Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter LF 22/2021-2022

Tack, talman! Det är just därför vi nu gör den här stopplagen för att vara på den säkra sidan utifall att den egna lagstiftningen inte hinner träda i kraft. Jag är tveksam om den kommer att hinna. Vi har ännu inte sett den slutliga lagen från lagberedningen, så därför är det av yttersta vikt att...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter LF 22/2021-2022

Tack, talman! Jag tänker inte svara mera på den frågan just nu. Vi kan säkert utveckla de diskussionerna i utskottet sedan.

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Landskapets beredskap att hantera Long Covid SF 22/2021-2022

Talman! Jag tror att framöver så kommer vi säkert att behöva göra en kartläggning och uppskatta och se hur många som har haft en lindrig eller svår postcovid. Men vi är inte där just nu. Som jag sade tidigare, man har en god beredskap att hjälpa de individer som drabbas. Man uppskattar att det kanske...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-08-31

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 21/2021-2022

Talman! Som ni vet genomförs det just nu en rad förändringar på den finska sidan inom socialvårdsområdet. Ett flertal ändringar i rikets utkomststödslag träder i kraft den 1 januari 2023. Landskapsregeringen har på grund av den snäva tidtabellen för riksreformen inte möjlighet att med motsvarande tidtabell som i Finland utreda om och på vilket sätt...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 21/2021-2022

Talman! Tack för frågan ledamot Söderlund. De strukturella förändringar som nu sker i Finland, det är de som kommer att skapa de största ändringarna i utkomststödslagen. I Finland överförs mycket till välfärdsområdena där vi fortfarande har kommunerna kvar på Åland. Det här behöver analyseras. Vad får det för verkningar hos oss? Det handlar om ansökningsförfaranden,...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 21/2021-2022

Tack, talman! Vi är helt överens, det är klart att vi behöver se till det. Precis som minister Höglund var inne på tidigare så är det här är någonting som vi diskuterar mycket just nu. Var och hur kan vi gå in och hjälpa? Till ledamotens tidigare fråga om barnkonsekvens, man har ju sett utkast...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter LF 22/2021-2022

Tack, talman! Dessa två lagar kommer att kräva lagstiftningsförändringar på grund av de reformer som görs i Finland och som ska träda ikraft den 1 januari 2023. Anpassningar av blankettlagstiftningen om privat socialservice och om klientavgifter behöver göras för att beakta de tekniska ändringar som görs i rikslagstiftningen till följd av strukturreformen av ordnandet av...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter LF 22/2021-2022

Tack, talman! Om jag förstår ledamot Påvals rätt så menar du om vi inte tar den här stopplagen just nu? Mycket av förändringarna som görs är att den som har ansvar förs över till välfärdsområdet. Det betyder att det blir en osäkerhet, vem är det som har ansvaret då på Åland? Vem ska ta det...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Åtgärder för att minska antalet aborter SF 21/2021-2022

Tack, talman! Det låter bra att ledamoten i sin andra roll diskuterar just östrogen gör i avloppsvattnet. När jag läste på lite grann så andas fiskar östrogenet eftersom de andas vattnet. Det betyder att koncentrationen blir tusenfalt i fiskarna på grund av det. Så vi behöver ju titta på alla alternativ. Absolut, när det gäller...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-08-31

Åtgärder för att minska antalet aborter SF 21/2021-2022

Tack, talman! När man tittar på hur man har subventionerat preventivmedel i våra närregioner så är det ju inte heller helt enhetligt i Finland. Vanda lyfts ofta upp som ett gott exempel där man erbjuder alla kvinnor det första långvariga preventivmedlet gratis, det är alltså hormonspiral, kopparspiral eller p-stav. I Esbo så har man en...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-08-31

Åtgärder för att minska antalet aborter SF 21/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Söderlund. Jag vill först säga att det finns en del antaganden och spekulationer i frågeställningen om vad som är orsakerna. En av dessa är att det skulle bero på hälsovårdarbristen men i så fall borde det vara ett nytt fenomen med att Åland sticker ut med flest aborter procentuellt...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-08-31

Landskapets beredskap att hantera Long Covid SF 22/2021-2022

Talman! Tack för från ledamot Gunell. Jag tänker först bara förtydliga lite kring terminologin i frågan. Numera används främst termen postcovid, inte Long covid. Enligt WHO:s definition för postcovid krävs för diagnos att symtom som begränsar det dagliga livet och stör funktionsförmågan har kvarstått i minst 2 månader. Talman! Beredskapen för att hantera postcovid...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-08-31

Landskapets beredskap att hantera Long Covid SF 22/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Gunell, på den sista frågan som ställdes så kan jag inte svara exakt. Jag kan inte svara hundra procent att det är så. Men när vi har haft diskussioner kring den här frågan så har man ändå diskuterat på det sättet som att du kan bli sjukskriven för postcovid. Jag kan gärna...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-08-31

Demenscentrets tidsplan? SF 19/2021-2022

Talman! Tack för frågan ledamot Söderlund. I landskapsregeringens regeringsprogram står som sagt följande: "Ett kunskaps- och resurscentrum kring demenssjukdom inrättas med mål att samla och förmedla tillgängliga resurser och erbjuda relevanta tjänster. Centret ska utreda boendet för unga personer som drabbats av demens. Möjligheten att inrätta en funktion som demenskoordinator anställd i samarbete mellan...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-06-15

Demenscentrets tidsplan? SF 19/2021-2022

Ja, det är precis som ledamot Söderlund sade, äldreplaner håller på att tas fram. Det gladde mig väldigt mycket när jag besökte några boenden på norra Åland och fick höra att de norråländska kommunerna nu har gått ihop och tar fram en äldreplan tillsammans. Man också har gjort så nu att även äldreråden, som enligt...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-06-15

Demenscentrets tidsplan? SF 19/2021-2022

Tack, talman! Jag fick en fråga av ledamot Söderlund om tidsplanen när det gäller folkhälsostrategin och äldrepolitiskt program. Det är meningen att folkhälsostrategin ska kunna presenteras under våren 2023. Det är ett stort arbete som görs, den kommer antagligen också att kopplas ihop med den folkhälsorapport som ska göras med jämna mellanrum. Vi har också...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-06-15

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tänk om det precis tvärtom? Att det här gör nu att man stärker föräldraskapet för att båda föräldrar får ett lika stort ansvar, så att det inte bara är en person i familjen som har det stora ansvaret. Kanske är det detta som gör att vi stärker föräldraskapet. Kanske det är det som...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Andra behandling / 2022-05-23

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! När det gäller våra barn - jag lyssnade på distans också i fredags - så får man en känsla av att alla föräldrar kommer nu att sätta sina barn i barnomsorgen 8-10 timmar per dag, men jag tror inte att det finns många föräldrar som gör det. Jag är helt övertygad om att...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Andra behandling / 2022-05-23

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Under valrörelsen gick Moderat Samling till val på att det ska vara möjligt att gå på dagis och nattis. Vårt arbetsliv idag ser inte ut så som det gjorde förr, butikerna har öppet till 24.00 på kvällen. Föräldrar jobbar inom servicebranschen, de jobbar nätter, de jobbar helger och de jobbar helt annorlunda. Det...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Andra behandling / 2022-05-23

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Ja, när man säger att det här kommer att bli sämre för barnen så kan jag inte förstå det. Jag förstår det absolut inte! Man har först utökat antal dagar som du får vara hemma med dina barn och sen gör man den här lilla twisten som jag själv har haft problem med,...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Andra behandling / 2022-05-23

Äldreomsorgen i framtiden SF 15/2021-2022

Tack, talman! När man gick in för KST så var det ju egentligen en politisk kompromiss som gjordes när man lämnade äldreomsorgen utanför KST. Var det rätt eller var det fel? Ja med den kunskap vi har idag så tycker jag att det var fel. Det skulle finnas väldigt mycket att vinna på att jobba...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-11

Äldreomsorgen i framtiden SF 15/2021-2022

Oj, det var många frågor. Jag hoppas, talman, att jag kommer ihåg alla, annars ber jag om ursäkt. Jag försökte skriva, men seniormottagningen finns med i verksamhetsplanen i år för ÅHS, så den kommer successivt att börja förverkligas under det här året. Demensboenden är en kommunal angelägenhet och ja, man vill att ÅHS ska visa...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-11

Äldreomsorgen i framtiden SF 15/2021-2022

Talman! Tack för frågan ledamot Söderlund. Det är minsann en mycket bred fråga som frågeställaren ställer. Jag vill säga att vi delar synen på att vi alla tillsammans bör göra allt vi kan för att se till att de äldre får en så bra och värdig ålderdom som möjligt, fylld av goda levnadsår. Äldreomsorgen är, som...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-05-11

Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna? SF 10/2021-2022

Talman! Ålands hälso- och sjukvård är en myndighet, underlydande Ålands landskapsregering. Som myndighet så svarar ÅHS själva för sina förvaltningsbeslut och att de är lagenliga. Så jag har egentligen ingenting mer att säga i saken. Landskapsregeringen har påpekat att detta behöver rättas till.

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna? SF 10/2021-2022

Talman! Tack för frågan ledamot Eckerman. Ålands hälso- och sjukvård är som bekant en landskapsmyndighet underlydande Ålands landskapsregering. Som myndighet svarar alltså ÅHS själva för sina förvaltningsbeslut och att de är lagenliga. Sedan har Ålands ombudsmannamyndighet som uppdrag att övervaka implementeringen av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-05-02

Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna? SF 10/2021-2022

Tack, talman! Ålands landskapsregering har inte på något sätt varit delaktiga i rekryteringsprocessen. Ålands landskapsregering har inte på något sätt varit med i tillsättandet av platserna på denna självständiga myndighetens beslut. Den här underlydande myndigheten tar själv ansvar för de beslut som tas och att de är lagenliga. Ålands ombudsmannamyndighet har ett ansvar att övervaka...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Planerna för utbildningssektorn SF 6/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Zetterman, jag ska försöka besvara den efter bästa förmåga då minister Hambrudd inte är närvarande här idag. Vi har i dag välfungerande regelverk som ser till att barn som anländer till Åland och vistas tillfälligt har rätt att erhålla barnomsorg, förundervisning och grundskola med stöd av landskapslagen om...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-04-20

Planerna för utbildningssektorn SF 6/2021-2022

Tack, talman! Det är precis som ledamot Zetterman sade, vi vill gärna välkomna dessa ukrainare och vi vill gärna bli flera personer som bor på Åland. Vi behöver absolut se till att det går så smärtfritt som som möjligt. Vi vet inte heller hur framtiden kommer att se ut i höst. Många tror att det...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

Planerna för utbildningssektorn SF 6/2021-2022

Tack, talman! Jag önskar att jag kunde vara lite mera detaljrik i mina svar, men här måste jag tyvärr säga att jag inte vet exakt alla delar. Jag vet att man har pratat om Ålands folkhögskola och tittat på möjligheter, men jag vet ärligt talat inte var det ligger någonstans just nu. Jag får be...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa SF 7/2021-2022

Tack, talman! Tack för tilläggsfrågan. Det är ju så att tredje sektorn lever från år till år. Vi har många föreningar som också har ett väldigt stort samhällsansvar skulle jag säga. Jag pratar om Vårt hjärta, Demensföreningen och Reseda. Det finns många som lever från år till år egentligen. Det här är ju orsaken till...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa SF 7/2021-2022

Tack, talman! Ett avtal mellan KST och Fountainhouse kan i så fall ske genom föreningsbidrag. Foutainhouse fyller inte de krav som krävs för att vara en verksamhet inom KST på grund av att man inte har journalföring, klienthandlingar och det som man behöver ha för att det ska vara en godkänd verksamhet. När det gäller...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa SF 7/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Holmberg. Jag vill till att börja med säga att landskapsregeringen har på inget sätt fråntagit sig ansvaret för allas rätt till psykisk hälsa. Tvärtom, vi har genom skapande av en modern lagstiftning som utgår från klientens behov så har landskapsregeringen skapat en hållbar grund för tjänster som förebygger psykisk ohälsa,...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-04-20

Prioritera barns hälsa SF 8/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Söderlund. Den här frågan är väldigt operativ och av en operativ karaktär för ÅHS men även brett formulerad. Jag vill börja med att först klargöra några saker kring bemanningen på ÅHS. ÅHS har i nuläget 8,5-9 tjänster beroende på hur man räknar en pooltjänst som hälsovårdare inom rådgivningen....

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-04-20

Prioritera barns hälsa SF 8/2021-2022

Tack, talman! I mitt svar så pratade jag om att man man äntligen inför ett kösystem samt tele Q. Den information som jag har fått, förstås i andra hand eftersom jag inte jobbar som hälsovårdare, så är ju att tidigare har man satt väldigt mycket tid på att svara i telefon och boka in möten....

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

Prioritera barns hälsa SF 8/2021-2022

Tack, talman! Hälsovården, hälsovårdarnas ställning, deras löner och bristen på hälsovårdare, ja, det är ju svårt för landskapsregeringen att åtgärda som en quick fix. Det fungerar inte så. Däremot så har vi nu initierat och sagt att vi tillsammans med utbildningsbyrån, minister Hambrudd, minister Röblom och jag själv ska titta tillsammans med hälso- och sjukvårdsbyrån...

Annette Holmberg-Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-04-20

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson för er motion. Det är inte så enkelt att införa ett kollektivt mobiltelefonförbud i grundskolorna. Det här är en sak som har orsakat diskussioner i riket. Det har berörts i avgörande praxis hos högsta lagliga övervakare. Frågor som det här balanserar på å ena sidan mellan att förverkliga barnets grundläggande...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Den andra inriktningen som ledamoten har i åtgärdsmotionen handlar ju om den psykiska ohälsan och hur vi kan jobba med det. lands landskapsregering har finansierat olika fortbildningsinsatser riktade mot barnomsorgens och grundskolans personal inom positiv psykologi. Mariehamn har gått så långt att de har skrivit in det i sina arbetsplatser, vilket är väldigt...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Den stora utmaningen under framtagandet av det politiska programmet har varit att ha mål i siktet och inte åtgärder. Det är de sakkunniga som ska komma med åtgärderna, vi ska visa vägen till att komma till åtgärderna. Jag tror att det kommer att bli en vansklig väg att gå om man tar både...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Precis så är det. Som ledamoten också var inne på, så barn som har en NPF-diagnos har lättare att falla in i ett beroende och bli mera fast, plus det som ledamot Påvals var inne på men även nu ledamot Eckerman, att tendenserna att det tar över och att man blir en hemmasittare eller...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Vi har idag ett förslag på ANDTS-program på ert bord som ett meddelande från regeringen. Landskapsregeringen beslöt ifjol den 8 juni 2021 att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att ta fram ett nytt ANDTS-program. Den kommittén presenterade sitt förslag den 10 december ifjol och landskapsregeringen fastställde programmet den 27 januari. Det här är ett...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Tack för ett viktigt anförande ledamot Pettersson. När vi tog fram det här politiska programmet - jag var lite grann inne på det i en replik med ledamot Söderlund - så var den svåra avvägningen att titta på hur vi kan få det till mål som man kan mät. Sedan kan proffsen, som jobbar...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Om man tittar vilka som har kommit in med förslag på åtgärder så är det socialvårdsbyrån, hälso- och sjukvårdsbyrån, utbildningsnivån, vägnätsbyrån, finansavdelningen, regeringskansliet, ÅHS, ÅMHM, polismyndigheten, AMS, Ålands gymnasium, Högskolan på Åland, Ålands ombudsmannamyndighet, Ålands folkhögskola och Lotteriinspektionen bara för att nämna några. Det är väldigt brett som man nu kommer in med...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Ledamoten lyfte upp det digitala spelande och där tycker jag att ju mer vi satte oss in i frågan, desto mera svårt blev det att kunna dra en gräns mellan ett vanligt spelberoende till ett digitalt spelberoende som våra barn befinner sig i. Vi brukar prata om inkörsport när det gäller alkohol och droger....

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Ledamoten lyfte upp läkemedel och att detta inte lyfts upp mera. Vi hade en diskussion om det i gruppen. I den ANDTS-enkät som gick ut från ÅSUB så lyfte vi specifikt upp den frågan den här gången, för jag hade fått signaler bland annat från operativa gruppen att det är ett problem med bland...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Jag tycker att det fram väldigt tydligt i arbetet i den parlamentariska gruppen hur viktigt det är att vi har hela spektrat av alla åldersgrupper som sitter i parlamentet. För har man barn idag i ålder mellan 7 och 20 så är det här ett ständigt problem. Nästan varje dag är det någonting som...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Tack för anförandet. Något som var viktigt för hela gruppen var att programmet skulle skickas ut på remiss och det har aldrig gjorts tidigare. Vi har skickade ut det väldigt brett för att få in så många åsikter som möjligt och synpunkter. Det var just i gruppen tydligt att vi skulle göra det här...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Det är trevligt när vi överens för en gångs skull här i salen. Det blir väl så när man sitter alla politiska partier tillsammans och jobbar. Ledamoten var också inne på det här med trender nu och då. Det har lyfts upp tidigare idag att utbudet av alkoholfria drycker behöver bli bättre. Men jag...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Tack för anförande! Ledamoten lyfte upp tidsaspekten och tidpunkten för hur länge ett sådant här program är i kraft. Det är säkert något som man kan titta på. Precis likt ledamot Påvals var inne på tidigare så blev det väldigt stressigt och det är olyckligt. Men jag är glad över att vi hade ett...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, herr talman! Jag blir glad när ledamoten sade så för jag tycker att vi har haft ett jättebra arbete i gruppen. Det är ett svårt arbete, det är komplicerat, men det blev ändå en bra produkt. Jo, vi behöver titta och se hur vi kan göra saker och ting kanske på ett annorlunda sätt....

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Talman! Tack för frågan, ledamot Söderlund. Det här är ju nu då en del utav alla de utredningar som görs för att ta fram ett äldrepolitiskt program och det blir tydligare och tydligare att det är någon som behöver ha en helhetssyn. Man behöver titta på äldreomsorgen som en stor helhet och inte bara rycka...

Annette Holmberg-Jansson / Svar / Föredras / 2022-03-07