valde att ta detta i salen för att vi inte skulle behöva ta det tillbaka till utskottet.

  Skrivningen ändrar ju saken i sak eftersom det ger landskapsregeringen möjligheter att kunna inleda dialogen tidigare än tills resultaten har kommit fram av de passiva åtgärderna. Så jag tycker inte att det är en så jättestor sak att dividera om. Det ger ju landskapsregeringen större möjligheter att bedöma när man inleder dialogen med EU-kommissionen. Vi vet alla vet att det är en utdragen process i många fall och absolut i det här fallet också i och med att det är en känslig fråga.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 15:23

  Ja, ledamoten Påvals, det är ju positivt till den delen att det bekräftar min bild också att landskapsregeringen har tagit bollen och börjar rulla på. Processen rullar vidare oberoende egentligen av vad vi säger här och nu i denna stund.

  De som lyssnar på oss måste nog börja undra vad vi håller på med ju längre just den här debatten drar ut.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 15:23

  Tack, herr talman! Bedömningen till varför vi bordlade det ärende, ledamot Valve, har ju också att göra med att jag hade fått intrycket att det var flera partier som hade önskat uttala sig men inte var redo förra gången. Jag ansåg också att det fanns ett mervärde i den saken.

  Jag hoppas att vi kan ta det här till omröstning nu och jag hoppas också att vi kan också klubba det här betänkande. Jag är väldigt stolt över att ha deltagit i den här processen. Detta är något som jag vill testa i salen, det är tekniskt möjligt och jag tog bollen.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 15:24

  Tack, talman! Bästa lagting och fågelvänner. Ett gott arbete i utskottet, det kan jag definitivt hålla med om. Det är ett bra betänkande.

  Ledamot Påvals ändringsförslag omkullkastar ingenting i betänkandet, tvärtom så förstärker det betänkandet. Ändringsförslaget handlar om att vinna tid. Tidsaspekten är faktiskt viktig här. Vi har möjligtvis kanske fem år på oss att vända denna mycket, mycket negativa trend gällande sjöfågelstammen.

  Då kan ett ord som "kan" bytas ut mot ordet "bör". Jag vet också, efter mina fem och ett halvt år i lagtinget, att den semantiken är väldigt viktig i ett utskott. Ett majoritetsblock vill sällan använda orden "bör" eller "ska" eller "uppmanas till" för det är att skriva någon på näsan och sätta onödigt tryck på. Man vill gärna ha en lite rundare skrivning som öppnar upp saker och ting. Det har jag förståelse för och det har jag själv varit med om.

  Här tycker jag att det finns en viss skyldighet, till dessa 3 206 undertecknare till detta medborgarinitiativ, att verkligen göra ett betänkande som är så kärnfullt och skarpt som det bara är möjligt. Det är en stor skillnad i om lagtinget önskar att landskapsregeringen verkligen tar bollen och inleder förhandlingar med EU-kommissionen i denna fråga nu eller om man gör det till hösten eller om ett år. Det är stor skillnad. Vi vet alla att det är en lång, lång segdragen process parallellt med att de passiva åtgärderna utförs, i stället för att vi inväntar resultatet av passiva åtgärder som kanske kan ta två år och sedan inleder en dialog med EU-kommissionen. Det är en väldigt stor skillnad. Jag tycker att den skillnaden behöver man inte politisera eller göra till någon form av blockpolitik. För mig och för mina kollegor i lagtingsgruppen så är det en självklarhet, det handlar inte om politik.

  Jag väljer att understöda ledamot Simon Påvals ändringsförslag. Tack, talman.


 • Tack, herr talman! Bästa lagting. Vi har här ett enigt betänkande från social- och miljöutskottet angående att medborgarinitiativ för att skydda sjöfågelstammen. Medborgarinitiativet samlade över 3 200 namnunderskrifter. Vad de andra 28 700 ålänningarna anser vet vi faktiskt inte. Det hade antagligen varit ganska enkelt för utskottet att skriva ett betänkande enbart med tanke på de 3 200 undertecknarna, men ett lagting måste se till hela Åland, alla ålänningar och då blir det svårare.

  Det föreföll lite i den inledande debatten att det främst var jaktintresserade eller ska vi säga naturintresserade som höll sina anföranden. Många vanligen aktiva talare lyste med sin frånvaro. Så även jag.

  Herr talman! Jag vet att några här, bland annat ledamot Nordberg, brukar skämta om att Åländsk Demokrati i alla fall inte är splittrad i en viss fråga i motsats till många andra partier. I denna fråga är nog också Åländsk Demokrati lite splittrat. Det finns självklart jägare som ser problemet och framförallt lösningarna mer ur jaktsynpunkt, vilket vi också kan ana oss till i medborgarinitiativet som enbart lyfter ändringar i jaktlagen, inget annat, vilket i alla fall utskottet har gjort på ett ansvarsfullt sätt.

  Men problemen i naturen kan ses ur olika synvinklar. Om jakten är den ena synpunkten så är kanske ornitologernas synvinkel eller djurvännernas synvinkel en annan. Det är inte så lätt alla gånger att få de här att samsas. Personligen jagar jag inte, men mitt matintresse gör att jag gärna tillreder vilt, däremot inte örn, mårdhund eller mink får jag väl tillägga.

  Jag uppnådde i tiden en så kallad 100-tomt-status, dvs. bongat 100 olika fågelarter på en tomt och då var örnen lika spännande som den första skarven.

  Herr talman! I denna problematik så tror jag ändå att minkar och mårdhundar inte åsiktsmässigt är något större problem. De är invasiva arter och de flesta accepterar att någon, dvs. jägarna, gör något åt detta problem. Problemen gäller nog ejdern och örnen och att de står emot varandra. Ejdern är Ålands landskapsfågel och jakten är en del av Ålands kulturarv eller en del av folksjälen också för en icke-jägare.

  Men örnen då? Vissa av oss minns kanske den tid då den var utrotningshotad och det enda exemplar man såg var den uppstoppade örnen på Lusse och man trodde som stadsgosse att man aldrig skulle få se en levande örn. Men även örnen är en symbol för många länder. Och även Åland har ju formellt haft örnen som sin symbol, även om den dubbelhövdade örnen kanske inte var en omtyckt symbol på Åland. Så det är inte bara en kamp mellan två fåglar. Det är en kamp mellan två symboler.

  Herr talman! När vi hade en intern diskussion kring denna fråga så var det enkelt att diskutera mårdhund och mink. Det fanns väl en sak som tillkom och det var möjligheten att kunna använda specialtränade hundar under en lite längre tid på året, framförallt ute i skärgården.

  När det gällde örnar så framförde jag frågan hur det är med ägg och bon. Ur etisk synvinkel är det ju bättre än att aktivt skjuta levande individer, men jag förstod att allt var lika otillåtet. Men ur etisk synvinkel måste det ju vara betydligt bättre att minska antalet bon än att skjuta en fågel av en art som lever i livslångt partnerskap.

  Herr talman! Vi kan även se i betänkandet att man prioriterar jakten på mink och mårdhund, men om örnarna ökar i antal så kommer de på sikt ändå att kunna slå ut ejdern. ”På sikt” kanske inte är mer än några år om vi denna gång ska lita på domedagsprofeterna.

  Som ekonom så konstaterar jag att man måste också vara realistisk och fråga sig; hur länge satsar jägarna tid och pengar på att jaga mink och mårdhund när sjöfågeljakten är borta? Måste våra tjänstemän så småningom börja jaga minken så då blir det dyrt. Jag antar att minister Höglund, som just nu inte är här men sitter väl på sitt rum och jobbar med omställningsbudgeten, håller med om att det kan bli dyrt. Men finner vi en lösning som inte accepteras av jägarna så hamnar vi kanske i den situationen. Och, ärligt talat, hur realistiskt är det att vi ska kunna skrämma örnen i längden med vår blotta närvaro ute i skärgården?

  Så till slut, bästa lagting, så har vi kampen mellan örn och ejder för oss fågelvänner, som någon nämnde. Hur ska människan se på det eller ska människan göra någonting åt det?

  Herr talman! Som ett litet, litet komplement faktiskt när vi hade vår interna diskussion så kom man på ett sätt att kringgå själva jaktförbudet. Åland kunde faktiskt kanske exportera örnungar till områden där man för mycket dyra pengar använder örnar för jakten, inte i jakten. Antagligen har väl EU något förbud också där, men det kunde framföras som ett alternativ i alla fall.

  Men, herr talman, det gladde mig i den förra debatten då jag hörde om ett klämförslag. Jag hoppades att det skulle vara ett nyanserat klämförslag som både ger mandat till att så fort som möjligt inleda en dialog med EU-kommissionen, för det kommer att ta tid, men även beakta dessa etiska problem så att de s.k. aktiva åtgärderna riktar sig kanske mot bon och ägg i främsta hand. Ett klämförslag som skyndar på en lösning som både jägare och ornitologer kan omfatta. Jag har läst det och jag kan omfatta det. Tack för ordet, herr talman.


 • Tack ledamot Toivonen. Jag skulle gärna ha ett litet förtydligande här. Förstår jag ledamot Toivonen rätt nu här, att ni i ert anförande vill förminska jägarnas insatser för att rädda sjöfågelstammarna? De facto så är det ju just jägarna som mest av alla lägger ner tid och resurser på detta.


 • Herr talman! Nu förstod jag inte frågan? Jag tror att ni missförstod det. För det är ju klart att det är jägarna som lägger ner en massa tid och det är det som jag är orolig för. Hur länge gör de det om de inte ens har moroten till vårfågeljakten? För det kostar både i tid och i pengar. Vissa saker får man ersatt. Men jag har förstått att man på annat håll har varit tvungen att gå till att det är tjänstemän som "jagar".


 • Tack för förtydligandet! Det var mycket tacknämligt att få det klargjort.

  Vi ska komma ihåg att jägarna bedriver en mycket, mycket viktig insats här, till skillnad från till exempel just fågelvännen Toivonen som kanske inte bedriver samma aktiva intresse och åtgärder för att rädda sjöfågelstammarna. Det är bra att inte Toivonen förminskar jägarnas insatser här.


 • Tack, herr talman! Jag får tacka ledamot Toivonen för det stöd han för ändringsförslaget. Jag vill göra en liten klarering bara. Det är inte ett klämförslag som här har framställts, utan ett förslag till ändring i motiveringen. Anledningen till det är dels att det i så fall skulle ha stridit mot det som står i motiveringen, och dels varför jag också har lagt ett förslag i motiveringen är för att det går att rösta om det samma dag för att inte processen ska fördröjas ytterligare.


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Anförande | 15:36

  Talman, lagting, åhörare! Jag har ju redan hållit mitt huvudanförande i den här frågan så jag ska fatta mig kort.

  Jag kan inte stöda det här ändringsförslaget av den enkla anledningen att jag anser nog att det är bättre i det här fallet att det står "kan". Jag anser inte att vi bör prata med EU-kommissionen i det här läget. Jag anser att vi ska tolka fågeldirektivet själva. Enligt min mening så bör vi faktiskt införa en skyddsjakt på örn just av den anledningen att det är så pass bråttom som både Påvals och jag är överens om och även John Holmberg är inne på den linjen.

  Påvals nämnde ju i sitt anförande att en anledning till den här skrivelsen skulle vara att hålla alla dörrar öppna. Jag anser snarare att man stänger en dörr då, för om vi inleder den här dialogen så samtidigt som vi inlett den så kan vi inte börja tolka fågeldirektivet själva, utan då är vi så att säga låsta. Det var det. Tack för ordet.


 • Tack, herr talman! En del är vi överens om, men inte just det att vi inte ska inleda dialogen med EU-kommissionen först. Det är min bestämda åsikt att ett sådant arbete behöver genomföras i dialog med EU.

  Det är också intressant att majoriteten eventuellt håller på att göra blockpolitik av den här saken. Mitt anförande som handlade om en liten detaljändring fick en hel hög med repliker medan det anförande som Egeland höll, där man pratade om skyddsjakt på örn utan dialog med EU, inte verkar väcka något intresse överhuvudtaget bland majoriteten. Det är lite genomskinligt faktiskt.


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Repliksvar | 15:38

  Tack, talman! Nu försökte jag hålla det här lite snyggt. Ledamot Påvals brukar själv hugga väldigt mycket på att jag är kritisk till utskottsarbetet, fast jag själv har suttit i utskottet och borde ha löst det när jag väl satt där. Det här är ju precis samma sak. Nu har ju både jag och Påvals suttit i det här utskottet och jobbat med den här frågan jättelänge. Jag anser att den borde vara överspelad nu.


 • Tack, talman! Tack ledamot Egeland. Jag har all respekt för ledamot Egelands åsikt i örnfrågan och tillvägagångssättet för att motverka problemet och hantera utmaningen. Jag tror inte att det är möjligt att vi på eget bevåg tolkar fågeldirektivet och inleder skyddsjakten mot örn. Jag tror att det är en väldigt smal stig att vandra som inte kommer att gå vägen vidare bra.

  Jag hade hoppats att ledamot Egeland, som väldigt erfaren jägare och viltvårdare, skulle ha sett möjligheten här i lagtinget, i plenisalen för det är här som ärenden avgörs. Ärenden avgörs inte i utskotten, de kommer med ett förslag till betänkande och därför står det alltid "förslag till betänkande". Det är här det avgörs, för alla 30 kan inte sitta i ett utskott och hantera en fråga. Det är också meningen när man har en debatt kring ett betänkande att ny input ska kunna komma fram och det tyckte jag att det mycket väl gjorde igår också.


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Repliksvar | 15:40

  Tack, talman! Att tolka fågeldirektivet själva benämnde ledamot Holmberg som den smala stigen. Jag föredrar ofta den smala stigen eftersom jag vet att den breda vägen bär någon annanstans.


 • Tack, talman! Min övertygelse och den liberala gruppens övertygelse är att vi ska inleda en diskussion med EU-kommissionen, sedan må man tycka vad man vill om EU och dess begränsningar men det är fakta. Jag hoppas att detta inte behöver bli politik. Jag drar paralleller till detta ärende precis som jag gjorde i ärendet om artrika vägar för några veckor sedan att det verkar finnas väldigt mycket prestige och väldigt lite att tycka till kring egentligen och det är synd, för den här frågan är också lika viktig som artrika vägar.


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Repliksvar | 15:41

  Tack, talman! Nu måste jag nog säga att det är ganska påtagligt att det här blir något av ett skådespel, eftersom ledamot Holmberg mycket väl vet att det här inte är blockpolitik eller har någonting med det att göra. Vi förde ju nämligen en dialog om det här i måndags och jag berättade redan då om mina farhågor och varför. Det har ingenting med någonting annat att göra.


 • Talman! Jag har en fråga till ledamoten Egeland. Om jag förstår saken rätt så vill ledamot Egeland införa skyddsjakt på örn utan dialog med EU och menar att det är den vägen som är den rätta att gå. Tror ledamot Egeland att det också är någonting som man kommer att få med sig majoriteten på, att landskapsregeringen kommer att fatta ett sådant beslut?


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Repliksvar | 15:42

  Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Nej, det tror ju inte jag. Om sanningen ska fram så är det ju ganska sällsynt att ledamot Egeland får sin vilja igenom.


 • (Hörs ej, mikrofonen inte påslagen.)


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

  Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Begärs ordet?


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Anförande | 15:43

  Tack, herr talman! Jag vill ändra lydelsen under rubriken "Utskottets av situationen". Lydelsen som gäller lyder: "Parallellt kan enligt utskottet även en dialog inledas med EU-kommissionen om eventuella aktiva örnbegränsande åtgärder såvida säsongens passiva åtgärder inte når önskvärt resultat".

  Jag skulle vilja ändra lydelsen till: "Parallellt bör även en dialog inledas med EU-kommissionen om möjliga aktiva örnbegränsande åtgärder. De aktiva åtgärderna ska kunna genomföras för att skydda flora och fauna ifall de passiva åtgärderna inte har nått önskvärt resultat." Tack, herr talman.


 • Tack, herr talman! Jag ber att få understöda ledamot Påvals ändringsförslag.


 • Lagtingsledamoten Simon Påvals, understödd av lagtingsledamoten John Holmberg, har föreslagit att betänkandets motivering ändras så att slutet av stycke ett under rubriken "Utskottets bedömning av situationen" får följande lydelse: "Parallellt bör även en dialog inledas med EU-kommissionen om möjliga aktiva örnbegränsande åtgärder. De aktiva åtgärderna ska kunna genomföras för att skydda flora och fauna ifall de passiva åtgärderna inte har nått önskvärt resultat." Förslaget har delats ut till ledamöterna. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas efter upprop. Jag ber ledamöterna Anders Eriksson och Camilla Gunell att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Simon Påvals ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning.

  Omröstningen utföll 19 ja-röster, 7 nej-röster 1 avstod och 2 ledamöter var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.