Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Talman! Nyligen fick jag till mitt 30-årsfirande en present från en nederländsk vän som jag kommit att lära känna från en av mina arbetsresor. Ett häfte med målningar av bland annat den nederländska målaren Johannes Vermeer. Jaha, tänkte jag först, det var väl inget särskilt spännande att få. Men när jag häromdagen av en slump...

Simon Holmström / Anförande / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Talman! Markeringar, det har vi gjort, det har vi gjort många av och varje dag när den ukrainska flaggan vilar så tryggt här vid vårt parlamentshus. Att ta steget som ordförande för lag- och kulturutskottet i parlamentet och ta steget att vilja urvattna folkrätten på det sätt som det här de facto är, en del...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Talman! Det torde stå fullständigt klart för oss alla att det här lagtinget vid flertalet upprepade gånger har markerat mot det ryska brutala anfallskriget i Ukraina. Det finns till och med ledamöter som har gått ännu längre och till och med arbetar väldigt tätt med Ukraina för att hålla de ansvariga skyldiga, däribland undertecknad. Men...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Till det första så vill jag bara kommentera det att vi har inte engagerat oss i den här debatten på grund av att den har slirat så mycket från båda sidor. Jag ville komma med ett konstaterande att vi värderar representation och därför kommer vi också stöda Socialdemokraternas ändringsförslag.

Simon Holmström / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag vill framföra ändringsförslaget som också aviserades som gäller betänkandets motivering första stycke som jag vill att ska ersättas med följande: "utskottet har inbegärt ett utlåtande från social- och miljöutskottet som utskottet omfattar." Tack.

Simon Holmström / Anförande / Enda behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Tack talman! En av de utmaningar som utskottsordförande Söderlund påpekar är just att den åländska skyddshemsverksamheten på Tallbacken inte får så många våldsutsatta klienter som de egentligen skulle behöva. Det vill säga folk söker sig faktiskt inte dit fastän de också skulle behöva ha just den typen av stöd. En av lösningarna är såklart att...

Simon Holmström / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Det oroväckande i den här kråksången är det att, enligt en undersökning som har gjorts, var femte som har kommit till skyddshemmet upplever att de haft ett dåligt bemötande på ett eller annat sätt. Det sprider ju sig i sådana fall. Då drar ju sig folk från att komma dit i risken att man...

Simon Holmström / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! I vår mening så handlar den här frågan inte om huruvida någon är kompetent eller inkompetent, utan det handlar om representation. Representation är viktigt i frågor där det finns vissa grupper i samhället där beslut fattas för deras räkning på ett eller annat sätt. Som en sidoanmärkning så har jag i Nordiska rådet till...

Simon Holmström / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Vi står inför en mycket bisarr situation idag i lagtinget. Det här har hänt. Landskapsregeringen kommer till lagtinget och meddelar enligt rutin om hur arbetet går med att förverkliga de åländska hållbarhetsmålen. Målen är 7 som har sina inbördes delmål som ska vara uppnådda till 2030. Statusrapporten visar att Åland är långt ifrån...

Simon Holmström / Anförande / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Då kan jag ytterligare tillkännage det som kanske har varit otydligt för ledamoten Holmberg. Det skulle vara under vår värdighet att ge legitimitet till en landskapsregering som på ett så uppenbart sätt inte tar klimatfrågan på allvar.

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Min kollega ledamoten Röblom replikerade mig för första gången, tack för det! Ledamoten Röblom beskrev att i område efter område ger en saktfärdig hållbarhetspolitik stora kostnader för framtiden. Man rullar en snöboll framför sig och den politiken måste upphöra.

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Låt oss då samarbeta med att rätta till detta misstag och rösta för det ändringsförslag som jag nu har lyft och som jag hoppas att blir bordlagt till fredag då fler också finns med i salen.

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Talman! Den redan tidigare aviserade resolutionen gällande strategi för cirkulär ekonomi så vill jag be om att går till omröstning. Det är alltså ett nytt stycke som läggs till sist i betänkandet.

Simon Holmström / Anförande / Andra behandling / 2023-09-20

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! Vatten är inte bara en resurs, det är en livsnerv som sammanflätar vårt örike och som ger oss möjlighet att frodas och utvecklas. Därför är det vår plikt att se till att våra åländska vattendrag förblir rena och friska, och detta lagförslag tar oss några steg närmare detta mål. Vi ska ta vårt ansvar...

Simon Holmström / Anförande / Andra behandling / 2023-09-20

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! Det är fint att den här noggrannheten i utskottet faktiskt också lönar sig, att det finns en förhandlingsvilja över partigränserna för att göra någonting gemensamt. Det är inte alltid fallet i alla utskott men i vårt utskott, social- och miljöutskottet, har det verkligen varit fallet. Vad gäller den här frågan om avledande av avloppsvatten...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-20

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! Är det något som irriterar ålänningarna så är det ju just när avloppspumpar och pumpstationer breddar. Det har en lokal påverkan. I de åländska sjöarna och vattendragen så ser man ju konsekvenserna rätt direkt. Ett betydande steg är detta så klart, men det finns ju steg fortfarande att ta. Det vi menar i Hållbart...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-20

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! Det är just som vicetalman sade, business as usual är inget alternativ längre, utan nu måste en helt annan politik till. Grundproblemet är ju att det finns utsläpp överhuvudtaget. Nu pratar vi om skyddszoner. Det är ju att dämpa utsläppen så att säga. Problemet är ju de stora utsläppen från källan, vi behöver arbeta...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-20

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! En försummad miljöpolitik är otroligt dyr. Det ser vi konsekvensen av just nu. Det är nu som vi behöver betala för vattenbesparande åtgärder och vattenförbättrande åtgärder. Det är nu som vi behöver fundera kring om vi behöver ha en avsaltningsanläggning som kostar skjortan. Bättre hade ju varit att vi hade skött om våra vatten...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-20

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! I förslaget till totalrevidering av vattenlagen så gäller kompensationer enbart de tillståndspliktiga verksamheterna. Men det är faktiskt en god tanke att också göra frivilliga kompensationsprogram som man har gjort i Finland till exempel. Där har man modellkalkyler för hur man kan gå till väga om man gör någon typ av exploateringsprojekt. Det här är...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-20

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! När det gäller just kompensationsåtgärder så ska vi komma ihåg att det är det lägsta skedet i hierarkin, dvs. det sista man gör om man inte kan undvika att göra någon typ av exploatering. Bättre är ju såklart att planera medvetet på förhand, just som ledamoten Zetterman sade. Planerar man medvetet då kan man...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-20

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Tack till ledamoten Holmberg för en bra presentation av det här betänkandet som belyser på många sätt de utmaningar vi har, men också ger lite färdkost inför framtiden. Särskilt intressant är just manligt och kvinnligt kodade branscher och jobb. Det offentliga har ett stort ansvar att styra på rätt. Det offentliga har verktyget...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Det mångåriga löneutvecklingsprogram som landskapsregeringen har haft, om det har fungerat eller inte vet vi inte väldigt mycket. Det är så klart viktigt att ÅSUB också tittar på den här delen. Jag tror att det fortfarande finns ett behov av att faktiskt fortsätta arbeta och kategorisera svårighetsgrader i olika yrkesområden, på samma sätt som...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Jag tryckte faktiskt med intention. Jag tänker understöda det som ledamoten Fellman sade om det feministiska perspektivet i näringspolitiken eller vad vi nu ska kalla det. Ordet feministisk näringspolitik nämndes under remissdebatten och efter det så fick man se väldigt otäck argumentation om just begreppet feministisk näringspolitik. Vi kanske inte ska fastna på begreppet,...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Just eftersom det finns en sådan svans i debatten så är de här diskussionerna väldigt, väldigt viktiga. Nu hörde jag här från bänken att det finns en utredning från tidigare om huruvida de näringspolitiska och lagstiftningsmässiga hindren överhuvudtaget finns eller inte. Det kanske skulle behöva uppdateras. Vi lever i en annan verklighet. Vi har...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag konstaterar med stor besvikelse att finans- och näringsutskottet inte tagit sig tiden som det här ärendet verkligen skulle förutsätta för att behandla det här hållbarhetsmeddelandet. I likhet med min kollega ledamot Röblom så kan jag konstatera att man hänvisar till social- och miljöutskottets arbete och där därutöver på ett besynnerligt sätt. Man skriver...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det är självklart så att rutinerna behöver ändras och det har också Hållbart Initiativ sagt från första början. Men kan vi nu bara titta på det här ärendet i sin isolation? Det kom till lagtinget för ett år sedan. Finans- och näringsutskottet fick det remitterat under förra året. De skickade en begäran om utlåtande...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! I klimatarbete så räknas alla ton. Allt vad vi kan göra är hemåt. Vi kan inte längre skylla på att det alltid är någon annan som ska göra någonting någon annanstans, någon annan gång. Utan det är vi med vårt självstyre som faktiskt har ett sådant ansvar. Vi i Hållbart Initiativ vill och vi...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Med dagens ekonomiska modell, som bygger på ohämmad ekonomisk tillväxt där tillväxt är det allena saliggörande så har vi på Åland en situation där vi per capita släpper ut ungefär åtta ton koldioxidekvivalenter årligen. Vi borde gå ner till 1,5. Det är så det ser ut. Vi kan göra det genom att minska vår...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det som jag pratar om är kulturförändring. Hur ser vi på de olika lagar som kommer framför oss? Det är inte i en lag som vi kommer att göra den här systemomställningen, det är inte i två lagar utan det är i alla lagar och beslut som vi fattar på politisk nivå. Därför tycker...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Med medvetenhet om att det här faktiskt är ett av mina sista anföranden så ville jag också ta tillfället i akt i den här debatten och säga att vi inte har gjort tillräckligt. Vi behöver fler sådana här debatter. Vi behöver ha fler debatter ute i samhället. Medborgardialog? Självklart. Vi behöver förankra den här utvecklings-...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag kan också komma på många exempel där finans- och näringsutskottet inte har varit grönt och det kanske mina ändringsförslag och reservationer har vittnat om. Det som den här debatten egentligen handlar om är ju det övergripande politiska ansvaret som vi har här i att kravställa på dem som sitter där i landskapsregeringen. Vi...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag vet inte i vilket universum som minister Wikström har befunnit sig i? Tittar vi på Hagasamarbetet och tittar vi på de stora företagsnätverken så säger de en sak; är man först så vinner man konkurrensfördelar. Man är ut först med en hållbar affärsmodell och vinner nya segment på marknaden. Man kan innovera, göra...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag tror på marknadsekonomi, men inte utan begränsningar. Det behövs en aktiv politisk styrning för att nå hållbarhetsmål. Det är ingenting som man bara kan vänta och se. Det är politiker som sätter spelregler, långsiktiga spelregler så att företag vet och investerare vet vad framtiden kommer att innebära, så att de inte investerar i...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det finns många exempel som man kan lyfta fram. Det är socioekonomiskt oansvarigt att inte fatta hållbara beslut idag. Vad gäller skärgårdstrafiken t.ex. som också nämns, om EU kommer med nya regleringar som minskar på bruttodräktigheten för företag som är en del av ETS, då mitt i allt så måste vi betala en hel...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Först vill jag bara konstatera att det här är ingen showbusiness för mig. Det här är seriöst. Jag har de här åsikterna. Jag vet att jag är en del av ett parti som driver på de här frågorna. Om vi ska vara helt transparenta så har jag klippt och klistrat från mitt första anförande...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Modernisera kollektivtrafiken SF 26/2022-2023

Tack, talman! Under året utvärderar landskapsregeringen kollektivtrafikens upplägg innan större ändringar görs. Mycket behöver förändras för att göra kollektivtrafiken en central del av ålänningarnas liv, med tanke på att dagens struktur har grund i 80-talet, inte minst satsningar på flexibla, snabbgående fordon. Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av...

Simon Holmström / Fråga / Föredras / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Jag ber att förslå att motiveringen under styckets Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet resurser får en lydelse enligt den reservation som jag har lämnat in och har fem stycken.

Simon Holmström / Anförande / Andra behandling / 2023-09-18

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Talman! Som jag sade här tidigare så vill jag föra Hållbart Initiativ reservation till omröstning gällande 3b §, alla de fem momenten vad gäller krav om fastighetsnära avfallstransport.

Simon Holmström / Anförande / Första behandling / 2023-09-18

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Då var det dags för reservationen gällande avgiftstaxan för avfallstransport. Jag föreslår att 3b § 5 mom. stryks.

Simon Holmström / Anförande / Första behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Småföretagen utgör ryggraden i den åländska ekonomin. De är kreativa och innovativa, skapar en attraktionskraft för Åland som besöksdestination och de skapar arbetstillfällen i våra samhällen. När vi i social- och miljöutskottet behandlat livsmedelslagen så står det klart att den nuvarande byråkratin kan vara överväldigande för många småföretagare inom livsmedelsbranschen. De tvingas ofta navigera genom...

Simon Holmström / Anförande / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Jag är av den övertygelse att hårt lagstiftningsarbete lönar sig. Det är viktigt att ha resurser till lagberedning och det vet jag att Liberalerna också har påpekat flera gånger. Till detta behövs också specialkunskap i ämnesområdena, i det här fallet livsmedelssäkerhet. Och till detta behövs också de nödvändiga digitala system som krävs i form...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Det är just sådana ämnen som vi absolut behöver diskutera mera om, också på en övergripande nivå och inte bara när det gäller livsmedelstillsyn och lagstiftning utan också miljöfrågor och annat. Men det som är huvuddebatten här är egentligen huruvida vi tror att ÅMHM har de resurser och den kapacitet att utföra de inspektioner,...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Nej, vi ska inte vänja oss vid underresursering, det tycker i alla fall inte Hållbart Initiativ. Så klart att vi ska göra de långsiktiga satsningarna. De kommer att bidra till att minska kostnadsbördan och minska arbetet på grund av att det finns en hel del tolkningsvakuum i lagstiftning gällande livsmedelssäkerhet som sedan hamnar på...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Det går att göra, men det går inte att göra just nu, inte utan de förändringar som behövs i lagstiftningsläget, i rättsosäkerhet och i den praktiska tillämpningen i livsmedelsområdet. Sedan kan vi också kolla på statistiken, 60 % av de ordinarie tillsynsobjekten hann ÅMHM med under 2021. ÅMHM hann överhuvudtaget inte till färjorna, trots att...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Herr talman! Jag vänder mig mot just denna beskrivning om att lösa byråkrati med mer byråkrati, utan snarare måste vi konstatera att det här är ett EU-styrt område som har byråkrati. Vi måste se till att kunna navigera igenom den på ett bra sätt och att ÅMHM har de förutsättningarna som krävs för att kunna...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Det är ju intressant att ledamoten Valve och ledamoten Holmström har befunnit sig på två helt olika universum och tolkat hörandena på helt olika sätt. Det kanske är så att det finns ett behov från Moderaterna och regeringen att faktiskt hörsamma den oro som finns hos livsmedelsklustret när de här nya paketen kommer med...

Simon Holmström / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Debatten förra veckan blev rätt geggig om jag får säga det själv. När argumenten inte räckte till så då flög epitet som avfallssocialist och annat fult som jag inte tänker upprepa. Men det jag tänker upprepa är behovet av att få till stånd en cirkulär ekonomi. I en sådan ekonomi är avfall inte...

Simon Holmström / Anförande / Första behandling / 2023-09-18

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Det är just som ledamoten Eckerman sade, finns det möjlighet att göra en förbättring för att stimulera den cirkulära ekonomin så ska vi så klart göra det. Vad gäller just den reservation som gäller fastighetsnära avfallstransport så ska vi också komma ihåg att kommunerna får välja att inte ha fastighetsnära avfallstransport i hela...

Simon Holmström / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-18

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Först, herr talman, så ska jag vederlägga det som ministern sade om tvång. Det handlar inte om det, utan det handlar snarare om att vi har tydliga ramar och förutsättningar så att vi vet att de beprövade erfarenheter som finns, att de drar vi nytta av och att vi ökar sorteringsgraden därefter. Det är inte...

Simon Holmström / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-18

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Talman! Visst är det så att ekonomiska incitament styr beteenden. Det är också så att bekvämlighet styr beteenden. Har jag en avfallssortering i olika fraktioner längre bort ifrån mig så då minskar min motivation att ta mig dit. Det är enklare att föra de hemma, fastighetsnära eller i bostadskvarteren till exempel. Det finns en hel...

Simon Holmström / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-18