Enda behandling

  • Under diskussionen som förklarades avslutad vid plenum den 10 november, har lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Simon Påvals, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning säkerställa att det åländska näringslivet ges möjlighet till kompensation genom anslag i budgetförslag 2022 anhängande de kostnadsdrivande faktorer vilka uppstått på grund av nuvarande skattegränsproblematik. Allt med tanke på den åländska konkurrens- och attraktionskraften." Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

    Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja medan de som för lagtingsledamoten förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

    Omröstning. Omröstningen avslutas.

    Omröstningen har utfallit så att 18 ja-röster har avgivits, 5 nej-röster har avgivits, 7 ledamöter var frånvarande.

    Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.