Föredras

Val av lantråd D 3/2019-2020

 • Vid plenum den 9 december 2019 har talmannen i enlighet med lagtingsordningens 24 § meddelat att lagtingsledamoten Veronica Thörnroos är lantrådskandidat. Förslaget har enligt arbetsordningens 105 § bordlagts till dagens plenum.

  Enligt arbetsordningens 105 § ska den som föreslås till lantråd ha lämnat sitt samtycke innan ärendet föredras för lagtinget. Lagtingsledamoten Veronica Thörnroos har den 5 december 2019 lämnat sitt skriftliga samtycke.

  Lagtinget har nu att i enlighet med arbetsordningens 105 § genom öppen omröstning efter namnupprop ta ställning till talmannens förslag.

  I lagtingsordningens 24 § stadgas att om lantrådskandidaten vid omröstningen i lagtinget har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, väljs han eller hon till lantråd.

  Omröstningen får enligt 90 § i arbetsordningen inte föregås av annan diskussion än om kandidatens valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begärs ordet? Ingen begär ordet.

  Jag ber lagtingsledamöterna Robert Mansén och Pernilla Söderlund att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att de ledamöter som godkänner talmannens förslag till lantråd röstar ja, medan de ledamöter som inte godkänner förslaget röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Talmannen uppmanar var och en ledamot att sätta på sin mikrofon då rösten avges och att genast stänga av den efter det. Upprop.

  Vid omröstningen har avgetts 22 ja-röster, 2 nej-röster och 4 lagtingsledamöter har avstått från att rösta och 2 lagtingsledamöter är frånvarande.

  Lagtinget har alltså valt lagtingsledamoten Veronica Thörnroos till lantråd. I protokollet kommer det att antecknas hur var och en har röstat.

  Övriga medlemmar i landskapsregeringen kommer enligt lagtingsordningens 24 § att utnämnas av talmannen i enlighet med ett förslag av lantrådet.

  Ledamoten Veronica Thörnroos är därmed vald till lantråd.