ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 100 av totalt 1 130 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 4/2023-2024 Ändring av fastighetsskattelagen
LF 5/2022-2023 Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter
LF 28/2021-2022 Ny klientavgiftslagstiftning
LF 12/2021-2022 Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande
LF 9/2021-2022 Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst
LF 4/2021-2022 Ändringar i samfundsbeskattningen 2022
LF 24/2020-2021 Höjda landskapsandelar för 2021
LF 15/2020-2021 Ändringar i samfundsbeskattningen
LF 7/2020-2021 Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget
LF 31/2019-2020 Höjning av kommunalskattesatsen för samfund 2020
LF 23/2019-2020 Blankettlagstiftning om verkställande av beskattningen
RP 5/2019-2020 Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
LF 5/2019-2020 Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna
LF 19/2018-2019 Medieavgift och finansiering av public service
SF 1/2018-2019 Nya hot mot åländsk handel
RP 6/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
BF 2/2018-2019 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018
BM 49/2017-2018 Medborgarinstitutet-en viktig aktör i det livslånga lärande-höjning av anslag
BF 4/2017-2018 Första tilläggsbudget för år 2018
BF 3/2017-2018 Förslag i syfte att säkerställa landskapets framtida infrastrukturella funktioner
BM 48/2017-2018 Återkallande av investeringsfullmakt för kortrutt
BM 47/2017-2018 Tillsättande av språkpolitisk kommitté
BM 46/2017-2018 Extra anslag för kortrutten
BM 45/2017-2018 Stiftelse för besökscentret i Bomarsund
BM 44/2017-2018 Avbytarservice
BM 43/2017-2018 Fiskevård
BM 42/2017-2018 Skydd av dricksvattentäkter
BM 41/2017-2018 Rena råvaror i landskapet kök
BM 40/2017-2018 Investeringsstöd för äldreboende
BM 39/2017-2018 Konkurrensutsätt linjetrafiken samt drift och underhåll av landskapets vägar
BM 38/2017-2018 Cikulär ekonomi
BM 37/2017-2018 Social omsorg och kommunernas socialtjänst
BM 36/2017-2018 Förnyelsebara energikällor och effektivering
BM 35/2017-2018 Trygghet för hela Åland
BM 34/2017-2018 Ålandskontoret i Stockholm
BM 33/2017-2018 Ingen ny linfärja till Prästö-Töftölinjen
BM 32/2017-2018 Hudcancerscreening
BM 31/2017-2018 Konkretiserat miljöarbete-inför en skrotbilspremie
BM 30/2017-2018 Ett nytt tonnage till linjen Åva-Osnäs
BM 29/2017-2018 Åtgärder för ett hållbart fiske
BM 28/2017-2018 Åtgärder för en hållbar havsörnspopulation
BM 27/2017-2018 Enklare regler för evenemangs- och nöjesarrangörer
BM 26/2017-2018 Avdragsrätt åt alla arbetande ålänningar
BM 25/2017-2018 Minskade ekonomiska klyftor mellan barnfamiljer
BM 24/2017-2018 Att begränsa det offentligas konkurrens på marknaden
BM 23/2017-2018 Återtagande av investeringsfullmakt för kortrutt på västra Föglö
BM 22/2017-2018 Nekande av fullmakt till externa lån
BM 21/2017-2018 Åtgärder för sänkta verksamhetskostnader
BM 20/2017-2018 En sammanhållen alkoholpolitik och ett eget monopol
BM 19/2017-2018 Räddningsaktion för ålänningarnas socialförsäkring
BM 18/2017-2018 Säsongsanpassad SFI-utbildning
BM 17/2017-2018 Återställd antagning till utbildning i Sverige
BM 16/2017-2018 Krafttag för det svenska språket
BM 9/2017-2018 Avställning och påställning av fordon på nätet
BM 8/2017-2018 Kortrutt-byggnadsprojekt Föglö utgår
BM 15/2017-2018 Fiskevårdsavgift för personer som inte är bosatta i landskapet
BM 14/2017-2018 Utflyttade ungdomar
BM 12/2017-2018 Utökade landskapsandelar till kommunerna
BM 11/2017-2018 Skrotbilspremie
BM 10/2017-2018 Penningautomatmedel
BM 7/2017-2018 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder
BM 6/2017-2018 Produktionsstöd för el från vindkraftverk
BM 5/2017-2018 Pensionsarvode
BM 2/2017-2018 Främjande av hållbar energiomställning
BM 1/2017-2018 Främjande av hållbar energiomställning
BF 1/2017-2018 Budget för år 2018
BF 4/2016-2017 Andra tilläggsbudget för år 2017
BF 3/2016-2017 Första tilläggsbudget för år 2017
BF 2/2016-2017 Tredje tilläggsbudget för år 2016
BF 1/2016-2017 Budget för landskapet Åland 2017
RB 3/2015-2016 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015
BM 54/2015-2016 Penningautomatmedel, Pommern
BM 53/2015-2016 Sänkning av penningautomatmedel för Pommern
BF 4/2015-2016 Andra tilläggsbudget för år 2016
BM 52/2015-2016 Kostnad för väghållning
BM 51/2015-2016 Allmän motivering
BM 50/2015-2016 Sänkta ÅMHM-avgifter
BM 49/2015-2016 Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors
BM 48/2015-2016 Utnyttjande av befintliga lokaler
BM 47/2015-2016 Köpstopp på naturskyddsområden
BM 46/2015-2016 Guttorps framtida fiskyngel produktion
BM 45/2015-2016 Ålandskontoren-utveckling av relationer
BM 44/2015-2016 Kommunstrukturutredning
BM 43/2015-2016 Våra mest utsatta ska söka rättvisa i Åbo
BM 42/2015-2016 Utveckling av den yrkesinriktade specialutbildningen
BM 41/2015-2016 Subventionerade lunchförmåner
BM 40/2015-2016 Fortsatt fiskevård på Åland
BM 39/2015-2016 Inbesparing i budgetförslaget för år 2017, ändring i allmänna motiveringen
BM 38/2015-2016 Ålands Digitala agenda
BM 37/2015-2016 Samspelet mellan kommuner och landskapet
BM 36/2015-2016 Privatisering av drift och underhåll av det allmänna vägnätet
BM 35/2015-2016 Infrastruktur- och transportpolitik, ändring i allmänna motiveringen
BM 34/2015-2016 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet
BM 33/2015-2016 Ändringar i Allmän motivering
BM 32/2015-2016 Ålandstrafiken, verksamhet
BM 31/2015-2016 Ålands polismyndighet, verksamhetetn
BM 30/2015-2016 Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)
BM 29/2015-2016 Penningautomatmedel (RF)
RB 2/2015-2016 Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2016
BF 3/2015-2016 Första tilläggsbudget får år 2016