Behandling av kläm

 • Under första behandlingen av föregående ärende har ledamoten Ingrid Zetterman, understödd av lagtingsledamot Pernilla Söderlund, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: "att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att genomföra en barnkonsekvensanalys under hösten 2022 och återkomma med justeringar av lagen baserat barnkonsekvensanalysens resultat."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja medan de som röstar för lagtingsledamoten Ingrid Zettermans förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har utfallit så att 12 ja-röster har avgivits, 7 nej-röster har avgivits, 1 ledamot har avstått från att rösta och 9 ledamöter var frånvarande.

  Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. Ärendet är slutbehandlat.