Behandling av kläm

 • Under spörsmålsdiskussionen, som förklarades avslutad vid plenum den 26 april 2023, har lagtingsledamoten Rainer Juslin, understödd av lagtingsledamoten John Holmberg, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: "Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i ett nytt meddelande redogöra för de grundläggande frågeställningarna som är avgörande för att arbetet med en fossilfri skärgårdstrafik ska ha en möjlighet att avancera överhuvudtaget, att landskapsregeringen tar ställning till vilka rutter som ska trafikeras, om landskapet ska äga sina fartyg, vilken typ av drivmedel som ska användas och hur omställningen till en fossilfri skärgårdstrafik ska finansieras."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja medan de som för lagtingsledamoten Rainer Juslins förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej.
  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja.
  Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har utfallit så att
  14 ja-röster har avgivits,
  12 nej-röster har avgivits,
  1 ledamot har avstått från att rösta.
  3 ledamöter var frånvarande.

  Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.