Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling och därefter det klämförslag som lades vid föregående plenum. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 09:31

  Tack, talman! Bästa lagting och åhörare, jag ska hålla mig kort, men det finns ändå ett par saker som Liberalerna vill lyfta.

  Med tanke på Socialdemokraternas och Hållbart Initiativs tankar kring bostadstillägget så skulle det vara intressant att efterhöra hur dessa partier resonerar gällande helheten. Liberalerna ser det som ett vägval. Antingen går man in för en linje som går ut på ökade bidrag eller så prioriterar man en arbetslinje. En arbetslinje där det lönar sig att arbeta och studera, där bidragsdelen är en bas, en del av en möjlig totalinkomst för en studerande.

  Precis som lagförslaget föreslår, en höjning av inkomsttaket med 50 %, vilket sporrar till arbete, inte minst under sommarmånaderna, så ger det den studerande mer pengar i plånboken. Det är ett bra förslag tycker Liberalerna. Det förslaget kostar dock 450 000 euro årligen och kommer att ge långsiktig positiv samhällseffekt och tillväxt.

  Men vill Socialdemokrater och Hållbart Initiativ hellre rikta pengarna till mer bidrag? Vill ni se en utökad bidragslinje eller en arbetslinje? Vilken linje är det Socialdemokrater och Hållbart Initiativ helst vill se, vad ska prioriteras? Det finns en motsatskonflikt i dessa bägge linjeval och det finns en finansieringsaspekt som inte går att ducka för. Är det en bidragslinje deluxe som är målet? Ska det vara både ett höjt inkomsttak och ännu mera bostadstillägg? Det blir dyrt och sporrar knappast till att arbeta.

  Den andra frågeställningen riktar jag till landskapsregeringen. Om lagtinget inte går in för Liberalernas reservation, att justera studiestödsnivåerna för gymnasiet, så behöver hela reformen som omfattar studiestödslag och kostnadsfri gymnasieutbildning finansieras på ett annat sätt.

  Då hela reformpaketet för 2024 ligger på ca 1 miljon så vill jag därför fråga landskapsregeringen: När 2024 års ramar ska sättas inklusive kostnadstak, kommer denna utökning av budgeten att tas från övrig verksamhet från gymnasiet eller ska den totala budgeten för Ålands gymnasium utökas? Ska i så fall en utökning av Ålands gymnasiums budget finansieras och tillgodoses genom omfördelning från övriga verksamheter? Liberalerna anser att landskapsregeringen bör ha, i rimlighetens namn, en grundidé redan hur detta ska hanteras, speciellt med tanke på att reformförslaget som ligger idag är rejält kostnadsdrivande.

  Sedan kan det vara på sin plats att förtydliga, för vi har noterat att det på sociala medier finns det en hel del missuppfattningar gällande studiestödet och eventuella neddragningar. Det gäller ju andra stadiet. Det påverkar inte tredje stadiets studiestöd. Tack, talman!


 • Tack, talman! Det är lite överraskande att den här diskussionen kommer nu där man ifrågasätter Socialdemokraternas utbildningspolitik och Hållbart Initiativs. Jag tycker att vi har varit väldigt tydliga. När det gäller utbildningspolitik, studiestöd, bostadsbidrag och så vidare så är syftet det viktiga, det vill säga syftet att vi ska ha en befolkning som är välutbildad, att vi ska ha studerande som har råd att studera och som inte förutsätts arbeta ihjäl sig medan de skaffar sig den utbildning som samhället behöver att de ska ha.

  När det gäller bostadsbidraget så kan vi konstatera att vi har i dag en situation som är väldigt otillfredsställande. Det är väldigt många studerande som inte klarar av sina bostadskostnader under studietiden.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 09:36

  Tack, talman! Men det finns ju ett motsatsförhållande. Vill ni då finansiera ett ännu högre bidrag och dra ner dessa 450 000 gällande inkomsttaket? Det känns som att ni väljer båda sidorna och det var det jag menade med en delux variant. Man ska höja bidragen men samtidigt ska man också lägga 450 000 på att sporra till att de studerande också jobbar, speciellt under sommarmånaderna.


 • Tack, talman! Jag tror inte att de åländska studerandena känner igen den beskrivningen som ledamot Holmberg ger, att de lever i någon slags deluxe variant av ett överflöd av pengar som kommer i form av bidrag. Jag tycker att det är otroligt tråkigt att Liberalerna bara pratar om pengar. Det är bara pengar och inte innehållet i politiken och vad vi behöver satsa för att vi ska ha en befolkning och ungdomar som är välutbildade och klarar av sina studier utan att bli utbrända när de är i 20-årsåldern, för att det är en så hård press på att både studera och att krafsa in pengar för att samhället inte ställer upp med det stöd som de behöver. Var är Liberalernas utbildningspolitik? Pratar man bara ekonomi nu?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 09:37

  Tack, talman! Det är ju tyvärr så att det ska ju finnas pengar till allt. Ska man ha en bra utbildningspolitik så behöver man också kunna finansiera den. Det här lagförslaget bygger på att man ska lägga 450 000 euro på ett utökat inkomsttak och det gagnar ju de studerande och det gynnar ju också hela samhället.

  Men anser Socialdemokraterna att man har de pengarna så att man kan göra allting? Det är ju intressant. Jag tycker att det finns ett motsatsförhållande i det också. Antingen går man in för en bidragslinje eller en arbetslinje. Det var det som jag ville ha svar på, men det blev inget svar.


 • Talman! Hållbart Initiativ sätter stor heder i att de kostnadsökningar som vi kommer med i olika satsningsförslag också ska finansieras på ett eller annat sätt. Därför har vi också föreslagit att i stället för att öka taket på studiestödet, vilket inte hade varit att föredra, utan hellre så skulle man kanalisera pengarna till dem som faktiskt behöver dem just nu. Plånboken ska inte styra utbildningsval eller att man måste pausa utbildningen för att få inkomster på något annat sätt för att sedan fortsätta sina karriärdrömmar. Kostnaderna för mat, hyra och läromedel ökar idag och då måste samhället se till att stöda dem som verkligen behöver, med de begränsade skattemedel vi faktiskt har. Nu har Liberalerna då tydligen ändrat ståndpunkt, det är tydligen okej att 450 000 euro går till det som den här lagen innebär, det vill säga utökning av studiestödsmedels gödsling, så att säga, till dem som faktiskt inte behöver det.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 09:39

  Tack, talman! Nej, Liberalerna har definitivt inte ändrat ståndpunkt. Vi har varit för höjt inkomsttak. Det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig att studera. Det ska löna sig att bjuda till.

  Sen när det gäller finansieringen så vill jag ge en eloge till Hållbart Initiativ som är tydliga med att de hellre skulle se ett sänkt inkomsttak och mera bidrag. Det är ett tydligt svar. Jag tackar för det.

  Men som det blir nu så går Hållbart Initiativ in för att höja inkomsttaket, det kostar 450 000, men sedan vill man dessutom höja bidragen. Det är den funktionen som jag ser ett stort motsatsförhållande i. Det blir ju en deluxe variant som blir väldigt, väldigt dyr. Jag tror knappast att det blir samma effekt på den tänkta arbetslinjen när det gäller höjda inkomsttaket. Får man mera bidrag så då minskar nog också lusten och motivationen att jobba, och det är väl det också som är en grundidé i landskapsregeringens förslag.


 • Talman! Jag tror att den här ståndpunkten som Hållbart Initiativ har haft i studiestödsfrågan har varit ganska tydlig Vi förordar att man hellre sätter pengarna dit de behövs allra mest. Vi ser att det finns en ojämlik situation just nu för åländska studeranden utanför Finland, jämfört med finländska studeranden, för de åländska studerandena kan inte kan få bostadsstöd under sommarmånaderna för att systemen ser ut på det sättet.

  Vi har föreslagit ett klämförslag som vi hoppas att Liberalerna också understöder, så att landskapsregeringen kan uppmanas att åtminstone titta på den här frågan. Är det så att ålänningar hamnar i en ojämlik situation? Nå, men se till då hur vi kan finansiera det på bästa sätt! Kanske ska man också göra justeringar i studiestödslagstiftningen om man också håller med om att det ska vara jämlikt i studiestöd.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 09:41

  Tack, talman! Det är det här som blir lite knäppt. Vi ska ha det minst lika bra som i Finland, men sen ska vi ha en variant där vi har det mycket bättre än i Finland. Vi ska ha ett högre inkomsttak på Åland än vad man har i Finland, det går ju inte ihop. Det är därför som jag tog det här anförandet idag, för jag får det inte att gå ihop vad Hållbart Initiativ vill och vad socialdemokraterna vill. Ni vill ha allting och det funkar inte i Liberalernas värld för det finns en ekonomisk aspekt att förhålla sig till.


 • Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av landskapslagen om studiestöd för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 09:42

  Jag önskar föra reservationen till omröstning.


 • Jag ber att få stöda ledamot Holmberg.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av vicetalman Katrin Sjögren, har föreslagit att betänkandet ska ändras i enlighet med ledamotens reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Holmbergs ändringsförslag röstar nej.
  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll:
  19 ja-röster,
  7 nej-röster
  1 avstod och
  3 ledamöter var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkandet.

  Under ärendets första behandling har lagtingsledamoten Simon Holmström, understödd av lagtingsledamoten Alfons Röblom, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse. "Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda lösningar för att komma till rätta med den ojämlika situation som åländska studeranden utanför Åland befinner sig då de inte har rätt till bostadsbidrag under de studiefria sommarmånaderna." Förslaget bordlades till dagens plenum.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Simon Holmströms ändringsförslag röstar nej.
  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen utföll:
  14 ja-röster,
  6 nej-röster
  7 avstod och
  3 ledamöter var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.