Enda behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Talman! Social- och miljöutskottet vill börja med att tacka de 1142 medborgare, speciellt initiativtagarna Pernilla Hägglund och Eva Eriksson, som i juni lämnade in Medborgarinitiativ nr 1 – 2020/2021; som heter Fyrverkerierna måste begränsas! Stort tack till er alla! Det här är demokrati på riktigt!

  Medborgarinitiativets syfte är att minska de olägenheter som fyrverkerier förorsakar djur. Vi i utskottet har nu satt oss in i ärendet och lämnar det betänkande som jag nu ska presentera.

  Utskottets förslag är att medborgarinitiativet förkastas men bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom samt lämnar en åtgärdsuppmaning som lyder som följer: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att överväga de förslag på lagstiftningsåtgärder som framgår av betänkandet samt informera kommunerna och de kommunala räddningsmyndigheterna om vilka åtgärder som kan vidtas redan inom ramen för gällande lagstiftning."

  Ledamot Simon Holmström har reserverat sig och presenterar sin reservation efter mig och mitt anförande. Som nästa talare.

  Jag ska nu redogöra för hur utskottet resonerat. Precis som medborgarinitiativets undertecknare har vi i utskottet konstaterat att användandet av fyrverkeripjäser medför olägenheter och risker för människor, djur och natur, då de innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som sprids och skräpar ned i naturen samt har ljud som upplevs som skrämmande och stressande. Felaktig användning kan leda till allvarliga person- och egendomsskador.

  Medborgarinitiativet berör ett flertal rättsområden. I utskottet har vi lärt oss att fyrverkerier delas in i kategorierna F1, F2, F3 samt F4. Till gruppen F1 hör bland annat sprakstickor och F4 är de allra kraftigaste smällarna. Fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 får säljas direkt till konsumenter endast på godkända försäljningsställen till personer över 18 år och är förbjudna att säljas från den 1 december till den 26 december.

  Fyrverkeripjäser i kategori F2 och F3 får användas på nyårsafton klockan 18.00 till den 1 januari kl. 02.00 utan anmälan till räddningsmyndigheten, om inte den lokala räddningsmyndigheten har bestämt något annat och ska, enligt kemikaliesäkerhetslagen, användas så att användningen inte medför risk för skada på person eller egendom.

  Vid olika familjehögtider och fester förekommer även fyrverkerier på andra tider än nyår. En anmälan ska då göras till räddningsmyndigheten, som då kan fatta beslut, där det ställs behövliga villkor eller kan förbjuda uppskjutningen, om den medför särskild fara, risk för egendomsskador eller för att förhindra brand.

  Utskottet har erfarit att räddningsmyndigheten kan utfärda allmänna föreskrifter om användningen av fyrverkeripjäser som gäller ett räddningsområde eller en del av det och kan även inom ramen för gällande lagstiftning besluta om ytterligare begränsningar eller behövliga villkor för användningen eller helt förbjuda fyrverkerier. Enligt praxis i riket har möjligheten till lokala föreskrifter bland annat lett till att användningen av fyrverkerier begränsats till vissa klockslag för att begränsa de negativa effekterna. Med stöd av dessa lokala föreskrifter kan krav även ställas på att användaren ska meddela invånarna i området kring avfyrningsplatsen om de olägenheter, som oljud och ljusreflektioner, som avfyrandet leder till. Detta kan meddelas exempelvis genom ett meddelande i postlådan eller via ett telefonsamtal.

  Utskottet har konstaterat att det inom ramen för gällande lagstiftning redan finns ett antal verktyg för räddningsmyndigheterna att använda sig av för att ytterligare begränsa de risker för skador som användning av fyrverkerier ger upphov till.

  Utskottet anser dock att det kunde övervägas att i lagstiftning inta bestämmelser som för hela Åland reglerar på vilka områden användning av fyrverkeripjäser är tillåten. Ytterligare kunde tidsspannet när det är tillåtet att avfyra fyrverkerier på nyårsafton minskas.

  Utskottet har bekantat sig med Irlands bestämmelser som är det EU-land som har infört de striktaste begränsningarna. Där får fyrverkeripjäser i kategorierna F2 och F3 inte säljas till, innehas eller användas av konsumenter utan endast användas vid fyrverkerier arrangerade av yrkesmässiga aktörer. Det irländska justitiedepartementet bedömer att införandet av restriktionerna har haft en nettopositiv samhällelig effekt.

  Men, med stöd av gällande lagstiftning är det inte möjligt att förbjuda försäljning av fyrverkeripjäser till privatpersoner. Införande av ett sådant förbud mot försäljning av fyrverkeripjäser skulle innebära en inskränkning i näringsfriheten som är skyddad genom bestämmelserna i Finlands grundlag var det föreskrivs att var och en har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning. Om ett förbud skulle införas avgörs i sista hand i lagstiftningskontrollen om ett sådant förbud är förenligt med den grundlagsskyddade näringsfriheten. Om detta kan man läsa mera i vårt betänkande.

  Vi vet alla att åldersgränserna för överlåtelse och tidsbegränsningarna för användning av fyrverkerier inte iakttas. Därför konstaterar utskottet att utöver lagstiftning behövs myndighetstillsyn och information om såväl säkerhet samt om de begränsningar av användningen av fyrverkerier som har införts i gällande lagstiftning. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen i egenskap av tillsynsmyndighet genomför en informationskampanj för att minska och förebygga de olägenheter som konsumentbruk av fyrverkeripjäser föranleder.

  Utskottets bedömning är att endast ett införande av ett försäljningsförbud av fyrverkerier till privatpersoner inte är ett effektivt verktyg för att minska de olägenheter som användningen av fyrverkeripjäser ger upphov till, om innehav och användning av fyrverkeripjäser fortsättningsvis är tillåten och att ett förbud riskerar leda till illegal import och att inköpen av fyrverkeripjäser flyttar till våra närregioner där det fortsättningsvis är tillåtet att inhandla fyrverkeripjäser.

  Med hänvisning till det sagda anser utskottet att det inte i nuläget finns tillräckliga skäl för att omfatta medborgarinitiativets förslag om att i lagstiftningen införa ett förbud mot försäljning av fyrverkeripjäser till privatpersoner. Utskottet ber dock landskapsregeringen följa utvecklingen i omkringliggande regioner och utvärdera situationen om förbud införs mot försäljning, innehav och användning av fyrverkeripjäser i Ålands närregioner.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget förkastar medborgarinitiativ nr 1/2020-2021 men bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom, samt att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att överväga de lagstiftningsåtgärder som framgår av betänkandet samt informera kommunerna och de kommunala räddningsmyndigheterna om vilka åtgärder som kan vidtas inom ramen för gällande lagstiftning. Tack, talman!


 • Talman! Nyåret är för de flesta av oss förknippat med stort nöje och firande. Det ger ett avslut och en början. Fyrverkerierna är för de flesta en del av en kollektiv ceremoni. Att fyrverkerierna är viktiga visar också undersökningar i vårt närområde.

  Men den springande frågan är: Ska vi låta alla smälla var som helst och hur som helst? Frågan har blivit alltmer aktuell på senaste tiden i takt, särskilt med en ökad omsorg för djuren. Det var få som pratade om detta i koppling till djurvälfärd för säg 20 år sedan.

  Vi kan rentav tala om en trend. Konsumtionsstatistik visar nämligen att allt färre köper raketer och smällare i Norden. Enligt en finländsk undersökning skulle nästan hälften vilja förbjuda den privata användningen av fyrverkerier.

  Det är i just det ljuset som vi kan se såväl det finländska som det åländska medborgarinitiativet om att förbjuda försäljning av fyrverkerier till privatpersoner.

  Talman! Det är ett faktaspäckat betänkande som social- och miljöutskottet levererar till oss. Det redogör först för de negativa skadeverkningar på djur, natur och människor som uppstår av fyrverkerierna. Det kommer också med ett klart besked att Åland har behörighet att reglera användningen av fyrverkerier på det sätt som medborgarinitiativet föreslår. Vi kan besluta om det här själva - om vi vill.

  Och det vill vi i Hållbart Initiativ. För oss är det fullständigt uppenbart att den lagstiftning som finns idag inte är tillräcklig för att undvika skador på djur, natur och människa. Det är hemskt att många djurägare tvingas täcka för fönster, lägga på musik för att överrösta ljud från uppskjutning av fyrverkeripjäser och i vissa fall ge lugnande medicin. Vilda djur tappar orienteringsförmågan. Det är hemskt att finländare årligen skjuter 300 ton fyrverkerier. För att tillverka dessa gräver vi ut metaller från berggrunden och tillverkar raketer som sedan ofta transporteras långt, ibland runt halva jorden. Det blir dessutom en hel del skräp kvar i naturen efter uppskjutningar. Det är hemskt att pjäser på Åland har riktats mot ordningsmakten, att postlådor sprängts och att soprum har fattat eld då gamla fyrverkeripjäser slängts. De största problemen med användningen av pyrotekniska artiklar uppstår i samband med alkoholkonsumtion.

  Den finländska fyrverkeribranschen har ännu inte kommit överens om att sluta sälja lockprodukter såsom singelskott och enskottsrör vilka kan köpas för en väldigt billig peng. Marknadsföringsmässigt är de i princip riktade till minderåriga. Inte heller avstår branschen från att sälja raketer på styrpinne, vilket i Sverige har ansetts så säkerhetsmässigt riskfyllt så att försäljningsförbud till privatpersoner redan har införts.

  Den moderna rättsuppfattningen inom alla typer av nordisk skyddslagstiftning, vare sig det handlar om djurskydd, miljöskydd eller kemikaliesäkerhet, gör gällande att strängare lagstiftning är en sista utväg om det återupprepat visat sig att ”frihet under ansvar” inte fungerar.

  Bästa vänner, situationen med fyrverkeriet fungerar inte på ett tryggt sätt för alla. Det är dags att sluta med dagens onödiga vilda västern med fyrverkerier. Och det är genom lagstiftning som vi genomför förändringar.

  Talman! Lagstiftningen på pyrotekniska artiklar är reglerad på EU-nivå. Men EU ger medlemsländerna rätt att införa nationella begränsningar på olika fyrverkerikategorier.

  I Irland är försäljningen till privatpersoner, som vi har hört, i kategorierna F2 och F3 förbjuden, vilket alltså omfattar de vanligaste fyrverkerierna. Förbjudet är också privat innehav och användning av dessa produkter. Professionella aktörer med auktorisering däremot får köpa, inneha och använda pyrotekniska artiklar i kategorierna F2, F3 och den hårdare kategorin F4.

  Där märkte man tidigt att illegal införsel blivit ett problem, det ska vi vara ärliga med. Framförallt fördes fyrverkerier in från Nordirland. Därför höjdes straffsatserna för att bryta mot lagen vilket årligen har kombinerats med breda attityd- och informationskampanjer som sker i samverkan med intresse- och branschorganisationer. Operation Tombola, som den polisiära insatsen kallas och som kopplar till den stora kampanjen, har enligt statistiken år för år lett till färre beslag av olagliga fyrverkerier. Sammantaget har det irländska förhållningssättet starkt bidragit till en normering av beteendemönster. Dessutom har antalet sjukvårdsfall relaterat till fyrverkerier minskat avsevärt. Där har det gällande förbudet så pass stort folkligt stöd att även ytterligare straffskärpningar för att bryta mot förbuden diskuteras.

  Talman! Nackdelar som ett förbud skulle innebära är risken för illegal import och hemmasnickrade raketer. Men hur stora är denna risk?

  Först och främst behöver vi beakta den folkliga inställningen till fyrverkerier. Som sagt har nordiska undersökningar visat att allmänheten egentligen inte är särskilt intresserad av att skjuta upp raketer själv men majoriteten anser att fyrverkerier hör ihop med nyårsafton.

  Ett förbud mot försäljning till privatpersoner kommer otvivelaktigt att leda till en ökad marknad för professionella aktörer att ordna uppvisningar. Vi ser redan på Åland ett begynnande intresse för sådana lovvärda initiativ.

  De professionella aktörerna är utbildade och certifierade till skillnad från privatpersoner, vilket ökar säkerheten avsevärt. Djurägare kan på ett bättre sätt hantera på förhand anmälda fyrverkeritillställningar och arrangörerna har varit noggranna med att städa upp efter sig och undviker negativ miljöpåverkan.

  När social- och miljöutskottet ställde frågan till det irländska justitiedepartementet om fyrverkerilagstiftningens nackdelar och fördelar var det tydliga beskedet att förbudet har haft mätbara netto-positiva effekter för det irländska samhället.

  Talman! Jag måste avslutningsvis erkänna att det är befriande att tillhöra ett parti som öppet och sakbaserat formulerar sakpolitik i stället för att fastna i historiska ideologiers automatiska, för givet tagna svar på olika frågor. Bara för att ordet förbud har varit obekvämt och känsligt tidigare i vissa kretsar och förlöjligats av marknadsliberaler, visar verkligheten att förbud i vissa avseenden faktiskt har dramatiskt positiv effekt - utan att samhällsekonomin rubbats.

  När freoner förbjöds fortsatte kylskåpen att fungera. När gifter som kvicksilver och klor förbjöds kunde pappersfabrikerna i Norden fortfarande producera papper. När EU-parlamentet förbjöd engångsartiklar i plast växte träindustrin.

  Låt oss betrakta fyrverkerifrågan på samma sätt. Låt oss betrakta försäljningsförbudet som en frihet från onödigt lidande och en frihet att välja var man befinner sig på nyåret. Låt oss ställa frågan till varandra: Är det privata nöjet under några timmar per år verkligen värt den skada och lidande som uppstår på våra djur, vår natur och våra medmänniskor? 1 142 ålänningar har redan svarat. Fyrverkerierna måste begränsas.

  Hållbart Initiativ understöder därmed inte förslaget att förkasta medborgarinitiativet.


 • Talman! Frihet måste försvaras, det har vi minst sagt lärt oss i de här tiderna. Frågan handlar ju alltid om friheten för vem och när. För min del så uppfattar jag att grundlagen är det dokument som tydligast redogör de grundläggande friheter som vi har. Oavsett vad man tycker om fyrverkerier så kan vi konstatera att grundlagen medger rätten att idka näring till alla medborgare och alla som vistas i landet Finland. Var och en har rätt att skaffa sig bröd på bordet inom lagens normer och bestämmelser. Hur ser ledamoten Holmström och Hållbart Initiativ på den här ganska stora frågan som inte alls berörs i reservationer, alltså att man vill gå in och begränsa näringsrätten som är grundlagsstadgad för försäljning av varor som de facto är lagliga?


 • All lagstiftning ska såklart prövas enligt självstyrelselagen. Det finns lagstiftning och har funnits lagstiftning på Åland som har stridit mot eller varit ett kryphål mot den grundlagsstadgade näringsfrihet och där kan vi t.ex. nämna affärstidslagen på Åland som vi faktiskt också upphävt i det här lagtinget. Så det har funnits fall där man med vissa avvägande, i det här fallet för djur, medmänniskor och natur, kan göra sådana prövningar och se att det finns en ändamålsenlighet. Vi menar att det skulle ha behövts göras i det här fallet. Att då bara hänvisa till att lagstiftningskontrollen säkerligen kommer att göra en viss bedömning, det är en väldigt teknisk förklaring till varför man inte vill godkänna det här medborgarförslaget.


 • Talman! Jag är inte alls ute efter tekniken de facto, utan vi har några få grundläggande rättigheter som är stipulerade i vår grundlag för landet, där näringsrätten är en av dem. Det som Hållbart Initiativ vill göra är att begränsa den för ett ändamål som de tycker att är gott, vilket man kan förstå med hjärtat. Men i en rättsstat där vi ska ha samma rättigheter så är det lite svårbegripligt eftersom Hållbart Initiativ inte t.ex. vill begränsa miljöutsläppen i fyrverkerierna. Man vill inte heller förbjuda privatpersoner att inneha dem som på Irland, utan det enda man vill göra är att begränsa näringsrätten till näringsidkare på Åland. Jag förstår att hjärtat säger så, men på ett intellektuellt plan så måste man kunna resonera om vad detta skulle betyda ifall förslaget inte vore i en positiv anda. Alltså när ska man kunna urgröpa grundlagens grundläggande rättigheter?


 • Talman! Det här medborgarinitiativet är skrivet på ett visst sätt och det är inom dess gränser som vi behöver diskutera den här frågan. Det handlar inte om upplåtelse eller användning. Det handlar om försäljning av fyrverkerier och då ska vi också komma med ett svar från de politiska partiernas håll.

  Vi kommer med svaret att det är ändamålsenligt att göra den avvägningen och att föra det till lagstiftningskontrollen. För det finns andra fall redan i dag i den åländska lagboken och också tidigare där man har gjort en ändamålsenlig bedömning, att näringsfrihet inskränks inte mer än nödvändigt för andra goda avsikter. Att då hänvisa till att ett visst parti inte anser att näringsfriheten är viktig så blir egentligen en teknisk- och formaliamässig chimär i det här fallet.


 • Tack, talman! Jag har sagt i något annat sammanhang att innan man kan göra någonting åt ett problem så måste man erkänna det som ett problem och vi är ju helt eniga om att det här är ett problem. Men sedan ser vi kanske lite olika på det.

  Det som kanske inte kom fram så bra i vårt betänkande, men mera i reservationen och i ledamot Holmströms anförande var ju att det finns ju redan nu ett sjunkande intresse för att skjuta upp egna och professionella aktörer minskar också sin försäljning. Det är ett minskat intresse och detta kommer att fasas ut även utan förbud. Det finns ju så mycket annat vackert att se och många har insett det.


 • Talman! Orsaken till varför jag nämnde just det sjunkande intresset för att köpa olika typer av pyrotekniska artiklar handlar ju om att det finns ett stort allmänt stöd i att fira nyår på ett annat sätt, att avsluta året på ett annat sätt och att fira in det nya året på ett annat sätt. Då är det väl egentligen självklart att man också går ett steg längre i lagstiftningen, eftersom det också finns ett stort intresse och ett understöd hos befolkningen. Vi ska inte ha lagstiftning som befolkningen inte understöder, för då kommer vi att behöva sätta mycket resurser på poliser och rättsvårdande myndigheter för att något ska upprätthållas. Lagstiftning, speciellt när det gäller förbud, så behöver göras när man också uppfattar att här finns det ett folkligt stöd.


 • Tack, talman! Sedan hoppar jag till Irland som ledamot Holmström också nämnde. Vi fick bra med uppgifter därifrån, de var väldigt behjälpliga och försåg oss med jättemycket och bra material. Men vi kunde ju konstatera att det är lite svårt att tolka de här senaste årens statistik med den här coronaeffekten som kanske har funnits på allt firande, festande, sammankomster och allt sådant. Men det tyckte jag också att kom bra fram i Holmströms anförande.

  Sedan tänkte nämna att om det finns någonting bra med Ukrainakriget eller alla krig så tror jag att det liksom dämpar den här lusten att skjuta fyrverkerier.


 • Talman! Ja, lika absurt som det är så håller jag väl med i den bedömningen. Vi kan ju också se i Europa under coronaåren att många europeiska länder och städer har förbjudit uppskjutning av fyrverkerier, men kanske av ett annat skäl och det är de stora folksamlingarna. Så att hitta skäl så tror jag att är ganska enkelt egentligen. Det kommer nya hela tiden såklart, men de skäl som vi åberopar i det här fallet är djurhälsa, naturen och människor och människors egendom.


 • Tack, talman! Min fråga till ledamot Holmström är: Varför valde Hållbart Initiativ att inte föra reservationen till omröstning i lagtinget om man är seriös med sin reservation?


 • Talman! I ett utskott så behöver man understöd av en person till för att markera en åsikt och föra någonting till omröstning och vad gäller vissa formuleringar osv. I denna fråga så var det egentligen bara jag som uppfattade att ett godkännande av medborgarinitiativet var det enda rimliga. Då förde jag fram detta som en reservation så att det kommer till allmänhetens kännedom att här finns det en åsiktsskillnad i just den här frågan. Om Socialdemokraterna skulle vilja föra upp någon typ av ändringsförslag, eftersom ni inte är med i utskottet, så har ni all möjlighet att göra det i form av ett klämförslag eller liknande.


 • Det stämmer att vi har ingen egen representation i utskottet. Därför blev vi lite fundersamma när Hållbart Initiativ har en reservation som inte går att rösta om här i lagtinget. Men min kollega Nina Fellman kommer att redogöra för Socialdemokraternas syn vid ett senare anförande.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Anförande | 13:43

  Tack, talman! Jag vill börja med att tacka utskottsordförande Pernilla Söderlund för en bra redogörelse över hur vi har resonerat i utskottet kring det här ärendet.

  Talman, jag har en förståelse för att detta medborgarinitiativ tillkommit då många djurägare såväl med produktionsdjur som med sällskapsdjur bävar inför varje nyårshelg med tillhörande okynnesskjutningar av fyrverkerier långt utanför de tillåtna tidsramarna. Man kan tycka att fyrverkerier borde förbjudas då de inte tillför någon samhällsnytta och dessutom skräpar ner och i viss mån sprider tungmetaller och andra miljögifter.

  Min personliga åsikt är att problemen som orsakat tillkomsten av detta medborgarinitiativ är den bristfälliga efterlevnaden av gällande lagstiftning. Skulle ”langningen”, om ordet tillåts, av fyrverkerier till minderåriga upphöra så skulle vi sannolikt inte ha problem med att det skjuts från och till från flera dagar före nyår ända till trettonhelgen. Vad vi behöver få till är en acceptans för att fyrverkerier ska avfyras i anslutning till tolvslaget på nyårsnatten av en myndig och nykter person på ett lämpligt ställe, alltså inte mitt i bostadsområden eller i närheten av djurgårdar. De som säljer fyrverkerier är inte bovarna i dramat, det enda som skulle vara önskvärt skulle vara att de genom en så kallad gentlemannaöverenskommelse skulle avstå från att sälja de billiga singelskotten/raketerna vilka oftast är de som överlåts till minderåriga. Från landskapets sida kunde vi med fördel ha riktade kampanjer inför nyåret likt dem som det självklara att man inte ska köra bil när man druckit alkohol, även kommunerna kan bidra till en bättre situation där de kan förbjuda fyrverkerier på olämpliga platser.

  Talman! Ett problem med medborgarinitiativet är att klämmen föreslår ett försäljningsförbud och inte ett förbud mot själva användandet. Så länge det är möjligt att införskaffa fyrverkerier både öster och väster om oss riskerar vi att få ett mycket tandlöst förbud som dessutom kan få folk att börja experimentera med att framställa fyrverkerier hemma vilket är mycket farligt.

  Om Finlands riksdag som har ett liknande medborgarinitiativ liggande skulle gå in för förbud så kommer detta via blankettlagstiftning att bli gällande även här. I väntan på detta kunde vi överväga att ytterligare begränsa tiderna som jag kan tycka är onödigt generösa. Det skulle enligt mig räcka gott och väl att man fick skjuta fyrverkerier mellan 23.00 och 01.00 på nyårsnatten. Tack, talman!


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Anförande | 13:46

  Tack, herr talman! Liberalerna instämmer helt i att fyrverkerier som avfyras på fel sätt, på fel plats och vid fel tidpunkt är ett otyg som riskerar att orsaka stress, fara för liv och skador för hälsa, egendom och inte minst för djuren.

  Jag fick själv smaka på det otyget för ungefär för en vecka sedan, natten till måndag, när vi blev väckta av en rejäl fyrverkerisalva mitt i vårt bostadsområde klockan 02.45. På väg mot dörren möttes jag av två kattor med öronen på nacken som sökte skydd under sängen. Jag kunde gå ut på trappan och uttrycka min ilska med några väl valda ord. Men i ögonen på våra kattor Stina och Lillis såg man bara ren okontrollerad skräck.

  Och det är det, herr talman, som vi idag diskuterar, syftet med medborgarinitiativet. Djurens välfärd. Det syftet stöder vi Liberaler till 100 % och anser att mer behöver göras för att begränsa skjutandet just i det syftet.

  Klämmen, herr talman, i medborgarinitiativet är riktad av försäljningen av fyrverkerier till privatpersoner på Åland som initiativtagarna anser att ska förbjudas.

  Medborgarinitiativet får av utskottet ett så kallat positivt förkastande. Det är en term som man sannerligen får lära sig i opposition. Med det menas att man inte i de exakta ordalag kan godkänna klämmen, men att man ser positivt på syftet och i motiveringen bland annat ger diverse förslag på hur syftet kan uppfyllas. Det kan tyckas vara lite fyrkantigt, men så ser formalia ut för tillfället.

  Men bara för det så ska man som initiativtagare inte tappa hoppet. Skrivningar som görs av utskott spelar faktiskt roll i det framtida lagstiftningsarbetet. Det är något som man också får lära sig inom dessa väggar. Därför har vi i utskottets majoritet lagt vikt vid att i motiveringen uttrycka vad som vi anser att behöver göras för att förbättra situationen för både husdjur och bruksdjur under nyår och villaavslutning, som lagen också nämner.

  Så konkret, herr talman, varför stöder Liberalerna utskottets slutsats att den bästa åtgärden inte är att förbjuda försäljning till privatpersoner. Liberalerna ser i grund och botten just förbud som en sista åtgärd. Det är ett genomgående tema, när man har testat alla mellanting. I detta fall anser vi att det fortfarande finns många möjligheter för landskapsregeringen och andra aktörer att begränsa och kontrollera privatpersoners skjutande av nyårsraketer, både inom gällande lagstiftning och genom lagändringar som ytterligare kan begränsa just användningen på olika sätt och både vad gäller geografiska och tidsmässiga begränsningar. Vi behöver få bort skjutandet från tätort och runt djurgårdar. Det är tydligt och det är vi alla överens om.

  Vi ser helst dock att man har tömt ut alla åtgärder som baserar sig på ett förtroende för medborgares känsla av ansvar och som uppmuntrar till dialog. Vi stöder tydligare och strängare riktlinjer kring var, hur, när och vem som får skjuta fyrverkerier. Samtidigt som vi anser att det behöver finnas bättre möjligheter att kunna kontrollera att lagar och riktlinjer efterföljs. I betänkandets motivering så utvecklar utskottet det här resonemanget kring åtgärder utöver ett åländskt lokalt försäljningsförbud.

  Den andra anledningen, herr talman, till att Liberalerna stöder utskottets slutsats är just det som är den springande punkten i betänkandets motivering; att det inte är ett bra sätt att förbjuda lokala näringsidkares verksamhet och försäljning av lagliga om varorna ändå kan inhandlas i närregionerna. Det finns därmed en risk för att privat import ökar av fyrverkerier som inte kan kontrolleras enligt våra lagkrav. Ändamålet helgar inte alltid medlen.

  Slutligen, herr talman, så vill vi från Liberalerna bifoga en stark önskan att landskapsregeringen och kommunerna tar utskottets förslag på åtgärder i beaktande när det gäller bestämmelser och riktlinjer för privatpersoners användning av fyrverkerier. Vi hoppas att detta medborgarinitiativ leder till ytterligare samhällsdebatt kring fyrverkerier i händerna på privatpersoner. Och även att diskussionerna tas runt köksbord och i olika lokala sammanhang där folk i byar och i kommuner kan komma överens sinsemellan om hur man använder sådant som smäller och smattrar. Diskussionen behöver tas på flera plan, herr talman, och folkopinionen behöver erkänna en pålaga som ändamålsenlig så att en förändring ska ske. Tack!


 • Tack för ditt anförande, ledamoten Påvals. Det är ju en viktig princip tycker jag, att man unisont från lagstiftare, från myndigheter och från sådana som reder upp bränder och skador på sjukhuset och folk som har djur som blir väldigt traumatiserade under längre perioder, att alla på ett unisont sätt går ut och säger att det liksom inte är okej. Sådana här egna fyrverkerier är inte något som är festligt längre, det är något som hör forntiden till. En attitydförändring och att folket ska börja ändra sig så måste ju komma uppifrån, att också lagtinget, regeringen och alla tar avstånd från det här. Man kan inte bara säga att andra ska göra, utan man ska ju också själv göra det.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 13:52

  Tack, herr talman! Tack ledamot Eckerman för den repliken. Jag håller helt med om att lagstiftare har ett ansvar också att föregå med goda exempel. Just det som vi också skriver i motiveringen är ju att det skulle behövas informationskampanj från landskapsregeringens sida, men också att alla lagtingsgrupper instämmer så att attityden sakta men säkert ska förändras. Man strävar efter att ändra opinionen i den här frågan. Efter hörandena så har vi fått erfara i utskottet att opinionen håller på att ändras hela tiden successivt. Som ledamoten Holmström sade i sitt anförande så har den här attityden har på 20 år, inte pratade man om djurens välfärd i samband med fyrverkerier för 20 år sedan. Men det gör man nu och det visar ändå på någonting gott. Så det är ändå en naturlig utveckling tror jag.


 • Det kan man ju tacka kanske just sociala medier för och att vi lever i ett samhälle där man upplyser lite mera nu. Det är väldigt få människor som har sett filmer på hästar som har skenat ut genom väggar och avlidit för att de har skadat sig eller hundar som häschar i tre timmar och inte liksom kommer till ro flera veckor efter en sådan här smäll. Jag hoppas att det visar att människans nöje på det här sättet förstör väldigt, väldigt mycket för våra andra arter på jorden och också för miljön, det är det som är det viktigaste. Det finns andra alternativ om man vill ha festligt, färgglatt och fint. Jag tror att det är dit som vi måste uppmana folk att börja gå.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Repliksvar | 13:54

  Tack, herr talman! Men det är ju precis det här som är slutledningen i utskottet och även här inne. Vi är överens om syftet. Vi är överens om att vi behöver successivt arbeta för att minska fyrverkerierna. Vi behöver se till att om det ska skjutas så ska det skjutas på rätt sätt och på valda platser. Det finns stöd i lagstiftningen för strängare åtgärder och det finns stöd i lagstiftningen för att de här åtgärderna ska följas upp på ett annat sätt och tyvärr görs det inte idag.

  Det här är lagstiftarna, de sitter i landskapsregeringen nu och det är deras roll att se till att kommande nyår, nyåret därefter och kommande och kommande så ska det vara strängare åtgärder kring det här, om man prioriterar det så att säga. Men det är något som majoriteten får ta för sig själv.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:55

  Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat medborgarinitiativet om att bl.a. förbjuda fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Utskottet har gjort en djupdykning i det regelverk som reglerar fyrverkerier och också tittat utanför Åland. Man kan konstatera att det finns en långtgående samsyn

  Utskottet landar i slutsatsen att man inte förordar ett försäljningsförbud för privatpersoner. Moderat Samlings grundlinje är alltid mera frihet, färre förbud. I de undantagsfall där väl avvägda förbud tillämpas är det av största vikt att det också då är ett effektivt förbud, dvs. ett förbud som upplevs som rättmätigt av befolkningen och som också effektivt kan följas upp.

  Vi tror – i likhet med utskottsmajoriteten - inte att det föreslagna förbudet blir effektivt, om förutsättningen är att du får fortsätta köpa fyrverkerier i Sverige, Finland och rentav Estland. Då skapar vi i stället grogrund för mer ”import” av fyrverkerier, mera ”hemmafix” och ännu fler minderåriga glopar som struntar i reglerna för man kan ju ändå inte ta dem på allvar. Ett sånt samhälle ska vi inte ha.

  Men finns det då ändå inte rimliga skäl att begränsa fyrverkerierna, med tanke på olycksrisk, våra djurs välbefinnande och miljön? Ja det finns det! Den som har orkat läsa betänkandet kan notera att vi lagt mycket krut på att se hur fyrverkerierna kunde begränsas, genom att ta i bruk förfaranden som finns redan idag men som inte används.

  Ett problem som vi efter utskottsbehandlingen kan konstatera att verkligen finns på riktigt på Åland är de minderåriga som struntar i varje begränsningar som finns, inklusive tidsbegränsningar. "Utskottet har erfarit att olägenheterna som härrör från användningen av fyrverkeripjäser bland annat beror på att åldersgränserna för överlåtelse och tidsbegränsningarna för användning av dem inte iakttas. Föräldrar ger sina barn fyrverkeripjäser i strid med åldersgränserna för överlåtelse och okynnesskjutande av fyrverkeripjäser är vanligt förekommande flera dagar före och efter nyår i strid med gällande bestämmelser". Den här väldigt tydliga bilden framtonades efter vårt arbete och våra höranden.

  För oss från Moderat Samlings sida är det viktigt att landskapsregeringen i egenskap av tillsynsmyndighet genomför en informationskampanj för att minska och förebygga de olägenheter som bruk av fyrverkeripjäser i strid med gällande bestämmelser ger. Det här skulle handla om att uttryckligen påminna om föräldraansvaret och de begränsningar och konsekvenser som finns. Föräldraansvaret är centralt.

  Vi föreslår i betänkandet att landskapsregeringen informerar räddningsmyndigheterna och kommunerna om vilka åtgärder som kan vidtas inom ramen för gällande lagstiftning. Vi vill särskilt påminna om att räddningsmyndigheterna redan idag kan begränsa och till och med under omständigheter förbjuda fyrverkerianvändning med det regelverk som vi har idag.

  Talman, land ska med lag byggas. Tack för ordet.


 • Tack, talman! Tack ledamot Valve. Jag skulle vilja anmärka lite på det här begreppet minderåriga glopar som struntar i reglerna, jag tycker att det var inte riktigt värdigt det här lagtinget. Det är inte de här minderåriga personerna som har köpt de här fyrverkerierna, utan som ledamoten senare också sade så är det föräldrar eller någon annan vuxen som antagligen har köpt ut.

  Vem är det då som ska fara runt och övervaka om du bor mitt i centrum och någon skjuter ett batteri på din bakgård? Det väcker hela grannskapet och alla djur är livrädda. Det tar några sekunder. Vem är det som har tänt på den här? Det är ju ändå en lagstiftning som är reglerad och är väldigt svår att övervaka och gripa in just när det här brottet sker. Hur har man tänkt i utskottet angående att det ska fungera att övervaka och kontrollera det här?


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:00

  Till det sista så kan jag konstatera att det finns en del oförlöst potential i övervakningen av fyrverkerier, vilket vi konstaterade särskilt i hörandena av räddningsmyndigheterna. Det finns en del uppföljningsmekanismer som ännu inte har aktiverats. När man beviljar tillstånd för privata fyrverkerier, större typer av arrangemang, så kan man nyttja sig av villkor i högre grad.

  Jo, ledamot Eckerman, kanske ordet glop inte var inte riktigt klockrent, men det var avsiktligt därför att det här är det stora problemet som vi har konfronterats med i utskottet. När vi har fördjupat oss vad som är problemen på Åland så är det uttryckligen minderårigas bruk av fyrverkerier och att det sker utanför de tider som vi redan har lagstiftat om och bestämt om.


 • Men det är väl just det här okynnes skjutande dagen innan och veckan efter. Du hittar en smällare i påsen som du glömde att smälla och du bara måste smälla av den senare. Det är ju det som är problemet på Åland. Det är väldigt, väldigt svårt att komma åt, både gällande lagstiftning och att någon ska ingripa när det här brottet ske. Jag tycker att det skulle kunna krävas lite kraftigare tag från utskottet och från lagstiftningen för att man ska komma åt det här problemet. Det räcker ju inte att bara prata för att det händer. Folk är medvetna om vilka skadeverkningar det är både på djur, omgivning och miljö. Jag tror inte att en informationskampanj heller skulle hjälpa. Alla vet om alkoholens och tobakens skadeverkningar och ändå är det minderåriga personer och andra som använder de här sakerna, så jag vet inte jag. Jag skulle kräva lite mer stunds i det här kanske.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:02

  Det är nog mitt intryck att det inte är själva polisingripandet som är problematiskt. Polisen ingriper utgående från sina resurser och sin närvaro. Man kan kanske tänka sig att på självaste nyårsafton så kan det bli lite väl övermäktigt att ingripa och övervaka. Ingripande och övervakning finns där, utan problemet är snarare respekten för de regler och lagar som redan finns idag. Det är det som vi behöver komma åt. Om man på riktigt ska adressera det här problemen, som Eckerman nämnde med minderåriga, då handlar det om att vi måste ha en allmän respekt för regler och lagar. De regler och lagar som vi har måste vara på riktigt. Det måste vara något som man följer. Vi behöver uppenbarligen informera om föräldraansvaret, vad som gäller och vad som är konsekvenserna om man inte följer reglerna. Det ser vi som nyckeln för att komma till rätta med det här problemet.


 • Tack, herr talman! Jag håller med ledamot Valve när han säger att förbud måste korrelera med opinionen och attityden hos befolkningen. Ett effektivt förbud kräver ett gediget förarbete för att säkerställa att dessa två dansar på samma fot, så att säga.

  Jag vill liksom föregående repliktagare lite gå emot det här som Wille Valve pratade om, de minderåriga. Jag skulle snarare säga att den största springande punkten är ju just föräldrar som hjälper sina minderåriga, men också personer som är yngre men ändå inte minderåriga, sådana personer som kanske är 18, 19 eller 20, en ålder där man tycker att man ska bestämma själv och är vuxen, men kanske fortfarande inte har konsekvenstänket fullt utvecklat.

  Plats och tidpunkt är också en jätteviktig sak som ju står i motiveringen, skulle bara det lilla tidsfönstret på nyåret hållas så skulle vi redan vara långt komna.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:04

  Vi ska ju inte sticka under stol med att minderårigas bruk av fyrverkeripjäser är ett problem som vi i utskottsbetänkandet också lyfte som kanske ett av de främsta problemen med fyrverkerier på Åland. Men jag instämmer i det som ledamoten inledningsvis lyfte, det vill säga om förbudens effektivitet. Förbud måste återspegla rättsmedvetandet både hos den äldre och den yngre delen av befolkningen. Så är det. Skulle vi införa ett förbud mot bruk av fyrverkerier så skulle det knappast i dag upplevas som rättmätigt med tanke på att du både får köpa och bruka fyrverkerier i Sverige, i Finland och i Estland. Ja, jag tror att ledamoten och jag har en gemensam syn åtminstone till den delen.


 • Tack, herr talman! Som ledamoten nämnde, så om den existerande lagstiftningen skulle efterföljas och kunna kontrolleras bättre så skulle vi vara långt komna, vilket jag avslutade den förra repliken med.
  Det lilla tidsfönster som vi har på nyår är för många djurägare ganska hanterligt ändå. Man kan anpassa sig på många sätt, vilket inte heller ska behöva göras enligt min mening. Man ska kunna leva precis på samma på villkor, oavsett om man är djurägare, djur eller människa i det här sammanhanget, tycker jag. Men skulle det också snävas av och skulle vi också kunna begränsa vilka platser man får skjuta på och inte skjuta på så har vi kommit långt och det är ju möjligt i dagens lagstiftning. Det är egentligen upp till majoriteten och till landskapsregeringen att ta tag i denna fråga och driva den vidare. Vi väntar oss verkligen att majoritetens ledamöter och representanter här tar det till sig och att vi får se det här kommande år.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:06

  Ja, det sistnämnda stämmer. Det finns ju en möjlighet att på det kommunala planet snäva åt bruk av fyrverkerier genom att förtydliga. De kommunala myndigheterna i kommunerna kan förtydliga vad de vill att ska gälla. Vår främsta uppgift i det här huset är att påminna om de här redskapen, verktygen och säga att de finns där, och det har vi ju sannerligen gjort här.

  Avslutningsvis vill jag också säga att ett förbud skulle också upplevas som orättmätigt av våra företagare, alltså de som i stöd av sin näringsverksamhet i dag har möjlighet att sälja. Det skulle uppfattas som orättmätigt i förhållande till motsvarande försäljare i Sverige och Finland om man gjorde ett sådant oproportionerligt ingrepp för att begränsa åländska företagares och det åländska näringslivets möjligheter. Det perspektivet vill jag också lyfta här som slutkläm.


 • Tack, talman! Tack ledamot Valve för ett bra anförande. Jag tog replik egentligen för att få ett förtydligande. Utskottets uppfattning är att det kan finnas en risk för import från andra länder. Om jag minns rätt så fick vi veta i utskottet att det är ju egentligen förbjudet att ta med sig fyrverkerier på färjorna. Det är något som kanske inte riktigt har kommit fram tycker jag. Det var för mig okänt. Jag vet att jag har hört någon berätta inför nyår "jag var till Sverige och köpte det och det och det". Så här finns också en informationsplikt eller möjlighet till information och behov.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:07

  Jag vill också tacka ledamoten Söderlund för en bra ordförandepresentation av detta betänkande. Det var balanserat och klokt.

  Jo, det ligger mycket i det. Det här är också en grej som inte har nämnts så här långt, men som utskottet förvisso erfor. När du flyger så står det väldigt tydliga skyltar på allt vad du inte får ta med dig i bagaget och där är fyrverkerier med. Men det är inte många som känner till att motsvarande bestämmelser också gäller för passagerartrafiken. Det är inte tillåtet att ta fyrverkerier på bildäck till exempel. Det är klokt att informera också om det mera, för jag tror inte att alla känner till att så är fallet.


 • Tack, talman! Tack också till ledamot Valve. Jag tycker så här långt i den här diskussionen att vi har kunnat etablera det faktum att dagens lagar och regler följs inte. Och som svar på det så kommer ledamoten Valve med uttalande om att vi behöver öka folks respekt till lagen och kommer kanske också med några justeringsförslag på uppskjutningstider och andra saker som också social- och miljöutskottet skriver i sitt betänkande. Men jag ställer mig frågan; varför har man så stor tillit till lite små justeringar? Om det är så att dagens regelverk ändå inte följs så att det uppstår problem med lagning och att berusade personer använder fyrverkerier på ett felaktigt sätt, vad tror man är nyckeln till att man med nya justerade regelverk skulle uppnå en bättre respekt till lagen? Finns det inte effektivare verktyg?


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:09

  jag tror att ledamoten Holmström och undertecknad talar lite olika språk till den delen. Undertecknad utgår ifrån att det inte nödvändigtvis är så att när någonting är fel i samhället så behöver vi en ny lag eller en ny regel för att ändra på det. Det finns andra metoder. Det är därför som jag betonar informationskampanjer för att betona de regler som gäller redan i dag och de konsekvenser som finns och också påminner om föräldraansvaret för alla som är under 18 år.

  Jo, respekt för lagen är viktigt, men den respekten får du bara när lagen är på riktigt, när all lagstiftning är riktig lagstiftning som människor känner i sin maggrop att det är vettigt och det är motiverat.


 • Talman! Men om det är så att vi har en lag och den inte följs och att den återupprepat inte följs, då kan ju inte små justeringar göra det bättre. Det är ju ingen raketvetenskap att lagstiftning fungerar. Och det är faktiskt ingen raketvetenskap att också förbud fungerar om de är väl avvägda. Jag tycker att det förslag som medborgarinitiativet kommer med; att förbjuda försäljningen till privatpersoner men ändå ha möjligheten till professionella aktörer att ha sina uppvisningar, tillgodoser de behov som vi ålänningar har, som de flesta i vårt närområde, att titta på fyrverkerier under nyåret.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:11

  Där har vi fundamentalt olika åsikter, därför att min analys av problemet är att vi har sett en väldigt stor okunskap kring vad som gäller på det här området, okunskap kring vad som gäller för minderåriga kring tidsgränserna. Ledamoten Söderlund var inne på okunskap kring vad som gäller för passagerartrafiken. Det är förbjudet att ha fyrverkerier där också. Det finns ett stort behov att öka informationen och också öka informationen på räddningsmyndigheterna om vilka åtgärder som de kan ta i bruk. Det är den färdkosten som jag tar med mig från denna debatt. Tack så mycket.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 14:12

  Talman! Under förra veckans Ukrainadebatt så tycker jag det var väldigt rörande det som ledamoten Eliasson sade om hur fint det är att man får stå här i all frihet, lugn och stillhet och prata om allt möjligt. Därför känner jag faktiskt en oerhörd tacksamhet över att få stå här och prata om fyrverkerier och sådant, och alla lyssnar på varandra.

  För 25-30 år sedan så firades mina nyår med stor entusiasm med många smällare och raketer som det pangades med under hela kvällen och alla tyckte det var jätteroligt. Men det var då.

  Nu andra tider och allting förändras. Det är dags för en sådan förändring. Den här frågan är å ena sidan komplex, den berör näringsfrihet, individuell frihet, möjligheter till tillsyn och information och vilka åtgärder som de facto är effektiva och vilka som inte är det. Å andra sidan är det ju väldigt enkelt. De problem som följer av att privatpersoner köper fyrverkeripjäser och i vissa fall överlåter dem till barn och ungdomar och att det skjuts raketer när det dricks mycket alkohol, de beskrivs som väldigt väl av utskottet och också i den här debatten. Likaså är djurskydds- och miljöproblem som är kopplade till fyrverkerier välkända och har upprepats i den här debatten.

  Utskottet och ledamoten Holmström beskriver hur man på Irland har infört en striktare lagstiftning och hur det kraftigt har minskat antalet olyckor och okynnesskjutningar. Men samtidigt drar utskottet den slutsatsen att det är oklart om sådana fördelar kan uppnås här. Jag har inte riktigt förstått vad skillnaden skulle vara mellan om vi ska göra samma sak som man har gjort på Irland.

  Att fira med fyrverkerier vid stora festligheter som vid nyår, det är en gammal tradition och en glädje som jag tycker att man mycket väl kan fortsätta med. Men tiderna förändras och det måste vi också göra. Att överlåta till professionella att sköta stora fyrverkerier är en bra väg att gå. Då skulle man slippa olyckorna. Man skulle slippa ofog med att det smäller i buskarna och spridningen av miljöfarliga ämnen. Vi har, som har påpekats, ingen plats i social- och miljöutskottet och har inte kunnat delta i det här arbetet, men vi ser att det här medborgarinitiativet som har behandlats visar vägen för en ändring i opinionen när det gäller fyrverkerier. Människor tycker mer och mer att det är en rolighet som man kan sköta gemensamt. Kanske till och med att det är en sak som man kan använda för att skapa gemenskap, så tycker jag att det har skett i Mariehamn där allt flera människor kommer till de gemensamma fyrverkerierna och tycker att det i sig är ganska trevligt att man samlas.

  Ute i skärgården och på landsbygden, där stora gemensamma fyrverkeri inte har ordnats hittills, så vore det kanske en bra utveckling att kommuner eller byalag eller öar skulle gå samman till ett gemensamt fyrverkeri snarare än att det smäller i alla knutar.

  Vi socialdemokrater tycker att utskottet kunde ha gått steget längre i sitt betänkande och uppmana landskapsregeringen att se över möjligheterna att lagstiftningsvägen ta initiativet i en fråga där opinionen har vänt. Politiken kan leda utveckling. Man behöver inte sitta och vänta tills alla har ändrat åsikt och sedan först lagstifta. Grundlagen säger inte att regleringar av näringslivet för all framtid är fastslagna, näringsfriheten är det, men vi har massor med lagstiftning som begränsar hur olika näringar bedrivs.

  Vi kommer inte att lägga något annat förslag. Det är tråkigt att ledamoten Holmström inte förde sin reservation till omröstning för då hade vi stött den. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Bara ett förtydligande. Det här medborgarinitiativet syftar inte till samma lagstiftning som de har på Irland, där både innehav och användning också är förbjuden. Det är därför vi tror att det här är för tandlöst, speciellt så länge det är möjligt - även om det egentligen inte är tillåtet - att transportera hem fyrverkerier, men man kan ändå köpa dem både på finska sidan och svenska sidan och i den mån man far längre bort också. Så det är huvudorsaken till varför vi inte tror att det skulle vara samma märkbara effekt som på Irland, eftersom fortfarande så skulle det inte med det här vara förbjudet att varken använda eller inneha.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 14:17

  Det är säkert en helt relevant synpunkt att försäljning på bägge sidor om våra öar ändå skulle leda till att en del skulle köpa någon annanstans. Men väldigt många människor skulle inte göra det. Det skulle inte göra en särskild resa till Sverige eller Finland för att köpa nya fyrverkerier. Jag är helt säker på att ett förbud mot försäljning till privatpersoner skulle leda till att användandet minskar, särskilt om man från samhällets sida eller från privata initiativ skulle satsa mera på de gemensamma fyrverkerierna och den samling som det innebär.


 • Tack, talman! Det är säkert möjligt i viss mån. Men, som sagt, med de höranden som vi hade och som bör var hyfsat insatta i det här, så såg vi inte att det här var det som var lösningen. Däremot, som både flera anföranden och repliker har varit inne på, så ser man en minskande trend. Intresset minskar för att köpa och skjuta upp fyrverkerier själv.

  Jag hoppas att Finlands riksdag behandlar motsvarande medborgarinitiativ som ligger i Finlands riksdag. Jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se vad de kommer fram till. Eftersom vi har blankettlagstiftning på det här så måste vi i sådant fall jobba medvetet, för om de går in för ett förbud så tror jag inte att det finns en majoritet i vårt lagting att vi skulle avvika från den finska, om de går in för förbud.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 14:18

  Det händer allt oftare att jag säger det här, men jag tycker gott att vi på Åland kan gå före. Inte måste vi alltid vänta på att man ändrar i finländsk lagstiftning och sen först anta den samma blankettlagen. Vi kan säga att vi tycker att det här är en bra idé. Vi lagstiftar om det eftersom det är vår behörighet.


 • Tack, talman! Tack till ledamot Fellman för anförandet. Precis som ledamot Fellman var inne på där i början så är det här är en komplex fråga. Som vi har varit inne på förut - kanske inte i det här men i andra ärenden - så lagbereder vi ju inte i utskottet. Vi har inte de resurserna. Vi fick den uppfattningen att det här försäljningsförbudet antagligen inte är möjligt, och vi måste ju liksom gå på det då.

  Sedan var det nog ganska mycket samma som jag tänkte säga som ledamot Lindholm var inne på. Irlandsexemplet är en annan sak. Det här medborgarinitiativet vill endast förhindra försäljningen, men det gör det möjligt att skjuta ändå.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 14:20

  Jag har en annan åsikt när det gäller möjligheten att lagstifta i den här frågan. Som ledamoten sade, det här har utskottet inte utrett för att man inte lagbereder. Det är därför som jag menar att utskottet kunde ha varit tydligare i sin skrivning och uppmana landskapsregeringen att utreda den här grundlagsfrågan och utreda möjligheterna till lagstiftning. Om man inte vill godkänna medborgarinitiativet i sin nuvarande form så kunde man ha gett en tydligare anvisning att det här är en fråga som man bör titta på.


 • Talman! Det är också så att utskottet har klämmen att ta hänsyn till. Ifall vi skulle ha varit väldigt överens om att det här ska förbjudas att säljas, att innehas och att avfyras så hade vi gått ut över gränserna och det var inte möjligt för utskottet.

  Men jag tänker betona en annan sak som ledamot Lindholm sade så bra; orden gentlemannaöverenskommelser. Ledamot Fellman var också inne på det i sitt anförande. Det är jättebra om man kan diskutera i byar, i kommuner och i stadsdelar med varandra. Hur ska vi göra här? Vi i utskottet hörde jättebra exempel på att detta förekommer.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 14:22

  Det kan jag hålla med om. Jag tycker att det är jättebra om frågan diskuteras och diskuteras ute i samhället om folk tar initiativ. Men vi är här i det här rummet för att lagstifta, för att bestämma om vad som finns inom lagens ramar. Det är det jobbet som vi ska göra här, inte hoppas på att man ute i byarna ska göra det jobb som inte vi klarar av.


 • Ledamot Liz Mattsson Anförande | 14:22

  Herr talman! Att idag prata om problemen kring festens fyrverkerier känns i den värld vi nu befinner oss inte som ett lika stort och betydande problem som tidigare. Saker och ting får perspektiv, det måste jag säga. Jag tycker också det är mycket fint liksom ledamoten Eliasson och Fellman sade att få chansen att stå i denna talarstol.

  Tidningen Ridsport har under senaste vecka publicerat ett flertal artiklar om hur djuren i Ukraina lider av smällarna. Hjärtskärande historier om livrädda djur och filmer när man i förtvivlan släppt ut hästarna på backen för att själv fly från det fruktansvärda smällarna.
  Efter den senaste veckornas obeskrivliga, hemska, ofattbara händelser i Ukraina där människor och djur lider något enormt bleknar lite problematiken kring våra festliga raketer och dess smällare i samband med nyårsfirande.

  Detta till trots, jag har under många år firat mina nyår i stallet, sett djurens lidande i samband med att fyrverkeripjäser avfyras och önskat att de bara kunde få slippa stressen. Extra irriterad har jag varit över de smällar som redan innan 12-slaget och de raketer som flera dagar före- och efter avfyrats. Jag har varit och är i sammanhanget upprörd över alla hästar och övriga djur som påverkas både psykiskt och fysiskt av smällande som nyårsfyrverkerier medför.

  Vad det gäller vårt nyår och det fyrverkerier som vi människor i festens tecken smäller av finns en del åtgärder som man som djurägare kan vidta för att förbättra situationen för djuren kring 12-slaget, t.ex. stänga igen dörrar och fönster, sätta på musik och se till att vara med djuren så det känner sig så trygga som möjligt. Användandet av fyrverkeripjäser för fortfarande med sig en rad olägenheter och risker för människor, djur och natur vilket utskottet också framhåller i betänkandet av medborgarinitiativet.

  Utskottet har konstaterat att frågeställningarna i medborgarinitiativet berör ett flertal rättsområden inom landskapets egen lagstiftningsbehörighet och man redogör förtjänstfullt kring dessa i betänkandet.

  Det framgår i betänkandet att det finns en hel del att göra redan idag inom gällande lagstiftning utan att helt förbjuda försäljningen av nyårsraketer. Jag, tillsammans med övriga i Centerns lagtingsgrupp är helt med på utskottets resonemang att ett totalförbud skulle föra med sig en rad andra negativa konsekvenser som t.ex. illegal import och tillverkning av egna fyrverkerier.

  Istället för ett totalförbud behöver vi på Åland se till att myndighetstillsyn fungerar och information om hur fyrverkeripjäser används på ett säkert sätt aktiveras. Mer information till allmänheten bör helt enkelt delges om de begränsningar som redan existerar gällande användningen av fyrverkeripjäser.

  Centers Lagtingsgrupp välkomnar utskottets förslag om att Landskapsregeringen genomför en informationskampanj för att minska och förebygga de olägenheter som konsumentbruk av fyrverkeripjäser kan medföra och som strider mot gällande bestämmelser. Jag önskar personligen att man redan inför nyåret 2023 prioriterar och aktiverar en sådan kampanj.

  Att begränsa tiden för fyrverkerierna var något som jag tryckte på mycket i mitt tidigare anförande i ärendet och jag vet garanterat att en tidsbegränsning skulle underlätta mycket för djurägare i syfte att förkorta djurens lidande i samband med smällandet. Ett förslag kunde vara t.ex. 23-01 nyårsnatten, då har man chansen att förbereda sig ännu bättre.

  Vi har också genom betänkandet fått veta att med stöd av lokala föreskrifter kan även hårdare krav ställas på användaren så att denne t.ex. ska meddela invånarna i området kring avfyrningsplatsen om de olägenheter, oljud och ljusreflektioner som avfyrandet kan leda till. Omgivningen kan också meddelas om kommande fyrverkerier, exempelvis genom ett meddelande i postlådan eller via ett telefonsamtal. Även dessa förslag på åtgärder som utskottet nämner vore välkomna att bli praxis även på Åland.

  I samband med tidigare remissdebatt kring medborgarinitiativet bad Centers lagtingsgrupp att utskottet ställer individens fri- och rättigheter samt uttrycksmöjligheter i relation till omsorg mot djuren och andra konsekvenser för miljön.

  Jag tycker att utskottet med detta balanserade betänkande har tagit till sig uppmaningen och jag är medveten om att man inom utskottet har behandlat medborgarinitiativet ingående, problematiserat, vänt och vridit på frågan om ett totalförbud för att slutligen konstaterat att man inom ramen för gällande lagstiftning finns ett antal verktyg som man kan använda sig av för att begränsa de risker för skador som enskilda konsumenters användning av fyrverkeripjäser ger upphov till.

  Jag vill därmed tacka utskottet för en djupgående behandling av medborgarinitiativet och understöder varmt tillsammans med hela centergruppen betänkandets åtgärds uppmaningar till landskapsregeringen. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack ledamot Mattsson för de kloka orden, speciellt de inledande orden om kriget i Ukraina och de drabbade där. Det var riktigt kloka ord.

  Nu är jag inte så bekant med landskapsregeringens arbetsmängd så att jag vet eller kan förutse hur mycket och hur långt man kan komma innan det här nyåret med de här åtgärderna som vi från utskottet föreslår i betänkandet. Men jag tror och hoppas att det här problemet med nya fyrverkerier redan det kommande nyåret minskar med respekt för de drabbade av alla krig förstås men kriget i Ukraina.


 • Ledamot Liz Mattsson Repliksvar | 14:29

  Tack, talman! Det har diskuterats mycket i salen redan i dag, att det blir mer och mer förståelse för djurens välfärd kring avfyrade av fyrverkeripjäser. Jag tror personligen på att uppmuntra det egna ansvaret också. Jag tror att den här diskussionen som vi har haft under det här året också varit väldigt viktig för att man ska tänka ett extra varv i kombination med information och allt annat som sker i vår värld.


 • Tack, talman. Tack ledamoten Mattsson för ett bra anförande. Jag funderar lite på hur man har resonerat inom Centerns lagtingsgrupp? De här åtgärderna nu som man föreslår i utskottets betänkande och som ni stöder, så det är ju så att många familjer börjar skjuta jätte tidigt på kvällen för att barnen ska se det här. Det tillhör så himla mycket att det ska finnas raketer på t.ex. nyårsafton. Personer som har hästar och hundar och andra djur som far illa av det här så har ju tider att passa, tiderna är nu från kl. 18.00 på kvällen till kl. 02.00. Man ska passa sig och sitta på helspänn för att det kan smälla när som helst.

  Jag har en väninna som skadade sig jätte illa i Ytternäs. Hon fick en smällare slängd på sin häst när hon var ute och red några dagar före nyår för ett par år sedan. Man är inte säker någon gång, så det blir väldigt svårt att säga att de här förslagen ger någon slags konkret skillnad i verkligheten. (… taltiden slut).


 • Ledamot Liz Mattsson Repliksvar | 14:31

  Återigen, en grej är ju att inom den lagstiftning som finns så kan kan begränsa tiden. Lyckas man med det så behöver det också göras i kombination med information. Återigen, individens eget ansvar. Jag skulle verkligen, som djurägare själv, uppskatta att det var under en kortare tidpunkt som man får skjuta de här. Vilken tid det nu är men nu hade jag satt ett förslag, när jag funderade på det här, mellan kl. 23.00 och kl.01.00. Men i alla fall hitta en begränsning och informera om och varför. Det tycker jag inte vi har sett på Åland.


 • Om man ska göra en verklig skillnad i samhället så måste man ju göra lite strängare någonstans och visa vart man är på väg. Jag finner inte riktigt att de här nu föreslagna åtgärderna egentligen visar vart landskapet är på väg och vart man egentligen liksom vill komma med det här. Å ena sidan så tycker man att det är helt fruktansvärt att djur far illa och miljön far illa det här. Alla är liksom enade. Men sen så finns det på något sätt en annan sida som inte riktigt är med på detta. Jag tycker att det kanske blir lite otydligt för medborgarna hur man ska förhålla sig till det här. Just detta att man kunde sätta en ganska kort tid att det är okej att skjuta, det skulle vara ett jättebra sätt att visa att det är mellan kl. 23.00 och kl. 01.00 som ni skjuter och inte någon annan tid. Det kanske inte är så viktigt att man ska skjuta klockan 18.00 på kvällen för att ett barn ska se det här.


 • Ledamot Liz Mattsson Repliksvar | 14:32

  Tack, talman! Där är jag helt överens med ledamot Eckerman. Jag tycker att den här tiden är alltför lång. Man kanske kunde hitta andra alternativ också under de tidigare timmarna. Vi pratade till exempel om ljusshower och dylikt, och jag tror, över tid, att det kommer att bli mera sådant. Jag är egentligen helt övertygad om att det kommer att gå i den riktlinjen, för det kommer ju mer och mer. Så där är vi helt överens, en kort tid där man får skjuta under nyårsnatten och det kan vi göra inom befintlig lagstiftning.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 14:33

  Tack ledamot Mattsson för ett klokt och balanserat anförande. Jag upplever att vi långt har ringat in problemet gemensamt i den här salen, kanske också några av åtgärderna.

  Det som fick mig att ta replik var att om man följer ledamoten Mattssons tankelinje, då blir det så att landskapsregeringen tar bollen, påminner myndigheten om de verktyg som finns och man informerar medborgarna. Men sen skulle det ju nog finna skäl att följa upp om något år och se; blev det någon förändring i beteendet, blev det färre minderåriga med fyrverkerier och blev det färre olycksfall kring nyår?

  Personligen har jag väl en ganska ljus syn på människan. Många vill följa lagen, bara de vet vad det är som gäller. Och här vet inte alla vad som gäller. Under utskottsbehandlingen förvånades jag personligen över en annan sak, som inte har nämnts i den här debatten, det är att du får använda fyrverkerier på nyår och under villla-avslutningen, vilket nog inte på Åland är en utbredd företeelse att man skjuter fyrverkerier vid någon villa- avslutning utan det är nog på annat håll.


 • Ledamot Liz Mattsson Repliksvar | 14:34

  Tack, talman! Jag tror också att det är viktigt att följa upp, för alltid när du gör informationskampanj eller något så behöver du också följa upp vad den ger för effekt. Det är nog en mycket god idé från ledamot Valve att efter några år titta på vad det har gett för skillnad och att vi inte släpper den här frågan nu utan återkommer till den. Det här är ett medborgarinitiativ undertecknad av över 1 000 personer. Det är klart att det finns ett stort engagemang för detta i samhället. Jag tror att steg ett är det som står i betänkandet, att börja med en informationskampanj och sedan är det nog viktigt också att följa upp den.


 • Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.