Första behandling

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de
  lagförslag som ingår i betänkandet.
  En gemensam diskussion tillåts i de båda ärendena. Diskussion.


 • Talman! Låt mig inleda med ett konstaterande. I dag är vi inne på tionde dagen av undantagstillstånd och beredskapslagar i republiken Finland och landskapet Åland. Det återstår minst 17 dagar av ett stängt samhälle, tysta gator och inget resande. Detta som en följd av en sjukdom som ingen hade hört talas om för fyra månader sedan. Med detta vill jag understryka att situationen är unik på ett sätt som till och med trotsar fantasin.

  I förrgår stängdes Helsingfors och landskapet Nyland med 1,7 miljoner invånare skärmades av från resten av landet med hjälp av vägspärrar. Finländarnas rörelsefrihet är för första gången på åttio år inskränkt. Antalet dödsfall stiger, städer står tomma och restauranger tvingas stänga. De rederier som håller Åland, Sverige och Finland sjudande och handlande ligger förtöjda vid kaj och tusentals människor har inte längre jobb och utkomst.

  Vi befinner oss i en brinnande kris i likhet med resten av världen och därför är jag utomordentligt glad att vi i Ålands lagting och Ålands landskapsregering visar handlingskraft, mod och framtidstro i den mån vi har möjlighet att göra det. Det kommer nämligen en morgondag så småningom och då gäller det att vi är beredda. Då ska våra företag vara redo för kundanstormning, våra färjor ska vara välkomnande och hela Åland ska vara öppet på nytt. Ska vi lyckas med det behövs pengar och genom att använda de PAF-medel som hittills legat orörda på ett konto kan vi i varje fall i någon mån höja köpkraften hos medborgarna och kanske medverka till att företag överlever när kunderna stannar hemma.

  Talman! Den pågående pandemin medför en akut situation som ställer krav på effektivt och snabbt beslutsfattande. Undantagstillstånd trodde jag aldrig jag skulle behöva vara med om och jag inser att sådana tider som vi nu lever i förutsätter åtgärder vi tidigare inte sett och en samhällelig samling utöver det normala.

  Finans- och näringsutskottets hantering av tilläggsbudgeten och den tillhörande budgetlagen har, liksom beredningen inom Ålands landskapsregering, varit skyndsam. När samhället stannar av på det sätt som nu hänt duger det inte längre att arbeta långsamt.

  Det är naturligt att det i en sådan process finns aspekter där man funnit osäkerhet, hur skulle det kunna vara på något annat vis? Inom utskottet är vi medvetna om detta och har valt att peka på några problem istället för att försöka hitta svar på omöjliga frågor. Vi kommer att tvingas justera kursen allt eftersom geografin förändras. Vi kan inte idag säga vad som ska hända imorgon av det enkla skälet att ingen vet. Denna kris kräver ett tydligt, starkt och modigt ledarskap och från finans- och näringsutskottets sida har vi det högsta förtroende för Ålands landskapsregering och den förvaltning som sköter vårt samhälle.

  Exempel på frågor som vi från utskottets sida vill att vi inte glömmer bort är vilka krav som ska gälla för de medel som beviljas till företag till exempel, exempelvis i förhållande till utdelningsbara medel och bonussystem. Pengarna som betalas ut ska gå till verksamhetens överlevnad, inte ersättningar till några få. Detta kan tyckas som självklarheter men vi vill ändå understryka det. Vi har från utskottets sida också erfarit att det finns beredskap från landskapsregeringens sida att fortsätta kämpa sida vid sida med de företag och anställda som lider i krisen. Vi uppmanar landskapsregeringen att återkomma med ytterligare åtgärdsförslag och slå fast vilka ekonomiska förutsättningar som står till buds. Det är nu som pengar som har sparats för dåliga tider ska användas. De dåliga tiderna är här. Utskottet framhåller samtidigt vikten av att samtidigt som man hanterar den nuvarande och ständigt föränderliga krisen ska man också arbeta för att upprätthålla och helst stärka konkurrenskraften för Åland i omvärlden. Vi måste tillsammans fundera på hur vi gör ett bra Åland ännu bättre och redo för morgondagen som kommer.

  Denna aviserade första hjälp till näringslivet består av flera delar vilka framkommer i budgetförslaget. Utskottet stöder alla och vi är särskilt glada över att man inte glömt bort människorna, alla de löntagare som ser till att företagen lever.

  Vi konstaterar att förslaget till lag om temporärt tilläggsstöd tar fasta på att dämpa de negativa effekterna. Lagen är ägnad att göra det lättare för företag att permittera personal och att stärka enskilda individers köpkraft i en förhoppningsvis tillfällig men ekonomisk mycket trängd situation. Det finns olika sätt att göra detta på, men utskottet har under hanteringen erfarit att detta tilläggsstöd är det snabbaste, säkraste och bästa sättet att snabbt sätta pengar i arbete istället för att de ska vara stilla på ett konto.

  Det kan finnas skäl att utreda hur det föreslagna tillägget på dagpenningen påverkar andra bidrag, och vid behov också återkomma med lagstiftning som krävs för att det temporära tilläggsstödet inte ska påverka nivån på de avgifter eller förmåner som uppbärs eller utbetalas med stöd av lagen om t.ex. allmänt bostadsbidrag, barnbidragslagen, barnomsorgslagen, lagen om hemvårdsstöd osv. Trots att det är en kärv situation så vill vi ju inte att man ska göra sämre när man vill göra bättre.

  Vidare konstaterar utskottet att detta tilläggsstöd sker på basen av landskapsregeringens politiska målsättningar. Regeringen vill underlätta permitteringsbeslut för att få ner lönekostnaderna för företagen då intäkterna uteblir, samtidigt som man vill förbättra betalningsförmågan för personer som permitterats vilka inte annars har ett tillräckligt skydd. Genom att satsa på detta idag så kan vi försäkra oss om att det finns företagare och att det finns arbetstagare även när denna kris är borta. Vi satsar idag för att kunna skörda i morgon.

  Ingen kan i dagsläget överblicka konsekvenserna av den pågående pandemin. Ingen! Det står redan idag klart att de ekonomiska och sociala effekterna kommer att bli stora och långvariga samt att de kommer att drabba såväl små och stora företag och särskilt enskilda individer. Alla dessa individer som sitter i sina hem idag och inte begriper vad det är som händer. Man har inte längre ett jobb att gå till. Man kan inte längre resa dit man vill. Man kan inte ens besöka sina nära och kära. Det är den kris vi har att hantera just nu.

  Strukturen på Ålands näringsliv gör att Ålands ekonomi är särskilt sårbart för de restriktioner som har föranletts av rådande undantagstillstånd. När färjor slutar gå mellan Finland och Sverige så blir Åland det ställe som får betala det högsta priset. Åland är knutpunkten i hela det näringslivssystem som binder samman Sverige och Finland. Våra arbetsplatser finns ombord på de fartyg som sköter detta.

  En betydande arbetslöshet kan bli verklighet inom kort i landskapet, jag understryker inom kort. Det här handlar om dagar. De långsiktiga konsekvenserna av pandemin och de åtgärder som vidtagits går inte att förutse.

  Från finans- och näringsutskottets sida står vi bakom vår landskapsregering. Vi önskar er all lycka och kraft i den fortsatta kampen för vår självstyrelse, våra företag, våra löntagare, vår vardag och vår framtid.

  Talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2020 i oförändrad lydelse, samt att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2020 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet också att lagtinget antar lagförslaget om temporärt tilläggsstöd i oförändrad lydelse. Tack för ordet, talman.


 • Tack, herr talman! Tack ledamot Pettersson för ett mycket fint anförande.

  Ni nämnde självfallet arbetet i utskottet. Jag undrar, vad tycker ni, så här med facit i hand, om utskottsarbetet ur demokratisk synvinkel?


 • Talman! Jag tycker att arbetet i utskottet präglades av framtidstro, tillförsikt och vilja att göra annorlunda, och att skapa förutsättningar för den morgondag som så småningom kommer. Jag menar att utskottet är tillsatt på gedigna demokratiska grunder. Jag tror att alla deltagare i utskottet fick säga precis det man ville och hade möjlighet att göra det. Jag menar att betänkandena är resultatet av ett gott och konstruktivt samarbete där alla ledamöter på olika sätt har bidragit till dess innehåll. Så tack för frågan och tack för ett utomordentligt gott samarbete ledamoten Toivonen!


 • Tack ledamot Pettersson för ett artigt svar. Jag kommer att ge mitt svar från talarstolen.


 • Tack, herr talman! Tack också ledamot Pettersson för presentationen.

  Det var en ambition från alla att vi skulle ha fått ett betänkande på bordet idag som, med all värdighet och med respekt för den allvarliga situationen, skulle ha varit enigt. Tyvärr har inte lagtinget kommit till ett enigt betänkande, utan här finns två reservationer kopplade framförallt till den lagstiftning, den budgetlag som ligger.

  Hur tycker ledamoten Pettersson att man borde utveckla det parlamentariska arbetet i utskotten, att de lagstiftningar som nu kommer att processas väldigt snabbt från regeringen och kastas fram, så att lagtinget blir en resurs som med kritiska ögon kan förbättra de lagar som i snabb rask takt nu tas fram?


 • Talman! Jag tycker om den där frågan, för den är utmanande. Jag är inte säker på att jag kan besvara den här. Ledamoten Gunell exemplifierade med reservationer som gjordes i samband med behandlingen av de aktuella ärendena. Ingen av dessa reservationer tar egentligen fasta på att förslagen är dåliga eller att betänkandet inte borde godkännas, utan det påpekar mera på saker som man tycker att kunde ha gjorts på ett annat sätt i själva behandlingen. Det kan hända att det är sant. Det är många saker som kunde ha gjorts på ett annat sätt. Men under de här omständigheterna som råder så tror jag att vi tillsammans måste försöka hitta arbetsformer så att det blir ännu bättre.


 • Tyvärr så har oppositionen opponerat sig både i sak och i förfarandet av lagens framtagande, eftersom man inte har hört vare sig i beredningsskedet och inte heller tilläts man höra i utskottet igår. Vi fick här i salen en utsträckt hand av vicetalman Bert Häggblom. Den handen måste ha kallnat direkt när den kom till finansutskottet.

  Jag ber utskottet fundera; i dagens Hufvudstadsblad säger Anna-Maja Henriksson, från Finlands riksdag, vilken resurs det är att grundlagsutskottet noga analyserar de lagar som nu kastas fram snabbt av regeringen och att utskottets arbete är ytterst värdefullt i ett sådant här ett kritiskt läge.


 • Talman! Jag delar uppfattningen. Hade vi varit ett grundlagsutskott så hade det ställt det andra krav på arbetet än vad det gör i ett finans- och näringsutskott. Ett finans- och näringsutskott ska se till att lagarna följs och att åtgärderna är rimliga. Det menar jag att utskottet har försäkrat sig om. Åtgärderna är bra och nödvändiga och de följer lagens ramar.

  Det vilar ju också ett ansvar på oppositionen. Det är inte bara ett ansvar på regeringen när det kommer till utskottsarbetet. Det är inte så att den ena har fel och den andra har rätt. Men i det demokratiska systemet - och demokrati är någonting som genomsyrar arbetet i utskottet - så finns möjligheten att skriva reservationer vare sig de är kloka eller inte. Man får skriva precis vad man vill och det har man gjort från den så kallade oppositionens sida.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 10:01

  Talman! Jag ska presentera den reservation som jag och Katrin Sjögren gjorde till betänkande om temporärt tillägg och jag är uppriktigt ledsen att behöva göra det.

  Igår gjorde finans- och näringsutskottet ett ganska dåligt jobb. Vi behandlade en tilläggsbudget på 32,8 miljoner på en dag, och nöjde oss med att höra bara ministrar och landskapets tjänstemän innan vi skrev detta korta betänkande där vi godkänner allt landskapsregeringen föreslår, inklusive 4 miljoner i dispositionsmedel.

  Dessutom var vi helt eniga i vårt betänkande om tilläggsbudgeten. I vanliga fall hade det tagit flera veckor av höranden och diskussioner som kanske för vanliga människor är meningslösa men som utgör det demokratiska beslutsfattandets och lagtingets grundarbete.

  Det gjorde vi förstås av en orsak. Regering och förvaltning har all orsak att vara stolta över att man snabbt och handlingskraftigt fått fram ett krispaket som, likt våra kringliggande regioner, ska bära Åland över krisen. Där finns massor med bra saker; stöd för flera högskolepraktikanter, kulturarbetare, krisande företag och människor som blir permitterade och uppsagda.

  Vi i oppositionen är ingalunda nöjda med allt, vi hade kanske gjort andra prioriteringar, men vi har önskat dra åt samma håll i kristider. Så, vi kom överens. Vi förband oss till en stram tidtabell och till möjligheten att en del av åtgärderna kanske inte träffar rätt eller är helt genomtänkta. Så får det vara.

  Den enda riktigt allvarliga tveksamhet vi har haft har rört det temporära tillägget på grunddagpenningen och hur det är utformat. Vi tycker att det är bra att det införs och det har vi sagt många gånger. Det är bra att så många som möjligt får hjälp, och bra att inte kommunernas socialkontor får ta en smäll som de absolut inte har beredskap för.

  Våra invändningar var en stark oro för grundlagsenligheten i förslaget, diskrimineringen av dem som är inskrivna i och betalar a-kassa och nu straffas för det, oron att stödet är utformat så att andra stöd minskar och i slutändan slår ut effekten. Det är inte rätt att den som hör till a-kassa och får en låg inkomstbaserad ersättning hamnar i en sämre ställning. Man ska inte straffas ekonomiskt för att man hör till ett fackförbund eller en a-kassa.

  Vi ville se till att stödet inte faller i laggranskningen och gör människor återbetalningsskyldiga. Vi hade och har stor förståelse för brådskan, och att allt inte var perfekt genomtänkt. Även om det är häpnadsväckande att man i processen har hunnit med ett flertal möten med banker, företag och näringslivsorganisationer men inte ett endaste ett med fackförbunden, som kunde ha hjälpt till.

  När finans- och näringsutskottet igår skulle behandla lagen om temporärt tilläggsstöd hade vi önskemål om två höranden; två! AMS och fackförbunden. Vi hade önskemål om att man i betänkandet skulle se på just de frågor som oroat oss, fortfarande beredda att hitta kompromisser, ge grönt ljus och gå vidare. Vi var beredda att jobba en sen kväll eller över helgen för att få ärendet till lagtinget enligt en brådskande tidtabell och enighet. Det blev nej. Efter en omröstning som slutade 4-3 beslöts att inga höranden ska hållas. Efter en diskussion där vi sökte formuleringar till betänkandet, som åtminstone skulle lyfta fram den oro vi känner till lagtinget och till regeringen, kunde vi konstatera att tillsammans de facto betyder, my way or the highway. Även nu.

  Så, vi godkände betänkandet som fördelar 32,8 miljoner och vi reserverade oss till proceduren. Vi tyckte att man i betänkande kunde ha tagit med några meningar som en uppmaning till landskapsregeringen enligt följande: Med anledning av de allvarliga frågor som uppstod under behandlingen hade vi önskat att utskottet tydligt uppmanat regeringen att återkomma med följande:
  1. Ett juridiskt klarläggande av om förslaget kan vara diskriminerande gentemot anslutna till a-kassa och i så fall en uppmaning om att återkomma med en kompletterande lagstiftning.
  2. Ett klarläggande av hur anslutna till a-kassa kan erhålla ett stöd upp till miniminivån, för de personer vars inkomstbaserade dagpenning understiger den nya temporära miniminivån på 63 euro per dag.

  Det här kunde ha blivit en stor stund för regeringen Thörnroos, då man i rekordfart och tillsammans fick igenom ett stort stödpaket i ett helt enigt lagting. Allt som hade krävts var en gnutta respekt och kreativitet och två timmar till för höranden.

  Vi tänker inte föra frågan till omröstning. Vi tycker att det är viktigt att få ut pengarna snabbt i det åländska samhället, men bästa vännen i majoriteten – det är inte så här man jobbar tillsammans. Tack, talman.


 • Talman! Jag vill tacka ledamot Fellman för ett mycket gott anförande. Jag delar precis de känslor som ledamot Fellman lyfte. Jag har farhågor kring hur demokratin hanteras i det här parlamentet just nu. Justitieminister Anna-Maja Henriksson poängterar - jag har också följt med hennes ganska skarpa uttalanden - vikten av att följa den demokratiska ordningen. Att nu i kristider fatta beslut och stifta lagar som garanterat håller är av allra högsta vikt.

  De ord som Nina Fellman just sade hoppas jag att hela lagtinget tar till sig på djupet. För min del är jag fortfarande beredd att sträcka ut handen, men då måste det också komma en utsträckt hand från den andra sidan.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 10:07

  Tack vicetalman. Det fanns en annan möjlighet som vi också diskuterade men som inte föll i god jord. Det hade varit att i brådskande ordning också föra det här ärendet till lag- och kulturutskottet om finans- och näringsutskottet, som utskottsordförande sade, var fel forum. Då kunde lag- och kulturutskottet, som har de här frågorna på sitt bord, ha tittat på lagen och granskat den ur en laglighetsaspekt. Det hade också kunnat gå snabbt. Alla var beredda att jobba.


 • Talman! Det var precis det som jag föreslog igår under Liberalernas gruppanförande. Vi liberaler är inte naiva på något sätt. Det är klart att man inte kan samla grundlagsexperter av rang under en sådan här kort tid. Men man hade kunnat läsa igenom lagen. Man hade kunnat titta på diskrimineringslagen. Man hade kunnat lyfta de farhågor som finns, bett landskapsregeringen att återkomma med svar kring dem och mera hade man inte behövt göra.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 10:08

  Det är precis så. Jag vill understryka att i vårt arbete i utskottet och i oppositionens inställning till det här krispaketet så har vi understrukit flera gånger att vi vill vara med och jobba konstruktivt. Vi vill hålla en snabb tidtabell och vi vill bidra med de kunskaper som vi har. Men på det här sättet så funkar det inte.


 • Tack, herr talman! Bästa regering. Jag som har lite längre erfarenhet av oppositionen har förstått att det är enbart reservationen som man ska framföra.

  Jag är positiv till den det temporära tilläggsstödet. Jag förstår den exceptionella situationen och att den kräver en snabb hantering. Låt mig vara tydlig. Jag stöder den grundläggande intentionen, men landskapsregeringen borde lägga den politiska prestigen åt sidan och tillåta en analys av förslaget, som tillkommit i expressfart.

  Det är vår plikt och vårt ansvar i lagtinget att granska även denna exceptionella tilläggsbudget. En liten fördröjning hade inte på något sätt påverkat tidtabellen av detta ärende. Vi kan inte offra våra demokratiska principer och vårt regelverk i kölvattnet av pandemin.

  Reservationens huvudsakliga syfte är att klargöra hur landskapsregeringen i utskottet valt att hantera en för Åland exceptionell stor tilläggsbudget, men jag kommer inte att föreslå ett förkastande i salen. Tack.


 • Talman! Extra ordinära tider kräver extra ordinära insatser och beslut. Det är viktigt att snabbt och tydligt ge en stark signal om att samhällsresurser och politiska prioriteringar nu fullt ut allokeras till att hantera både hälsoriskerna och den ekonomiska krisen som följer med coronautbrottet.

  Tilläggsbudgeten med den rekordstora omfattningen om dryga 30 miljoner godkändes på rekordtid med korta formuläret. Det gjordes också lagen om dagpenningen och det temporära tillägget. Det finns en total politisk samsyn, både att underlätta för människor som abrupt mist sin trygghet och försörjning och för företagare som maktlöst ser sin verksamhet försvinna mitt framför ögonen.

  Lagstiftningen har också tagits fram i rekordfart och under remissdebatten framkom dubier. Det var ju inte vilka tveksamheter som helst. Klara denna viktiga lag lagstiftningskontrollen eller går den emot både grundlag och diskrimineringslagstiftning? Det vet vi inte, men liberalernas bedömning är att risken är uppenbar. Det skulle ha funnits tid att tillfoga ett moment i lagen som i alla fall skulle ha undanröjt och minimerat risken att andra stöd och avgifter påverkats så som bostadsbidrag, dagis- och ÅHS-avgifter. Det fanns inget som helst intresse från majoritetens sida att komplettera lagen.

  Det skulle också ha varit angeläget att uppmana landskapsregeringen att vidare analysera och klarlägga om lagen är diskriminerande gentemot de som är anslutna till a-kassa, i så fall ta fram kompletterande lagstiftning. I det sammanhanget skulle det ha varit centralt att ha haft informationen om hur många som är anslutna till a-kassan och har de absolut lägsta inkomsterna och som inte når upp till den temporära nivån om 63 euro.

  Vi föreslog skrivningar, vi ville hitta en lösning och en kompromiss. Vi fick genast veta att det var fullständigt bortkastad tid och lönlöst. Majoriteten var inte intresserade av någon som helst samsyn eller kompromiss. Vi pratade om skrivningar inte om någon kläm. Vi ville hitta kompromisser till skrivningar i betänkandet.

  Det pågår en viktig samhällsdiskussion i det fördolda. Fördold, för den kan på intet sätt konkurrera med de krigsrubriker och klick-reportage som refererar antal smittade och döda, utarbetad vårdpersonal, ekonomisk härdsmälta eller det krympande beståndet av munskydd och handsprit på global nivå. Krönikörer skriver om demokratins tillstånd.

  Det finns ingen i det här skedet som vet vad som är rätt, som har facit eller avundas dem som ska fatta beslut vare sig det är statsministrar, näringsministrar eller statsepidemiologer. Men flera demokratier har förbjudit folksamlingar och militär patrullerar på europeiska gator. Gränser stängs. I Norge föreslogs en "krislag" för att ge regeringen beslutsmakt utan att behöva höra de folkvalda i stortinget.

  Landskapsregeringen och lagtinget rundar också gällande lagstiftning, vi rundar finansförvaltningslagen och vi rundar PAF-förordningen och det gör vi med allas goda minne.

  Krisen måste hanteras. Men att montera ner de mest grundläggande demokratiska strukturerna tog inte ens en vecka. Den här gången var anledningen ett virus, och kanske det är helt rimligt, som krönikörerna konstaterar. Men vi kommer med all säkerhet att debattera i minst ett årtionde framöver vilka åtgärder och beslut som var de absolut bästa.

  Så länge jag haft det stora förtroendet att vara invald i Ålands parlament har jag intresserat mig för demokratifrågor. Min övertygelse har alltid varit att demokratin måste väljas varje dag och är inget som vi kan ta för evigt givet, inte ens hos oss som bor i ett av de mest demokratiska och jämlika hörnen i hela världen. De senaste åren har oron ökat betänkligt.

  För en liberal är de grundläggande fri- och rättigheterna inte tomma fraser. Ett undantagstillstånd i fredstid väcker många och svåra frågor. Att det inte varit lätt och definitivt mycket svårt att fatta beslut som kringskär människors fri- och rättigheter tycker jag att ålandsministern och tillika justitieminister Anna-Maja Henriksson tydligt har vittnar om. Justitieministern vittnar också om att i dessa tider är det viktigt än någonsin med lagspel mellan regering och parlament.

  Vi har undantagstillstånd, vi är ålagda att följa beredskapslagar och smittskyddslagar, vilka är utanför vår behörighet. Varför ska då majoriteten stoppa den skärva av demokrati som vi faktiskt själva rår över, självstyrelsens suveräna rätt att besluta om lagtinget och lagtingets processer?

  Oppositionen hade önskemål att höra arbetsmarknadsorganisationerna samt AMS. Det skulle inte på något sätt sinkat den strama tidtabellen och den brådskande behandlingen. Enligt lagtings- och arbetsordningen är det lagtingsledamöternas rätt och plikt att bilda sig en helhetsuppfattning samt höra olika infallsvinklar. Vi hade också ett önskemål att vi skulle begära ett utlåtande från lag- och kulturutskottet som är vårt grundlagsutskott. Det fanns heller inget intresse för det.

  Talman! Tillsammans kan ju inte betyda tillsammans på maktens villkor. Tillsammans kan ju inte betyda tillsammans med enbart ja-sägare. Det finns faktiskt en dynamik och ett komplement i ett lagting. Det kan finnas kloka åsikter och idéer också i en opposition.

  Lantrådet redogjorde under hörandet i finans- och näringsutskottet att regeringsprogrammet måste och ska skrivas om. Det är med säkerhet, under rådande omständigheter, en helt korrekt bedömning. Men, var så vänlig, ta bort ordet ”tillsammans”.


 • Herr talman! Ledamot Sjögren, medan ni var lantråd, under den förra mandatperioden så i slutet av mandatperioden så fattade det här lagtinget ett beslut om att avbeställa beställningen av hybridfärjan för 70 miljoner euro. Medan ni ledde den här landskapsregeringen så vidtog ni inte några som helst åtgärder. Kan ni förklara skillnaden i de demokratiska processerna? Kan ni förklara skillnaden och jämföra situationen med era åsikter nu?


 • Talman! Det ska jag gärna göra. Lagtingets beslut var en åsiktsyttring. Det var inte någon lagstiftning. Det var inte något som kunde gå gentemot diskrimineringslag eller grundlag. Låt oss säga att vi hade ha haft ett år kvar av mandatperioden då skulle de demokratiska processerna ha vidtagit. Kanske, med stor sannolikhet, skulle den förra regeringen ha fått ett misstroende, vi skulle ha haft en misstroendeomröstning i salen och den regeringen skulle ha fallit. Det hade jag accepterat och förstås vidtagit mått och steg.

  Det är en stor och vid skillnad i de här olika frågorna.


 • Herr talman! Jag brukar inte så ofta tacka till höger och vänster, men den här gången vill jag rikta ett tack till finans- och näringsutskottet. Utskottet skriver själva; " beaktat hur snabbt och i vilken omfattning företag och individer påverkas så är det ju också viktigt att vi hela vägen arbetar snabbt och effektivt".

  I betänkandet om tilläggsbudgeten sägs att det är naturligt att det i en sådan här process finns aspekter av osäkerhet. Det tror jag att vi alla vet, som har jobbat lite längre med det här, att i det här tempot är det omöjligt att ha svar på alla frågor.

  Jag sade i mitt anförande i remissen att det är synnerligen bra att man har ett anslag på hela 4 miljoner euro till landskapsregeringens deposition där man snabbt kan vidta åtgärder som kanske är aktuellt på måndag men som vi inte har en aning om idag.

  Utskottet uppmanar landskapsregeringen att om nödvändigt återkomma med ytterligare budgetförslag och vilka ekonomiska förutsättningar som står till buds skriver man ytterligare. Speciellt det sistnämnda är jag väldigt tillfreds med för det var någonting jag efterlyste själv i remissdebatten.

  Sammantaget tycker jag alltså att det är ett väldigt bra betänkande. Jag har förstås inte varit med i utskottsbehandlingen, men jag tycker att det är en väldigt tråkig bild som debatten har gett. Jag lyssnade - om man nu ska kalla det för den frivilliga kvoteringen - på debatten också igår och den tyckte jag också gav en tråkig bild av den enighet vi har haft om de stora linjerna så här långt.

  Jag är verkligen förvånad över de överord som oppositionen tar till. Man pratar om att demokratin sätts ur spel, det är utsträckta händer bara från ena hållet och man får ingenting från majoritetssidan och så vidare. Det där är ju faktiskt inte riktigt sant. Tittar man på betänkandet och just de här fyra miljonerna jag nämnde så skriver man ju att man ska informera hela lagtinget om hur de ska användas, apropå utsträckta händer.

  Ledamoten Nina Fellman sade att inget hörande fick hållas. Inte heller det är ju riktigt sant. Är man räknekunnig så är det hela tretton personer som räknades upp i betänkandet som har hörts. Det var ett öppet och bra hörande, öppet såtillvida att samtliga lagtingsledamöter fick ta del av det. Jag sade också då i remissen att jag tycker att de flesta nog säkert har bilden så pass klar för sig att man fast kan ta korta formuläret. Med all respekt, det var min åsikt. Men jag tror fortfarande att de flesta nog hade bilden ganska klar för sig, att nu gäller det nog att vi drar alla åt samma håll så snabbt och effektivt som möjligt.

  Om jag går över till betänkande om det temporära tilläggsstödet så står det längst ner på första sidan: "I utskottet har funnits oro för att effekten av det temporära tilläggsstödet inte är till fullo utredda och ifall tilläggsstödet, när det utdelas i en komplex helhet av de olika trygghetssystemen, kan påverka andra stöd osv". Det här med komplex helhet är nog en väldigt bra formulering. Jag lyssnade, som sagt var, via datorn och det sätt som vicetalman Bert Häggblom beskrev den här situationen igår var mycket bra.

  De här systemen är så extremt tillkrånglade att det sägs att det tar fem till tio år att lära sig att administrera det överhuvudtaget. Att då begära att landskapsregeringen och deras ledamöter, som säkert enbart på det här området är lite noviser, ska förklara hur allt hänger ihop i detalj i det här tempot är inte riktigt seriöst.

  Det sägs till och med i utskottsbetänkandet att det kan finnas skäl att utreda hur det föreslagna tillägget på dagpenningen påverkar andra bidrag och vid behov återkomma med lagstiftning - med tanke på att det inte fanns några utsträckta händer. Vi bör också notera att det är under en begränsad tidsperiod, från första april till sista juni, som det här gäller.

  När det gäller betänkandet så tycker jag att det är väldigt bra beskrivet i följande mening: "Regeringen vill underlätta permitteringsbeslut för att få ner lönekostnaderna för företagen då intäkterna uteblir, samtidigt som man vill förbättra betalningsförmåga för personer som permitteras vilka inte annars har ett tillräckligt skydd". Det är helt otroligt att man på två och en halv rad lyckas beskriva en så här pass komplex situation. Så åtminstone sett från mitt håll så är jag ytterst förvånad att man hittar hela två reservationer mot detta betänkande.

  I den första reservationen sägs att det är diskriminerande gentemot anslutna i a-kassan, det är själva utgångspunkten i den här reservationen. I en sådan här komplex situation som vi befinner oss i, i ett så här pass extraordinärt ekonomiskt utsatt läge som vi befinner oss i så dyker oppositionen ner på en sådan här - enligt mitt förmenande - liten, liten detalj som man vill göra partipolitik av. Det är diskriminerande mot dem som är anslutna till a-kassan sägs det. Men det är ju diskriminerande mot pensionärer, det är diskriminerande mot studerande och det är diskriminerande mot småföretagare som har skött sina affärer så att man överhuvudtaget inte kommer i åtnjutandet av stöd. Jag kan försäkra att när det gäller det sistnämnda så kommer det att vara många, många synpunkter; varför fick den som har gjort si och så och jag fick inte som har gjort så och så? Så det är klart att det alltid finns sådant som är diskriminerande. Att göra partipolitik på sådan här liten, liten detalj så det tycker jag faktiskt att är nästan under lagtingets värdighet.

  I den andra reservation sägs att reservationens huvudsakliga syfte är att klargöra hur landskapsregeringen i utskottet valt att hantera en för Åland exceptionellt stor tilläggsbudget. Inte är det väl ändå landskapsregeringen som har hanterat den, nog är det väl ändå finansutskottet och finansutskottets medlemmar som har hanterat den.

  Vad ville man höra utöver det hörande vi fick, där vi fick bilden ganska klar för oss? Hur länge skulle det hörandet i så fall ha pågått? Det framgår inte ens av ledamoten Toivonens reservation.

  Avslutningsvis, herr talman, jag tycker att det är synd att det gick partipolitik i en så här pass viktig fråga.


 • Jag kanske först måste börja med att påminna ledamoten Anders Eriksson om att vi har sagt ja till allt. Vi har sagt ja till hela tilläggsbudgeten på 32,8 miljoner och till det temporära tillägget.

  Det som vi har reserverat oss emot och tycker att är tråkigt är att man på en budgetpost som handlar om 10 miljoner euro inte kunde ha två höranden. Det är inte så att det som Anders Eriksson tycker är det som avgör om en medlem av oppositionen kan begära att hörande, utan det är om man själv tycker det är relevant. Det har alltid varit utskottets arbetssätt att de höranden som begärs, de håller man. Vi var beredda att jobba med en tajt tidtabell för att få det gjort. Jag undrar om ledamoten Eriksson har varit med om ett sådant här förfarande tidigare där man bestämmer att inte höra med en majoritets omröstning.?


 • Man säger från oppositionens sida att man har sagt ja till allt och det har jag respekt för, så kan man absolut se det. Men jag har inte varit med i finansutskottets betänkande. Jag hörde eller såg debatten bara via datorn igår, så jag var inte med på samma sätt. Men jag är ganska övertygad om att den bild den åländska allmänheten får av den här debatten om ett enormt viktigt ärende just är denna lilla, lilla detalj om man ska vara ansluten eller inte till a-kassan. Att i det sammanhanget börja prata om att demokratin sätts ur spel och att man får inga utsträckta händer osv. så det är enormt stora överord enligt mitt förmenande. En liten, liten detalj kan man se väldigt olika på och det tycker jag att är tråkigt.


 • Min följdfråga är om ledamoten Anders Eriksson anser att han nu bidrar till en bättre bild av lagtinget och lagtinget respekt för varandra?

  Sedan vill jag påpeka att det fanns en lösning för att undanröja problemet med hur det här stödet påverkar andra stöd och bidrag. Det fanns en möjlighet att kanske genom en timmes arbete ytterligare få till ett moment som skulle undanröja problematiken, men det ville inte utskottets majoritet jobba vidare med.


 • Det här med respekt kan man förstås se på olika sätt. Det är klart att jag kunde ha valt - om det skulle vara någon större respekt i det - att tiga ihjäl det här. Men jag tycker att situationen blev väldigt tråkig. Jag var flera gånger med på de informella möten vi hade före den här tilläggsbudgeten lades på bordet. Den samstämmighet som fanns då tyckte jag själv var fantastiskt bra och jag trodde att den skulle hålla hela vägen.

  Sedan, ledamoten Nina Fellman, om man hade hört en eller två personer i finansutskottet kan jag inte uttala mig om för jag var inte med i det sammanhanget.


 • Talman! Jag förstår inte att vi gång på gång i oppositionen ska bli förklarade för att vi tycker fel och varför vi tycker fel. Jag förstår det inte överhuvudtaget. Nog måste det väl vara vår rätt att ha våra åsikter annars är vi ute på sju famnars vatten. Det har varit en gentlemannaöverenskommelse så länge jag har varit med i Ålands lagting att respektera oppositionen om man vill ha höranden. Det verkar som om lagtingsledamot Anders Eriksson helt har ändrat åsikt. Ledamot Anders Eriksson har också erfarenhet av oppositionsarbete.


 • Bästa ledamot Katrin Sjögren, jag har tolv års erfarenhet av att jobba i opposition. Jag vet hur otroligt många gånger under de tolv åren som jag har lagt fram förslag som jag aldrig har fått gehör för eller inte haft möjligheter att få sakkunniga till det utskott som jag har suttit i, det utskott som för övrigt leddes av en socialdemokrat. Men igen, nu tycker jag att en otroligt viktig fråga börjar sjunka till en ganska låg nivå.

  Det skulle aldrig vara mig främmande att säga att man tycker fel och att de här åsikterna får man inte ha. Men jag tycker att man i det här sammanhanget tar till överord, och det måste också jag få tycka även om ledamoten Sjögren kan tycka att jag tycker fel.


 • Talman! Så är det förstås. Men vi pratar ju också om en maktbalans här och något slags resonemang kring att makt alltid är rätt och att majoriteten alltid har rätt. Så är det de facto inte.

  En sak kommentar, pensionärer och studeranden har inte förlorat sina företag. Pensionärer och studeranden har inte förlorat sin försörjning.

  Till kännedom, det var ytterst, ytterst nära att vi överhuvudtaget inte heller fick någon skrivning om att parlamentet skulle informeras om åtgärderna för in blanco fullmakten på 4 miljoner.


 • Majoriteten har alltid rätt säger ledamoten Sjögren, naturligtvis är det inte så, vilket vi också ser i det här betänkandet. Det finns en bra balansgång mellan de åsikter som oppositionen har fört fram. Jag kan läsa flera exempel. Jag nämnde bl.a. dessa 4 miljoner. Det naturliga är ju att ger man ett sådant anslag till regeringens disposition så litar de som är bakom regeringen på att det sköts på ett vettigt sätt. Men även här sträcker man ut handen så att oppositionen ska kunna vara med och ha åsikter om det. Så vi har lite olika bilder av det här och så ska det väl vara inom politiken.


 • Tusen tack, fru talman! Eftersom det har vädjats om statsmannamässighet och värdighet i debatten så är det illa att ledamoten Anders Eriksson lägger ribban så lågt. Jag hoppas att vi alla kan komma tillbaka till en statsmannamässig ton i det här.

  Min uppriktiga fråga till majoriteten är: Om man ändå tycker att det här är ett misslyckande, att vi inte kan komma till enighet i en så viktig tid, hur ska vi då förbättra samarbetet? Hur ska man bättra processerna för att komma till ett resultat där vi alla enigt och starkt kan stå bakom?


 • Jag noterar igen att vi inte riktigt pratar om det som reservationen handlar om, dvs. att det är diskriminerande gentemot dem som är anslutna till a-kassa. Jag räknade upp flera exempel på vad som kan vara diskriminerande. Jag vill påminna om det här med anslutning, det är väl ändå inte tvångsanslutning som gäller? Så var det en gång i världen, jag blev tvångsansluten till Sjömansunionen och jag ville absolut inte vara med. Jag trodde att det var min demokratiska rätt, men man hotade till och med att stoppa hela fartyget om jag inte skulle skriva in mig , alltså tvångsanslutning. Men det är ju så längre, det är ju ett fritt val om man vill vara med i en a-kassa eller inte. Om man pratar om demokrati, är det ändå inte en liten, liten detalj som vi diskuterar i den stora, stora helheten hur vi ska få företag att överleva och hur vi ska kunna hjälpa dem som blir arbetslösa?


 • Bästa ledamoten Eriksson, det är absolut ingen oviktig detalj och det är definitivt ingen partipolitik. Det här är en väldigt viktig demokratisk princip, där det i enlighet med grundlagen står att alla ska behandlas lika och rättvist. Paragraf 6!

  Det är otroligt viktigt att lagtinget, som representanter för folket, bevakar allas rätt och värde. Att gå med i facket, att vara med i en kassa blir nu negativt. Det är helt frivilligt och för det betalar man varje månad av sin lön för att ha den förmånen att när sådana här situationer uppstår så ska man ha en försörjning.

  Det är väldigt tråkigt att synen på parlamentets roll är så låg i dagens majoritetsblock. Jag önskar att vi kunde komma till en bättre statsmannamässig hållning i dessa svåra tider.


 • Jag noterar att man står och diskuterar om statsmannamässighet och i andra meningen så säger man att det här är ingen partipolitik. Det här är ingenting annat än partipolitik när den är absolut som sämst. Man behöver inte vara tvångsansluten, det är ett fritt val man gör om man vill satsa pengarna på det.

  Ska vi göra flera paralleller? De som t.ex är medlemmar i aktieägarföreningen har tappat enormt stora belopp. Inte står de och ropar på att man ska ha någon sorts stöd. Det här är frivilligt som man kan göra själv. Vill man vara med i ett fack eller om man inte vill så borde man slippa.

  Att prata om statsmannamässighet och att det inte är någon partipolitik, nej tack!


 • Tack, fru talman! Tack ledamot Eriksson får ett mycket intressant anförande. Ni har ju erfarenhet både av att vara i regering och i opposition. Det som ni nämnde så kommenterade också de andra. Det var lite roligt att ni tyckte att det var väldigt fint att formuleringen fanns om att regeringen ska informera om det ospecificerade beloppet på 4 miljoner. Nu får vi ju inte säga vad som händer i utskottet, men det var en ganska intressant diskussion. Jag hoppas att jag minns den när jag ska skriva mina memoarer.

  Sedan var det frågan om det sociala trygghetssystemet och de effekterna, samma sak som nämndes tidigare. Vi hade en lösning som kanske hade tagit en timme, och det skulle troligen ha gjort att det betänkandet skulle ha kommit på bordet på måndag och då ska man ha löst de här problemen. Man skulle ha räknat upp alla de saker som ledamot Eriksson talade om. Skulle det inte ha varit skäl att vänta någon dag med det här betänkandet och få det betydligt klarare? Det gällde ett moment i en paragraf.


 • Jag har noterat i olika sammanhang att ledamoten Toivonen har tyckt att man kanske kunde skjuta på det här till måndag. Jag hör till dem som tror att det är viktigt att den ursprungliga tidtabellen kan hållas, framförallt när det gäller att hålla företag, som riktigt, riktigt står och svajar redan nu, under armarna. Vi vet ju att man har börjat redan i onsdags att jobba och förbereda sig för att kunna hjälpa företag med den målsättningen att det här lagförslaget skulle godkännas idag i parlamentet.


 • Tack, fru talman! Som jag nämnde så kunde i så fall budgeten ha kunnat klubbas idag, medan lagen ändå inte kan klubbas idag för den klubbas ju på måndag. Det skulle ha blivit tisdag i stället för måndag.

  Sedan klagar ni på min formulering; "reservationens huvudsakliga syfte är att klargöra hur landskapsregeringen i utskottet valt att hantera". Det kan man ju kritisera. Formuleringen är nog däremot lånad från nuvarande lantrådets egen reservation i ett tidigare sammanhang.


 • Inte vet jag om jag klagade på det, utan jag tyckte att formuleringen var lite speciell.

  Det som jag uttryckligen frågade var: Vad ville ledamoten Toivonen riktigt höra utöver de höranden vi hade, och hur länge skulle i så fall det hörandet ha pågått? Jag får väl tolka det på det sättet att det skulle ha pågått till i måndags.


 • Egentligen är väl alla eniga om att det här lagförslaget ska gå igenom. Det är inte det som striden handlar om här idag.

  Jag vill ta tillfället i akt att uppmana alla arbetstagare att skriva in sig i en arbetslöshetskassa, för många kommer faktiskt att drabbas. De som inte nu är permitterade eller varslade kommer uppenbarligen att drabbas eftersom det kan bli långvarigt. Det ingår många förmåner i arbetslöshetskassorna; rättsskyddsförsäkring, anställningsrådgivning, olycksfallsförsäkring och en ansvarsförsäkring om det händer något. Det finns många fördelar.

  Det här lagförslaget som vi diskuterar är egentligen bara en förmån som landskapet gått in för under tre månader.
  Rätta mig nu om jag fel, oppositionen. Men under den förra mandatperioden var det flera lagförslag som vi i lag- och kulturutskottet ansåg att inte skulle klara den här kontrollen. Men vi sade det aldrig, vi skrev det inte i ett betänkande. När det gällde förslaget om rösträttsåldern på 16 år gjorde sekreteraren ett enormt jobb för att den skulle klara lagstiftningskontrollen, men vi sade aldrig någonting om det. Det var en tyst överenskommelse att vi inte tog upp sådant. Det är ju detta som diskuteras här, om den håller eller inte. Men det är en annan sak här, egentligen tar vi inte ansvar för det i lagtinget på samma sätt den här gången eftersom landskapsregeringen har sagt att de tar ansvar för vad de har gjort. Egentligen har vi blivit en stämpeldyna i det här lagförslaget. Sedan att utskottet inte var enigt är beklagligt, men man är överens om det andra.

  De som är med i en arbetslöshetskassa har möjlighet att få dagpenning, 80 procent av lönen i över 500 dagar.
  Därför är det nog en uppmaning att alla som har möjlighet ska skriva in sig i en arbetslöshetskassa. Man måste inte höra till en fackförening för att ingå i en arbetslöshetskassa. Det finns en skild förening för det.

  Under den här tiden kommer många företagare att gå under, många har redan gjort det. De kommer att lämna in sina ansökningar om konkurs. Också för företagare finns det en arbetslöshetskassa, så det är nog viktigt nu. Vi kommer att ha en enorm uppförsbacke. Jag tror inte heller att de offentligt anställda kommer att vara ett trygga på sina jobb längre. Det är en hård tid vi har framför oss, men försök att vara eniga och inte skälla ut varandra här.

  Utskottsbetänkandet kan ses som ett misslyckande till den delen. Jag tror att vi bör titta på hur vi kan gå framåt. Tack.


 • Talman! Jag tror det äger sin riktighet att vicetalman Häggblom, under den förra mandatperioden, inte torgförde sina åsikter i remissdebatter om lagstiftningsförslag som kanske riskerade att falla i lagstiftningskontrollen. Vicetalmannen hörde till en liten, liten minoritet i förra oppositionen. Jag kan snabbt lägga fram bevis på andra som nog gav sin beskärda del till förra landskapsregeringen. Men det äger säkert sin riktighet att vicetalman Häggblom vara mera hovsam i sin kritik.

  Jag hör också till dem som inte hetsar upp mig så jättemycket kring lagstiftningskontrollen. Vi testar vår behörighet, det finns gråzoner och ibland så har vi inte uppmärksammat saker som sedan faller. Men det är ju lite exceptionellt läge och vi pratar om grundlag och diskrimineringslagstiftning i det här fallet.


 • Fru talman! Ja vi får se vad resultat blir. Ni i utskottet är alla eniga om att lagförslaget är bra. Ni har inte aviserat något ändringsförslag. Det är ju ur den synpunkten som vi ska gå framåt.

  Landskapsregeringen har ju lovat att komma med ett tilläggslagförslag om skäl därtill föreligger. Det här har arbetats i mycket snabb takt. Något lagförslag i den här takten har väl aldrig åstadkommits tidigare. Brister och fel tror jag säkert kommer att föreligga. Vad det sedan leder till, men de förmåner som har betalats ut så ska ju inte återkrävas på något vis.


 • Talman! Det var precis det som vicetalman Hägglund refererade till. Vi ville inte ha någon omröstning, vi accepterade lagförslaget. Vi ville hitta kompromiss skrivningar i betänkandet, inte någon kläm, inte skriva landskapsregeringen på näsan, men föra in att man behöver ha beredskap att titta på de här frågorna ifall det faller. I vilket läge kommer då de som har den lägsta A-kassan? Så det fanns absolut en vilja att hitta ett kompromissförslag.


 • Tack, fru talman! Man hittar något ljus i betänkandet ur oppositionens synpunkt i varje fall. "I ljuset av behovet av skyndsam hantering föreslår utskottet inga förändringar i det aktuella lagförslaget. Med hänvisning vad som ovan anförs uppmanar utskottet landskapsregeringen att återkomma vid behov av kompletteringar eller förtydligande." Jag uppfattar att ni alla är eniga om det i varje fall, att de måste komma med det.


 • Tusen tack! Jag vill också tacka för vicetalman Bert Hägglunds resonliga tonläge i dessa tider. Jag tycker det är en bra uppmaning att säga till människor att gå med i a-kassa. Det visar att det här inte är en partipolitisk fråga, utan det handlar om likabehandling.

  Det är ju så i dagsläget att kassor och fack är två olika juridiska personer. Man kan vara medlem i kassa och i fack eftersom facken ursprungligen bildat kassorna, men man kan också vara med i privat kassa. Det är därför viktigt, om man uppmanar till det, att man också sedan kan garantera att de som går med i kassa inte kommer att hamna i en sämre ställning på grund av att de är med i kassa. Den signalen tror jag att är väldigt viktig, trots det här förslaget nu som blev tokigt, och i övrigt för framtiden säga att man ska inte heller bestraffas för att man är med i kassa.


 • Tack, fru talman! Till den delen hoppas jag att landskapsregeringen har fått signalen från lagtinget. Jag tror att ingen här vill att någon ska hamna i en sämre situation för att man hör till en a-kassa. Det tror jag att landskapsregeringen var tydliga med när de framförde det här lagförslaget, åtminstone efter att de har hört debatten.


 • Jag sätter min tilltro till ledamoten Häggblom och att hans åsikter väger tungt i regeringsblocket även framöver, och att vi får se åtgärder som går i den här riktningen som vicetalman Häggblom företräder.


 • Tack, fru talman! Tack vicetalman Häggblom för anförandet.

  Tyvärr så talade ni om misslyckande för att det inte var ett helt enigt betänkande. Jag är själv också besviken på att det inte blev ett enigt betänkande.

  Nu får man inte säga vad andra har sagt, men man får faktiskt säga vad man själv har sagt i utskottet. Efter omröstningen, som blev 4-3 för att vi inte skulle få ett enda hörande som vi begärde, så sade jag att då lämnar jag in en reservation. Avsikten var ju inte att lämna in en reservation men jag tänkte att då kanske vi ändå kunde få två höranden, vilket inte skulle ha påverkat tidtabellen överhuvudtaget. Men det gick man inte med på. Det var väl kring det sedan som kärnan var att demokratin inte kunde följas.


 • Tack, talman! Som många har sagt så är det här ett exceptionellt läge där vi alla måste försöka höja oss över det som vi i vanliga fall håller på med. Som jag inledde mitt anförande så var jag ledsen att behöva reservera mig mot betänkandet. Jag tycker att misslyckandet var gemensamt. Vi borde ha klarat av att jobba och att prata ihop oss på ett bättre sätt.

  Jag menar att utmaningen nu för oss alla är att se hur utskotten kan höja sig över sin egen nivå och försöka behandla snabbt skrivna lagar så att det blir ett stöd för regeringen, så att man inte behöver fastna i partifållorna som vi nu tyvärr hamnade i mellan regering och opposition. Jag skulle gärna höra vicetalman Häggblom diskutera hur vi kan hitta bättre arbetsformer.


 • Det senaste är väl kemin mellan människor och hur man ska kunna samarbeta bättre. Jag tror att det är första gången jag i ett utskottsbetänkande sett att det har skrivits in att det har röstats om att inte höra någon. Jag varit med om att man inte fått höra människor. Jag får väl rikta kritik till ordförande för att han tog in en sådan omröstning i betänkandet. Det tror jag man aldrig tidigare har tagit in överhuvudtaget. Man har kanske röstat om det, men det har aldrig skrivits in i betänkandet. Det är unikt, skulle jag säga men kanske jag missat någonting?


 • Tack, talman! Kanske det är så att vi alla behöver fundera på hur vi förhåller oss till det här arbetet. Jag håller med om att den här krisen kommer att förändra det åländska samhället, våra företag och våra arbetstagare. Kanske vi också här i lagtinget behöver förändras och fundera på hur vi ska jobba mer konstruktivt tillsammans.


 • Ledamot Camilla Gunell Anförande | 10:53

  Tack, fru talman! Tack också till en diskussion som på sätt och vis ändå går mot det mer konstruktiva hållet. Jag tror att det är viktigt nu att fundera på framtiden och nästa budget. Landskapsregeringen har sagt att man kommer att starta arbetet med den redan nästa vecka. Det tror jag att är väldigt bra. Jag tror att det gäller att försöka tänka både akut kris men också på längre sikt. Experter på THL menar att den här krisen för Finlands del kommer att peaka i juni-juli. Det betyder att vi ännu har en tid framför oss som är svår och som kommer att ställa prövningar på både regeringen, förvaltningen, myndigheterna, kommunerna och också på oss här i Ålands lagting.

  Jag tror att det är viktigt att arbetet med nästa budget startar omgående och jag tror det är viktigt att man har fokus på kommunerna i den budgeten. Det krävs samling, enighet och styrka nu, annat får man nu lägga åt sidan. Jag tror också att ålänningarna där ute i vårt samhälle vill höra att lagtinget kan hålla sig till de väsentliga frågorna nu, koncentrera sig och hålla fokus på det som är viktigast.

  Det är ändå så att oppositionen har en roll att granska lagförslag. Jag tror att det är särskilt viktigt i dessa tider. Justitieminister Henriksson har här refererats till under dagen. Hon jobbar som justitieminister och vet hur viktigt det är att man har lagstöd särskilt nu när man går in och begränsar medborgarnas fri- och rättigheter så att man inte hamnar i ett läge sedan med en massa saker att reda upp. Vad ska folk göra då som har hamnat illa ut kanske på grund av felaktiga myndighetsbeslut? Ska de sedan gå till domstolarna och få detta upprätt?

  Jag tror att man ska sätta en ära i att göra saker och ting så rätt och korrekt från början för att undvika problem i andra ändan. Om vi kan vara eniga om det så kanske vi kan anstränga oss tillsammans.

  Jag upplever också att det är viktigt att parlamentet och utskotten i de här vidare processerna behåller sina funktioner och att regeringen och regeringsblocket ändå ger utrymme, den tid som behövs, för utskotten att göra sina jobb. Om man nu får göra en till jämförelse med riket så säger man där att eftersom regeringen nu jobbar under sådan tidspress, och sedan också antagligen psykologisk press, så kan det ske felaktigheter. Man ska betrakta lagtingets utskott som en resurs att försöka tillrättalägga sådant som kan ha blivit fel. Prestige är någonting vi nu måste lägga åt sidan.

  Jag vill ändå säga någonting om arbetet framåt som man påbörjar nu i rask takt, vilket jag uppskattar mycket. Många kommuner sitter nu och funderar väldigt mycket på vad de ska göra med sin personal. Om man har stängt verksamheter, vad ska man göra? Är det permitteringar som står framför dörren eller hur ser landskapsregeringen nu på Åland och offentlig sektor som helhet? Hur vill man att den ska fungera i dessa svåra tider? I vilken grad är landskapsregeringen beredd att i så fall komma kommunerna till mötes för att upprätthålla vissa kommunala tjänster och funktioner? Kanske arbetsuppgifterna nu på grund av situationen inte ser ut som tidigare eller kanske inte finns alls. Det är många kommuner som funderar över detta nu. Det är extremt viktigt att landskapsregeringen upptar en omedelbar dialog med Mariehamns stad som ändå är den kommun som är motorn i det åländska samhället. För stannar den motorn så vet vi hur resten av Åland påverkas negativt, där är vi nu och där måste diskussionen tas.

  Jag tycker det är mycket bra att man på radion i morse fick höra att fastighetsverket kommer att intensifiera sina offentliga investeringar. Det här är en bra tid att upprätthålla byggsektorn med projekt som redan är igångsatta. Men här kan också både fastighetsverk och kommuner passa på att ta tillfället i akt att renovera och rusta upp under den här lågkonjunkturen som kommer att bli. Vi har många skolbyggnader som lider av mögelskador och sådant. Ta tillfället i akt och sätt igång sådana projekt som nu kan leda mot en bättre framtid och samtidigt upprätthålla sysselsättning, sådan sysselsättning som kan fortgå utan att coronaviruset sprids.

  Man behöver också titta på kommunernas äldreomsorg. Behöver de nu extra resurser av olika slag? Vårdpersonalen kommer att få det kärvt både inom ÅHS men också inom äldreomsorgen. Många närvårdare står nu som en sköld mellan besökare som vill hälsa på och kanske är coronavirusbärare och riskgrupperna. Ha dem i åtanke!

  Kom också ihåg att utkomststödet kommer förmodligen att behövas användas. Se vad man kan göra för barnfamiljer! Kan man avlyfta barnomsorgsavgifter? Kan landskapsregeringen, vilket är mitt förslag, ge ett extra barnbidrag till de familjer som nu har alla barn hemma vid matbordet och som kanske inte hade räknat med det.

  Det här är några saker som jag tycker att man ska ta med sig i nästa omgång. Jag hoppas att man ser oppositionen och alla i det åländska samhället, som har någonting att komma med, som en resurs och att vi kan hjälpa till och bidra där vi kan vara till tjänst. Tack, herr talman.


 • Tack, herr talman! Ledamot Gunell har pratat i debatter under tre dagar om jämförelsen med stormen och naturkatastrofen Alfrida. Jag har följt med debatten från plenisalen, hemifrån och från läktaren. Därför kunde jag inte bemöta detta i gårdagens debatt. Jag vill rätta till lite saker.

  Det pratades om fackets hörande. Det pratades att om ÅPF och Ålands skogsägare inte skulle bli hörda och vilket liv det skulle bli då. Men när ledamoten Gunell var ansvarig minister för just det området så kom det aldrig en förfrågan om att vi skulle bli hörda från Ålands skogsvårdsförening under nästan hela fjolåret. Jag tycker att det skulle vara bra att rätta till det. Det går bra att hoppa över någon att bli hörd ibland när det passar. Jag tycker att regeringen inte kan hinna med allting på tio dagar. Förra regeringen hann inte på 10 månader. Det hör till saken att man rättar till sådana fel.


 • Ledamot Gunell får svara på den frågan, men sedan håller vi oss till debatten idag.


 • Ledamot Camilla Gunell Repliksvar | 11:02

  Jag hoppas att den repliken inte var riktad till mig utan till ledamot Salmén.

  Jag kan inte förstå det där överhuvudtaget, några anklagelser om att skogsvårdsföreningen eller ÅPF inte skulle ha varit involverade både i samband med framtagandet av stödpaketet, på grund av torkan i jordbruket, och åtgärderna för skogen. Enligt de rapporter jag fick så var våra tjänstemän i landskapet, skogsvårdsbyrån, i intensiv kontakt med skogsägarna och med skogsägarföreningen. I så fall har det skett någon miss i kommunikationen. Men hela syftet var att föra dialog med dem som var berörda.


 • Tack, herr talman! Vi har redan kontakt med kommunerna. Vi kommer självklart att ha fokus på kommunerna i den tilläggsbudget som vi startar upp omgående nu nästa vecka. Då får vi ju lite mera tid på oss att försöka skapa en total bild av det här och att vara lite mer långsiktig om det bara går.

  Under den här tiden som vi gör tilläggsbudget nummer tre får vi hoppas att vi kan göra lite säkrare prognoser. Idag kan vi ju inte säga någonting. Kommunerna kommer, som sagt, att finnas med och vi har kontakt med dem. Som jag brukar säga, kommunerna och landskapsregeringen är kommunicerande kärl, vår totala ekonomi hanteras där.


 • Ledamot Camilla Gunell Repliksvar | 11:04

  Ja, jag vet att nästa budget kommer att ha fokus på kommunerna och egna myndigheter. Jag tycker att det är helt rätt och därför ville jag framföra och understryka vilka aspekter som jag tycker att är viktiga att ta med i den dialogen. Man kanske också nu inför nästa budget och det lite mera långsiktiga tänkandet också till lagtinget kunde presentera någon typ av finanspolitisk plan för hur man ska hantera det här mera uthålligt och kanske balansgången mellan vad man kan ta från PAF-medel, vad man kan ta ur egen kassa och vad man eventuellt behöver låna för. Och att regeringen har en ekonomisk politik som är långsiktig, uthållig och även beaktar att det finns ett återuppbyggnadsskede som väntar sedan.


 • Tack, herr talman! Ja, det är det vi ska försöka göra, föröka ta fram en ekonomisk politik som är långsiktig, om det är görligt och det hoppas vi. Kommunerna kommer också att finnas med. Kommunerna är ju självständiga faktiskt och vidtar mått och steg redan. De kan ju faktiskt göra mycket redan.


 • Ledamot Camilla Gunell Repliksvar | 11:06

  Kommunerna gör säkert mycket redan och kommunerna ställer säkert också många frågor just nu. Jag tror det ändå är viktigt att landskapsregeringen tar ett stort ansvar för Åland som helhet och också bistår kommunerna i hur man önskar att offentlig sektor ska agera nu i dessa svåra lägen. Ska man permittera i stor skala i kommunerna eller ska man hålla igen? Vilken strategi önskar landskapsregeringen hålla för att hålla Åland flytande på bästa möjliga sätt? Vilka signaler vill man skicka ut till de kommunala beslutsfattare som precis här och nu sitter med dessa frågor på sitt bord?


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 11:06

  Ledamoten Gunell för ett av dagens mera sympatiska anföranden. Jag uppskattar framförallt det som jag uppfattar som en genuin vädjan till samling, vilket också flera ledamöter av regeringsblocket manat till.

  För historieskrivningens skull vill jag berätta att för att skapa denna samling så bjöd regeringen in oppositionen i ett mycket tidigt skede. I ett skede så var oppositionen de facto mera informerade än delar av regeringsblocket, vilket är väldigt anmärkningsvärt och skvallrar om att det verkligen har funnits en genuin vilja också från regeringshåll.

  Jag delar också ledamotens analys om att den politiska energin borde gå åt nu till det som kommer. Jag tänker på det som kommer om 1-2 år då vi sannolikt kommer att få se en störtdykning i både samfundsskatten, minskad klumpsumma och vi måste anpassa oss efter den nya verkligheten, då den modell vi i dag tar för given utsätts för ett gediget stresstest.


 • Ledamot Camilla Gunell Repliksvar | 11:07

  Ja, det har ledamot Wille Valve helt rätt i. Vårt samhälle utsätts för en enorm stress nu på många håll och kanter.
  Jag tror att vi ändå får vara glada för att vi går in i den här krisen med ändå en så pass stark offentlig sektor som vi har på Åland, en så pass stark och kompetent hälso- och sjukvård som vi har vid ÅHS och att vi har äldreomsorg som också står pall för den här utmaningen.

  Det är mycket svårare för de länder som nu går in i en hårt besparad offentlig hälso- och sjukvård med underbemanning och stora underskott. Det är inte ett avundsvärt läge. På det sättet tror jag att vi står oss bättre på Åland än många andra länder och regioner.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 11:08

  Jag vill också ge ledamoten Gunell beröm för att det anförande som ledamoten höll konsekvent undvek flera av överorden som vi har hört idag, dvs. att Åland har nedmonterat alla demokratiska strukturer, vilket jag nog tycker att är att ta i. Det är inte detsamma som att begränsa en hörandelista i ett utskott.

  Jag instämmer också i det sistnämnda som ledamoten sade, dvs. att vi har skäl att fundera på hur vi kan skydda de grupper som behöver skyddas redan nu. Vi kommer att stå inför en större omställning av det åländska samhället under det kommande året.


 • Ledamot Camilla Gunell Repliksvar | 11:09

  Ja, tack, det är bra att ledamoten Valve uppfattar att vi är konstruktiva och betonar vikten av samhörighet och fokusering på den allvarliga situationen.

  Men jag vill ändå understryka att ett beredskapsläge gör det ännu viktigare med en rättssäker lagstiftning. Det blir ännu viktigare med relationen mellan regering och parlament, att spelreglerna är bra och att vi kan använda all den kompetens som vårt samhälle har och höra de som är viktiga att höra. Jag hoppas att vi kan arbeta så framöver.


 • Tack, herr talman! Bästa lagting och bästa regering. Vi har framför oss för den andra tilläggsbudgeten för 2020 och den här tilläggslagen. Jag har själv deltagit i finans- och näringsutskottet. Vi har ett enigt betänkande faktiskt när det gäller tilläggsbudgeten.

  När det gäller det temporära tilläggsstödet så hade jag en reservation som jag läste upp, även om ni kanske noterade det faktiskt lika mycket berörde tilläggsbudgeten.

  Är jag nöjd med betänkandet? Är jag nöjd med budgeten? Är jag nöjd med behandlingen? Jag sade i onsdags: ”Vi från Åländsk Demokrati stöder i sak detta förslag till tilläggsbudget för 2020 och jag kommer att göra vad jag kan för att processen skall gå så snabbt som möjligt. Men bästa lagting, det är ändå vår plikt och vårt ansvar att granska även denna exceptionella tilläggsbudget.” Jag sade också: "Vi kan inte offra våra demokratiska principer och vårt regelverk i kölvattnet av pandemin".

  Men, herr talman, när vi sedan började mötet i utskottet så fick man en känsla av att betänkandet redan var skrivet. De frågor som hörande fick var självklara, oväsentliga eller frågor som faktiskt inte hade med budgeten att göra. De gick inte in på budgetens innehåll eller effekterna av åtgärderna, eller behovet av de pengar som äskades.

  Igår kväll, när jag skulle förbereda mig för detta anförande, så noterade jag att vi faktiskt inte ens fick slutversionen av betänkandet, så jag visste inte ens vad vi sedan i slutändan hade godkänt. Jag kände att så här vill jag inte att det ska gå till i Ålands lagting när vi fattar ett beslut om 32,8 miljoner av skattebetalarnas pengar.

  Herr talman! Jag skäms idag, inte över budgeten som sådan. Jag hoppas verkligen att den ska kunna hjälpa personer och företag som drabbats av de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19-pandemin, och även den som drabbas av sjukdomen. Men jag skäms därför att jag har godkänt en tilläggsbudget på 32,8 miljoner utan att ha fått de tilläggsuppgifter, som jag ville ha.

  Som jag sade i remissdebatten så var jag bekymrad över snabbheten i processen, då det inte kunde följa principerna för vår hantering av ärenden i lagtinget. Men jag sade även att regeringen uppvisade en extrem öppenhet i detta ärende. Så långt var det bra.

  Men sedan kom vi till utskottsbehandlingen och då ändrades allt. En minister sade i talarstolen att vi gott kunde arbeta hela helgen precis som många åländska företagare gör, men så blev det inte.

  Under den korta behandlingen ville vi från oppositionen ha tre stycken höranden, som en kompromiss så blev det två. Vi lovade att vi inte skulle dra ut på tiden då vi dessutom hade information om att en av hörandena faktiskt befann sig i byggnaden. Efter en omröstning så blev det 0 höranden för oppositionen - i en tilläggsbudget på 32,8 miljoner euro!

  Herr talman! Jag skäms därför över att mitt namn finns bland namnen på vilka som deltog i den avgörande behandlingen. Vi borde ha skrivit; "den enda behandlingen", men det gick väl enligt mallen.

  Då jag sedan undertecknade min reservation så kom jag på att jag hade ju faktiskt påpekat att vi kan inte skiva i en tilläggsbudget om 32,8 miljoner att det inte påverkar summan av budgeterade kostnader. Jag skäms att den texten finns där utan en reservation.

  Man får ju säga vad man själv säger i ett utskott och jag påpekade detta omedelbart och jag utgick ifrån att det skulle korrigeras, men i den snabba genomgången så glömde jag sedan att kontrollera det. Vi fick, som ni alla förstår, aldrig en mellanversion som gick till grupperna, som det heter. Där hade jag kanske noterat det.

  I betänkandet står det därför nu, tyvärr: ”I och med att tilläggsbudgeten enligt förslaget finansieras genom upplösning av reserveringar påverkas inte summan av budgeterade utgifter. I och med detta har hittills under år 2020 fortsättningsvis budgeterats utgifter om 407 miljoner euro.” Men det här är väl ordförandens matematik och som tur är så är det enbart ordförande som skriver under betänkandet.

  Vi måste, trots situationen, här i lagtinget minnas att vi hade ett underskott på 15 miljoner i grundbudgeten. Om vi då satsar 32,8 miljoner i resursbudgeten så blir det ju självklart, tyvärr, ett underskott på 48 miljoner och detta borde ha framgått i betänkandet. Det fattar ju varje skolelev som nu sitter hemma och studerar.

  Men herr talman! När det gäller detta betänkande och framförallt hanteringen av ärendet så känner jag en stor besvikelse, efter den öppenhet som regeringen visade i sitt arbete med budgeten, att vi sedan inte kunde få lite mer bakgrundsinformation då vi ju vet att hela budgeten har arbetats fram i expressfart. För inte ens ledamöterna från regeringssidan verkar ha känt till detaljerna i det här ärendet.

  Jag kan ta ett exempel. Moment 86050, Sysselsättning- och arbetslöshetsunderstöd, 10 miljoner euro. I detaljmotiveringen talas enbart om temporära tilläggsunderstöd. En ledamot här i salen räknade ut hur många detta skulle räcka till under tre månader. Det lät betryggande, men i hörandet visade det sig att hälften var ju reserverat för AMS, och de fick vi ju, som bekant, inte ens höra.

  Vissa ville även utöka antalet mottagare för detta tilläggsstöd, men vi fick inte ens en möjlighet att bilda oss en uppfattning om stödet ens var tillräckligt för dem som regeringen föreslog.

  Efteråt funderade jag hur man sedan redovisar detta då hälften av dessa miljoner går till normala kostnader för AMS och hälften till det temporära tilläggsstödet.

  Så, herr talman, jag skäms över den snabba hanteringen av 32,8 miljoner av skattebetalarnas pengar. Vi inom oppositionen sade ju här i salen att vi kunde ha arbetat hela helgen. Vi sade till slut att om vi skulle ha fått två höranden så skulle vi ändå ha varit klara idag. Jag tror att det åtminstone för min del skulle ha känts lite tryggare för vi hade bra höranden, men regeringssidan var inte intresserade.

  Jag förstår mycket väl situationens allvar. Jag förstår att det är bråttom, men att forcera på detta sätt kan också tolkas som ovarsam hantering av skattebetalarnas pengar.

  På grund av tekniska problem och karantänbestämmelser hade vi, tyvärr, dessutom en ordförande som ibland verkade både döv och blind och ibland var han faktiskt stum också. Det gjorde ju inte behandlingen bättre, men vi blir nog bättre på det.

  Men, herr talman, det här är, det här var sista gången som vi kommer att forcera fram en budget på det här sättet. Från oppositionen så accepterade vi att inte beakta tiden för att lämna in budgetmotioner. Vi accepterade att ha förslaget till budget till kännedom 30 minuter innan nästa plenum när vi hade remissdebatten. Vi hade höranden innan vi ens hade sett tilläggsbudgeten.
  Vi accepterade idag att vi fick ett betänkande till kännedom 15 minuter innan vårt andra plenum, som ju bör vara följande dag. Som tack fick vi inte ett enda hörande.

  Herr talman! Jag vet att det inte är så lätt att få igenom sin vilja när man är ensam i en lagtingsgrupp. Man får inte understöd alla gånger. Men när jag var ny här i lagtinget så var det en mycket erfaren kollega som sade åt mig att det är viktigt att lära sig den här: Lagtingsordningen och arbetsordningen, där har vi vår konstitution. Det var ett mycket bra tips.

  Så nästa gång, minister Eliasson, så följer vi lagtingsordningen och arbetsordningen; paragraf för paragraf, motionstider, till kännedom, debatter, kanske bordläggning och det kanske tar längre tid men resultatet blir kanske bättre. Det kanske också känns bättre att ha godkänt en budget då. Det kanske finns en visdom i vår konstitution. Jag behöver inte stöd i lagtinget för detta. Vår konstitution räcker.

  Herr talman! Vi har enhälligt förordat denna budget och det står jag för. Jag hoppas att varje cent gör nytta för människor, för företag och inom sjukvården.

  Och när ni behöver utnyttja carte blanche på 4 miljoner så hoppas jag att ni informerar finansutskottet så snabbt det går. Jag litar på att ni vet när ni behöver pengarna. Tack för ordet, herr talman.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget
  i sin helhet. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.