För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2019.

  4        Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

  Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat att sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  5        Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2019.

  6        Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstsavdraget

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2019.

  7        Ändrade sekretesstider inom hälso- och sjukvården samt socialvården

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2019.

  8        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018

  Landskapsrevisionen har den 22 februari 2019 överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget i enlighet med 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen.

  Enligt samma lags 8 § ska landskapsregeringen inom tre månader från det att Landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen, meddela lagtinget vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iakttagelser.

  Ärendet kommer att behandlas tillsammans med landskapsregeringens meddelande. Lagtinget tar då ställning till om berättelsen och meddelandet ska remitteras till finans- och näringsutskottet.

  9        Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2019.