Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Därefter föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling och slutligen behandlas det klämförslag som ledamoten Holmberg lämnade in i samband med ärendets första behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:02

  Tack, talman! Bästa lagting och eventuella åhörare. Det är ju bra att landskapsregeringen gör ändringen. Men Liberalerna hade i åtgärdsmotionen önskemål om att man också skulle höja det maximala avdraget till 8 400, precis som i Finland. Vi vill ju att hela Åland ska kunna leva - vi vill också att datorerna ska vara på plats - och att det interkommunala samarbetet kan fungera och att det interkommunala pendlandet kan fungera. Det finns faktiskt människor som jobbar i en kommun, till exempel i skärgården, och bor på fasta Åland eller vice versa. De kanske inte är så många, men de finns och därför tyckte vi att det var en god idé att ha det maximala avdraget på 8 400 euro som ett sätt att hela Ålands ska leva. Tack, talman!


 • Diskussion är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 10 § kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Slutligen föreläggs klämförslaget för enda behandling. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:04

  Tack, talman! Jag önskar att en kläm som lagtinget fick sig tillhanda i måndags infogas till lagförslaget.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs klämförslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: "att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att under 2023 återkomma med förslag på resekostnadsavdrag som innehåller incitament för hållbara resvanor ur ett regionalt perspektiv, i vilket styrmedlen anpassas till dagens förhållanden för att stärka såväl omställningstakt som folkhälsa". Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Holmbergs klämförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll 17 ja-röster, 9 nej-röster och 4 avstod.
  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. Ärendet är slutbehandlat.