Enda behandling

 • Diskussionen i ärendet förklarades avslutad vid plenum den 11 december 2019.

  Detaljbehandlingen börjar.

  I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet Verksamhet, därefter avsnitten Överföringar, SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER samt slutligen INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR.

  Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
  Ändringsförslag väcks genom handuppräckning och från bänken.


 • Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 1 Lagtinget i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 2 Landskapsregeringen och regeringskansliet kapitel för kapitel
  Kap. 200 Lantrådet och landskapsregeringens ledamöter. Godkänt.
  210 Regeringskansliet. Begäres ordet?


 • Tack, herr talman! Jag vill i enlighet med min reservation under rubriken hbtqia-utbildningen förslå att moment 21010 ska sänkas med 10 000 och att motiveringen får den lydelse som jag har i min reservation.


 • Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
  Eftersom ledamoten Toivonens förslag inte vunnit understöd upptas det inte till behandling. Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 09:49

  Tack, talman! Bästa lagting, jag önskar att anslaget under moment 21010, Regeringskansliet, inte ändras med avseende på kommunutredarresurserna utan förblir oförändrade i enlighet med min reservation till betänkande.


 • Understödes.


 • Ltl John Holmberg, understödd av lagtingsledamot Rainer Juslin, har föreslagit att anslaget under moment 21010, Regeringskansliet, inte ändras med avseende på kommunutredarresurserna utan förblir oförändrat i enlighet med ledamoten Holmbergs reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja.


 • Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen:
  20 ja röster och
  8 nej röster har avlämnats.
  2 ledamöter avstod.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.


 • Föreläggs 215 Kommunikationsverksamhet. Godkänt.
  220 Främjande av jämställdheten. Godkänt.
  225 Främjande av integration. Godkänt.
  230 Valkostnader. Godkänt.
  240 Brand- och räddningsväsendet. Godkänt.
  250 Personalarbete och arbetsmiljö. Godkänt.
  252 Serviceverksamhet. Godkänt.
  260 Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter. Godkänt.
  265 Konsumentskydd. Godkänt.
  270 Radio- och TV-verksamhet. Godkänt.
  280 Lagberedningen. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Myndigheter samt fristående enheter i sin helhet. Godkänd.

  Därmed var avsnittet Verksamhet behandlat och godkänt i enlighet med betänkandet vilket innebär att anslaget under avsnittet sammanlagt uppgår till 250 708 000 euro efter ändringen under moment 21010.

  Föreläggs nu avsnittet ÖVERFÖRINGAR enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs Avdelning 1 Lagtinget kapitel i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 2 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Begäres ordet?


 • Tack, herr talman! Jag föreslår i enlighet med min reservation, strykande av medel för skatteavdrag, att anslaget under moment 33000 sänks med 1,8 miljoner och att det tredje stycket, under rubriken Utgifter, utgår.


 • Begärs ordet? Ingen begär ordet.
  Eftersom ledamoten Toivonens förslag inte vunnit understöd upptas det inte till behandling.

  Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs MYNDIGHETER samt fristående enheter i sin helhet. Godkänd.

  Därmed är avsnittet Överföringar behandlat.

  Föreläggs avsnittet SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs Avdelning 1 LAGTINGET i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 2 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet.

  Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
  i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER i sin helhet. Godkänd.

  Därmed är hela sifferstaten behandlad och godkänd i enlighet med betänkandet vilket innebär att anslaget i budgeten för 2020 sammanlagt uppgår till 406 623 000 euro efter ändringen under moment 21010.

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.
  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det andra klämförslaget. Begäres ordet?


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 09:56

  Talman! Jag önskar förslå att det andra klämförslaget stryks.


 • Jag ber att få understöda ledamoten Valves förslag.


 • Lagtingsledamot Wille Valve, understödd av lagtingsledamot Mika Nordberg, har föreslagit att lagtinget inte ska omfatta betänkandets andra klämförslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Valves ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja.


 • Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen:
  19 ja röster och
  11 nej röster har avlämnats.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det fjärde klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det femte klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det sjätte klämförslaget. Godkänt.
  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs slutligen rubriken Sammanfattning samt betänkandets allmänna motivering.
  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föredras rubriken Sammanfattning. Begäres ordet?


 • Tack, herr talman! Jag förslår i enlighet med min reservation, under rubriken Budgeterat resultat, att det i avsnittet infogas fotnot i enlighet med den reservation som jag har lämnat in. Tack.


 • Begärs ordet? Ingen begär ordet.Eftersom ledamoten Toivonens förslag inte vunnit understöd upptas det inte till behandling.

  Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.
  Omställning för tillväxt. Godkänd.
  Ekonomisk politik och styrning. Godkänd.
  Utveckling och hållbarhet. Godkänd.
  Självstyrelseutveckling. Godkänd.
  Ekonomisk politik. Begäres ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 10:01

  Tack, talman! Bästa lagting, jag förslår att texten under rubriken Ekonomisk politik, tillväxt och hållbarhet, får en ny lydelse i enlighet med reservation till betänkande.


 • Understödes.


 • Lagtingsledamot John Holmberg understödd av lagtingsledamot Rainer Juslin, har föreslagit att texten under rubriken Ekonomisk politik, Tillväxt och hållbarhet får en ny lydelse i enlighet med ledamoten Holmbergs reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja.

  Omröstningen har givit vid handen
  19 ja röster och
  10 nej röster har avlämnats.
  1 ledamot avstod.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Landskapet och kommunerna. Begäres ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 10:03

  Tack, talman! Bästa lagting, jag föreslår att texten under rubriken Landskapet och kommunerna får ett tillägg i enlighet med min reservation till betänkandet.


 • Talman! Jag ber om att få understöda förslaget.


 • Lagtingsledamot John Holmberg, understödd av vicetalman Zetterman, har föreslagit att texten under rubriken Landskapet och kommunerna får ett tillägg i enlighet med ledamoten Holmbergs reservation till betänkandet.
  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja.

  Omröstningen har givit vid handen:
  19 ja röster och
  10 nej röster har avlämnats.
  1 ledamot avstod.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Demokratiutveckling, integration och tillit. Begäres ordet?


 • Tack, herr talman! Jag vill föreslå, i enlighet med min reservation Stöd för flyktingverksamheten, att den här punkten får det tillägg som jag har skrivit i min reservation. Tack.


 • Begärs ordet? Ingen begär ordet?

  Eftersom ledamoten Toivonens förslag inte vunnit understöd upptas det inte till behandling.

  Föredras rubriken Social omsorg. Begäres ordet?


 • Tack, herr talman! Jag vill föreslå, i enlighet med min reservation Understöd till ekonomiskt utsatt grupper, att den här texten ska läggas in i enlighet med det som jag har skrivit i min reservation. Tack.


 • Begäres ordet? Ingen begär ordet.

  Eftersom ledamoten Toivonens förslag inte vunnit understöd upptas den inte till behandling.

  Rubriken Social omsorg är därmed godkänd enligt finans- och näringsutskottet förslag.

  Föredras rubriken Hälso- och sjukvård. Godkänd.
  Miljö. Godkänd.
  Utbildnings- och kulturpolitik. Godkänd.
  Närings, arbetsmarknads- och regionalpolitik. Godkänd.
  Energi- och klimatpolitik. Godkänd.
  Infrastruktur- och transportpolitik . Godkänd.
  Personalpolitik. Godkänd.
  Landskapets organisation. Godkänd.

  Den allmänna motiveringen är därmed färdigbehandlad.

  Finans- och näringsutskottets betänkande är godkänt i sin helhet. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.